"Затверджую". 2011 Ректор проф І. О. Вакарчук - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
"Затверджую". 2011 Ректор проф І. О. Вакарчук - страница №1/1

“Затверджую” ______.2011
Ректор проф.. І.О.Вакарчук
№ особової справи _________________________ Варіант ______________
НАПРЯМ “МІКРО- І НАНОЕЛЕКТРОНІКА”
Вказівки. Розв’яжіть завдання і в дужках (…..…) запишіть відповіді десятковим дробом. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та талоні не допускається.

1. Швидкість частинки має дві проекції на осі координат: Vx і Vy. Обчисліть модуль вектора швидкості частинки.

1) ; 2) ; 3) ; 4) .
2. Нитку, на якій висить вантаж масою m, з вертикального положення перемістили в горизонтальне і відпустили. Визначте силу натягу нитки в момент проходження вертикального положення.

1) Fн = 3mg; 2) Fн = mg; 3) Fн = mg/2; 4) Fн = 4mg.


3. Із танка масою 50 т, що рухався зі швидкістю 15 м/с, зроблено постріл снарядом масою 25 кг у напрямку руху. На скільки змінилася швидкість руху танка в момент пострілу, якщо швидкість вильоту снаряда відносно танка 1000 м/с?

1) не змінилась; 2) збільшилась на 0,5 м/с; 3) зменшилась на 0,5 м/с;

4) зменшилась на 1 м/с.
4. Як зміниться запас потенціальної енергії пружно деформованого тіла зі збільшенням деформації втричі?

1) не зміниться; 2) збільшиться в 3 рази; 3) збільшиться в рази;

4) збільшиться в 9 разів.
5. Вантаж масою m може ковзати без тертя по горизонтальному стержню, який обертається навколо вертикальної осі, що проходить через один з його кінців. Вантаж з’єднують з цим кінцем стержня пружиною, коефіцієнт жорсткості якої k. При якій кутовій швидкості ω стержня пружина розтягнеться на 50% від початкової довжини?

1) ; 2) ; 3) ; 4) ;.


6. У руці тримають гирю вагою Р. З яким прискоренням потрібно її опускати, щоб гиря стала невагомою?

1) a = g; 2) a = 2g; 3) a = g/2; 4) a = 4g.


8. Через нерухомий блок перекинуто нитку, а до її кінців підвішені однакові гирі, вага кожної з яких Р. Яка сила натягу нитки?

1) F = 2P; 2) F = P; 3) F = 3P; 4) F = P/2.


9. Тіло здійснює гармонічні коливання і має повну енергію 5105 Дж. Період коливань становить 4 с, початкова фаза дорівнює 60, а максимальна сила, що діє на тіло, дорівнює 2103 Н. Запишіть рівняння гармонічних коливань тіла.

1) x = 2sin(t + /2); 2) x = 0,05 sin(t/2 + /3); 3) x = 0,02 sin(t  /3);

4) x = 5sin(t + )
10. Яке кількісне співвідношення між температурами t у градусах Цельсія та Т в градусах абсолютної температури?

1) t = T; 2) t = T – 273; 3) t = T + 273; 4) t = 273 – T; 5) t = / 273.


11. Як змінюється температура ідеального газу під час його адіабатичного стискання?

1) залишається сталою; 2) лінійно знижується; 3) знижується;

4) підвищується.
12. Як відводиться тепло з поверхні штучного супутника Землі в космічному просторі?

1) теплопровідністю; 2) конвекцією;

3)теплопровідністю й конвекцією; 4) випромінюванням.

13. Який максимально можливий к.к.д. теплової машини, що працює з нагрівником при температурі Т1 і холодильником при температурі Т2?

1)  = T1/(Т1 – Т2); 2)  = (Т1 – Т2)/Т1; 3)  = (Т1 – Т2)/Т2;

4)  = Т2/(Т1 – Т2).


14. При якому процесі кількість теплоти, що передана газу, дорівнює роботі, яку виконав газ?

1) адіабатному; 2) ізотермічному; 3) ізохорному;

4) ізобарному.
15. Скільки атомів водню міститься у 18 г водяної пари? Молярна маса води 0,018 кг/моль, число Авогадро NA = 6,02×1023 моль-1.

1) 12,04×1023; 2) 3×1013; 3) 1,1×1016; 4) 4,5×1011.


16. Порівняти тиск Р1 кисню і Р2 водню при однакових концентраціях молекул і рівних середніх квадратичних швидкостях їх руху. Молярна маса кисню 0,032 кг/моль, водню 0,002 кг/моль.

1) P1/P2 = 1; 2) P1/P2 = 16; 3) P1/P2 = 8; 4) P1/P2 = 4.


17. Що називається електричним струмом?

 1. Всякий рух електричних зарядів.

 2. Розсування електричних зарядів в неполярних молекулах у електричному полі.

 3. Всякий упорядкований рух електричних зарядів.

 4. Явище перерозподілу вільних носіїв заряду у провіднику під дією електричного поля.

11. Який вираз визначає опір однорідного провідника?

1. . 2. .

3. . 4. .


18. Яке із наведених рівнянь виражає закон Ома для однорідної ділянки кола?

1. . 2. .

3. . 4. .
19. Яка із формули відповідає закону Джоуля – Ленца?

1. . 2. .

3. . 4. .

20. Який із виразів визначає модуль сили Ампера?

1. . 2. .

3. . 4. .


21. Яка із формул є математичним виразом закону електромагнітної індукції?

1. . 2. .

3. . 4. .
22. Якою є швидкість поширення електромагнітних хвиль у речовині?

1. . 2. .

3. . 4. .
23. Який з виразів визначає умову головних максимумів при дифракції світла, зумовленій граткою?

1. 2.

3. 4.
24. Для чого служить поляризатор?


 1. Аналізу ступеня поляризації світла.

 2. Отримання плоскополяризованого світла.

 3. Аналізу концентрації розчину.

 4. Обернення площини поляризації.

25. Що розуміють під терміном «теплове випромінювання»? 1. Теплообмін між поверхнею тіла і оточуючим середовищем.

 2. Процес переносу теплоти із одного середовища до другого.

 3. Свічення тіл, зумовлене нагріванням.

 4. Поширення теплоти від більш нагрітих елементів тіла до менш нагрітих.

26. Вкажіть формулу закону зміщення Віна.

1. . 2. .

3. . 4. .


27. Яка формула описує серію Бальмера?

1. . 2. .

3. . 4. .
28. Розсіяння якої частинки в речовині вивчав Е. Резерфорд?

1. . 2. .

3. . 4. .
29. Що називається зарядовим числом ядра?


 1. Кількість нуклонів в ядрі.

 2. Кількість протонів в ядрі.

 3. Кількість нейтронів в ядрі.

 4. Електричний заряд ядра в кулонах.

30. Які частинки входять в склад атомного ядра? 1. Електрони і протони.

 2. Протони і нейтрони.

 3. Нуклони і гіперони.

 4. Мезони і протони.