Заняття присвячена вивченню анатомії кісток верхньої кінцівки. Вивчення цієї теми, як і інших необхідні для розуміння взаємозв'язків - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Заняття присвячена вивченню анатомії кісток верхньої кінцівки. Вивчення цієї теми - страница №1/1

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам І курсу І медичного та стоматологічного факультету


(спеціальність “стоматологія”)

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час ПІДГОТОВки ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ


Анатомічна будова кісток верхньої кінцівки
Навчальна дисципліна:

анатомія людиник-сть годин: 2
Методичні вказівки склав:

доц. Слободян О.М.


Чернівці, 2007

1. Науково-методичне обґрунтування теми:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як і на інших факультетах медичного профілю необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Тема заняття присвячена вивченню анатомії кісток верхньої кінцівки. Вивчення цієї теми, як і інших необхідні для розуміння взаємозв'язків, взаємодії складових опорно-рухового апарату. Вони можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, хірургії, топографічної анатомії і оперативної хірургії, ортопедії, травматології.2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: українську та латинську термінологію стосовно всіх утворень кісток верхньої кінцівки; будову кісток передпліччя; взаєморозташування кісток передпліччя; будову кісток кисті; які відділи має кисть і які кістки відносяться до кожного з них; визначити до яких груп кісток за будовою та розвитком відносяться кістки передпліччя та кисті.

вміти: на окремому препараті променевої кістки показати: проксимальний і дистальний кінці; тіло кістки; головку променевої кістки; суглобову ямку; суглобовий напівобвід; шийку променевої кістки; горбистість променевої кістки; шилоподібний відросток; дорсальний горбик; ліктьову вирізку; зап'ясткову суглобову поверхню; передній, задній та міжкістковий краї; передню, задню та бічну поверхні; відрізнити праву променеву кістку від лівої.

опановувати практичні навички: препарування кісток та суглобів нижньої кінцівки.

3. Виховна мета.  • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

  • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

  • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

  • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.

4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Біологія

2. Фізика

3. Хімія

4. Латинська мова


5. Гістологія


6. Фізіологія

Питання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.
Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.
Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.
Гістологічна будова структур.
Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.

5. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

Проведення стандартизованого контролю початкового рівня підготовки студентів.
5.2. Основний етап (зміст теми)

Кістки передпліччя (ossa antebrachii)

До кісток передпліччя відносять ліктьову і променеву кістки.

При опущеній руці та супінації (обертанні передпліччя і долоні наперед) ліктьова кістка розміщується в присередньому відділі передпліччя (з боку п'ятого пальця - мізинця), променева - у бічному (з боку великого пальця).

Кістки передпліччя відносяться до довгих трубчастих кісток.

У ліктьовій кістці (ulna, s. cubitus) розрізняють тіло і два кінці: верхній і нижній. Тіло ліктьової кістки (corpus ulnae) тригранної форми, має три поверхні: передню (fades anterior), задню (facies posterior) і присередню (fades medialis), а також краї: передній (margo anterior), задній (margo posterior) і міжкістковий(та^о interosseus)

У верхньому відділі передньої поверхні кістки на межі між її тілом і проксимальним епіфізом знаходиться горбистість ліктьової кістки (tuberositas ulnae) - місце прикріплення плечового м'язу (m. brachialis).

Верхній кінець (extremitas superior) або проксимальний епіфіз (epiphysis proximalis) потовщений і поділяється на два відростки: задній - ліктьовий (olecranon), який добре пальпується через шкіру і передній - вінцевий (processus coronoideus).

Між цими двома відростками знаходиться блокова вирізки (incisura trochlearis) для з'єднання з блоком плечової кістки. На бічній поверхні вінцевого відростка розміщена вирізка променевої кістки (incisura radialis) -місце з'єднання ліктьової кістки із суглобовим обводом головки променевої кістки. Позаду променевої вирізки бере початок гребінь м'яза-відвертача (crista musculi supinatoris), який прямуючи донизу, досягає верхніх відділів тіла ліктьової кістки.

Нижній кінець (extremitas inferior) або дистальний епіфіз (epiphysis distalis) ліктьової кістки заокруглений. На ньому розрізняють головку (caput ulnae), яка має суглобовий обвід (circumferentia articularis) - місце з'єднання з променевою кісткою. Медіальніше головки ліктьової кістки розміщений шилоподібний відросток (processus styloideus). Останній добре пальпується через шкіру.

Для визначення права чи ліва ліктьова кістка необхідно її ліктьовий відросток спрямувати доверху, блокову вирізку - наперед, променеву вирізку та гострий міжкістковий край - назовні, шилоподібний відросток - медіально.

Променева кістка (radius) розміщується назовні та дещо спереду від ліктьової. У променевій кісті також розрізняють тіло і два кінці: верхній і нижній.

Тіло променевої кістки (corpus radii) тригранної форми, має три поверхні: передню (facies anterior), задню (fades posterior) і бічну (fades lateralis), а також три краї: передній (margo anterior), задній (margo posterior) і міжкістковий (margo interosseus).

Верхній кінець (extremitas superior) або проксимальний епіфіз (epiphysis proximalis) променевої кістки утворює округлу головку (caput radii). На вигнутій поверхні головки знаходиться суглобова ямка (fovea articularis capitis radii) . На головці є суглобовий обвід (circumferentia articularis) для з'єднання з променевою вирізкою ліктьової кістки. Головка променевої кістки відокремлена від тіла шийкою (collum radii). Нижче останньої знаходиться горбистість (tuberositas radii) - місце прикріплення двоголового м'язу плеча (т. biceps brachii).

На відміну від ліктьової, променева кістка має більш потовщений нижній кінець, ніж верхній.

Нижній кінець (extremitas inferior) або дистальний епіфіз (epiphysis distalis) розширений у фронтальній площині. Його бічний край продовжується у шилоподібний відросток (processus styloideus), який добре пальпується через шкіру. Нижня поверхня нижнього кінця вигнута у поперечному і передиьозадньому напрямах. Вона є місцем з'єднання з кістками зап'ястка і називається зап'ястковою суглобовою поверхнею (facies articularis carpalis). На внутрішній поверхні нижнього кінця знаходиться вирізка ліктьової кістки (incisura ulnaris) для з'єднання із суглобовим обводом головки ліктьової кістки.

Кістки кисті (ossa manus)

Кістки кисті поділяють зап'ясткові кістки (ossa carpi), кістки п'ясткові (ossa metacarpi) та кістки пальців (ossa digitorum manus).

Зап'ясткові кістки (ossa carpi; ossa carpalia) розміщуються у два ряди: проксимальний і дистальний, у кожному з яких по 4 кістки. До кісток першого (проксимального) ряду зап'ястка, якщо рахувати від великого пальця, відносяться: човноподібна (os scaphoideum), півмісяцева (os lunatum), тригранна (os triquetrum), горохоподібна кістки (os pisiforme). До другого (дистального ) ряду кісток зап'ястка відносяться: кістка-трапеція (os trapezium), трапецієподібна кістка (os trapezoideum), головчаста (os capitatum) і гачкувата кістка (os hamatum).

Назва кісток зап'ястка відображує їх форму. Перші три кістки проксимального ряду (човноподібна, півмісяцева і тригранна), з'єднуючись, утворюють еліптичної форми, опуклу суглобову поверхню для сполучення з дистальним кінцем променевої кістки. Горохоподібна кістка не бере участь в цьому з'єднанні. Вона окремо приєднується до тригранної кістки.

Горохоподібна кістка є сесамоподібною кісточкою, яка розвивається у сухожилку ліктьового м'язу-згинача (m. flexor carpi ulnaris).

На поверхні кожної кістки є суглобові фасетки для з'єднання із сусідніми кістками. Крім того, на, долонній поверхні деяких кісток зап'ястка є горбики для прикріплення м'язів і зв'язок, а саме: на човноподібній - tuberculum ossis scaphoidei, на кісці-трапеції - tuberculum ossis trapezii, на гачкуватій кісці знаходиться гачок (hamulus ossis hamati).

У своїй сукупності кістки зап'ястка утворюють ніби склепіння, яке опукле на тильній стороні та жолобоподібно вигнуте на долонній. З променевого боку жолоб зап'ястка - зап'ясткова борозна (sulcus carpi), обмежений підвищенням (eminentia carpi ulnaris), яке утворене горбками човноподібної кістки та кістки-трапеції, а з ліктьового боку - другим підвищенням (eminentia carpi ulnaris), що сформоване гачком гачкуватої кістки та горохоподібною кісткою.

П'ясткові кістки (ossa metacarpi; ossa metacarpalia) відносяться до коротких трубчастих кісток, їх п'ять і вони називаються: І - os metacarpale primum, II - os metacarpale secundum , III - os metacarpale tertium, IV - os metacarpale quartum, V - os metacarpale quintum..

У кожній п'ястковій кісці розрізняють: основу (basis ossis metacarpi), тіло (corpus ossis metacarpi) і головку (caput ossis metacarpi).

Основи II- п'ясткових кісток містять на проксимальних кінцях плоскі суглобові фасетки для з'єднання з кісками другого ряду зап'ястка, а з боків -для з'єднання між собою. Основа І п'ясткової кістки має сідлоподібну суглобову поверхню для з'єднання з кісткою-трапецією, бічні суглобові фасетки на ній відсутні. На ліктьовій стороні основи V п'ясткової кістки є горбистість (tuberositas ossis metacarpi V). Головки п'ясткових кісток містять опуклі суглобові поверхні для з'єднання з проксимальними фалангами пальців.

Кістки пальців (ossa digitorum manus) або фаланги пальців (phalanges digitorum) також відносяться до коротких трубчастих кісток. Кожний палець складається з трьох фаланг: проксимальної (phalanx proximalis), середньої (phalanx media) і кінцевої (phalanx distalis). Винятком є великий палець, який має тільки дві фаланги - проксимальну і кінцеву. У кожній фаланзі розрізняють основу (basis phalangis), тіло ( corpus phalangis) і головку (caput phalangis). Дистальний кінець кінцевої фаланги стиснутий і містить горбистість (tuberositas phalangis distalis).

5.3. Контрольні питання:

1. Яка кількість хребців утворює крижову кістку?

2. Які частини і поверхні розрізняють в крижовій кістці?

3. Які структури утворюються в результаті зрощення тіл, дуг і відростків крижових хребців?

4. Що таке люмбалізація?

5. Що таке сакралізація?

6. Яка кількість хребців утворює куприкову кістку?

7. Яку форму має хребет в цілому?

8. Скільки пар ребер є у людини?

9. Які ребра називаються справжніми, яка їх кількість?

10.Які ребра називаються несправжніми, яка їх кількість?

11 .Які ребра називаються коливними, яка їх кількість?

12.3 яких частин складається кожне ребро?

13.Якими ознаками відрізняються І ребро (показати його поверхні, краї,

судинні борозни)?

14.Якими ознаками відрізняються XIІXII ребра?

15.Які частини розрізняють в грудині?

16.Що таке кут грудини, чим він утворений, його значення?

17.ЯкІ вирізки є на тілі грудини, з чим вони з'єднуються?

18.Чим утворений скелет грудної клітки?

19.Назвати статеві, вікові та індивідуальні особливості форми грудної

клітки.

20.Рухи грудної клітки при акті вдоху і видоху.


5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

Тема наступного заняття: Сполучення кісток верхньої кінцівки.
6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

1. Скільки точок окостеніння з'являється в променевій кістці?

A. З


B. 5

C. 6


D. 7

E. 8


2. Скільки точок окостеніння з'являється в ліктьовій кістці?

A. 4


B. 6

C. 7


D. 8

E. 9


3. До яких кісток за формою та будовою відносяться фаланги?

A. Короткі трубчасті

B. довгі трубчасті

C. короткі губчасті

D. змішані

E. плоскі

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.
7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичні вказівки склав доц. Слободян О.М.


Рецензія позитивна доц. Цигикало О.В.