Звіт про фінансовий стан (Баланс) пат «втб банк» За 2 квартал 2012 року - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішення єдиного акціонера пат «апекс-банк» 1 72.87kb.
Укладено Договір про надання фінансових послуг №07/212 (мультивалютна... 2 479.62kb.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 1 194.93kb.
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності... 1 53.88kb.
Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід за І квартал 2012... 1 83.9kb.
Рішення про надання згоди на підвищення відсотків за 1 13.3kb.
Рішення № від 2012 року смт. Великий Березний Про інформацію прокурора... 17 2822.06kb.
Рішення №6-37/2012 27 червня 2012 року с. Коровія «Про стан роботи... 1 21.29kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації 1 33.87kb.
Ради пат «банк перший» 1 22.17kb.
Вісник місцевої влади На засіданні виконавчого комітету 1 95.67kb.
Встреча и сопровождение в аэропорту, трансфер в Петру 1 35.83kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт про фінансовий стан (Баланс) пат «втб банк» За 2 квартал 2012 року - страница №1/1


Звіт про фінансовий стан (Баланс)

ПАТ «ВТБ Банк»

За 2 квартал 2012 року

(тис.грн.)
Найменування статті

Звітний період, що закінчився 30.06.2012

Попередній період, що закінчився 31.12.2011

1

2

3

АКТИВИ

Грошові кошти та їх еквіваленти

 3 344 918

3 740 033

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку

 273 688

 352 547

Торгові цінні папери

 4 938 966

 888 361

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 3 697

 32 294

Кошти в інших банках, у т. ч.:

592 639

312 486

в іноземній валюті

592 639

231 641

резерви під знецінення коштів в інших банках

(5 079)

 (3 857)

Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:

 24 986 427

27 243 694

кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:

 21 831 537

24 779 054

в іноземній валюті

14 351 883

 16 361 045

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

(4 542 095)

 (5 245 749)

кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:

3 154 890

2 464 640

в іноземній валюті

683 680

841 024

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

 (1 523 095)

(1 315 915)

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:

 959 061

951 940

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

 (7 043)

(7 043)

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

55 453

 5 453

Відстрочений податковий актив

 245 717

 245 717

Основні засоби та нематеріальні активи

 940 019

939 526

Інші фінансові активи, у т. ч.:

1 030 278

 471 831

резерви під інші фінансові активи

 (17 906)

 (20 102)

Інші активи, у т. ч.:

 793 225

 792 584

резерви під інші активи

 (1 195)

(893)

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

 5 934

 5 001

Усього активів, у т. ч.:

 38 170 022

35 981 467

в іноземній валюті

23 341 971

19 696 741

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

Кошти банків, у т. ч.:

 20 677 538

17 774 429

в іноземній валюті

 20 074 628

 17 199 083

Кошти клієнтів, у т. ч.:

 11 135 377

11 936 317

кошти юридичних осіб, у т. ч.:

 5 540 700

 6 507 104

в іноземній валюті

 2 317 619

 1 842 705

кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:

 2 359 690

3 028 108

в іноземній валюті

 667 891

548 946

кошти фізичних осіб, у т. ч.:

5 594 677

5 429 213

в іноземній валюті

3 295 227

3 175 735

кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:

 1 133 816

1 108 594

в іноземній валюті

 399 589

419 089

Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:

22 780

810 386

Інші залучені кошти

 5 565

31 122

Відстрочені податкові зобов'язання

 24 814

24 814

Резерви за зобов'язаннями

 13 160

12 526

Інші фінансові зобов'язання

 1 084 006

 530 910

Інші зобов'язання

 84 199

77 622

Субординований борг

 1 629 379

 1 665 186

Усього зобов'язань, у т. ч.:

 34 676 818

32 863 312

В іноземній валюті

 28 293 932

 24 317 885

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

Статутний капітал

5 415 784

5 415 784

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 (2 099 113)

 (2 482 059)

Резерви переоцінки

 176 533

184 430

Усього власного капіталу

 3 493 204

 3 118 155

Усього зобов'язань та власного капіталу

 38 170 022

35 981 467

Затверджено до випуску та підписано


13 липня 2012 року

Голова Правління В.В. Пушкарьов


Головний бухгалтер О.С. Ніколаєнко

Виконавець: Ходевич Н.Д.

Тел (044) 391-54-25
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

(Звіт про фінансові результати)

ПАТ «ВТБ Банк»

за 2 квартал 2012 року
(тис.грн.)

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

за 2 квартал 2012 року

за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року станом на кінець дня 30.06.2012


за 2 квартал 2011 року

за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року станом на кінець дня 30.06.2011

1

2

3

4

5

Процентні доходи

1 017 192

 2 008 045

 1 048 716

 2 054 392

Процентні витрати

 (516 393)

 (1 054 420)

 (467 711)

 (936 787)

Чистий процентний дохід

 500 799

 953 625

 581 005

 1 117 605

Комісійні доходи

 168 438

 286 672

 92 667

 170 450

Комісійні витрати

 (10 604)

 (22 939)

 (8 586)

 (21 371)

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

 (25 743)

 (44 508)

 (2 025)

 7 052

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки

 32 223

 69 602

 12 987

 17 386

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

 20 418

 20 296

 (1 658)

(928)

Результат від операцій з іноземною валютою

 28 323

 57 581

 19 698

 36 133

Результат від переоцінки іноземної валюти

 43 818

 (16 287)

 (23 351)

 (71 838)

Витрати, які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

-

-

(7)

(7)

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

 (641 565)

 (343 659)

 (103 476)

 (281 638)

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

 722

 (603)

 4 118

 (4 997)

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

 (7 340)

 (7158)

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

 (4 517)

 (634)

 (14 430)

 (25 372)

Інші операційні доходи

 (18 185)

 7 986

 4 505

7 881

Адміністративні та інші операційні витрати

 (296 390)

 (584 184)

 (298 563)

 (570 161)

Прибуток/(збиток) до оподаткування

 (202 263)

382 948

 255 544

 373 037

Витрати на податок на прибуток

(3) 

(3) 

 -

 -

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

 (202 266)

 382 945

 255 544

 373 037

Прибуток/(збиток)

 (202 266)

 382 945

 255 544

373 037

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

 

 

 

 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

 (21 540)

 (7 897)

 19 360

 37 241

Інший сукупний дохід після оподаткування

 (21 540)

(7 897)

 19 360

 37 241

Усього сукупного доходу

 (223 806)

 375 048

274 904

410 278

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн..)

0

0.01


0

0


скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію(грн..)

 


00.01


0

0

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію(грн..)

0


0.01


0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію(грн..)

0


0.01


0

 0

Затверджено до випуску та підписано


13 липня 2012 року
Голова Правління В.В. Пушкарьов

Головний бухгалтер О.С. Ніколаєнко

Виконавець: Ходевич Н.Д.

Тел (044) 391-54-25


Примітка. Окремі показники діяльності банку за 2 квартал 2012 рокуРядок

Найменування рядка

На кінець дня 30.06.2012

Нормативні показники

1

2

3

4

1

Регулятивний капітал банку (тис. грн.)

 4 221 645

120 000

2

Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)

11,59

 


Не менше 10%

3

Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)

 9,63

Не менше 9%

4

Поточна ліквідність (%)

 94,69

Не менше 40%

5

Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)

 32,06

Не більше 25%

6

Великі кредитні ризики (%)

 246,73

Не більше 800%

7

Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)

 0,14


Не більше 5%

8

Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)

 0,55Не більше 30%

9

Рентабельність активів (%)

2,10% 

Х

10

Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)

10 913 350 

Х

10.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)

 43 208

Х

11

Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)

 15 028 695

Х

11.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)

 215 144

Х

12

Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)

 2 755 821

Х

12.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)

 254 088

Х

13

Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)

 1 121 629

Х

13.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)

 327 214

Х

14

Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)

 3 636 304

Х

14.1

Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)

 3 622 616

Х

15

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

0,01

Х

16

Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку

 Найменування юридичної особи-ВАТ Банк ВТБ;

Код країни-643;

Відсоток у стат. капіталі, пряма участь – 99,9737

опосередк.участь

ХПримітка. Потенційні зобов'язання банку
а) Розгляд справ у суді.
В ході звичайного ведення операцій Банк виступає стороною різних судових процесів та спорів. Остаточний розмір зобов’язань, які можуть виникнути внаслідок цих судових процесів або спорів, не матиме суттєвого негативного впливу на фінансовий стан чи результати майбутньої діяльності Банку.
б) Потенційні податкові зобов’язання.
Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності, включаючи правила валютного та митного контролю, продовжують змінюватись. Випадки суперечливих тлумачень законодавства не є поодинокими. Водночас керівництво банку має впевненість, що тлумачення положень чинного законодавства, що регулюють діяльність Банку, є вірним, і діяльність Банку здійснюється в повній відповідності до законодавства, що регулює його діяльність, і що Банк станом на кінець дня 30.06.2012 нарахував та сплатив усі належні податки та збори.в) Зобов’язання за капітальними інвестиціями
Станом на кінець дня 30 червня 2012 року загальна сума контрактних зобов‘язань Банку за капітальними інвестиціями складає 3 465тис.грн. , в тому числі з реконструкції будівель - 1 338 тис.грн, придбання/встановлення комп‘ютерного обладнання, програмного забезпечення – 2 127 тис.грн.


г) Зобов‘язання з кредитування.
Зобов‘язання, пов‘язані з кредитування, включають гарантії, акредитиви та зобов‘язання з кредитування. Сума цих зобов‘язань згідно контрактам несе у собі кредитний ризик у тих випадках , коли кошти за контрактами будуть повністю використані, клієнти не виконають своїх зобов‘язань , а існуюча застава знеціниться.
Таблиця 1. Структура зобов'язань з кредитування

(тис. грн.)Рядок

Найменування статті

Звітний період, що закінчився 30.06.2012

Попередній період, що закінчився 31.12.20111

2

4

51

Зобов'язання з кредитування, що надані

 304 111

328 5452

Невикористані кредитні лінії

 1 884 681

 2 170 4483

Експортні акредитиви

 162 546

238 2264

Імпортні акредитиви

 983 510

 684 7135

Гарантії видані

 459 427

403 9886

Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням

 (13 160)

 (12 526)7

Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву

 3 781 117

3 813 394 Таблиця 2. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют
(тис. грн.)Рядок

Найменування статті

Звітний період, що закінчився 30.06.2012

Попередній період, що закінчився 31.12.20111

2

3

41

Гривня

 1 568 005

 1 775 9592

Долар США

 1 417 434

 1 300 5893

Євро

 709 840

 607 3294

Російський рубль

 85 838

 129 5175

Усього

 3 781 117

 3 813 394

е) Активи, що надані в заставу , та активи, щодо яких є обмеження, пов‘язане з володінням, користуванням та розпорядженням ними.
Таблиця 3. Активи, що надані в заставу без припинення визнання
(тис.грн.)Рядок

Найменування статті

Звітний період, що закінчився 30.06.2012

Попередній період, що закінчився 31.12.2011
активи, надані в заставу

забезпечене зобов'язання

активи, надані в заставу

забезпечене зобов'язання
1

2

3

4

5

6
1

Торгові цінні папери


 - 314 078

300 000 

2

Майнові права

  462 394

483 886 

 656 072

652 415 
3

Усього

 462 394

483 886 

 970 150

952 415 Станом на кінець дня 30 червня 2012 року Банк надав в заставу майнові права за кредитами наданими іншим Банкам на суму 462 394тис.грн., під кредити отримані від інших банків на суму 483 886тис.грн.
Примітка. Дивіденди

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період, що закінчився 30.06.2012

Попередній період, що закінчився 31.12.2011

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

1

Залишок за станом на початок періоду

 -

 214

 -

214

2

Залишок за станом на кінець періоду

 -

 214 214

Голова Правління В.В. Пушкарьов

Головний бухгалтер О.С. Ніколаєнко
Виконавець: Ходевич Н.Д.

Тел (044) 391-54-25