Заняття та його план - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Заняття та його план - страница №1/1

Форма навчання: денна, заочна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра політології та правознавства

«ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

Плани семінарських занять


теми

Тема заняття та його план

Тема №1

Загальна теорія конституційного права України

План

 1. Поняття і предмет конституційного права.

 2. Конституційне право у системі національного права України.

 3. Система конституційного права України.

 4. Джерела галузі конституційного права України.

 5. Конституційно-правова відповідальність.

Тема №2

Основи вчення про конституцію

План


 1. Поняття конституції та її сутність.

 2. Конституціоналізм в Україні: зародження та основні етапи розвитку.

 3. Структура Конституції України 1996 р.

 4. Новітній етап конституційної реформи.

Тема №3

Загальні засади конституційного ладу в Україні

План

1.Конституційний лад – державний лад конституційної держави.

2.Гуманістичні і демократичні засади конституційного ладу в Україні.

3.Державний суверенітет: поняття та елементи.4.Демократична держава та її ознаки.

Тема №4

Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні

План

 1. Статус людини і громадянина. Основні засади правового статусу людини і громадянина.

 2. Громадянство України: поняття та ознаки.

 3. Поняття “права і свободи людини і громадянина”.

 4. Права людини у міжнародно-правовому аспекті.

 5. Конституційні обов’язки людини і громадянина.

Тема №5

Конституційне регулювання виборів та референдумів як форм безпосередньої демократії

План

 1. Конституційно-правове регулювання виборів в Україні.

 2. Конституційні принципи виборчого права.

 3. Поняття виборчого процесу. Характеристика стадій виборчого процесу.

 4. Шляхи вдосконалення виборчої системи України.

 5. Референдуми в Україні.

Тема №6

Конституційно-правове регулювання організації і діяльності органів державної влади України

План

 1. Поняття та риси органу державної влади.
 2. Закріплення системи органів державної влади в Конституції України.

 3. Конституційний статус органів законодавчої, виконавчої і судової влади.

 4. Місце Президента України та прокуратури України в системі органів державної влади.


Тема №7

Конституційно-правовий статус Верховної Ради України

План

 1. Місце Верховної Ради України в системі розподілу влад, її роль як парламенту держави.

 2. Формування Верховної Ради України та припинення її діяльності.

 3. Структура та питання організації роботи Верховної Ради України.

 4. Повноваження Верховної Ради.

 5. Питання, які Верховна Рада вирішує виключно шляхом прийняття відповідних законів.

 6. Статус народного депутата.

Тема №8

Конституційний статус глави держави в Україні

План

 1. Конституційне регулювання порядку обрання Президента України.

 2. Повноваження Президента. Акти Президента.

 3. Конституційне регулювання питань припинення повноважень Президента України.

 4. Конституційний статус Ради національної безпеки.

 5. Секретаріат Президента України.

Тема №9

Конституційний статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади

План

 1. Система виконавчої влади в Україні.

 2. Кабінет Міністрів України: його склад, повноваження.

 3. Центральні органи виконавчої влади.

 4. Місцеві органи виконавчої влади.

 5. Акти органів виконавчої влади.

 6. Взаємовідносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування.

Тема №10

Конституційно-правові основи судової системи та органів прокуратури

План

 1. Конституційні принципи правосуддя в Україні.

 2. Система судових органів та порядок їх формування.

 3. Конституційна юрисдикція. Конституційний Суд України.

 4. Конституційний статус Вищої Ради юстиції.

 5. Конституційний статус прокуратури, принципи їх організації і діяльності.

Тема №11

Територіальний устрій України

План

 1. Територіальний та державний устрій.

 2. Система адміністративно-територіального устрою України.

 3. Конституційний статус Автономної Республіки Крим.

 4. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Тема №12

Місцеве самоврядування в Україні

План

1. Основні наукові концепції місцевого самоврядування.

2. Місцеве самоврядування і місцеве управління.

3. Система місцевого самоврядування.

4. Рішення органів місцевого самоврядування: порядок прийняття та юридична сила.

5. Гарантії прав місцевого самоврядування.Самостійна робота студентів

теми

Зміст самостійної роботи

Тема №1

Загальна характеристика галузі конституційного права України. Наука конституційного права

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Скласти таблицю:1) в якій описати структуру предмета конституційного права; 2) в якій описати джерела конституційного права України.


Тема №2

Основи вчення про конституцію

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Скласти таблицю: 1) історія світового конституційного розвитку; 2) конституціоналізм в Україні та його основні етапи розвитку.


Тема №3

Загальні засади конституційного ладу в Україні

1. Підготуватися до практичного заняття.

2.Скласти таблицю: 1) співвідношення народного, національного і державного суверенітету; 2) характеристика України як конституційної держави.


Тема №4

Основи правового статусу людини і громадянина

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Скласти таблицю: 1) класифікація конституційних прав та свобод людини і громадянина. 2)конституційні обов’язки людини і громадянина.


Тема №5

Народне волевиявлення (вибори, референдум)

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Скласти таблицю: 1 )принципи виборчого права. 2) виборча система: поняття та види виборчих систем.


Тема №6

Конституційна система органів державної влади України

1. Підготуватися до практичного заняття.


2. Скласти таблицю: 1 )види органів державної влади. 2) принципи організації і діяльності органів державної влади, їх конституційне закріплення.


Тема №7

Конституціно-правовий статус Верховної Ради України

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Скласти таблицю:1) організація Верховної Ради України. 2) законодавчий процес та його стадії.


Тема №8

Конституційно-правовий статус Президента України

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Скласти таблицю:1) повноваження Президента України. 2) усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.


Тема №9

Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Скласти таблицю: міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.


Тема №10

Конституційно-правові основи судової системи та органів прокуратури

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Скласти таблицю: 1 )судова система України.

2 )функції судової влади.Тема №11

Територіальний устрій України

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Скласти таблицю: засади державної політики у сфері територіального устрою.


Тема №12

Місцеве самоврядування в Україні

1. Підготуватися до практичного заняття.

2. Скласти таблицю: 1) принципи самоврядування. 2) класичні теорії місцевого самоврядуванняПитання до екзамену для студентів денної та заочної форми навчання
1. Конституційне право — провідна галузь національного права України.

2. Поняття, предмет і метод конституційного права як галузі права.

3. Система конституційного права, її елементна характеристика.

4. Конституційно-правові норми: поняття, види, особливості.

5. Особливості реалізації конституційно-правових норм.

6. Конституційно-правові інститути: поняття, види.

7. Конституційно-правові відносини: поняття, види, особливості.

8. Конституційно-правова відповідальність та її види.

9. Джерела конституційного права, їх види.

10. Конституція України як джерело конституційного права, її місце і роль у системі інших джерел права.

11. Природне право як джерело конституційного права України.

12. Конституціоналізм як загальна теорія конституції.

13. Поняття, сутність та юридичні властивості Конституції України.

14. Структура Конституції України, її загальна характеристика.

15. Основні інститути Конституції України та їх розвиток.

16. Порядок внесення змін до Конституції України.

17. Поняття конституційного ладу та його основних засад.

18. Основні принципи конституційного ладу.

19. Гарантії конституційного ладу.

20. Форма державного правління та форма державного устрою.

21. Основні ознаки України як суверенної держави.

22. Основні ознаки та перспективи розвитку України як правової держави.

23. Основні ознаки та перспективи розвитку України як соціальної держави.

24. Перспективи розвитку України як республіки з парламентсько-президентською формою правління.

25. Характеристика України як унітарної децентралізованої держа­ви.

26. Українська держава і громадянське суспільство.

27. Правовий статус людини і громадянина: поняття, система.

28. Основні принципи правового статусу людини і громадянина, їх конституційне закріплення.

29. Сучасна концепція прав людини, її втілення в Конституцію Ук­раїни.

30. Громадянство України.

31. Основні принципи громадянства України.

32. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

33. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина, її елементна характеристика.

34. Конституційні обов’язки людини і громадянина.

35. Гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина.

36. Громадянські права та свободи людини і громадянина.

37. Політичні права та свободи людини і громадянина.

38. Соціально-економічні права та свободи людини і громадянина.

39. Форми безпосереднього народовладдя: поняття, система.

40. Поняття і конституційні принципи виборчого права.

41. Види виборчих систем: пошук варіантів в Україні.

42. Виборчий процес. Порядок організації і проведення виборів.

43. Референдуми в Україні: види, порядок організації та проведен­ня.

44. Юридична сила рішень, прийнятих на референдумах.

45. Органи державної влади: поняття, основні риси, система.

46. Система органів державної влади, її елементна характеристика.

47. Принципи організації та діяльності органів державної влади.

48. Верховна Рада — єдиний орган законодавчої влади в Україні.

49. Особливості конституційно-правового статусу Верховної Ради як Парламенту України.

50. Основні функції та повноваження Верховної Ради України.

51. Організація роботи Верховної Ради України, шляхи її вдоскона­лення.

52. Основи конституційно-правового статусу народного депутата України.

53. Імперативний депутатський мандат.

54. Вільний депутатський мандат.

55. Депутатський запит.

56. Депутатське звернення.

57. Депутатський імунітет.

58. Депутатський імдемнітет.

59. Особливості мандату депутата місцевої ради.

60. Місце і роль глави держави у системі органів державної влади.

61. Основні функції та повноваження Президента України.

62. Повноваження Президента України у сфері міжнародних відно­син, оборони та охорони правопорядку.

63. Рада національної безпеки і оборони, її конституційні функції.

64. Повноваження Президента України у сфері законодавчої, вико­навчої та судової влади.

65. Акти Президента України.

66. Вето Президента України.

67. Органи, створювані Президентом України.

68. Імпічмент Президенту України.

69. Поняття й основні функції виконавчої влади.

70. Система органів виконавчої влади України, її елементна харак­теристика.

71. Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів ви­конавчої влади України.

72. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України.

73. Функції і повноваження Кабінету Міністрів України.

74. Порядок призначення на посаду та дострокове припинення пов­новажень Прем’єр-міністра, інших членів Кабінету Міністрів України.

75. Організація роботи Кабінету Міністрів України.

76. Акти Кабінету Міністрів України.

77. Міністерства та інші центральні органи у системі виконавчої влади.

78. Місцеві державні адміністрації у системі виконавчої влади.

79. Основні функції судової влади.

80. Конституційні принципи правосуддя.

81. Система судів загальної юрисдикції, її елементна характерист­ка.

82. Правовий статус суддів.

83. Вища рада юстиції, її конституційні функції.

84. Конституційний Суд — єдиний орган конституційної юрисдик­ції України.

85. Основні функції і повноваження Конституційного Суду Украї­ни.

86. Організація роботи Конституційного Суду України.

87. Акти Конституційного Суду України, їх юридичні наслідки.

88. Особливості конституційно-правового статусу Прокуратури України.

89. Основні функції Прокуратури України, їх розвиток у контексті конституційної реформи.

90. Особливості конституційно-правового статусу Генерального прокурора України.

91. Органи місцевого самоврядування як інститут конституційного права.

92. Поняття місцевого самоврядування та його органів.

93. Принципи місцевого самоврядування та його органів.

94. Система органів місцевого самоврядування, її елементна харак­теристика.

95. Органи місцевого самоврядування, що представляють тери­торіальні громади сіл, селищ, міст.

96. Органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад.

97. Виконавчі органи місцевого самоврядування.

98. Особливості конституційно-правового статусу сільського, се­лищного, міського голів.

99. Особливості конституційно-правового статусу Автономної Рес­публіки Крим.

100. Поняття територіального та адміністративно-територіального устрою України.101. Система адміністративно-територіального устрою, її елемент­на характеристика.

Питання до заліку для студентів заочної форми навчання


 1. Акти Кабінету Міністрів України.

 2. Акти Конституційного Суду України, їх юридичні наслідки.

 3. Верховна Рада — єдиний орган законодавчої влади в Україні.

 4. Вето Президента України.

 5. Виборчий процес. Порядок організації і проведення виборів.

 6. Види виборчих систем: пошук варіантів в Україні.

 7. Виконавчі органи місцевого самоврядування.

 8. Вища рада юстиції, її конституційні функції.

 9. Вільний депутатський мандат.

 10. Гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина.

 11. Гарантії конституційного ладу.

 12. Громадянство України.

 13. Громадянські права та свободи людини і громадянина.

 14. Депутатське звернення.

 15. Депутатський запит.

 16. Депутатський імунітет.

 17. Джерела конституційного права, їх види.

 18. Імперативний депутатський мандат.

 19. Імпічмент Президенту України.

 20. Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів ви­конавчої влади України.

 21. Конституційне право — провідна галузь національного права України.

 22. Конституційний Суд — єдиний орган конституційної юрисдик­ції України.

 23. Конституційні обов’язки людини і громадянина.

 24. Конституційно-правова відповідальність та її види.

 25. Конституційно-правові відносини: поняття, види, особливості.

 26. Конституція України як джерело конституційного права, її місце і роль у системі інших джерел права.

 27. Міністерства та інші центральні органи у системі виконавчої влади.

 28. Місцеві державні адміністрації у системі виконавчої влади.

 29. Органи місцевого самоврядування як інститут конституційного права.

 30. Органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад.

 31. Органи, створювані Президентом України.

 32. Організація роботи Верховної Ради України, шляхи її вдоскона­лення.

 33. Організація роботи Кабінету Міністрів України.

 34. Організація роботи Конституційного Суду України.

 35. Основи конституційно-правового статусу народного депутата України.

 36. Основні інститути Конституції України та їх розвиток.

 37. Основні ознаки України як суверенної держави.

 38. Основні принципи громадянства України.

 39. Основні принципи конституційного ладу.

 40. Основні принципи правового статусу людини і громадянина, їх конституційне закріплення.

 41. Основні функції і повноваження Конституційного Суду Украї­ни.

 42. Основні функції Прокуратури України, їх розвиток у контексті конституційної реформи.

 43. Основні функції судової влади.

 44. Основні функції та повноваження Президента України.

 45. Особливості конституційно-правового статусу Автономної Рес­публіки Крим.

 46. Особливості конституційно-правового статусу Верховної Ради як Парламенту України.

 47. Особливості конституційно-правового статусу Генерального прокурора України.

 48. Особливості мандату депутата місцевої ради.

 49. Особливості реалізації конституційно-правових норм.

 50. Перспективи розвитку України як республіки з парламентсько-президентською формою правління.

 51. Повноваження Президента України у сфері законодавчої, вико­навчої та судової влади.

 52. Повноваження Президента України у сфері міжнародних відно­син, оборони та охорони правопорядку.

 53. Політичні права та свободи людини і громадянина.

 54. Поняття і конституційні принципи виборчого права.

 55. Поняття й основні функції виконавчої влади.

 56. Поняття конституційного ладу та його основних засад.

 57. Поняття, сутність та юридичні властивості Конституції України.

 58. Порядок внесення змін до Конституції України.

 59. Порядок призначення на посаду та дострокове припинення пов­новажень Прем’єр-міністра, інших членів Кабінету Міністрів України.

 60. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

 61. Правовий статус людини і громадянина: поняття, система.

 62. Правовий статус суддів.

 63. Принципи місцевого самоврядування та його органів.

 64. Принципи організації та діяльності органів державної влади.

 65. Природне право як джерело конституційного права України.

 66. Рада національної безпеки і оборони, її конституційні функції.

 67. Референдуми в Україні: види, порядок організації та проведен­ня.

 68. Система органів виконавчої влади України, її елементна харак­теристика.

 69. Система органів державної влади, її елементна характеристика.

 70. Система органів місцевого самоврядування, її елементна харак­теристика.

 71. Система судів загальної юрисдикції, її елементна характерист­ка.

 72. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України.

 73. Соціально-економічні права та свободи людини і громадянина.

 74. Структура Конституції України, її загальна характеристика.

 75. Сучасна концепція прав людини, її втілення в Конституцію Ук­раїни.

 76. Українська держава і громадянське суспільство.

 77. Форма державного правління та форма державного устрою.

 78. Характеристика України як унітарної децентралізованої держа­ви.

 79. Шляхи вдосконалення адміністративно-територіального уст­рою України в контексті конституційної та адміністративно-територіальної реформ.

 80. Юридична сила рішень, прийнятих на референдумах.


Список літератури з дисципліни «Основи конституційного права України»

Конституція, закони та інші нормативні акти

1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року (зі змін., внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. № 2222)

2. Коментар до Конституції України. — 2-ге видання, випр. і допов. — К., 1998.

3. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 16.05.2008 № 279-VI // Уряд. кур’єр. — 2008. — 21 трав. (№ 91).

4. Закон України “Про громадянство України” // ВВР України. — 2001. — № 13. — Ст. 65.

5. Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без грома­дянства” // ВВР України. — 1991. — № 23. — Ст. 161.

6. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” // ВВР України. — 1991. — № 25. — Ст. 283.

7. Закон України “Про об’єднання громадян” // ВВР України. — 1992. — № 34. — Ст. 504.

8. Закон України “Про політичні партії” // ВВР України. — 2001. — № 23. — Ст. 118.

9. Закон України “Про національні меншини в Україні” // ВВР Ук­раїни. — 1992. — № 36. — Ст. 529.

10. Закон України “Про звернення громадян” // ВВР України. — 1996. — № 47. — Ст. 251.

11. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” // ВВР України. — 1993. — № 20. — Ст. 99.

12. Закон України “Про вибори народних депутатів України” // ВВР України. — 2004. — № 27–28. — Ст. 366.

13. Закон України “Про вибори Президента України” // ВВР Украї­ни. — 2004. — № 20 — 21. — Ст. 291.

14. Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Авто­номної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” // ВВР України. — 2004. — № 30 — 31. — Ст. 382.

15. Закон України “Про Всеукраїнський та місцеві референдуми” // ВВР України. — 1991. — № 33. — Ст. 443.

16. Закон України “Про статус народного депутата України” // ВВР України. — 1999. — № 3. — Ст.17.

17. Закон України “Про комітети Верховної Ради України” // ВВР України. — 1993.

18. Закон України “Про Центральну виборчу комісію” // ВВР Ук­раїни. — 1998. — № 5.

19. Закон України “Про комітети Верховної Ради України” // ВВР України. — 1995. — № 19. — Ст. 134.

20. Закон України “Про Рахункову Палату Верховної Ради Украї­ни”// ВВР України. — 1997. — № 43. — С. 212.

21. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” // ВВР Ук­раїни. — 1999. — № 20 — 21. — Ст. 190.

22. Закон України “Про судоустрій України” // ВВР України. — 2002. — № 27 — 28. — Ст. 180.

23. Закон України “Про статус суддів” // ВВР України. — 1993. — № 8. — Ст. 56.

24. Закон України “Про Вищу раду юстиції” // ВВР України. — 1998. — № 25. — Ст. 146.

25. Закон України “Про Конституційний Суд України” // ВВР Ук­раїни. — 1996. — № 49. — Ст. 272.

26. Закон України “Про прокуратуру” // ВВР України. — 1991. — № 53. — Ст. 793.

27. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” // ВВР України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

28. Закон України “Про статус депутатів місцевих рад” // ВВР Ук­раїни. — 2002. — № 40. — Ст. 290.

29. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядуван­ня” // ВВР України. — 1999. — № 33. — Ст. 175.

30. Закон України “Про столицю України місто-герой Київ” // ВВР України. — 1999. — № 11. — Ст. 79.

31. Закон України “Про затвердження Конституції Автономної Рес­публіки Крим” // ВВР України. — 1999. — № 5 — 6. — Ст. 43.

32. Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 р. — Сімферополь, 1999.

33. Закон України “Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим” // ВВР України. — 1998. — № 29. — Ст. 191.

34. Постанова Верховної Ради України “Про деякі питання нор­мативно-правового регулювання забезпечення порядку роботи Верховної Ради України” // ВВР України. — 2008. — № 19–20. — Ст. 211.

35. Тимчасовий Регламент Верховної Ради України. Додаток до Пос­танови Верховної Ради України від 08.04.08 № 247 — VI // ВВР України. — 2008. — № 19 — 20. — Ст. 211.

36. Указ Президента України “Про створення Секретаріату Пре­зидента України” від 14 жовтня 2005 р. № 1445/2005 // Уряд. кур’єр. —2005. — 18 жовт. (№ 197).

37. Указ Президента України “Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 року № 1572/99 // Уряд. кур’єр. — 1999. — 17 груд.

38. Указ Президента України “Про Загальне положення про мініс­терство, інший центральний орган державної виконавчої влади України” від 12 березня 1996 року № 179/96 // Уряд. кур’єр. — 1996. — 28 берез.

39. Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюд­нення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 червня 1997 року № 503/97 // Уряд. кур’єр. — 1997. — 14 черв.

40. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Рег­ламенту Кабінету Міністрів України” від 18.07.2007 р. № 950 // Офіц. вісн. України. — 2007. — № 54.

Підручники та навчальні посібники

41. Конституційне право України: Підручник / За ред. проф. В. Ф. Погорілка. — К.: Наук. думка, 1999–2003.

42. Конституційне право України: Підручник / За ред. проф. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. — К.: Українська правнича фундація, 1999.

43. Фрицький Ю. Ф. Конституційне право України. Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2002.

44. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тоди­ки, В. С. Журавського. — К.: Ін Юре, 2002.

45. Виборче право України: Навч. посіб. / За ред. В. Ф. Погорілка, М. І. Ставнійчук. — К.: Парламентське видавництво, 2003.

46. Годованець В. Ф. Конституційне право України: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2005.

47. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Юрид. думка, 2006. — Т. 1.

48. Референдне право України: Навч. посіб. / За ред. В. Ф. Погоріл­ка, В. Л. Федоренко. — К., 2006.

49. Муніципальне право України: Підручник / За ред. проф. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. — К.: Юрінком Інтер, 2006.

50. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2007.

51. Конституційне право України: Підручник / За ред. В. П. Коліс­ника, Ю. Г. Барабаша. — Харків: Право, 2008.

52. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: Юрид. думка, 2008. — Т. 2.

53. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Ака­демічний курс: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2008.

54. Баглай М. В., Габричидзе Б. Н. Конституционное право Российс­кой Федерации: Учеб. для вузов. — М.: ИНФРА, 1996.

55. Сравнительное конституционное право. — М.: Юристъ, 1996.

56. Конституционное право: Учебник / Отв. ред. В. В. Лазарев. — М.: Юристъ, 1999.

57. Колюшин Е. И. Конституционное (государственное) право Рос­сии. — М.: Изд-во МГУ, 1999.

58. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: Учеб­ник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2007.

Інші публікації

59. Конституції нових держав Європи та Азії. — К.: Українська правнича фундація, 1996.

60. Історія Української Конституції — К.: Українська правнича фундація, 1997.

61. Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм. — К.: Юрінком Ін­тер, 2005.

62. Конституція і конституціоналізм: Вибіркові проблеми / За ред. проф. П. Ф. Мартиненко, В. М. Кампо. — К.: “Курія-нова”, 2007.

63. Погорілко В. Ф., Головченко В. В., Сірий М. І. Права та свободи людини і громадянина. — К.: ІнЮре, 1997.

64. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Поняття та юридичні властиво­сті Конституції України // Віче. — 2006. —№ 4.

65. Скрипник О. Поняття функцій конституції та методологія про­блем їх класифікації // Право України. — 2006. — № 2.

66. Рабинович П. М., Хавронюк М. І. Права людини і громадянина. — К.: Атіка, 2004.

67. Шмідт А. Правовий статус особи в Україні, де-юре і де-факто // Право України. — 2005 — № 2.

68. Калініченко О. Теоретико-правові ідеї захисту прав, свобод та обовязків людини і громадянина // Право України — 2005. — № 5.

69. Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики. — К.: ЦВК, 2001.

70. Фрицький Ю. Ф. Пропорціональна система виборів до Верховної Ради України — оціночний аспект // Право України. — 2006. — № 4.

71. Шаповал В. М. Референдум як форма безпосередньої демократії // Вибори і демократія. — 2005. — № 3.

72. Органи державної влади України / За ред. проф. В. Ф. Погоріл­ка. — К.: Інститут держави і права НАН України, 2002.

73. Тодика Ю. М., Яворський В. Д. Президент України: конституцій­но-правовий статус. — Харків: Факт, 1999.

74. Коліушко І. Виконавча влада та проблеми адміністративної ре­форми в Україні. — К.: Факт, 2002.

75. Проблеми трансформації територіальної організації влади: Зб. матеріалів та документів / За ред. О. М. Пухтинського. — К.: Атіка, 2005.

76. Копиленко О. Л. Автономна Республіка Крим: проблеми право­вого статусу. — К.: 2002.

77. Древаль Ю., Тодика Ю. Формування парламентського права в процесі державотворення // Віче. — 2006. — № 7–8.24

78. Павленко Р. Криза пострадянського парламентаризму? Напрями подальшого конституційного реформування в Україні // Віче. — 2006. — № 2.

79. Тодика Ю. М., Яворський В. Д. Президент України: конституцій­но-правовий статус. — Харків: Факт, 1999.

80. Кудряченко А. Що таке сильний президент і чи потрібен він де­ржаві? // Віче. — 2006. — № 11–12.

81. Сушинський О. Рада національної безпеки і оборони України // Вибори та демократія. — 2005. — № 4.

82. Коліушко І. Виконавча влада та проблеми адміністративної ре­форми в Україні. — К.: Факт, 2002.

83. Авер’янов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість віт­чизняної конституційної моделі // Право України. — 2005. — № 4.

84. Мельниченко В., Плахотнюк Н. Статус уряду у контексті конс­титуційної реформи: можливість зробити перший крок до само­стійності // Віче. — 2006. — № 1–2.

85. Шточук С. Концепція удосконалення судоустрою чи продов­ження судової реформи // Право України. — 2006. — № 7.

86. Бринцев О. Щодо критеріїв спеціалізації судів у аспекті судової сисеми України // Право України. — 2006. — № 7.

87. Гончаренко О. Вища рада юстиції: поняття статусу і повноважен­ня // Право України. — 2006. — № 2.

88. Селіванов А. О. Верховенство права в конституційному право­судді. Предмет конституційного права у вимірі конституційної юрисдикції. — К.; Харків, 2005.

89. Шемшученко Ю., Погорілко В. Проблеми функції Конституційно­го суду України // Вісн. Конституційного суду України. — 2002. — № 2.

90. Тацій В., Тодика Ю. Межі тлумачення Конституційним судом Ук­раїни Конституції та законів України // Вісн. Конституційного суду України — 2002. — № 2.

91. Селівон М. Ф. Конституційний суд України: дев’ятиріччя діяль­ності // Вісник конституційного суду України. — 2005. — № 4.92. Копиленко О. Л. Автономна Республіка Крим: проблеми право­вого статусу. — К., 2002.