Затверджено Рішення міської ради - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Затверджено Рішення міської ради - страница №1/1

Затверджено

Рішення міської ради

5 скликання (45 сесія)

від 25 листопада 2009 року

П О Л О Ж Е Н Н Я


про відділ культури і туризму Конотопської міської ради

Сумської області (нова редакція)

1. Загальні положення.

Відділ культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області (далі – відділ культури і туризму) є виконавчим органом ради, який забезпечує реалізацію в місті державної політики в галузі культури, мистецтв і туризму. Відділ культури і туризму утворюється міською радою, їй підзвітний та підконтрольний; підпорядкований міському голові, виконавчому комітету, в частині виконання делегованих повноважень управлінню культури і туризму обласної держаної адміністрації. Відділ культури і туризму є правонаступником відділу культури міської ради.

2. Відділ культури і туризму у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства культури і туризму України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами начальника управління культури і туризму обласної державної адміністрації, рішеннями Конотопської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.3.Основні завдання відділу культури і туризму:

 • забезпечення в місті реалізації держаної політики у сфері культури і мистецтв, музейної та бібліотечної справи, туризму, охорони культурної спадщини;

 • забезпечення державної мовної політики у сфері культури;

 • здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері культури, мистецтва, музейної та бібліотечної справи, кінематографії, туризму, охорони культурної спадщини;

 • забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

 • сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників, а також суб’єктів діяльності у сфері культури, мистецтв і туризму;

 • створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, мистецтв, туризму, організація її матеріально-технічного забезпечення;

 • координація діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування міста з питань реалізації державної політики у сфері культури, мистецтв, музейної та бібліотечної справи, кінематографії, туризму, охорони культурної спадщини.

4.Відділ культури і туризму відповідно до покладених на нього завдань:

 • створює умови для розвитку професійного і самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, кіно і фотомистецтва, народної художньої творчості, змістовного культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару кінотеатрів, творчих колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок;

 • здійснює в координації з управлінням культури і туризму облдержадміністрації та іншими відомствами державний контроль за дотриманням законодавства з питань культури, мистецтва, туризму, кінематографії, мови, охорони культурної спадщини;

 • готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, проектів місцевого бюджету, під керівництвом управління культури і туризму облдержадміністрації бере участь в розробці проектів розрахунків бюджетних асигнувань (дотацій) з місцевих бюджетів на утримання галузі;

 • організовує матеріально-технічне та фінансове забезпечення підпорядкованих закладів;

 • сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку міста;

 • готує пропозиції щодо створення в місті сприятливих умов для розвитку необхідної інфраструктури для неприбуткового та комерційного секторів культури, розвитку кіновідеомережі та кіновідеопрокату, заохочення благодійництва в культурно-мистецькій сфері та подає їх на розгляд міської ради та управління культури і туризму облдержадміністрації;

 • розробляє проекти цільових і комплексних програм розвитку культури і туризму в місті і подає їх на розгляд міського голови;

 • здійснює керівництво та надає організаційно-методичну, практичну, консультативну допомогу закладам, підприємствам і організаціям культури і туризму, що належать до комунальної власності міської ради, координує діяльність установ культури всіх систем і відомств;

 • сприяє збереженню та відтворенню історичного відродження осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;

 • проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

 • створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної, культурної самобутності національних меншин, які проживають на території міста;

 • здійснює організаційно-методичне керівництво краєзнавчим музеєм, контроль за станом обліку, збереження, використання музейного фонду, сприяє формуванню сучасної інфраструктури музейної справи, розвитку музейної мережі;

 • здійснює контроль за збереженням пам’яток історії та культури, що знаходяться на території міста, розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції щодо створення та спорудження пам’ятників та пам’ятних знаків;

 • здійснює організаційно-методичне керівництво бібліотеками різних форм власності та підпорядкування, керує бібліотеками, що підпорядковані відділу;

 • контролює в межах своєї компетенції додержання вимог законодавства щодо розповсюдження кіновідеопродукції, організації гастрольної діяльності, туризму;

 • організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників закладів культури і туризму міста;

 • сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, закладів початкової митецької освіти, а також формуванню естетичних смаків населення;

 • сприяє роботі туристичних організацій;

 • здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в підпорядкованих закладах культури;

- здійснює міжнародні та міжміські культурні зв’язки відповідно до чинного законодавства;

 • сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів культури і туризму, вживає заходи, спрямовані на розвиток творчої ініціативи трудових колективів;

 • забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, пожежної безпеки, технологічних та екологічних вимог на підприємствах, в закладах і організаціях культури і туризму, розташованих в місті;

 • здійснює пошук, використання й поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури і туризму, вдосконалення господарського механізму в їх діяльності, інформаційно-методичне забезпечення, впроваджує нові моделі організації культурної і туристичної діяльності;

 • подає пропозиції до управління культури і туризму облдержадміністрації щодо нагородження працівників закладів культури і туризму, що мають заслуги, державними нагородами, президентськими відзнаками та до присвоєння почесних звань України, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального та матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності.

 1. Відділ культури і туризму має право:

 • залучати спеціалістів інших структур підрозділів міста, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 • аналізувати роботу закладів, підприємств і організацій культури і туризму та одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міста, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 • скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

 • організовувати і проводити митецькі аукціони, лотереї, виставки-продажі згідно з чинним законодавством.

 1. Відділ культури і туризму при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міста, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

 2. Відділ культури і туризму очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з управлінням культури і туризму облдержадміністрації.

 3. Завідувач відділу культури і туризму:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

 • видає в межах компетенції відділу накази, якими керуються підвідомчі організації і посадові особи. Рішення з питань культури і туризму, видані у межах повноважень відділу, є обов’язковими для місцевих органів виконавчої влади, а також закладів, установ культури і туризму, незалежно від форми власності та підпорядкування;

 • здійснює формування резерву кадрів;

 • призначає на посаду та звільняє з посади керівників підпорядкованих закладів культури і туризму.

Накази завідувача відділу культури і туризму в разі порушення прав громадян, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

На час тимчасової відсутності завідувача відділу культури і туризму його обов`язки виконує головний спеціаліст відділу культури і туризму.

9. З метою розробки перспективних питань розвитку культури і туризму міста та поліпшення культурного обслуговування населення при відділі утворюється Рада з працівників культурно-освітніх закладів міста, яка приймає участь в обговоренні найважливіших питань культурно-освітньої роботи. Склад Ради і Положення про Раду затверджуються міським головою. Керує діяльністю Ради завідувач відділу культури і туризму.

10. Відділ культури і туризму утримується за рахунок коштів міського бюджету.

11. Структура відділу культури і туризму.

Відділу культури і туризму підпорядковані:

- централізована бухгалтерія відділу культури і туризму;

- дитячі музичні школи №1 та №2;

- краєзнавчий музей ім. О.Лазаревського;

- міський будинок культури “Зоряний”;

- міський будинок культури "Сучасник";

- централізована бібліотечна система,

- міський центр культури і дозвілля «Кінотеатр „Мир».

12.Структуру, граничну чисельність і фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу культури і туризму затверджує міський голова.

13. Відділ культури і туризму є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

14. Припинення діяльності відділу культури і туризму проводиться за рішенням Конотопської міської ради в установленому порядку.


Секретар міської ради М.О.Качура