Заступник директора з навчально-методичної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Це зумовлює необхідність забезпечення творчої самореалізації вихованців... 1 77.19kb.
Методичні рекомендації щодо викладання предмету «Захист Вітчизни» 6 1556.6kb.
Порядок денний засідання науково-методичної ради Київського обласного... 2 596.76kb.
Схвалено на засіданні науково-методичної ради Київського обласного... 3 405.91kb.
Навчальна програма 1 324.68kb.
Навчально-методичний посібник для практичних психологів та соціальних... 6 1223.63kb.
Головне управління освіти І науки черкаської обласної державної адміністрації... 2 445.34kb.
Наказ № м. Синельникове Про організацію науково методичної роботи... 1 51.5kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут... 2 516.76kb.
Підліткова субкультура: неформальні молодіжні об’єднання 9 909.32kb.
Жосан О. Е., старший викладач кафедри педагогіки і психології Кіровоградського... 1 216.76kb.
Роз’яснення щодо порядку реєстрації та статусу офіційних спостерігачів... 1 40.48kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Заступник директора з навчально-методичної роботи Черкаського обласного інституту - страница №1/1

Р.М. Дзюбак, заступник директора з навчально-методичної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

Н.М. Гладка, завідувач лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

С.І. Чиркова, методист лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ - ВАГОМИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ

ЯКОСТІ ОСВІТИ
Сучасні вимоги, поставлені суспільством і державою до керівників загальноосвітніх навчальних закладів, потребують суттєвої зміни в їхній підготовці, зокрема, до інноваційної діяльності, яка відбувається під час їхнього навчання на курсах підвищення кваліфікації та здійснюється безпосередньо на базі районних (міських) методичних кабінетів. Суттєвій зміні підлягають зміст, форми і методи роботи з керівним складом. Перш за все, необхідно враховувати досягнення сучасної науки і практики в галузі психології, педагогіки, управління соціальними системами.

Підвищення управлінської кваліфікації керівників закладів освіти є вагомим чинником післядипломної педагогічної освіти і визначається рядом взаємопов’язаних елементів, а саме: мети навчання, яка залежить від рівня професійної компетентності керівника, що, у свою чергу, характеризується сукупністю управлінських знань і вмінь; рівнем загальної культури; професійно-особистісними якостями, мотивацією до управлінської діяльності.

Інноваційна модель обласної методичної служби існує, перш за все, як цілісне поєднання основних методичних структур, а саме: Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників та його основних структурних підрозділів (головного науково-методичного і координаційного центру); лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій, що безпосередньо координує роботу районних (міських) методичних кабінетів; 26 методичних установ (районного, міського рівнів) та шкільних методичних служб. Обласна методична мережа розширюється за рахунок районних (міських) професійних предметних об’єднань, експериментальних майданчиків, обласного осередку асоціації керівників шкіл України (заклади освіти м. Черкас), шкіл передового педагогічного досвіду, творчих груп, педагогічних майстерень, майстер-класів тощо.

Система підвищення кваліфікації обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників при взаємодії з районними (міськими) методичними кабінетами є потужним інструментом, який здатний сприяти професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти зокрема, а відповідно й забезпечити динамічність організаційного розвитку освітньої галузі Черкащини.

Метою діяльності лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій є навчально-методичне забезпечення підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти області як професіоналів-управлінців та підготовка резерву керівних кадрів до роботи в освітній галузі. Основні завдання діяльності лабораторії:


 • Модернізація форм, методів та змісту підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, заступників директорів із навчально-виховної роботи та організація роботи із слухачами резерву керівних кадрів в очно-дистанційному режимі.

 • Створення сприятливого психологічного клімату та проведення організаційно-установчого етапу з метою активного навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації.

 • Проведення контрольно-оціночного етапу (визначення ступеня засвоєння слухачами системи знань та вмінь, отримання зворотної інформації для цілеспрямованої організації навчального процесу та своєчасного внесення корекції змісту навчання).

 • Забезпечення системного підходу до процесу навчання керівників закладів освіти щодо змісту професійної підготовки.

 • Планування навчального процесу в логічній послідовності, що допомагає активному засвоєнню слухачами теоретичних та практичних знань.

 • Розробка моделі професійної компетентності керівників закладів освіти.

 • Вивчення результативності роботи курсів підвищення кваліфікації під час комплексних перевірок регіонів.

Лабораторія розвитку освіти та педагогічних інновацій спільно з кафедрами інституту, лабораторіями, центрами та кабінетами розробила програми, навчально-тематичні плани курсів та спецкурси відповідно до положень Національної доктрини розвитку освіти та Законів України „Про освіту” (1996 р.), „Про загальну середню освіту” (1999), Постанови спільного засідання колегії Міністерства освіти і науки України і Президії Академії педагогічних наук України „Про концепцію загальної середньої освіти” № 12/5-2 від 22.11.2001р. та інших документів, що забезпечують нормативно-правову базу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

Основні форми функціонування системи фахового зростання педагогічних працівників різноманітні: очна, заочна, екстерна, дистанційна, індивідуальна тощо. Керівники закладів освіти в ОІПОПП проходять навчання в основному за очною формою навчання. Метою курсів підвищення кваліфікації директорів закладів освіти та заступників директорів з навчально-виховної роботи є формування їх методологічної та теоретичної компетентності; поглиблення соціально-гуманітарних знань; ознайомлення з психологічними основами управління; формування навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій; ознайомлення з управлінськими та педагогічними інноваціями тощо.

За останні роки склалась система цілеспрямованого фахового навчання керівного складу області, а саме: навчання на курсах підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до професійного рівня керівного складу: керівники закладів освіти зі стажем роботи більше 5 років; директори закладів освіти, що відповідають за суспільно-гуманітарний цикл; директори закладів освіти, що відповідають за природничо-математичний цикл; директори навчально-виховних комплексів, слухачі резерву керівних кадрів, заступники директорів з навчально-виховної роботи зі стажем роботи до 5 років роботи та заступники директорів з навчально-виховної роботи зі стажем роботи більше 5 років.

Систематично проводиться самодіагностика ступеня володіння професійними знаннями. Практично половина опитаних керівників закладів освіти потребують доповнення або оновлення професійних базових знань з управлінської діяльності. Анкетування з метою визначення професійних потреб керівників навчальних закладів свідчить про те, що слухачі особливо потребують подальшого вдосконалення знань і умінь з таких питань: особистісна, економічна, правова підготовка; психологічна підготовка, загальноосвітня підготовка. Тому більша частина навчального часу відведена питанням управлінської діяльності, плануванню роботи закладу освіти, питанням внутрішньошкільного контролю, організації методичної роботи у закладі освіти та моніторингу якості освіти.

Навчальний процес організовано відповідно до рівнів професійної компетентності та досвіду роботи керівного складу. У цьому випадку активно використовується інваріантна частина навчального плану. Значна увага приділяється ознайомленню із сучасними підходами при викладанні предметних навчальних дисциплін. На сьогодні членами лабораторії розробляється структурна модель змісту підвищення кваліфікації керівних кадрів, як цілісність, що інтегрує в собі три складові: базовий стандарт професійної освіти, модель професійної компетентності та навчально-тематичний план, який скомпоновано у відповідності до професійних знань, умінь і продуктивної діяльності керівника закладу освіти.

Організаційна структура системи фахового зростання керівників закладів освіти є модульною, а зміст навчання поділяється на дві складові: інваріантну та варіативну. Інваріантна є типовою для всіх вищезазначених категорій слухачів, варіативна – формується з гнучких варіативних курсів, модулів, спецкурсів, що враховують специфіку категорії слухачів. Наприклад, курси підвищення кваліфікації директорів НВК підсилюються лекціями з питань дошкільної освіти, наступності між дошкільною та початковою освітою, розкриваються особливості організації науково-методичної роботи у НВК тощо.

Забезпечення якісного навчання на курсах підвищення кваліфікації керівників закладів освіти та слухачів резерву керівних кадрів – один із напрямків діяльності лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій.

В ОІПОПП створено насичене освітнє середовище, в якому важливе місце належить активній пізнавальній діяльності. Інформаційний комфорт створено з допомогою ефективно організованих джерел інформації: бібліотеки, інформаційної комп'ютерної бази, консультацій викладачів кафедр, методичних працівників, працівників Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, досвідчених керівників закладів освіти тощо. Традиційно постійною складовою діяльності лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій є виявлений, узагальнений і використаний досвід інноваційної діяльності закладів освіти. Управлінсько-педагогічна практика проходить у кращих школах м. Черкас, на базі яких проводяться відкриті уроки з використання новітніх технологій. Слухачі курсів мають змогу ознайомитись з інноваційним досвідом управління сучасною школою.

Курсова підготовка орієнтована на практичне застосування отриманих знань: моделювання занять з інтерактивними методами та формами роботи, лекції з паралельним методичним коментарем, ділові ігри, фасилітовані дискусії, диспути, діагностичні опитування, конференції з обміну досвідом роботи, спецпрактикуми; педагогічні виставки творчих робіт, захисти випускних творчих робіт (проектів), методичних проектів; факультативи, майстер-класи кращих керівників закладів освіти області тощо.

Робота з керівним освітянським складом продовжується у міжкурсовий період на базі районних (міських) методичних кабінетів, адже відповідно до Положення про районний (міський ) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1119 від 08.12.2008 року, метою діяльності районного (міського) методичного кабінету є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація ефективної науково-методичної роботи з педагогічними працівниками, підвищення професійного зростання педагогічних працівників та керівних кадрів зокрема.

Вивчення результативності роботи курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів здійснюється під час комплексних перевірок регіонів. У більшості районів склалася чітка модель організаційної роботи з керівниками закладів освіти. Заслуговує на увагу система роботи з керівними кадрами у м. Золотоноші, м. Смілі, м. Умані, у Корсунь-Шевченківському, Городищенському, Монастирищенському, Чорнобаївському, Чигиринському, Тальнівському, Уманському районах.

Методичними кабінетами розроблено нові підходи до організації методичної роботи з керівними кадрами, які знайшли своє відображення в структурі методичної роботи. Координують методичну роботу ради методичних кабінетів, які тісно співпрацюють з ЧОПОПП, шкільними методичними радами. Методична робота з педагогічними працівниками реалізується через колективні (масові, групові) та індивідуальні форми її реалізації як традиційні, так і інноваційні. Серед нових колективних форм методичної роботи, наприклад у Чорнобаївському районі, слід виділити таку форму роботи як методологічний семінар з проблем управлінської діяльності, що передбачає роботу з директорами ЗНЗ, заступниками з НВР та заступниками з виховної роботи. Теми семінару окреслюють різні аспекти діяльності: • Права і обов’язки керівників ЗНЗ в процесі експлуатації будівель і споруд освітнього фонду.

 • Шляхи вдосконалення трудового навчання і виховання школярів.

 • Робота колегіального органу управління школою. Інноваційні технології проведення засідань педради.

 • Відвідування і аналіз уроку, як метод контролю за навчально-виховним процесом.

 • Підвищення професійної майстерності вчителя шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

 • Моніторингові дослідження, як засіб підвищення професійної компетентності педагогічної праці і результатів навчання учнів та інші.

У своїй практичній діяльності в системі методичної роботи районними (міськими) методичними службами використовуються різні джерела інформаційного забезпечення, зокрема: законодавчі, керівні, нормативні, урядові і міністерські документи, накази Головного управління освіти і науки, рекомендації ЧОІПОПП, директивні матеріали органів місцевого управління. У методкабінетах зосереджена література, підручники з педагогіки та психології; підручники з навчальних дисциплін, наукова літературу з проблем науково-методичної діяльності; методична література. Видаються методичні рекомендації, інформаційно-методичні бюлетені.

До послуг керівників закладів освіти надаються науково-методичні фахові видання. У роботі методичних служб широко використовуються можливості засобів масової інформації; послуги Internet; педагогічний досвід і результати дослідження науково-методичної роботи. Проводяться заняття в школах передового педагогічного досвіду, творчих групах, школах педагогічної майстерності, опорних школах. Активним є спілкування педагогічних кадрів з методистами, учнями, батьками, колегами-педагогами.

Практикуються творчі зустрічі з керівниками закладів освіти інших районів Черкащини та областей України, здійснюється активний обмін досвідом управлінської роботи. Серед інших форм роботи чільне місце займає педагогічне прогнозування ( планування та визначення змісту управлінської та методичної роботи); визначення рівня професіоналізму керівників закладів освіти.

Таким чином методична служба області спрямовує процес інформаційного забезпечення роботи керівників закладів освіти на розширення кругозору, оновлення й суттєве доповнення отриманих психолого-педагогічних знань, вивчення нових технологій організації педагогічного процесу, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду та інноваційного досвіду роботи кращих керівників закладів освіти.Виходячи з вищезазначеного, з метою поліпшення організаційно-педагогічної роботи з керівними кадрами області, завідувачам районних (міських) методичних кабінетів у новому 2011-2012 навчальному році рекомендуємо:

 1. Постійно поповнювати електронну базу даних сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної літератури та електронний банк даних використання новітніх педагогічних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах району.

 2. Створити банк даних кращого управлінсько-педагогічного досвіду роботи керівників закладів освіти регіону.

 3. Постійно поповнювати відеотеки методичних кабінетів матеріалами проведених методичних заходів (семінари-практикуми, майстер-класи, засідання творчих груп, школи передового педагогічного досвіду)

 4. Стимулювати участь закладів освіти у міжнародних програмах, проектах, експериментально-дослідницькій роботі.

 5. Під час планування роботи з керівними кадрами рекомендуємо дотримуватись наступних вимог:

 • ознайомитись із сучасними розробками освітнього менеджменту, психології управління з питання планування діяльності;

 • ознайомитися з основними директивними і нормативними документами Уряду та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про освіту;

 • планувати роботу відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет, функцій методичних працівників та сервісних послуг, які надає методичний кабінет;

 • вивчати та враховувати запити і потреби керівників закладів освіти щодо удосконалення їх професійної майстерності;

 • при плануванні роботи враховувати результати аналізу науково-методичної роботи за минулий рік;

 • включати до плану роботи сучасну інформацію, що базується на надбаннях психолого-педагогічної науки та передової педагогічної практики;

 • передбачати конкретні заходи, форми і методи діяльності;

 • у структурі плану роботи з керівним складом передбачити можливість внесення змін та доповнень упродовж навчального року.

 1. На нарадах директорів, можуть бути розглянутими такі актуальні питання: про стан використання диференційованого під­ходу при викладанні предметів природничо-математичного циклу, про організацію роботи з обдарованими уч­нями; про методичне забезпечення впровадження ін­формаційних технологій у навчально-виховному процесі; про результати апробації педагогічних програм­них засобів у загальноосвітніх навчальних закладах міста тощо.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Національна доктрина розвитку освіти // Книга ме­тодиста: Довідково-метод. видання / Упоряд. Г. М. Литвиненко, О. М. Вернидуб. —X.: Торсінг плюс, 2006.

  2. Положення про районний (міський) методичний ка­білет (центр).

  3. Діагностика успішності учителя / Упоряд. Т. В. Мо­розова — X.: Веста: Ранок, 2007.

  4. Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: Монографія. – К.: Видавниче об’єднання “Тираж”, 2005. – 380с.

  5. Дивак В. Методична робота - складова післядипломної педагогічної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 1 – С. 13-14.

  6. Зайцев В. Мониторинг как способ управления качеством обучения. // Народное образование. – 2002. – №9. – С.83-87.

  7. Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління: курс лекцій. – К.:ЦІППО АПН України, 2002. – 133с.

  8. Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною освітою в регіоні: Монографія. – К.: ДАККО, 1999. – 303 с.

  9. Єрмола А.М., Васильченко О.М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами:Науково-методичний посібник. – Харків: Курсор, 2006. – 512с.

  10. Єрмола А.М., Москалець Л.Г., Суджик О.Р., Василенко О.М. Технологія експертизи управління освітнім процесом у загальноосвітньому закладі. – Харків: Пошук, 2000. –259с.

  11. Єрмола А. Експертиза освітньої діяльності шкіл // Освіта і управління. – 1999. – Том 3, №1. – С. 67-78.

  12. Куликова Л.Н., Мизинцев В.П. Методика измерения сложных педагогических характеристик //Школьные технологии. – 2003. – №6. – С. 130-147.

  13. Литвиненко Г. Організація діяльності методичних служб району (міста), // Відкритий урок. Плеяди. –2009. - № 5-6. – С. 4-9.

  14. Литвиненко Г. М., Старченко К.М. Нове положення – нові завдання методичних кабінетів // Відкритий урок. Плеяди. К.: 2009. - № 1-2. –С. 5.

  15. Литвиненко Г. М., Старченко К.М. Організація і проведення науково-методичної роботи з педагогічними кадрами/ Збір. матеріалів з досвіду управ. діяльності і метод. роботи. До підсумкової колегії МОН України. − Чернівці. Вид. дім Букрек. –2007. –С. 108-131.

  16. Литвиненко Г. М. Старченко К.М. Розвиток методичних кабінетів як науково-методичних центрів, додаток ”Методист – Best”до газети ”Управління освітою” Вид. дім ”Шкільний світ”, липень, число 7 № 7 – 2009. число 7. –С. 2-14.

  17. Литвиненко Г. М., Старченко К. М. Розвиток районних (міських) методичних кабінетів як науково-методичних центрів. Збір. матеріалів з досвіду управ. діяльності і метол. Роботи. До підсумкової колегії МОН України. − Чернівці. Вид. дім Букрек. – 2007. – С.85-86.

  18. Локшина О.І. Моніторинг якості освіти: світовий досвід // Педагогіка і психологія". – 2003. – №1. – С.108-116.

  19. Маслікова І. В. Методична діяльність як обкт дослідження в системі муніципальної освіти // Управління школою. - 2007. - № 30 (186) - С. 7-14.

  20. Науково-організаційні основи експертизи інноваційної діяльності в регіоні: Науково-методичний посібник /Даниленко Л.І., Паламарчук В.Ф., Зайченко О.І. та ін. /За ред. Л.І. Даниленко. – К.: Логос, 2006. – 196 с.

  21. На допомогу менеджеру освіти. Частина VI. Теорія і практика атестаційної експертизи в закладах освіти. 2-ге вид., перер. та доп. /О. Боднар. – Тернопіль: Астон, 2005. –313 с.

  22. Омельченко С.М. Соціокультурні засади менеджменту освіти // Педагогіка і психологія. – 2002. – №3. –81-84.

  23. Організація, планування та моніторинг діяльності районного (міського) методичного об’єднання. – Харків: ХОІНМІБО, 2005. – 120с.

  24. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. – М.:Высшая школа, 2004. –512с.

  25. Самоаналіз та самооцінка діяльності закладу освіти: Методичні матеріали на допомогу директорам закладів освіти. – 2-ге видання, перероблене та доповнене. /Буган Ю.В., Боднар О.С. – Тернопіль: Астон, 2004. – 148 с.

  26. Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів. – К.: Україна, 1998.

  27. Ратєєва С., Кольчіба Г та ін. Методична робота у схемах, таблицях і моделях //Управління школою. – 2008. – № 4 (196). – С. 2-22.

  28. Федорова Н. Методи проведення педагогічної експертизи //Імідж сучасного педагога. – 2003. – № 10. – С. 8-10.

  29. Чернікова Л. Г. Про роботу ОІППО, методичних служб міст, районів щодо науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 2-3. – С.80.

  30. Швалб Ю.М. Теоретичні основи психологічної експертизи досліджень //Педагогічні інновації: ідеї, реалії перспективи: Випуск 4.: Зб. наук. праць. /Ред.кол.: Л.І.Даниленко (гол. ред.) та ін. – К.: Логос. – 2001. –С. 3-12.

  31. Шишов С.В., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 320с.

  32. Жерносєк І. П. Знайти показники критеріальності й ефективності науково-методичної роботи в загально­освітньому навчальному закладі // Управління освітою. — 2005.— № 19.

  33. Зверева В. І. Як зробити керування школою успіш­ним? — X.: Ранок, 2007.izumzum.ru