Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розг - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської... 1 30.25kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Звіт Наглядової ради... 1 35.62kb.
Рішення за наслідками розгляду цього звіту. Розгляд річного звіту... 1 50.46kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора... 1 29.15kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження річної фінансової... 1 44.2kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік 1 36.74kb.
Рішення №285 «22» серпня 2012 р. Про хід виконання земельного законодавства... 1 57.77kb.
Рішення від 30 травня 2013р. №5-40/2013 Про внесення змін до рішення... 1 22.08kb.
Рішення 11. 12. 2012 №791/24 м. Чернівці Про затвердження Плану діяльності... 1 24.31kb.
Запорізький національний університет звіт про наукову роботу за 20 рік 1 100.79kb.
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності товариства з... 1 109.91kb.
Кращі з кращих!!! Учні, які захищають честь району у ІІІ етапі Всеукраїнських... 1 78.95kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 - страница №1/1

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Завод «Фіолент»

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод «Фіолент», які відбудуться 23 квітня 2013 року о 14 годині за київським часом за місцезнаходженням товариства: АРК, м.Сімферополь, вул. Київська, 34/2, актовий зал заводу, з наступним порядком денним: 1. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

 2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 3. Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 5. 3атвердження Висновку ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 року.

 6. Затвердження Висновку зовнішнього аудитора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 року.

 7. 3атвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

 8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2013 році.

 9. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків їх виплати.

 10. Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

 11. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.

 12. Обрання членів наглядової ради Товариства.

 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. Затвердження кошторису витрат на забезпечення діяльності наглядової ради у 2013 році.

 14. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

 15. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

 16. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії. Затвердження кошторису витрат на забезпечення діяльності ревізійної комісії у 2013 році.

 17. Внесення змін до статуту Товариства.

 18. Внесення змін до положень Товариства:

 • Положення про загальні збори акціонерів Товариства;

 • Положення про наглядову раду Товариства;

 • Положення про правління Товариства;

 • Положення про ревізійну комісію Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах здійснюється з 12-30 до 13-45 в день проведення зборів за місцем їх проведення. Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що засвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – документ, що засвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Завод «Фіолент» - 17 квітня 2013 року (станом на 24 годину). З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м.Сімферополь, вул. Київська, 34/2, Фінансово-економічне управління у робочі дні в робочий час (з 8-00 до 12-00 та з 12-30 до 16-30), а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є заступник голови правління Філонов В.І.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Завод "Фіолент" (тис. грн.)

№ з/п

Найменування показника

Період

2012 рік

2011 рік

1

Усього активів

160290

151366

2

Основні засоби

36745

37612

3

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

4

Запаси

17641

17157

5

Сумарна дебіторська заборгованість

33789

34957

6

Грошові кошти і їх еквіваленти

5498

1010

7

Нерозподілений прибуток

18981

27988

8

Власний капітал

115863

105672

9

Статутний капітал

232

232

10

Довгострокові зобов'язання

483

506

11

Поточні зобов'язання

42104

43533

12

Чистий прибуток (збиток)

18669

12546

13

Середньорічна кількість акцій (шт.)

44125

44125

14

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

0

0

15

Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду

0

0

16

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1721

1817


Правління ПАТ "Завод "Фіолент"
Телефон для довідок: (0652) 290-051.

Повідомлення було надруковано в офіційному друкарському виданні «Бюлетень. Цінні папери України» №47 від 13.03.2013 р.


izumzum.ru