Заочна Вивчення курсу закінчується іспитом - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Заочна Вивчення курсу закінчується іспитом - страница №1/1
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА


до робочої програми навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” на 2007 –2008 навчальний рік

для спеціальності 6.030601 “Менеджмент”
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри „Облік і аналіз”

протокол № 1

від “ 28 серпня 2007 навч. рік

Форма навчання - заочна

Вивчення курсу закінчується - іспитомВсього годин – 108

у т.ч. аудиторні 16

з них: лекції – 10

практичні – 6
Самостійна робота студентів 92 годин

№ п/п

Лекції

Лабораторні (практичні, семінарські)

Самостійна робота студентів

Форма рубіжного контролю знань
Назва теми та її план

Методичне забезпечення

Обсяг годин / дата проведення
Методичне забезпечення

Обсяг годин / дата проведення

Перелік тем винесених на самостійне опрацювання

Рекомендована література

Обсяг годин / дата проведення
1

2

3

4

11

6

7

8

9

10

11
1.
1.1

1.2
1.3


1.4

1.5


Предмет і метод бухгалтерського обліку

Поняття про господарський облік, його суть, значення та види

Облікові вимірники та їх значення

Завдання і вимоги до бухгалтерського обліку

Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку

Поняття про метод бухгалтерського обліку та його основні елементи:


Таблиці2


Предмет і метод бухгалтерського обліку.

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Бухгалтерський облік”. Практична робота №1, с. 6 – 9. Робочі зошити

11. Облік грошових коштів

1.1 Облік касових операцій

1.2 Облік коштів на рахунках підприємства у банках в національній валюті.

1.3 Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті

1.4 Облік грошових коштів на інших поточних рахунках в банку

1.5 Облік інших грошових коштів
Грабова Н.М, Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посібник / під ред. М.В. Кужельного.- К.: А.С.К., 2000 р. -223 с.

10


Вибіркове спостереження
2.
2.1
2.2
2.3

2.4


Бухгалтерський баланс і бухгалтерські рахунки

Бухгалтерський баланс, його зміст і побудова

Господарські операції та їх вплив на статті балансу

Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення, зміст і побудова

План рахунків бухгалтерського обліку

Схеми проводок2


Бухгалтерський баланс і рахункиМетодичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Бухгалтерський облік”. Практична робота №2, с. 9 - 14. Робочі зошити

1

2.Облік поточних зобов’язань

2.1Зобов’язання: виз начення, визнання, класифікація та оцінка

2.2.Облік короткострокових кредитів банків

2.3.Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками

2.4.Облік розрахунків за податками і платежами

2.5.Облік розрахунків за страхуванням
Грабова Н.М, Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посібник / під ред. М.В. Кужельного.- К.: А.С.К., 2000 р. -223 с.

10


Економічний диктант
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6Облік дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість: визначення, визнання, класифікація та оцінка

Облік розрахунків з покупцями та замовниками

Облік розрахунків по авансах і претензіях

Облік розрахунків з підзвітними особами

Облік розрахунків за нарахованими доходами

Облік розрахунків по відшкодуванню завданих збитків

Схеми проводок


2

Облік дебіторської заборгованості


Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Бухгалтерський облік”. Практична робота №4, с. 16 - 19. Робочі зошити


1


3. Облік праці та її оплата

3.1.Види і форми оплати праці

3.2.Первинний і зведений облік праці та її оплати

3.3.Порядок нарахування заробітної плати і утримань з неї

3.4.Синтетичний і аналітичний облік праці та розрахунків по оплаті праці


Нормативні та інструктивні матеріали, учбово – методична та наукова література згідно пропонованого переліку

8


Вибіркове

спостере-ження

4.
4.1
4.2
4.3

4.4


Облік довгострокових зобов’язань

Облік довгострокових кредитів банку

Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями

Облік операцій з довгостроковими векселями виданими

Облік довгострокових зобов’язань з оренди (лізингу)

Схеми проводок


2


Облік довгострокових зобов’язань


Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Бухгалтерський облік”. Практична робота №7, с. 26 - 28. Робочі зошити

1


4.Облік довгострокових зобов’язань

4.1.Облік довгострокових кредитів банку

4.2.Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями

4.3.Облік операцій з довгостроковими векселями виданимиНормативні та інструктивні матеріали, учбово – методична та наукова література згідно пропонованого переліку

6

Контрольна перевірка знань

5.

5.1


5.2
5.3
5.4
5.5


Облік необоротних активів

Визначення, визнання, оцінка та класифікація основних засобів

Облік надходження основних засобів

Особливості нарахування амортизації ї та її облік

Облік ремонту основних засобів

Облік вибуття основних засобів


Таблиці


2

Облік необоротних активів

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Бухгалтерський облік”. Практична робота №10, с.32 - 35. Робочі зошити


1

5.Облік запасів

5.1Визначення, визнання, класифікація, та оцінка запасів.

5.2.Документальне оформлення надходження та вибуття запасів.

5.3.Організація складського господарства та облік запасів на складах

5.4.Синтетичний облік запасів.


Нормативні та інструктивні матеріали, учбово – методична та наукова література згідно пропонованого переліку

12

Вибіркове спостереження

6.Облік МШП

6.1.Загальне призначення, класифікація та оцінка МШП

6.2.Документування господарських операцій

6.3.Порядок організації аналітичного обліку МШП

6.4.Бухгалтерське відображення операцій з руху МШП


Нормативні та інструктивні матеріали, учбово – методична та наукова література згідно пропонованого переліку

10


Вибіркове спостереження

7.Облік власного капіталу

7.1.Визначення власного капіталу та його функції

7.2.Облік статутного капіталу

7.3.Облік пайового капіталу

7.4.Облік додаткового капіталу

7.5.Облік резервного капіталу

7.6.Облік вилученого та неоплаченого капіталу


Нормативні та інструктивні матеріали, учбово – методична та наукова література згідно пропонованого переліку

12

Тестуван-ня


8.Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності

8.1.Облік доходів та витрат від операційної діяльності

8.2.Облік доходів та витрат від фінансової та інвестиційної діяльності

8.3.Облік доходів та витрат від іншої звичайної діяльності

8.4.Облік доходів та витрат від надзвичайних подій


Нормативні та інструктивні матеріали, учбово – методична та наукова література згідно пропонованого переліку

12

Контрольна перевірка знань


9.Фінансова звітність

9.1.Склад і призначення фінансової звітності

9.2.Методика складання Балансу

9.3.Методика складання Звіту про фінансові результати

9.4.Методика складання Звіту про рух грошових коштів

9.5.Методика складання Звіту про власний капіталНормативні та інструктивні матеріали, учбово – методична та наукова література згідно пропонованого переліку

12


Контроль опитування

Всього
10692Технологічну карту склав ст. викладач Любар О.О._____________асистент Остапчук О.В.___________


(посада, вчений ступінь, ПІП, підпис) (посада, вчений ступінь, ПІП, підпис)


izumzum.ru