Звіт ревізійної комісії - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Публічного акціонерного товариства 1 154.17kb.
Мета методичної роботи комісії зростання рівня педагогічної майстерності... 1 169.35kb.
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта проекту... 1 37.52kb.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 1 194.93kb.
Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального... 1 41.27kb.
Я, Анатолій Іванович Артеменко, працюю в комісії з питань будівництва... 1 28.1kb.
Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального... 1 28.18kb.
Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального... 1 42.27kb.
Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального... 1 43.68kb.
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної... 1 37.09kb.
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної... 1 25.06kb.
Жосан О. Е., старший викладач кафедри педагогіки і психології Кіровоградського... 1 216.76kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт ревізійної комісії - страница №1/1«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «ТЕРРА БАНК»
Протокол № 1 від 29.04.2013 р.


ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ТЕРРА БАНК»

за 2012 рік

м. Київ


ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ТЕРРА БАНК»

про результати перевірки фінансово – господарської діяльності

за результатами перевірки 2012 фінансового року та достовірності фінансової звітності за станом на кінець 31.12.2012
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРРА БАНК» (в подальшому – БАНК) є правонаступником всіх прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства «Терра Банк», яке, згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від «25» грудня 2007 року, є правонаступником всіх прав та обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК», яке, згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від «12» жовтня 2005 року, є правонаступником всіх прав та обов'язків закритого акціонерного товариства Український Банк Міжнародного Співробітництва «Інвест-Кривбас Банк», створеного відповідно до законодавства України згідно Установчої угоди від «04» серпня 1994 року (з урахуванням змін до Установчої Угоди від «03» серпня 1995 року) та рішенням Установчих зборів акціонерів від «24» жовтня 1995 року, зареєстрованого Національним банком України за реєстраційним номером 263 від «18» жовтня 1996 року.

На підставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» за рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів від «20» серпня 2009 року найменування БАНКУ змінено з Закритого акціонерного товариства «Терра Банк» на Публічне акціонерне товариство «Терра Банк».

За рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів від «06» лютого 2012 року внесені зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК», згідно з якими написання найменування Банку здійснюється прописними літерами (великими літерами) та збільшено розмір статутного капіталу Банку.

За рішенням Загальних зборів акціонерів від «06» квітня 2012 року Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК» викладено у новій редакції (Державну реєстрацію нової редакції Статуту Банку було здійснено 13.08.2012р.).


Відповідно до норм статті 41. Закону України «Про банки і банківську діяльність» та повноважень, які визначені Статутом, Ревізійною комісією Банку було здійснено чергову перевірку фінансово – господарської діяльності Банку за результатами 2012 фінансового року. Метою здійснення перевірки було надання Загальним зборам акціонерів Банку висновків про дотримання Банком законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, достовірності ведення бухгалтерського обліку, адекватності, повноти та відповідності складання фінансової звітності.

Інформаційними джерелами при проведенні перевірки діяльності Банку були: «Звіт про фінансовий стан» за станом на кінець 31.12.2012 року, «Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід» за станом на кінець 31.12.2012 року, «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом» за 2012 рік, «Звіт про зміни у власному капіталі» за 2012 рік, Примітки до фінансової звітності, статистична звітність, яка надається до Національного банку України, договори господарської та фінансової діяльності, первинні документи, показники щоденного, щомісячного моніторингу фінансового стану банку, аудиторський звіт і висновки незалежної аудиторської фірми ТОВ АФ «УКРВОСТОКАУДИТ» про результати аудиторської перевірки фінансової звітності банку за рік, що закінчується 31.12.2012 р., довідки про інспектування Банку Національним банком України та інші документи. Зібрана в процесі перевірки інформація дає можливість зробити обґрунтовані висновки про результати діяльності та фінансовий стан Банку за період з 01 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р.ВИСНОВКИ

Бухгалтерський облік в Банку здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, вимог МСФЗ та МСБО. Фінансова звітність складається консолідовано з урахуванням даних філій, шляхом об’єднання відповідних статей фінансових звітів. Якість активів Банку визнана задовільною. Управління активами Банку можна вважати, задовільним та таким, що потребує вдосконалення.

Негативно класифіковані активи станом на 01.01.2013 р. становлять 133 251,2 тис.грн., або 3,65 % від класифікованих активів банку. Для підвищення якості активів, Банку рекомендовано, насамперед, знизити ризики концентрацій. Також, рекомендовано вжити заходів щодо удосконалення діяльності та посилення контролю у сфері фінансового моніторингу за окремими напрямками.

Якість кредитного портфеля задовільна, існує тенденція до збільшення проблемної заборгованості. Частка негативно класифікованих кредитів у загальній сумі класифікованих кредитів становить 5 %, негативно класифіковані кредити складають 92 204,9 тис.грн. Нестандартні кредити складають 442 035,7 тис. грн. (або 24,3 % від загального розміру класифікованих кредитів). Роботу Банку по поверненню проблемної заборгованості протягом 2012 року можна вважати задовільною. На погіршення якості активів банку впливає збільшення обсягів нестандартної та негативно класифікованої заборгованості. Слід зазначити, що якість активів істотно знижується через наявність концентрації кредитних вкладень. Банком сформовано резерви по активним операціям в повному обсязі, у відповідності до вимог нормативно – правових актів Національного банку України.

Надходження в Банку достатні для підтримки поточної діяльності, створення резервів під активні операції, забезпечення росту рівня регулятивного капіталу.

За станом на 31.12.2012 р. показники ефективності діяльності банку мають прийнятні значення: • чиста процентна маржа склала 0,527 %, за відповідний період минулого року 1,555 %, та зменшилась на 1,028 % пункти;

 • чистий комісійний дохід склав 83,47 млн. грн., за відповідний період минулого року 15,37 млн. грн., збільшився на 68,1 млн. грн.;

 • чистий СПРЕД склав - 0,34 %, за відповідний період минулого року 1,04 %, зменшився на 1,38 % пункти;

 • чиста процентна позиція склала 9,86 %, за відповідний період минулого року 6,61 %, що на 3,25 % пункти більше;

 • дохідність процентних активів склала 9,51 % , за відповідний період минулого року 11,09 %, що на 1,58 % пункти менше;

 • вартість процентних зобов’язань склала 9,85 %, за відповідний період минулого року 10,05 %, що на 0,2 % пункти менше;

 • рентабельність капіталу склала 0,33 %, за відповідний період минулого року 0,18 %, що на 0,15 % пункти більше;

 • рентабельність статутного капіталу склала 0,34 %, за відповідний період минулого року 0,19 %, що на 0,15 % пункти більше.

Рівень ліквідності Банку є достатнім для виконання зобов’язань Банку. Протягом 2012 року нормативи ліквідності банком не порушувались. Нормативи ліквідності Банку станом на 01.01.2013 р. становлять: • Норматив миттєвої ліквідності (Н4) – 155,29 %;

 • Норматив поточної ліквідності (Н5) – 177,08 %;

 • Норматив короткострокової ліквідності (Н6) - 76,70 %;

Діяльність менеджменту в напрямку управління ризиком ліквідності визнана задовільною. Обсяг ліквідних активів за станом на 31.12.2012 р. є достатній для виконання Банком поточних зобов’язань.

Норматив регулятивного капіталу (Н1) за станом на 01.01.2013 р. становив 628 122 тис. грн., норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) становив 20,87%, коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) становив 15,85 %, що відповідає вимогам Національного банку України.

Якість менеджменту Банку задовільна, однак деякі аспекти діяльності потребують покращення. Ревізійна комісія звертає увагу Правління банку на необхідність контролю підвищеного ризику ліквідності через незбалансованість між активами і пасивами по строках погашення.

За звітний рік процентні доходи Банку склали 276 130 тис.грн., що на 79 001 тис. грн. більше ніж в попередньому році. Процентні витрати банку збільшились на 90 976 тис. грн., та склали 257 811 тис.грн. Чистий процентний дохід за 2012 рік становив 18 319 тис.грн., що на 11 975 тис. грн. менше ніж у попередньому році. Чистий комісійний дохід за звітний рік склав 83 470 тис. грн., що на 68 095 тис.грн. більше ніж в попередньому.

Чистий торгівельний дохід Банку у звітному році склав 38 212 тис.грн., що на 14 128 тис. грн., або на 58,7% більше попереднього року.

Адміністративні та інші операційні витрати Банку становили за 2012 рік 95 109 тис. грн., що на 26 172 тис. грн., або на 37,97 % більше, ніж за підсумками 2011 року.

Відрахування до резерву під знецінення кредитів і коштів і інших банках та іншіх фінансових активів у 2012 році становили 39 545 тис.грн.

Інший операційний дохід за 2012 рік становив 1 322 тис.грн., що на 367 тис.грн. більше від попереднього року.

Сукупний дохід Банку за результатами 2012 року становив 7 727 тис.грн.


Регіональна мережа банку станом на 01.01.2013 складає 45 відділень: у м. Києві, в Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій області та у Республіці Крим, які забезпечують його діяльність. Протягом 2012 року Банк зареєстрував 2 нових відділення з метою формування стабільної та рентабельної мережі. Всі структурні підрозділи Банку працюють в єдиному інформаційному та операційному просторі, надають клієнтам комплексне обслуговування за всіма видами послуг.
Керівництво Банку в достатній мірі розуміє ризики, які пов’язані з банківською діяльністю. Спостережна Рада Банку достатньо контролює діяльність Банку.

Організаційна структура, що створена в Банку відповідає його потребам. Внутрішні процедури, які регламентують здійснення банківських операцій адекватні, однак потребують покращення. Системи внутрішнього контролю та аналізу банківських процедур налагоджені, але потребують покращення.

Банк є платоспроможним з рівнем регулятивного капіталу, достатнім для забезпечення інтересів вкладників і кредиторів і для покриття банківських ризиків. Регулятивний капітал Банку відповідає нормативним вимогам до мінімального розміру регулятивного капіталу.
Протягом 2012 року Національним банком України було проведено планові та позапланові перевірки, зокрема:


 • Комплексна планова з питань дотримання валютного законодавства за період 01.10.2009 – 31.01.2012. За результатами перевірки накладено штрафні санкції у розмірі 5780,00 грн.

 • Планові перевірки з питань дотримання валютного законодавства у регіонах - Хмельницька дирекція (відділення №12), Ужгородська дирекція (відділення №39), Житомирська дирекція (відділення№31). За результатами перевірки Житомирської дирекції (відділення№31) накладено штрафні санкції у розмірі 1923,48грн

 • Позапланові перевірки дотримання порядку проведення валютно-обмінних операцій у регіонах (33 перевірки). За результатами перевірок накладено штрафні санкції у розмірі 55 714,10 грн.

 • Перевірки звітності про валютні операції (3 перевірки). За результатами перевірок накладено штрафні санкції у розмірі 8 840,00 грн.

Аналіз виконання Банком нормативів кредитного ризику протягом 2012 р. свідчить, про дотримання встановлених Національним банком України значень, однак присутній факт високого значення нормативу великих кредитних ризиків (Н8), що підвищує кредитний ризик та становить потенційну загрозу для надходжень і капіталу у випадку неспроможності позичальників виконати кредитне зобов’язання.

На оцінку якості активів має вплив наявність значних концентрацій за кредитними вкладеннями, за видами застав за одним заставодавцем. Для підвищення якості активів банку рекомендовано, насамперед, знизити ризики концентрацій.

У відповідності до чинного законодавства, в Банку створена Служба внутрішнього аудиту, яка здійснює перевірки банку. За 2012 рік проведено 19 планових перевірок, згідно Плану проведення аудиторських перевірок Службою внутрішнього аудиту ПАТ «ТЕРРА БАНК» (зі змінами), затвердженого Рішенням Спостережної ради банку від 29.05.2012 р. за № 29.05/2012.

Згідно договору між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та незалежною аудиторською фірмою ТОВ АФ «УКРВОСТОКАУДИТ» було проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Банку за 2012 рік. Аудиторами наданий Аудиторський звіт відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості й етики, які прийняті в Україні як Національні стандарти аудиту, Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших законодавчих актів України. Аудитором надано Аудиторський висновок (не модифікована думка), за результатами якого річна фінансова звітність, в усіх істотних аспектах справедливо і достовірно відображає фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК» станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати, власний капітал та рух грошових коштів, у відповідності до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 № 373, міжнародних стандартів фінансової звітності.

За результатами перевірки встановлені наступні вартісні параметри фінансово – господарської діяльності ПАТ «ТЕРРА БАНК» за станом на кінець 31.12.2012 року.


Активи
На кінець звітного року, у порівнянні з попереднім фінансовим роком, валюта балансу Банку збільшилась на 1 636 987 тис.грн. (з 2 914 851 тис. грн. до 4 551 838 тис.грн.), або на 56,16 %. Активи Банку збільшились, головним чином за рахунок: кредитів та заборгованості клієнтів на 515 247 тис.грн. (з 1 101 108 тис.грн. до 1 616 355 тис.грн.), або на 46,79 %; цінних паперів в портфелі банку на продаж на 409 531 тис.грн. (з 196 571 тис.грн. до 606 102 тис.грн.), або на 208,34 %; торгових цінних паперів на 273 109 тис.грн. (з 77 002 тис.грн. до 350 111 тис.грн.), або на 354,68 %; залишки грошових коштів в інших банках на 128 506 тис.грн. (з 226 349 тис.грн. до 354 855 тис.грн.), або на 56,77 %; інших фінансових активів на 695 996 тис.грн. (з 6 685 тис.грн. до 702 681 тис.грн.), або в 104 рази; коштів обов’язкових резервів в Національному банку України на 19 001 тис.грн. (з 10 610 тис.грн. до 29 611 тис.грн.), або на 179,09 %; основні засоби та нематеріальні активи на 30 907 тис. грн. (з 73 714 тис.грн. до 104 621 тис. грн.), або на 41,93 %. В свою чергу зменшились: грошові кошти та їх еквіваленти на 442 576 тис.грн. (з 1 194 790 тис. грн. до 752 214 тис.грн.), або на 37,04%.

Станом на кінець 31.12.2012 р. портфель цінних паперів Банку становив 956 213 тис. грн. (або 21,01 % від загальних активів), в тому числі облігацій внутрішніх державних позик на суму 338 912,5 тис.грн.

Якість активів вважається задовільною, управління активами потребує вдосконалення. На оцінку якості активів має вплив зростання негативно класифікованої заборгованості, наявність значних концентрацій за кредитними вкладеннями та за отриманою заставою. Суттєвий обсяг кредитних коштів надано з цільовим призначенням «для поповнення обігових коштів», тобто без чітко визначеної мети спрямування кредитних коштів, яка може служити майбутніми джерелами надходження коштів в погашення кредитної заборгованості. Приймаючи до уваги наведене, ризик за вказаними операціями має потенційно негативний вплив на надходження Банку.

Здійснення кредитних операцій в Банку проводиться згідно вимог нормативно-правових актів Національного банку України та чинного законодавства, на підставі внутрішніх положень, а оцінка фінансового стану позичальників (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб), здійснюється у відповідності до внутрішніх методик. Основним напрямком розміщення ресурсів протягом 2012 року було вкладення коштів в кредитні операції, а саме: надання кредитів юридичним особам, розміщення ресурсів на міжбанківському ринку.

Вкладені Банком кошти в основні засоби та нематеріальні активи займають незначну питому вагу в складі активів і несуть низький ризик для фінансового стану банківської установи.

Якість дебіторської заборгованості та управління нею задовільні.

Протягом 2012 року Банк значно закріпив свої позиції на фінансовому ринку України зайнявши 51 місце по розміру активів серед банків України, та 16 місце в ІІІ групі банків України у відповідності до поділу банків Національним банком України.

Зобов’язання
Протягом 2012 року, зобов’язання Банку зросли на 1 329 299 тис.грн. та склали 3 978 687 тис.грн. Найбільшу питому вагу в структурі зобов’язань складають кошти клієнтів в сумі 2 492 079 тис. грн., або 62,64% зобов’язань, в тому числі кошти на вимогу – 356 807 тис.грн., строкових коштів – 2 135 272 тис.грн.; інші фінансові зобов’язання 601 353 тис.грн. або 15,11% та кошти банків в сумі 769 959 тис.грн. або 19,35%, субординований борг в сумі 56 000 тис.грн., або 1,4%, інші залучені кошти в сумі 54 302 тис. грн. або 1,36%. Інші зобов’язання складають 3 892 тис.грн. або 0,1 % від зобов’язань.

Кошти клієнтів протягом 2012 року зросли на 941 057 тис.грн., або на 60,67 % від попереднього року. Питома вага коштів на рахунках клієнтів на вимогу Банку становила 14,32 % від заборгованості перед клієнтами, а строкових коштів 85,68 % від заборгованості перед клієнтами.

Кошти банків протягом 2012 року зменшились на 150 147 тис.грн., або на 16,32 % від попереднього року.

Інші фінансові зобов’язання протягом 2012 року збільшились на 596 397 тис.грн. або в 120,3 разів від значень попереднього року.

Інші зобов’язання протягом 2012 року збільшились на 1 273 тис.грн. або на 40,61 % від попереднього року.

Інші залучені кошти протягом 2012 року зменшились на 59 390 тис.грн. або на 52,24 % від попереднього року.


Власний капітал

Станом на 31.12.2012 р. власний капітал Банку становив 573 151 тис.грн. (або 12,59 % від валюти балансу), що на 307 688 тис.грн, або на 115,9 % більше, ніж за підсумками 2011 року.

Розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу Банку становив 557 141 тис. грн., що на 300 000 тис.грн., або на 116,7 % більше, ніж за підсумками 2011 року.

Зростання розміру власного капіталу відбулось за рахунок збільшення статутного капіталу на 300 000 тис.грн. (з 257 141 тис.грн. до 557 141 тис.грн.), резервного фонду на 485 тис.грн. (з 6 649 тис.грн. до 7 134 тис.грн.), внаслідок розподілу прибутку за 2011 рік. Резервний фонд Банку на покриття можливих збитків та інших витрат формувався шляхом відрахування від прибутку в розмірі не менше 5 %.

Нерозподілений прибуток за 2012 рік з урахуванням накопиченого корегування становив 2 451 тис.грн. (або 0,43 % від власного капіталу) та зріс на 1 177 тис.грн., або на 92,39% відносно минулого року.

Резерв переоцінки станом на 31.12.2012 р. становив 6 624 тис.грн. (або 1,16 % від власного капіталу), та протягом 2012 р. збільшився на 6 065 тис. грн., або в 10,85 разів відносно минулого року.

На кінець звітного періоду розмір регулятивного капіталу був достатнім для виконання операцій відповідно до вимог Національного банку України. Резерви за активними операціям створені Банком в повній мірі, у відповідності до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.
Аналіз ризику ліквідності
Аналіз ризику ліквідності за строками погашення за станом на кінець звітного періоду свідчить про наявність розривів – перевищень пасивами та активами (від’ємний розрив), та перевищення активів над пасивами (додатній розрив) з відповідними строками погашення.

Аналіз короткострокових активів та пасивів показав, що за коштами із строком погашення часовому періоді «до 3 місяців» мали місце додатні розриви, а в часових періодах «від 3 місяців до 1 року» – від’ємні розриви. Аналіз довгострокових активів та пасивів показав, що за коштами із строком погашення «від 1 року до 5 років», а також «понад 5 років» мали місце додатні розриви.

Доцільно зазначити, що наявність розривів між залученнями та вкладеннями за строками погашення не призвела до порушень економічних нормативів. Якість управління ризиком ліквідності визнана достатньою.

Протягом 2012 року Банком дотримувався розміру нормативного значення обов’язкового резервування.


Нормативи ліквідності
Впродовж 2012 року Банк виконував усі вимоги щодо встановлених Національним банком України значень економічних нормативів ліквідності, - жодного порушення не відбулось.

Станом на 01.01.2013 р. значення нормативу миттєвої ліквідності (Н4) становило 155,29 % (при нормативному значенні не менше 20%), значення нормативу поточної ліквідності (Н5) становило 177,08 % (при нормативному значенні не менше 40%), значення нормативу короткострокової ліквідності (Н6) становило 76,70 % (при нормативному значенні не менше 60%).

Рівень ліквідності Банку є достатнім для забезпечення платоспроможності, для виконання клієнтських та власних потреб. Рівень відповідності обсягів активів та зобов’язань банку по строкам погашення в цілому задовільний.

Якість управління активами та пасивами вважається достатньою.Операції з інсайдерами.
Визначення інсайдерів Банк здійснює у відповідності до вимог чинного законодавства.

У звітному періоді Банк здійснював активні операції з інсайдерами в межах нормативу максимального розміру кредитів, гарантів та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), та нормативу максимального сукупного розміру кредитів, гарантій, поручительств, наданих інсайдерам (Н10).

Станом на 01.01.2013 р. значення нормативу Н9 становило 0,31 % (при нормативному значенні не більше 5%), а значення нормативу Н10 становило 0,51 % (при нормативному значенні не менше 30%).

Обсяг операцій з інсайдерами є прийнятний по відношенню до капіталу Банку, та не створює суттєвого ризику. Угоди, укладені з інсайдерами на умовах більш сприятливих ніж з іншими клієнтами, протягом 2012 року були відсутні.


Запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

В процесі діяльності Банк дотримується вимог законодавства з питань запобігання та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та нормативно – правових актів Національного банку України. Діяльність Банку щодо здійснення фінансового моніторингу, забезпечення мінімізації ризиків визнано задовільною. Якість організації в банку системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом визнана прийнятною.


Інші напрямки діяльності Банку не становлять суттєвих ризиків.
Адекватність бухгалтерського обліку, процедури та заходи внутрішнього контролю
Діяльність Служби внутрішнього аудиту здійснювалась на підставі внутрішнього положення та плану перевірок на 2012 рік. Служба внутрішнього аудиту є самостійним та незалежним підрозділом банку, який підпорядковується Спостережній Раді Банку.

Процедури та заходи внутрішнього контролю Банку протягом 2012 року вражаються адекватними.

Річна фінансова звітність Банку складена у відповідності до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, яка затверджена Постановою Правління НБУ від 24.10.2011 р. за № 373.

Дата річної звітності – кінець дня 31.12.2012 р. (кінець звітного періоду). Річна фінансова звітність представлена в національній валюті України – гривні та виражена в тисячах гривень.

Банк дотримується вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та вимог МСБО, МСБЗ стосовно ведення бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік Банку відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку України та забезпечує належний рівень адекватності внутрішнім положенням.Річна фінансова звітність адекватно відображає інформацію про фінансовий стан Банку. Результати перевірки фінансово-господарської діяльності свідчать про достовірність фінансової звітності Банку за 2012 фінансовий рік.


Голова Ревізійної комісії

ПАТ «ТЕРРА БАНК» Грень О.А.
izumzum.ru