Затвердженої наказом мон україни від 10 лютого 2005 р. №97 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
№20/2013; Тимчасового положення про підвищення кваліфікації керівних... 1 50.08kb.
Затверджено наказом мон україни від " " 20 р 1 207.69kb.
Завдання щодо розроблення галузевих програм реалізації державної... 1 143.14kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08. 1 55.11kb.
Положення про центри практичної психології і соціальної роботи, затвердженого... 1 39.39kb.
Стандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та... 1 176.17kb.
Про виплату винагороди за використання творів, виражених в аудіовізуальній... 1 145.58kb.
Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України... 3 336.58kb.
Н. Ф. Ходос " " 2013 р. Погоджено рішення 1 147.33kb.
Відповідно до статті 21 Закону України Про житлово-комунальні послуги... 1 23.33kb.
Наказ Міністерства юстиції України від 14 лютого 2007 року n 47/5... 1 260.66kb.
Постановка проблеми 1 123.71kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Затвердженої наказом мон україни від 10 лютого 2005 р. №97 - страница №1/1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

______________ М.Х. Корецький

„___” _____________ 2013 рокуПРОГРАМА

фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

(бакалавр, спеціаліст, магістр)

за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура”

(напряму підготовки, спеціальності)

Рівне – 2013Загальні положення

Програма фахових вступних випробувань складена відповідно до ГСВОУ МОНУ „Освітньо-кваліфікаційної характеристики” та „Освітньо-професійної програми” підготовки бакалавра за напрямом підготовки

(бакалавра, молодшого спеціаліста)

(спеціальністю) 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура”,

(напрям підготовки, спеціальність)

затвердженої наказом МОН України від 10 лютого 2005 р. № 97.

Вимоги до вступних випробувань базуються на нормативних формах державної атестації осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах. На вступні випробування виноситься система умінь, що визначена ГСВОУ МОНУ „Освітньо-кваліфікаційна характеристика”. Зміст вступних випробувань базується на системі змістових модулів нормативних навчальних дисциплін, що визначені ГСВОУ МОНУ „Освітньо-професійна програма” підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр .

(бакалавр, молодший спеціаліст)

Вступник освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки (спеціальністю)

6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” повинен:

(напрям підготовки, спеціальність)

 • знати:

       • біологію риб

       • фактори , що впливають на ріст і розвиток риб

       • методику збору та обробки гідробіологічного матеріалу
 • вміти:

 • оперувати знаннями з природничих наук

 • проводити гідробіологічні спостереження

 • визначати кормові запаси, характер харчування і темп розвитку риб

 1. Структура та організація вступного випробування

Вступне випробування базується на вимогах до знань та вмінь випускника освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (молодший спеціаліст) і включає зміст нормативних навчальних дисциплін професійно-практичної підготовки:

 1. Іхтіологія.

 2. Рибництво.

 3. Гідробіологія.

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію Національного університету водного господарства та природокористування.

2.Зміст навчальних дисциплін

Іхтіологія

(назва навчальної дисципліни)

Зовнішня будова тіла рибоподібних і риб як водних хребетних тварин. Біолого-екологічні групи риб відносно нерестового субстрату. Хижі та мирні риби, їх трофічна класифікація. Загальна характеристика класу хрящових риб. Загальна характеристика класу кісткових риб. Промислові види коропових, оселедцевих, лососевих і осетрових риб, особливості їх будови.
Рибництво

(назва навчальної дисципліни)

Основні об'єкти рибництва. Категорії ставів. Повносистемне і неповносистемні господарства. Природна кормова база ставів. Основні види кормів та їх характеристика. Організація і проведення нересту коропа і підготовка нерестових ставів. Зимівля рибопосадокового матеріалу.
Гідробіологія

(назва навчальної дисципліни)

Життєві форми гідробіонтів (планктон, нектон, бентос). Стійкість гідробіонтів до дефіциту кисню, причини задухи гідробіонтів. Кормова база та кормність водойм. Трофічна структура, трофічні рівні, харчові ланцюги, піраміда біомас гідробіоценозів. Забруднення водойм та роль гідробіонтів у їх очищенні.

3. Критерії оцінювання

Оцінювання знань та умінь вступників на фахових вступних випробуваннях здійснюється за 200-бальною шкалою; прохідний бал – 124:

176 – 200 – відмінно;

150 – 175 – добре;

124 – 149 – задовільно;

100 – 123 – незадовільно.

Голова фахової

атестаційної комісії __________________ (Мандигра М.С.)підпис ПІБ


izumzum.ru