Зміст структурно-модульна схема з дисципліни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Структурно-модульна схема Вивчення дисципліни „Філософія” 1 69.08kb.
Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного... 1 99.04kb.
Типова навчальна програма нормативної дисципліни 2 297.68kb.
Структурно-логічна схема міждисциплінарних зв’язків по кафедрі економічної... 1 136.31kb.
З дисципліни «Діловодство і документація» Зміст 1 295.75kb.
Программа санации Проект санации Реализация, координация, наблюдение... 1 424.76kb.
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни 1 361.32kb.
Контрольна робота з дисципліни "Політекономія" Тема "Варіант №2"... 1 56.87kb.
Довідка складається в письмовій формі за таким планом: План, вступ... 1 119.54kb.
Поводження з твердими побутовими відходами на період 2007-2015 років... 1 278.8kb.
Його Високість Тенцін Г‘ятсо, XIV далай Лама Зміст Присвята Вступ... 10 972.49kb.
Колективні члени уак 1 236.86kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Зміст структурно-модульна схема з дисципліни - страница №1/3


УКРАЇНА


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кафедра обліку та аналізу

Управлінський облік”

Методичні вказівки для виконання практичних робіт

для студентів факультету економіки та підприємництва

спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”

денної та заочної форми навчання


Вінниця 2008


УДК: 657
Автори:

Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Остапчук О.В. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” – Вінниця ВЦ ВДАУ, 2008 –49с.


Рецензенти:

Мулик Т.О. к.е.н., доц., зав кафедри “Облік та аналіз” ВДАУ

Копняк Н.І. к.е.н., доц. каф. “Бухгалтерський облік” ВТЕІ КНТЕУ

Коротка анотація

Методичні вказівки містять вимоги до виконання практичних робіт та перелік питань для самоконтролю з дисципліни “Управлінський облік”.

Рекомендовано навчально-методичною комісією

Вінницького державного аграрного університету

(протокол №___ від ___ червня 2008 року )


Зав видавничим центром ВДАУ Романов О. М.

Підписано до друку Формат

Ум. друк. арк. Обл..-вид. арк.

Наклад 75 пр. зам. №

Видавничий центр ВДАУ

вул.. Сонячна, 3 м. Вінниця, 21008

Тел.330ЗМІСТ
Структурно-модульна схема з дисципліни

4

Вступ

5

МОДУЛЬ 1

7

Практична робота № 1 " Облік витрат допоміжних виробництв "

7

Практична робота № 2 “Облік витрат на організацію і управління виробництвом”

16

Практична робота № 3 “облік витрат, виходу продукції рослинництва та обчислення її собівартості”

21

МОДУЛЬ 2

27

Практична робота № 4 “Облік витрат, виходу продукції тваринництва та обчислення її собівартості”


27

Облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва

Практична робота № 5 “ Облік витрат і калькулювання собівартості продукції промислових виробництв ”


34

Контрольні питання за темами, що виносяться на самостійне опрацювання


41

Основна література

46

Додаткова література

47Структурно-модульна схема

з дисципліни “Управлінський облік”Мо-дуль

К-ть годин

Форма контролю

К-ть

заходів


Оцінка за захід балів

Сума балів

1


ЛЗ

ЛПЗ

СРС

max

min

max

min

16

14

38


Перевірка лекційних занять

1

7

4,2

7

4,2

Поточний контроль

практичних занять2


7


4,2


14


8,4


Самостійна робота

1

9

5,4

9

5,4

Контрольні роботи

2

5

3

10

6

Модуль

1

10

6

10

6

Всього

50

30

2

12

14

41


Перевірка лекційних занять

1

7

4,2

7

4,2

Поточний контроль

практичних занять2


7


4,2


14


8,4


Самостійна робота

1

9

5,4

9

5,4

Контрольні роботи

2

5

3

10

6

Модуль

1

10

6

10

6

Всього

50

3028

28

79

Іспит

100

60

ЛЗ – лекційні заняття;

ЛПЗ – лабораторні, практичні, семінарські заняття;

СРС – самостійна робота студентаШКАЛА ОЦІНКИ ЗНАНЬ

За шкалою ECTS

За національною шкалою

Рейтингова оцінка за шкалою навчального закладу (абсолютна кількість балів за дисципліну)

A

5 – відмінно

90-100

BC

4 – добре

75-89

DE

3 – задовільно

60-74

FX

2 – незадовільно

35-59ВСТУП
Управлінський облік є підсистемою обліку, яка пов’язана з де­талізацією витрат на виробництво та калькулюванням собівартості продукції в такому аспекті, який задовольняє систему управління. Дані уп­равлінського обліку використовуються для прогнозування собівар­тості продукції, пошуку шляхів зниження норм витрат і ціни про­дукції. Управлінський облік, на відміну від фінансового, не регламен­тується і методика його ведення залежить від потреб системи управ­ління конкретного підприємства.

Особливістю управлінського обліку є те, що на місце суто про­це­дурних обліково-економічних завдань висувається нове завдання – забезпечення потреби користувачів у такій інформації, яка носить ад­ре­сний характер.

Управлінський облік дає інформацію для внутрішнього викори­стання в системі управління, на відміну від фінансового обліку, який орієнтується на задоволення потреб зовнішніх користувачів.

Важливою складовою частиною управлінського обліку є калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг.

Управлінський облік – дисципліна циклу професійної підготовки.

Мета дисципліни - формування системи наукових знань з організації і методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного та вітчизняного досвіду.

Завдання дисципліни – розкриття принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства, формування вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми у процесі обліку для підготовки інформації, необхідної менеджерам для прийняття виважених рішень.

Предметом дисципліни є витрати, собівартість продукції, її калькулювання, доходи, фінансові результати за сегментами діяльності.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:знати – теоретико-методологічні основи управлінського обліку, склад витрат діяльності, підходи до класифікації витрат, сучасні системи їх обліку і калькулювання та напрями удосконалення;

вміти – класифікувати та розподіляти витрати, досліджувати поведінку та функції витрат, використовувати маржинальний та релевантний підхід при підготовці інформації для обґрунтування управлінських рішень, складати операційні та фінансові бюджети; аналізувати відхилення від них;

усвідомлювати – роль бухгалтера-аналітика в системі управління, значення релевантного та маржинального підходу до підготовки інформації, необхідної для обґрунтування управлінських рішень.

Згідно з базовим навчальним планом на вивчення дисципліни відводиться 135 год., в т.ч. 28 годин – практичні заняття.

Практичні заняття є важливою формою навчального процесу, що дає можливість проілюструвати застосування методик, розкритих на лекціях чи опрацьованих студентом самостійно при роботі з підручником.

Мета практичних занять – організація детального розгляду студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формування вміння і навичок для їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань відповідно до кваліфікаційної характеристики бакалавра.

Розроблені завдання містять різноманітні задачі, за яки­ми можна опрацьовувати необхідні практичні прийоми активного зас­воєння і використання теоретичних знань. Робота над контрольни­ми запитаннями до тем дозволяє самостійно оцінювати рівень засво­єння матеріалу та своєчасно робити власні відповідні висновки відносно його поліпшення.

Завдання практичних робіт виконуються студентами у робочому зошиті.

Поточний контроль засвоєння знань здійснюється шляхом написання контрольних робіт, тестовим опитуванням. Проміжний контроль - захист практичних завдань та модулів. Заключний контроль – складання іспиту.МОДУЛЬ 1
Практична робота № 1

Тема: Облік витрат допоміжних виробництв

Завдання 1

Здійснити облік витрат і обчислення собівартості виконаних робіт

по ремонтно-механічній майстерні

Задача 1

І. Необхідно:

1. Відкрити у робочому зошиті до рахунку 23 ”Основне виробництво” субрахунок “Допоміжне виробництво” (№ 234), субрахунок другого порядку “Ремонтна майстерня” (№ 2341), такі аналітичні рахунки:

- капітальний ремонт трактора Т-150, інвентарний номер 5;

- поточний ремонт трактора ЮМЗ, інвентарний номер 10;

- поточний ремонт автомобіля ГАЗ -53, інвентарний номер 15;

- загальновиробничі витрати ремонтної майстерні.

2. Визначити кореспонденцію рахунків на основі господарських операцій і скласти виробничий звіт.

3. Розподілити загальновиробничі витрати ремонтної майстерні та віднести їх на вартість ремонтів тракторів і автомобілів, попередньо склавши бухгалтерські проводки.

4. Визначити фактичну собівартість капітального ремонту трак­тора Т-150, поточного ремонту трактора ЮМЗ та автомобіля ГАЗ-53 і списати ці витрати на споживачів.
Методика виконання роботи

Ремонтно-механічні майстерні на сільськогосподарських підприємствах виконують різні роботи і випускають різноманітну продукцію, а тому не мають загальної облікової одиниці. Собівартість виконаних робіт або виготовлених виробів визначають за кожним замовленням (групою однорідних замовлень), витрати за якими обліковують у Журналі обліку витрат ремонтної майстерні на аналітичних рахунках за видами ремонтів і виготовлених виробів згідно з відомостями дефектів, лімітно-забірними картками, накладними, нарядами по кожній машині, що ремонтується (трактор, комбайн, автомобіль) інших сільськогосподарських машинах (у цілому) і роботах з виробництва виробів та інвентарю.

Облік витрат ремонтно-механічних майстерень на ремонт ведуть на субрахунку 234 “Допоміжні виробництва”, до якого відкривається субрахунок другого порядку 2341 “Ремонтні виробництва”. За дебетом цього субрахунку відображають прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати, за кредитом списують собівартість виготовлених виробів, а також вартість послуг на ремонти, техогляди тощо.

На окремому аналітичному рахунку ведеться облік загальновиробничих витрат ремонтної майстерні, які розподіляються щомісяця між окремими об’єктами пропорційно до прямої оплати праці.

Фактична собівартість закінчених ремонтних робіт щомісяця списується на споживачів послуг.

ІІ. Вихідні дані:


 1. Реєстраційний журнал господарських операцій з обліку витрат і виконаних робіт ремонтної майстерні за липень поточного року.пор.


Зміст господарської операції

Об’єкти обліку

Кореспондуючі рахунки

капітальний

ремонт


Т-150

№ 5


поточний ремонт

ЮМЗ


№ 10

поточний ремонт

ГАЗ-53 № 15Загальновиробничі витрати

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Нарахована заробітна плата:

- робітникам, що зайняті ремонтом

- завідувачу майстернею, обліковцю, сторожу


1100
-500
-450
--
3400

2

Проведено відрахування в Пенсійний фонд:

- від зарплати робітників, зайнятих на ремонтах

- від зарплати завідувача майстернею, обліковця, сторожа

?
-

?
-

?
-

-
?
3

Проведено відрахування на соціальне страхування:

- від зарплати робітників, зайнятих на ремонтах

- від зарплати завідувача майстернею, обліковця, сторожа

?
-

?
-

?
-

-
?
4

Нараховано до Фонду страхування від безробіття:

- від зарплати робітників, зайнятих на ремонтах

- від зарплати завідувача майстернею, обліковця, сторожа

?
-

?
-

?
-

-
?
5

Нараховано до Фонду страхування від нещасного випадку:

- від зарплати робітників, зайнятих на ремонтах

- від зарплати завідувача майстернею, обліковця, сторожа

?
-

?
-

?
-

-
?
6

Витрачено нафтопродукти на обкатку машин після ремонту

600

400

200

-
7

Витрачено запасні частини:

- на ремонт тракторів і автомобілів

- на обладнання майстерні


5000


-

-

--

--

2000

8

Витрачено матеріали на ремонт тракторів і автомобілів

300


500


200


-
9

Нарахована амортизація на основні засоби ремонтної майстерні

-


-


-


3000
10

Списується знос інших необоротних матеріальних активів.

-


-


-


500
11

Списується малоцінний інвентар

-

-

-

240
12

Списуються різні будівельні матеріали

-

-

-

1100
13

Нараховано районній майстерні за наладку і ремонт обладнання

-

-

-

1100
14

Розподіляються загальновиробничі витрати ремонтної майстерні на:

- капітальний ремонт Т-150

- поточний ремонт ЮМЗ

- поточний ремонт ГАЗ-53


?

-

?-

-

?


?

??15

Списуються витрати по закінченому ремонту в ремонтній майстерні:

 • трактора Т-150

 • трактора ЮМЗ

 • автомобіля Газ - 53

?

--

-

?-

-

-?

-

--
Завдання 2

Здійснити облік витрат та обчислення собівартості робіт,

виконаних вантажним автотранспортом

Задача 1

І. Необхідно:

 1. Відобразити на рахунках господарські операції з обліку витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом.

 2. Визначити фактичну собівартість 10 т/км і списати калькуляційну різницю.


Методика виконання роботи:

Облік витрат на утримання вантажного автотранспорту ведеться на одному аналітичному рахунку незалежно від кількості, видів, вантажопідйомності та характеристики кузова машин.

Перевезення вантажів обліковують у тонно-кілометрах, а роботу спеціальних машин та обсяг перевезень людей вантажним автотранспортом – машино-годинах, кількість яких у кінці місяця перераховують у машино-дні.

Для визначення собівартості виконаних робіт спочатку розраховують собівартість машино-дня роботи вантажного автотранспорту. Для цього всі витрати на його утримання ділять на кількість машино-днів, відпрацьованих на всіх видах робіт, що дає змогу відокремити витрати пов’язані з перевезенням людей. Решта витрат становитиме собівартість робіт з перевезення вантажів, для визначення якої витрати на перевезення вантажів ділять на обсяг виконаних робіт у тонно-кілометрах (калькуляційною одиницею роботи є 10 тонно-кілометрів). Щомісяця фактичні витрати списуються на відповідні об’єкти.


ІІ. Вихідні дані:

 1. Реєстраційний журнал господарських операцій з обліку витрат та виконаних робіт вантажним автотранспортом.
№ пор.

Зміст господарської операції

Сума грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

2

34
5

6


Нараховано заробітну плату водіям вантажного автотранспорту

Проведено нарахування :

- в Пенсійний фонд

- органам соціального страхування

- на випадок безробіття

Витрачено нафтопродукти

Нарахована амортизація на вантажний автотранспорт

Списано МШП

Нараховано знос на інші необоротні матеріальні активи


7 000

?

??

16 000
9 000

1 300
1 000
7

8

9Списано запасні частини

Списана електроенергія

Послуги водопостачання


3 000

1 200


300


Всього:

?10

На основі нагромаджувальної відомості роботи вантажного автотранспорту списані послуги автомобільного транспорту за плановою собівартістю 1 т/км:

1) рослинництво:

а) соняшник – 750 т/км

б) кукурудза – 1 890 т/км

в) картопля – 780 т/км

г) багаторічні трави – 820 т/км

д) озима пшениця – 2 070 т/км


?

?

??

?Разом по рослинництву:

?


2) тваринництво:

а) основне молочне стадо ВРХ – 3 600 т/км

б) молодняк ВРХ – 2 000 т/км

в) свині – 4 000 т/км


?

??


Разом по тваринництву

?


3) загальновиробничі витрати:

а) рослинництва – 9 800 т/км

б) тваринництва – 3 600 т/км

?

?
Разом загальновиробничих витрат:

?11

На основі відомості розподілу суми корективу списується різниця між плановою і фактичною собівартістю послуг вантажного автотранспорту:

 1. 1) рослинництво:

а) соняшник

б) кукурудза

в) картопля

г) багаторічні трави

д) озима пшениця


?

?

??

?Разом по рослинництву:

?


 1. 2) тваринництво:

а) основне молочне стадо ВРХ

б) молодняк ВРХ

в) свині

?

??


Разом по тваринництву:

?


 1. 3) загальновиробничі витрати:

а) рослинництва

б) тваринництва


?

?
Разом загальновиробничих витрат:

?


4) загальногосподарські потреби

5) обслуговування житлових будинків та гуртожитку

6) промислове виробництво

7) будівництво побутового центру

8) реалізація


?
?

?

??


Всього:

?
Примітка: Вихідні дані для виконання завдання по варіантахВаріант

Планова

собівартість 1 т/км, грн..Варіант

Планова

собівартість

1 т/км, грн..


Варіант

Планова собівартість 1 т/км, грн..

1

2,5

11

3,9

21

2,4

2

1,2

12

3,3

22

2,9

3

1,6

13

3,4

23

2,3

4

1,9

14

4,6

24

3,1

5

2,7

15

4,1

25

3,5

6

2,6

16

2,8

26

3,6

7

3,0

17

1,7

27

3,8

8

1,6

18

2,0

28

3,7

9

2,2

19

1,4

29

3,9

10

3,2

20

2,9

30

4,2Завдання 3

Облік витрат і обчислення собівартості наданих послуг

по електропостачанню

Задача 1

І. Необхідно:

1. Відобразити на рахунках господарські операції з обліку витрат по електропостачанню.

2. Визначити фактичну собівартість 10 кВт/год наданих послуг по електропостачанню і списати калькуляційну різницю.

Методика виконання роботи:

Облік витрат з електропостачання ведеться на одному аналітичному рахунку незалежно від джерел надходження електроенергії. Для розрахунку собівартості 10 кВт/год електроенергії потрібно всі витрати, пов’язані з її виробництвом на власних електростанціях, вартість електроенергії, одержаної від постачальницької мережі, і витрати не електрогосподарство поділити на загальну кількість спожитої електроенергії (без урахування електроенергії, використаної електрогосподарством).

Використана електроенергія щомісяця списується на споживачів, виходячи з її кількості, відпущеної кожному з них і фактичної собівартості.
ІІ. Вихідні дані:


 1. Реєстраційний журнал господарських операцій обліку витрат і наданих послуг по електропостачанню за липень поточного року.№ пор.

Зміст операції

Сума, грн

Кореспон-денція

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1
2


Нараховано заробітну плату робітникам електропостачання

Проведено нарахування на зарплату:

- в Пенсійний фонд;

- органам соцстраху;

- на випадок безробіття

9000
?

?

?3

4

56

7

89


Списано різноманітні матеріали

Списано будівельні матеріали

Списано запасні частини

Списано послуги вантажного автотранспорту

Списано МШП

Отримано рахунок від “Вінницяенерго” за спо­житу електроенергію в кількості 122 000 кВт/год

Списана спожита електроенергія по плановій собівартості за 1 кВт/год:

а) тваринництво 73 000 кВт/год

2600

1600


1200

1000


3200
18 300

?


б) промислове виробництво 24 270 кВт/год

в) загальновиробничі витрати рослинництва 630 кВт/год

г) загальновиробничі витрати тваринництва 2 400 кВт/год

д) загальногосподарські витрати 4 600 кВт/год

е) житлово-комунальне господарство 5 100 кВт/год

ж) будівництво 10 000 кВт/год

з) МТП 2 000 кВт/год


?
?
?

?

??

?Всього: 122 000 кВт/год

?10

Списана калькуляційна різниця між плановою і фактичною собівартістю спожитої електро­енергії:

а) тваринництво

б) промислове виробництво

в) загальновиробничі потреби рослинництва

г) загальновиробничі потреби тваринництва

д) загальногосподарські потреби

е) житлово-комунальне господарство

ж) будівництво

з) МТП


?

??

?

??

?

?Всього:

?
Примітка: Вихідні дані для виконання завдання по варіантахВаріант

Планова

собівартість

1 кВт/год, грн


Варіант

Планова собівартість

1 кВт/год, грнВарі­ант

Планова

собівартість1 кВт/год, грн

1

0,13

11

0,18

21

0,28

2

0,15

12

0,22

22

0,33

3

0,14

13

0,29

23

0,39

4

0,12

14

0,24

24

0,36

5

0,16

15

0,32

25

0,40

6

0,25

16

0,20

26

0,44

7

0,19

17

0,27

27

0,42

8

0,17

18

0,35

28

0,38

9

0,11

19

0,34

29

0,45

10

0,21

20

0,37

30

0,26

Завдання 4

Здійснити облік витрат і обчислення собівартості продукції та

виконаних робіт гужовим транспортом
Задача 1

І. Необхідно:

 1. Скласти кореспонденцію по рахунку “Гужовий транспорт”.

 2. Визначити фактичну собівартість однієї голови приплоду коней (одного конедня), списати калькуляційну різницю.


Методика виконання роботи:

Витрати на утримання робочої худоби, виконаних робіт обліковують на аналітичному рахунку “Жива тяглова сила” у Виробничому звіті по інших виробництвах (ф. № 10.3б с.-г.).

Послуги живої тяглової сили розподіляються щомісяця на споживачів пропорційно до кількості відпрацьованих робочих днів за плановою собівартістю одного робочого дня. Фактичну собівартість визначають у кінці року діленням загальної суми витрат на утримання живої тяглової сили (без вартості приплоду, гною та іншої побічної продукції) на кількість відпрацьованих робочих днів (без днів роботи на самообслуговуванні). Кількість відпрацьованих робочих днів визначають за даними документів. Собівартість однієї голови приплоду обчислюють за вартістю 60 кормо-днів утримання дорослих тварин. Собівартість одного кормо-дня визначають діленням усієї витрат щодо утримання робочої худоби на загальну кількість кормо-днів. Гній оцінюється за нормативно-розрахунковими цінами. Вовну-линьку, волосся – за цінами можливої реалізації (використання).

Після визначення фактичної собівартості послуг живої тяглової сили і приплоду здійснюють коригування планової собівартості, відображеної протягом року, до рівня фактичної методом до проводки або “червоне сторно”.


ІІ. Вихідні дані:

 1. Реєстраційний журнал господарських операцій з обліку витрат і виконаних робіт гужовим транспортом за липень поточного року.
№ пор.

Зміст господарської операції

Сума, грн

Кореспон-денція

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1
2


Нарахована оплата праці робітникам по догляду за робочою худобою

Проведено нарахування:

- в Пенсійний фонд

- фонд соціального страхування

- на випадок безробіття

2770,5
?

?

?
3

4


Нарахована амортизація

Списано будівельні матеріали на поточний ремонт конюшні318,00
450,685

6
7


8

9


Списано МШП

Нараховано знос інших необоротних матеріальних активів

Списано вартість електроенергії

Списано вартість кормів

Списано медикаменти


180,90
420,15

1278


1 976,35

11,57
10


За липень місяць гужовим транспортом надані послуги, конедні:

- основне стадо ВРХ – 218 конеднів

- молодняк ВРХ – 195 конеднів


?

?


11

12


- свині – 56 конеднів

- вівці – 130 конеднів

- цегельний завод – 72 конедні

- загальновиробничі витрати – 104 конедні

Одержано 4 голови приплоду

Одержано гною 2,9 т?

?

??

6720,0


580,0

Примітка: Вихідні дані для виконання завдання по варіантах.


Варіанти

Планово-розрахункова собівартість

1 кормодняПланово-розрахункова собівартість

1 конедняВаріанти

Планово-розрахункова собівартість

1 кормодняПланово-розрахункова собівартість

1 конедня1

5,00

2,30

16

2,80

2,50

2

1,72

2,49

17

1,60

2,39

3

1,81

2,45

18

2,90

2,40

4

2.05

2,31

19

2,70

2,35

5

2,08

2,36

20

2,50

2,41

6

3,11

2,12

21

3,00

2,05

7

2,72

2,37

22

3,10

2,15

8

2,31

2,59

23

2,30

2,60

9

3,21

2,55

24

2,10

2,57

10

2,75

2,54

25

2,00

2,52

11

1,99

2,14

26

2,20

2,06

12

2,76

2,22

27

2,90

2,18

13

2,82

2,29

28

3,30

2,25

14

3,07

2,10

29

4,00

2,08

15

3,05

2,23

30

4,30

2,19


Перелік запитань для самоконтролю

1. За якими статтями витрат ведуть облік витрат в ремонтній майстерні?

2. Що зазначають у відомості дефектів основних засобів і у скількох примірниках її виписують?

3. Який журнал-ордер використовується для узагальнення ін­формації по обліку витрат допоміжних виробництв?

4. Як часто визначають фактичну собівартість виконаних робіт в майстерні?

5. Який документ є основним з обліку роботи вантажного автотранспорту?

6. Які вам відомі форми дорожніх листів?

7. Що зазначають у дорожніх листах?

8. Яка одиниця є калькуляційною одиницею роботи вантажного автотранспорту?

9. В якому документі обліковують вироблену електроенергію в господарстві?

10. Які види допоміжних виробництв ви знаєте?

11. Як розрахувати собівартість 10 кВт/год та 10 од. теплоенергії?

12. Що є обліковою і калькуляційною одиницею газопостачання?

13. Як визначається собівартість 1м води?

14. Де записують обсяг виконаних робіт живою тягловою силою?

15. Як визначити собівартість 1 робочого дня живої тяглової сили?

16.Охарактеризуйте рахунок, на якому здійснюють облік вит­рат допоміжних виробництв.

17. Які документи використовують для обліку витрат і послуг МТП?

18. На якому рахунку ведеться облік витрат на утримання та експлуатацію тракторів, комбайнів, сільськогосподарських машин?

19. Які виробництва належать до допоміжних виробництв. Яке їх значення?

20. Які завдання обліку витрат і виконаних робіт ремонтними майстернями?

21. Яка основна кореспонденція рахунків по обліку витрат ремонтної майстерні?

22. Назвати статті виробничих по обліку роботи вантажного автотранспорту.

23. Назвати основні бухгалтерські проводки по обліку витрат електропостачання.

24. Назвати статті виробничих витрат по обліку живої тяглової сили.

Основна література:1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 17

Додаткова література: 3, 22,25, 32.

Практична робота №2

Тема: Облік витрат на організацію і управління виробництвом
Завдання 1

Здійснити облік та розподіл загальновиробничих витрат
І. Необхідно:

1. Здійснити облік загальновиробничих витрат.

2. Закрити рахунок 91 “Загальновиробничі витрати”.
Методика виконання роботи:

Загальновиробничі витрати – це витрати на організацію виробництва та управління окремими галузями виробництва, а також різні виробничі витрати, які не можна віднести безпосередньо на певну культуру або вид продукції, бо вона належить до галузі чи окремого виробництва, підрозділу.

Облік загальновиробничих витрат ведуть на рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”, який у сільськогосподарських підприємствах може мати такі субрахунки:

911 “Загальновиробничі витрати рослинництва”;

912 “Загальновиробничі витрати тваринництва”;

913 “Загальновиробничі витрати промислових виробництв”;

914 “Загальновиробничі витратив сіх напрямів діяльності”;

за дебетом рахунку 91 відображають суму визнаних витрат, а за кредитом, відповідно до розподілу, списання їх на рахунок 23 “Виробництво”.

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами відповідальності та статтями витрат.

Загальновиробничі витрати в сільськогосподарських підприємствах розподіляються в кінці року на об’єкти обліку витрат пропорційно до загальної суми витрат без вартості насіння (в рослинництві), кормів (у тваринництві), матеріалів і напівфабрикатів (у промислових виробництвах).


ІІ. Вихідні дані:

1. Виписка із зведеного виробничого звіту на перше число звітного місяця по рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”.
№ пор.

Витрати по статтях

Загальновиробничі витрати по

рослинництву, грнЗагальновиробничі витрати по

тваринництв, грн1

2

34

Оплата праці

Відрахування до соціальних фондів

Амортизація основних засобів

Інші витрати7 780,0

?

860,0890,0

8 340,0

?

1 900,01 300,0
Всього:2. Господарські операції з обліку загальновиробничих витрат за звітний місяць.
№ пор.

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

2

3

4

5

1

Нарахована оплата праці:

- бригадирам рослинницької бригади

- агрономам

- завідувачам фермами

- зоотехнікам і ветлікарям18000


4500

9000


2400

2

Проведено нарахування на соціальне страхування органам соцстраху:

- бригадирам рослинницької бригади

- агрономам

- завідувачам фермами

- зоотехнікам і ветлікарям
?

??

?


3

Проведено нарахування у Пенсійний фонд:

- бригадирам рослинницької бригади

- агрономам

- завідувачам фермами

- зоотехнікам і ветлікарям?

??

?


4

Проведено нарахування у фонд безробіття:

- бригадирам рослинницької бригади

- агрономам

- завідувачам фермами

- зоотехнікам і ветлікарям?

??

?


5

Витрачено паливо на опалювання:

- будинку тваринників

- будиночка на польовому стані
1900

1000


6

Нарахована амортизація на основні засоби галузевого призначення:

- в рослинництві

- в тваринництві
1460


1760

7

Списуються послуги автотранспорту, надані:

- рільничій бригаді

- тваринницькій бригаді590


710

8

Списано МШП:

- в рільничу бригаду,

- на тваринницькі ферми800


1000

9

Списується вартість будівельних матеріалів, витрачених на:

- ремонт будинку тваринника

- будиночок на польовому стані
690


90

10

Розподілено в кінці року загально-виробничі витрати рослинництва:

- на озиму пшеницю,

- на кукурудзу,

- на цукрові буряки,

- на багаторічні трави

Разом:

?

??

?

?11

Розподілено в кінці року загально-виробничі витрати тваринництва:

- на основне молочне стадо ВРХ,

- на молодняк ВРХ,

- на свиней.

Разом:
?

??

?


3. Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат рослинництва


№ пор.

Культури

Прямі витрати рослинництва (без вартості насіння)

Коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат рослинництва

Загальновиробничі витрати рослинництва, грн

1

2

34

Озима пшениця

Кукурудза

Цукрові буряки

Багаторічні

трави


12 100

16 000


36 500
28 100

Х

Х

Х


ХВсього:

4 Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат тваринництва
№ пор.

Види продукції

Прямі витрати тваринницва,

грн


Коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат тваринництва

Загальновиробничі витрати тваринництва, грн

1
2

3


Основне молочне стадо ВРХ

Молодняк ВРХ

Свині

100 700


76 020

9 540

Х

Х

Х

Всього:
Завдання 2

Здійснити облік та розподіл адміністративних (загальногосподарських) витрат
І. Необхідно:

1. Здійснити оформлення операцій по обліку загально­госпо­да­р­сь­ких витрат.

2. Закрити рахунок 92 “Адміністративні витрати”.
Методика виконання роботи:

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяють на адміністративні, витрати на збут та інші операційні витрати.

Адміністративні витрати, пов’язані з управлінням підприємства загалом, обліковуються на активному рахунку 92 “Адміністративні витрати”.

Незважаючи на те, що адміністративні витрати не включаються до виробничої собівартості продукції, методика організації їх обліку аналогічна методиці обліку загальновиробничих витрат.

Списання адміністративних витрат на фінансові результати оформляється довідкою (розрахунком) бухгалтерії, на підставі якої дебетується субрахунок 791 “Результат основної діяльності” і кредитується рахунок 92 “Адміністративні витрати”.

Аналітичний облік адміністративних витрат ведуть у Виробничому звіті (ф. № 10.3г с.-г.) в розрізі статей витрат на обслуговування та управління підприємства. Виробничий звіт передбачає узагальнення сум витрат наростаючим підсумком з початку року. Такі дані необхідні для аналізу адміністративних витрат відповідно до складання розрахунків, кошторисів, пр прогнозуванні.


ІІ. Вихідні дані:

1. Витяг із зведеного виробничого звіт (форма “10.3г с.-г.” по рахунку 92 “Адміністративні витрати”).
№ пор.

Статті витрат

Сума, грн

1

2

34

5

67

8

910


Оплата праці

Сума нарахувань на заробітну

Канцелярські витрати

Амортизація основних засобів

Підготовка кадрів

Витрати на службове відрядження

Утримання легкового автотранспорту

Витрати на оплату послуг банків

Нестачі і втрати

Всього витрат14 500

?

4 090506

3 870


215

560


1 020

4102.Господарські операції по загальногосподарських витратах за грудень звітного року.
№ пор.

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума,

грн


1

Нарахована заробітна плата:

- директору підприємства

- працівникам бухгалтерії255


672

2

Відрахування на соціальне страхування:

- директору підприємства

- працівникам бухгалтерії?

?3

Відрахування в Пенсійний фонд:

- директору підприємства

- працівникам бухгалтерії?

?4

Відрахування на випадок безробіття:

- директору підприємства

- працівникам бухгалтерії?

?5

Згідно з випискою банку з розрахункового рахунку нараховано за касове обслуговування


310


6

Нарахована амортизація на основні засоби загальногосподарського призначення


386


7

Списуються командировочні витрати головного економіста


52


8

Витрачено паливо на опалення будівлі контори275

9

Списуються послуги автотранспорту на загальногосподарські витрати


1 902


10

Списано МШП, витрачені в конторі215

11

Списується вартість будівельних матеріалів на ремонт будівлі контори


810


12

Списано адміністративні витрати на фінансові результати


?


Перелік запитань для самоконтролю

 1. Які витрати відносять до загальновиробничих витрат?

 2. Які витрати відносять до адміністративних витрат?

 3. На яких рахунках здійснюють обліку витрат на організацію виробництва та управління підприємством?

 4. Яка основна кореспонденція з обліку загальновиробничих витрат?

 5. Яка основна кореспонденція з обліку адміністративних витрат?

 6. Якими первинними документами оформляється списання витрат на адміністративні потреби?

 7. В яких рахунках синтетичного та аналітичного обліку відображаються адміністративні та загально виробничі витрати в сільському господарстві?

 8. Які можуть бути відкриті субрахунки для обліку загальновиробничих витрат в сільському господарстві?

 9. Який порядок розподілу та списання загальновиробничих витрат?

 10. Який порядок закриття рахунку 92?


Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 17

Додаткова література:6, 8, 12,24,30,

Практична робота №3

Тема: Облік витрат, виходу продукції рослинництва та обчислення її собівартості

следующая страница >>


izumzum.ru