Затверджено наказом мон україни від " " 20 р - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Затверджено наказом Міністерства економіки України від 26. 07 1 48.03kb.
Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 22. 12 1854.96kb.
Затвердженої наказом мон україни від 10 лютого 2005 р. №97 1 33.88kb.
Правила безпеки для кабінетів фізики (Затверджено наказом Держохоронпраці... 1 156.81kb.
Положення про центри практичної психології і соціальної роботи, затвердженого... 1 39.39kb.
№20/2013; Тимчасового положення про підвищення кваліфікації керівних... 1 50.08kb.
Затверджено наказом Державної екологічної інспекції України від «08»... 1 98.98kb.
Н. Ф. Ходос " " 2013 р. Погоджено рішення 1 147.33kb.
Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України 1 375.96kb.
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про упаковку та відходи... 1 89.06kb.
Управління пфу в Дарницькому районі м. Києва інформує: Щодо подання... 1 11.64kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 2 липня 2008 р 1 307.21kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Затверджено наказом мон україни від " " 20 р - страница №1/1

Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет журналістики

Кафедра зарубіжної преси та інформації


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________2010 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЗасоби масової інформації Італії

напряму підготовки_____6.030301 журналістика ___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності __0303__журналістика та інформація______________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації___________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення____журналістики_________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2010

Засоби масової інформації Італії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. – Львів, 2010.- с.

Розробник: асистент Ольга Квасниця

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка


Протокол № ___ від. “____”________________2010р.

Завідувач кафедрою

_______________________ (проф. Лось Й. Д.)

(підпис)

“_____”___________________ 2010 р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) журналістика.

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


“_____”________________2010 р. Голова _______________ (доц. Хоменко Т.М.)

(підпис)

 О. Квасниця, 2010

 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни


Засоби масової інформації Італії”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання


Кількість кредитів –

Галузь знань
(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)Модулів – 2

Напрям
(шифр, назва)

Рік підготовки:4-й

Курсова робота
Семестр 8-й
Лекції - 14 год
Практичні -14 год

Самостійна робота - год

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

У ХХІ ст. світ вступає з новою системою геополітичних пріоритетів, серед яких чільне місце посідає інформаційний чинник. Нова інформаційна епоха зумовлює нові виклики і нову суспільну відповідальність. Сьогодні завданням кожної нації як психоінформаційної структури є зайняти свою нішу у світовому інформаційному просторі і вести гру на паритетних засадах. Наше завдання репрезентувати себе і водночас пізнавати інших.

Мета спецкурсу дати цілісну картину діяльності італійських мас-медіа: преси, радіо, телебачення, інформаційних агентств в історичному і сучасному вимірах.

Завдання спецкурсу «ЗМІ Італії» передбачає ознайомити студентів факультету журналістики зі специфікою діяльності італійських мас-медіа, на конкретних аргументаційних зразках показати, як правильно вибрана філософія того чи іншого видання може програмувати й корегувати трансформаційні процеси у суспільстві. розкрити роль особистості у формуванні обличчя ЗМІ, визначити основні характеристики персональної журналістики; аналіз аргументаційної бази найкращих зразків італійської публіцистики; сформувати у них вміння застосовувати набуті знання у журналістській практиці.Результати навчання. Унаслідок вивчення дисципліни студенти повинні ЗНАТИ:

 • Становлення італійської журналістики;

 • Знакові історичні постаті;

 • Типологію сучасних італійських видань;

 • Інформаційні агентства Італії;

 • Правову базу діяльності італійських ЗМІ;

 • Специфіку італійського теле- радіомовлення;

 • Знакові постаті сучасної італійської публіцистики;

Студенти повинні ВМІТИ: • аналізувати мас-медійні тексти;

 • осмислювати і узагальнювати факти і явища в журналістиці;

 • Провести компаративний аналіз рецепції образу України в Італії (і навпаки) у світлі ЗМІ;

 • Застосовувати набуті знання у журналістській практиці;Методи навчанні і викладання:

У запропонованій програмі курсу “ЗМІ Італії” з метою посилення пізнавального інтересу та творчої мотивації студентів розумно поєднані різноманітні технології і навчальні методи. Окрім ґрунтовних теоретичних лекцій – використовуватимемо дискусії, письмові опитування (тести), творчі роботи (есе). Популярним і результативним є впровадження на практичних і семінарських завданнях у студентських групах інтерактивних методів навчання. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.

Тема І

План: . Історія італійської преси 1. Перші друковані періодичні і неперіодичні видання (avvisi e gazzette), “Giornale de letterati” , “Spectator”.

 2. Преса кін. ХVІІІ - поч. ХІХ ст. “Il Caffи” “Termometro politico della Lombardia”, “Giornale senza nomine”, “Censore italiano”, “Monitore di Roma”, “Giornale Ecclesiastico di Roma” та ін.

 3. Журналістика періоду Наполеона: “Giornale Italiano” (1805-1815).


Тема ІІ
План: Преса епохи Рісорджіменто (об’єднання)

 1. Роль преси в процесі ідентифікації і об’єднання нації. “Conciliatore”, “Amico della Constituzione”.

 2. Преса національно-визвольного руху 1820-1830 роки.

 3. Мадзіні і “Молода Італія”. Мадзіні про пресу. Мадзіні - приклад морального типу мислення в журналістиці.

 4. Преса ліберального спрямування: “Analli universali”, “Revista europea” (1840 р.).

 5. Преса лівого спрямування: “Liberta e lavoro”, “Liberta e giustizia”, “Plebe”, “Cuore e critica” (1860 р.).

 6. Зародження щоденної преси: „Il Secolo ”,”Corriere della Sera” (Правила доброї журналістики за Тореллі Віольєрі), “La Stampa”, „Messagero”.


Тема ІІІ
План: Преса ХХ століття

 1. Нова журналістика нового століття „Il Giornale d’Italia” Альберто Бергаміні; “Regnio”, „Leonardo”, “La Voce”, “Idea Nazionale” та ін.

 2. Муссоліні і журналістика: “Avanti” – „Popolo d’Italia”.

 3. Політика Б.Муссоліні щодо преси: “il nuovo stile”.

 4. Преса періоду “Республіки”.Тема IV
План. Типологія сучасних пресових видань

 1. Структура, тематика, специфіка, наклад опінієтворчих видань.

 2. Суспільно-політична преса: “Curriere della Sera”,“La Stampa”, “La Repubblica”, „Il Messagero”, “Il Sole-24 ore”,”La Nazione”, “Il Tempo”, “Panorama”, “Espresso”, “Mondo”, “Europeo”, “Epoca”, — як типи видань.

 3. Партійна преса: “Il Manifesto”, “L’Unitб”, “Liberazione”, “Popolo”, “Secolo d’Italia”, “Avvenimenti”, “Diario”, “Borghese” — як типи видань.

 4. Релігійна преса. “L’Osservatore Romano”, “Famiglia cristiana” — як типи видань.

 5. Спортивна преса. “La Gazzetta dello Sport”, “Corriere dello Sport Stadio”, “TuttoSport” — як типи видань.

 6. Розважальна преса. “Amica”, “Donna moderna”, “Guida TV”, “Sorisi e canzoni TV” — як типи видань.Тема V

План: Інформаційні агентства Італії 1. АНСА - італійське національне пресагентство . Історія заснування, концепція діяльності.

 2. Альтернативні інформаційні агентства: Agenzia Giornalistica Italia, Agenzia Stampa Italpress, Aise (Agenzia internazionale di stampa estero) та ін.

Змістовий модуль 2.
Тема VI
План: Тенденції сучасного медіаринку

1. Новітні тенденції розвитку газетної індустрії.

2. Економічні фактори діяльності видавничих груп Італії: “Rusconi libri”, “Rizzoli-Corsara”, “Poligrafici”


 1. “Editore”, “Media 2000” - популяризатори досягнення видавничої техніки.

 2. “UTET” — енциклопедичне італійське видавництво.


Тема VIІ
План. Правові основи функціонування ЗМІ Італії

 1. Основні юридичні документи в секторі преси телебачення і радіомовлення.

 2. Авторське право.

 3. Професійна етика журналіста.

 4. Роль і функції Італійської федерації газетних видавців.


Тема VІІІ.

План. Телемовлення Італії 1. Праця “Homo videns” Джованні Сарторі.

 2. Специфіка громадського і приватного телебачення. Концепція діяльності “RAI”, “Nuova RAI tre”, “Mediasset”.

 3. Медіагіпноз Берлусконі.

 4. Перспективи розвитку цифрового ТБ: “Telepiu”, “Stream”.

 5. Християнська візія телебачення Ватикану : “Blu sat”, “Sat 2000”.


Тема ІХ.
План. Радіомовлення Італії

 1. Приватні і державні радіостанції: структура, характер передач, роль у формуванні громадської думки.

 2. Християнська радіостанція “Radio Vaticano”: історія і сучасність.


Тема Х.
План. Провідні тенденції сучасного медіапростору

 1. Європейський союз і інформаційний простір Італії.

 2. Характеристика європейського телекомунікаційного ринку.

 3. Боротьба альянсів за медіапростір Італії.

 4. Розвиток медіаструктури (технологічна база, продукування змісту) і амбіційність національних мас-медій.

 5. Інформаційна глобалізація і національний інформаційний простір Італії.

 6. Інформаційна війна й національний інформаційний простір Італії.


Тема ХІ.

План. Сучасна італійська публіцистика 1. Публіцистика Умберто Еко.

 2. Публіцистика Джульєтто К’єзи.

 3. Публіцистика Сюзанни Томаро.

 4. Публіцистика Оріанни Фалачі.


Тема ХІІ.

План. Присутність України в інформаційному просторі Італії - порівняльений аспект

1. Українська періодика в Італії.

2. Висвітлення української проблематики на сторінках італійської преси.3. Оксана Пахловська культурно-інформаційний медіум між Україною й Італією.

 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числіл

п

лаб

інд

ср
1

2

3

4

5

6

7Модуль 1

Змістовий модуль 1.


Тема 1.
2

2
Тема 2
4

4
Тема 3
2

2
Тема 4.
2

2
Тема 5.
4

4
Разом – зм. модуль1
14

14
Змістовий модуль 2.


Тема 6.
2

2
Тема 7
2

2
Тема 8
2

2
Тема 9.
2

2
Тема 10.
2

2
Тема 11.
2

2
Тема 12.
2

2
Разом – зм. модуль 2
14

14Усього годин

28

28
5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Історія італійської преси

2

2

Преса епохи Рісорджіменто (об’єднання)

4

3

Преса ХХ століття

2

4

Типологія сучасних пресових видань

2

5

Інформаційні агентства Італії

2

6

Тенденції сучасного медіаринку

2

7

Правові основи функціонування ЗМІ Італії

2

8

Телемовлення Італії

2

9

Радіомовлення Італії

2

10

Провідні тенденції сучасного медіапростору

2

11

Сучасна італійська публіцистика

2

12

Присутність України в інформаційному просторі Італії - порівняльений аспект

4

6. Самостійна робота


з/п

Назва теми

(конспект першоджерел)
Кількість

годин


1

Образ Італії в українських мас-медіа
2

Образ України в італійських мас-медіа
3

Аналіз публіцистичних текстів О.Пахльовської
4

Аналіз публіцистичних текстів О.Фалачі
5

Аналіз публіцистичних текстів У.Еко
6

Аналіз публіцистичних текстів Дж.К’єза
7

Разом


 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Оцінка модуля

КРИТЕРІЇ оцінювання

 1. Практичні заняття15 балів (за кожне практичне заняття – 5 балів).

 2. Самостійна робота – 25 балів.

 3. Кредитно-модульна контрольна робота 10 балів. Кредитно-модульна контрольна робота (КМКР) проводитиметься двічі у семестрі: – друга половина березня і перша половина травня.

 4. Залік 50 балів.


Розподілу балів, які отримують студенти для заліку


Поточне тестування та самостійна робота

Сума балів

Практичні заняття

15

Самостійна робота

25

Кредитно-модульна контрольна робота

10

Залік

50

Загальна

100


7. Тематика курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт
1. Образ України в італійських ЗМІ

2. Публіцистика Умберто Еко.

3. Публістика Джульєтто К’єзи.

4. Публіцистика Оріанни Фалачі.

5. Публіцистика Є.Онацького.

6. Публіцистика Оксани Пахльовської
8. Рекомендована література

Базова

Вартанова Е. ЕС в поисках информационного общества // Вест. Моск. Ун-та.— Сер.10.— Журналистика. — 1998. — Ч. 2, 3.

Гофман И. Типология итальянских еженедельников и некоторые особенности системы еженедельной печати // Вест.Моск.Ун-та.— Сер.10.— Журналистика.— 1998. — Ч. 4, 5.

Горбач Анна-Галя. Розмова Анни-Галі Горбач з Оксаною Пахльовською // Сучасність. — 2001. —Ч.1.

Грамши А. Избранные произведения в трьох томах. — М, 1957.

Джованні Дж. Від кременя до кремнію. Історія ЗМІ. — М., 1984.

Жлуктенко В. Італія повертає королівську родину. Але не монархію. — День. —2002. — 8 лют.

История Италии в 3-х т. / За ред. Дорофеева С. — М., 1970.

Кочеткова А.В. Тенденции развития печатных средств информации на современном этапе. — М., 1996.

Къеза Дж. Бесконечная война. – М. 2005

Мадзини Дж. Эстетика и критика. — М.,1976.

Манифест ведущих журналистов Италии о создании организации MegaChip. — Литературная газета. — 2002.—16-22 октяб.

Наливайко Д. Історія української літератури в європейській перспективі // Слово і Час. —1999. — Ч.12.

Пахльовська Оксана. Українська культура у вимірі „пост”: посткомунізм, постмодернізм, пост вандалізм // Сучасність. — 2003. — № 10.

Пахловська Оксана. Українська ідея як спадок європейського гуманізму // Час/Тіме. — 1997, 6-12 листоп.

Пахльовська Оксана. Десятиліття втрачених можливостей // Сучасність. — 2001. – Ч.7-8.

Пахльовська Оксана. Гей, республіка банана // Літературна Україна. —1992. — 20 серп.

Світові мас-медіа. — К., 1999.

Пахльовська Оксана. «Ave, Europa!». – К. 2009

Сидоренко Н. Українська періодика в Італії (1905-1995 рр.). — К.,1997.

Соколов В., Виноградова С. Переодическая печать в Италии. — СПб., 1997.

Соколовський М. Моральний референдум в Італії // Дзеркало тижня.—2001. — 19 трав.

Петрів Т. Глобальні пріоритети інформаційної епохи: контекст для України // Українська журналістика в контексті світової. — К.: Центр вільної преси, 2000.

Папська рада з питань соціальних засобів комунікації // Вісник Львівського Ун-ту — Серія Журналістика. —2001. — Випуск 21.— Львів, 2001

Сарторі К. Всесвітнє око. Моделі розвитку, програми і глядачі телебачення в усьому світі. — Мілан, 1981.

Сарторі К. Основні тенденції розвитку внутрішнього і зовнішнього телевізійного ринку. Масова комунікація. — Мілан, 1983.

Урина Н.В. Средства массовой информации Италии. — М., 1996.

Урина Н.В. Средства массовой информации Великобритании, Италии в 1998 году // Вест.Моск. Ун-та.— Сер. 10.— Журналистика. — 1999. — Ч.3.

Урина Н. Италия-2001: политический выбор или медиагипноз // Вест.Моск. Ун-та.— Сер. 10.— Журналистика. — 2001. — Ч. 5.


Допоміжна
Альбер П., Тудес А-Ж. Історія радіо і телебачення. — Барі, 1983.

Барберіо Р. Динаміка радіомовлення. — Рим, 1984.

Бочарова А.Г. Типология журналов переходного периода Журнальная периодика России. — М.,1996.

Articoli scelti da Italia. - Strani Raрacciuolo., Firenze. 1997.

Enric Juliana. Reїyser kontra pisarka. — Forum. —2002 .— 22

grudzieс.

Chiesa Giulietto. La Guerra infinita, Feltrinelli, 2002.

Murialdi P., Tranfaglia N. I quotidiani negli ultimi vint’anni / Crisi, sviluppo e concetrazioni, in la stampa italiana nell’eta della TV. 1975-1994, a cura di Castronuovo V., Tranfaglia N. — Roma-Bari.— 1994.

Farinelli G., Paccanini E., Santambrogio G., Villa A. Storia del giornalismo italiano. Dalle origini ai giorni nostril. — Torino, 2002.

La stampa Italiana nel’eta’delle TV, a cura di Castronovo V., Tranfaglia N. - Roma - Bari., 1994.

Papa E.R. Storia di due manifesti. — Milano, 1958.

Pesсe A., Masenti F. L’immagina settimanele il rotocalco. - Brescia., 1983.

Pachlovska Oxana. Civiltа letteraria ucraina. — Roma: Carocci editore, 1998.

Quaderni di libri e reviste D’Italia (40).— Torino, 1997.

Raboj M. Public Broudcasting for the 21 st Century. — University of Luton Press. — 1997.

Sartory G. Mniej informacji, wiecej dezinformacji (fragmenty ksiazki “Homo Videns”) TV Wizja publiczna. — 1998. —№ 2 (26), Luty.

Storia del giornalizmо / A cura di Gozzini G. — Milano, 2000.

Tomaro Susanna. Cara Mathilda, (…lettere a un’amica lontana). — Milano, 1997.Ресурси Інтернету


www. corriere it

www.sanpaolo.org

www.lastampa.it

www.espresoedit.it

www. repubblica.it

www.gazzetta.it

www.vatican.va

www.televideo.rai.it

www.l’osservatore

www.mondomedia.it

www.famagliacristiana.it


izumzum.ru