Заняття: Хвороби серцево-судинної системи - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Заняття: Хвороби серцево-судинної системи - страница №1/1

Методична вказівка (2)


практичного заняття для викладачів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”
ЗАНЯТТЯ № .


1. Тема заняття: Хвороби серцево-судинної системи.

2. Тривалість заняття: 16 (8+8) год.

3. Місце проведення: кардіологічне відділення, відділення функціональної діагностики РОЛ.

4. Мета: поглибити теоретичні знання та практичні навички лікарів-курсантів з питань діагностики, лікування та профілактики артеріальних гіпертензій та ІХС, діагностики, лікування порушень серцевого ритму, вроджених вад серця, застійної серцевої недостатності.

5. Перелік теоретичних питань:

 • Фактори ризику, етіологічні фактори та патогенез артеріальних гіпертензій.

 • Класифікація артеріальних гіпертензій.

 • Національна програма боротьби з АГ.

 • Фактори ризику та патогенез атеросклерозу

 • Класифікація ІХС

 • Сучасні підходи до тактики лікування хворих на стенокардію.

 • Гострий інфаркт міокаду, патогенез, класифікація, форми та їх клінічна картина

 • Сучасні підходи до тактики лікування хворих з ГІМ

 • Класифікація порушень ритму;

 • ЕКГ-діагностика порушень серцевого ритму;

 • Сучасні підходи до антиаритмічної терапії;

 • Класифікація вроджених вад серця;

 • Класифікація серцевої недостатності;

 • Сучасні підходи до лікування серцевої недостатності.

 • Види реабілітації хворих.

6. Перелік практичних навичок:

 • Аналіз ЕКГ при порушеннях серцевого ритму

 • Оцінка даних Ехо-КС при фібриляції передсердь

 • Методика проведення проб з дозованим фізичним навантаженням

 • Методика проведення ЧСЕКС

 • Методика проведення дефібриляції

 • Аналіз ЕКГ хворих з АГ

 • Оцінка даних Ехо-КС при ГІМ

7. Організаційна структура заняття:Види роботи

Час (хв)

1

Вступне слово викладача.

10

2

Заслуховування рефератів курсантів і їх обговорення

120

3

Відпрацювання практичних навиків по темі.

160

4

Вирішення ситуаційних завдань.

60

5

Підведення підсумків занять.

10
ВСЬОГО

360


8. Ілюстративний матеріал: схеми, архів ЕКГ, історії хвороби, слайди

9. Види і форми контролю: вміння аналізувати та систематизувати дані клінічного обстеження хворих, якість інтерпретації додаткових методів обстеження по темі, рішення ситуаційних задач, контроль засвоєння практичних навичок.

10. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: робота з тематичною літературою.

11. Джерела інформації: Література:

 1. Мандела В. Аритмии сердца, механизмы, диагностика, лечение\\ “Медицина” М. 1996

 2. Денисюк В.И. Аритмии сердца, резистентные к лечению \\ Винница. 1997

 3. Янушкевичус З.И., Бредикис Д.Д. Нарушения ритма и проводимости \\ “Медицина” М. 1984

 4. Мазур Н.А. Основы клинической фармакологии и фармакотерапии в кардиологии. //М. Медицина. - 1988. - 304 с.

 5. Лутай М.И., Воронков Л.Г. Стабильная и вазоспастическая стенокардия: механизмы, лечение, прогноз \\”Здоров’я”- Київ. 1995

 6. В.А.Бобров, М.И.Лутай, Л.Г.Воронков с соавт. Диагностика и лечение безболевой ишемии миокарда (методические рекомендации) Киев-1992

 7. В.А.Бобров, М.И.Лутай, А.Н.Ломаковский, А.В.Евтушенко Применение антагонистов кальция в кардиологии (методические рекомендации) Киев -1992

 8. Astra Group. What’s What: A cardiovascular trial guide. //Sweden. - 1992. - 259 p.

 9. Едвард К. Чанг “Невідкладні стани в кардіології”\\Київ 1997, 414с.

 10. Джордж Дж. Тейлор. Основи кардіологічної практики – системний виклад для терапевтів та лікарів родинної медицини. Київ, 1999р.

 11. В.О. Крижанівський. Діагностика та лікування інфаркту міокарда. Київ, Фенікс 2000р.

Автор: Євтушенко О.В., Бобяк І.Г.


Затверджено на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___

Переглянуто на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___


Методична вказівка (1-а)


практичного заняття для курсантів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”
ЗАНЯТТЯ № .


1. Тема заняття: Хвороби серцево-судинної системи.

2. Тривалість заняття: 8 год.

3. Місце проведення: кардіологічне відділення, відділення функціональної діагностики РОЛ.

4. Мета: поглибити теоретичні знання та практичні навички лікарів-курсантів з питань діагностики, лікування та профілактики артеріальних гіпертензій та ІХС.

5. Актуальність теми: захворювання серцево-судинної системи займають одне з провідних місць в структурі смертності в світі, в т.ч. і в Україні.

6. Перелік теоретичних питань:

 • Фактори ризику, етіологічні фактори та патогенез артеріальних гіпертензій.

 • Класифікація артеріального тиску для дорослих осіб.

 • Класифікація артеріальних гіпертензій.

 • Алгоритм обстеження пацієнта з АГ.

 • Антигіпертензивні препарати: класифікація, механізми дії, покази протипокази

 • Сучасні підгоди до тактики лікування пацієнтів з АГ.

 • Національна програма боротьби з АГ.

 • Фактори ризику та патогенез атеросклерозу

 • Дисліпідемії: класифікація та сучасні підходи до її корекції

 • Класифікація ІХС

 • Клінічна картина стабільної стенокардії, її форми, діагностичний алгорим при стенокардії

 • Сучасні підходи до тактики лікування хворих на стенокардію.

 • Визначення поняття нестабільна стенокардія

 • Діагностична та терапевтична тактика при гострому коронарному синдромі та нестабільній стенкардіїї.

 • Гострий інфаркт міокаду, патогенез, класифікація, форми та їх клінічна картина

 • Ускладнення ГІМ

 • Сучасні підходи до тактики лікування хворих з ГІМ

 • Види реабілітації хворих, що перенесли ГІМ, трудова експертиза

7. Перелік практичних навичок:

 • Вимірювання артеріального тиску

 • Інтерпритація результатів лабораторних обстежень при АГ

 • Аналіз ЕКГ хворих з АГ

 • ЕКГ діагностика ГІМ

 • ферментна діагностика ГІМ

 • Оцінка даних Ехо-КС при ГІМ

 • Методика проведення проб з дозованим фізичним навантаженням

 • Методика проведення проб, що провокують вазоспазм

 • Методика внутішньосерцевого введення ліків

 • Методика проведення дефідріляції

8. Організаційна структура заняття:Види роботи

Час (хв)

1

Вступне слово викладача.

10

2

Заслуховування рефератів курсантів і їх обговорення

120

3

Відпрацювання практичних навиків по темі.

160

4

Вирішення ситуаційних завдань.

60

5

Підведення підсумків занять.

10
ВСЬОГО

360

9. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: робота з тематичною літературою.
10. Джерела інформації: Література:

 1. Лутай М.И., Ломаковский А.Н., Симорот В.Н. и др. Особенности диагностики и клинического течения вазоспастической и смешанной стенокардии. //Український кардіологічний журнал. - 1995. № 3. - с. 10 -17.

 2. Мандела В. Аритмии сердца, механизмы, диагностика, лечение\\ “Медицина” М. 1996

 3. Денисюк В.И. Аритмии сердца, резистентные к лечению \\ Винница. 1997

 4. Янушкевичус З.И., Бредикис Д.Д. Нарушения ритма и проводимости \\ “Медицина” М. 1984

 5. Бокерия А.А. Тахиаритмии. Диагностика и хирургическое лечение \\ Ленинград 1989

 6. Мазур Н.А. Основы клинической фармакологии и фармакотерапии в кардиологии. //М. Медицина. - 1988. - 304 с.

 7. Лутай М.И., Воронков Л.Г. Стабильная и вазоспастическая стенокардия: механизмы, лечение, прогноз \\”Здоров’я”- Київ. 1995

 8. Использование функциональных проб в диагностике ишемической болезни сердца (методические рекомендации) Киев - 1983

 9. В.А.Бобров, М.И.Лутай, Л.Г.Воронков с соавт. Диагностика и лечение безболевой ишемии миокарда (методические рекомендации) Киев-1992

 10. М.І.Лутай, Є.П.Свіщенко, О.М.Ломаковський, О.В.Євтушенко з співавт. Застосування інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту в кардіології методичні рекомендації) Київ - 1994

 11. В.А.Бобров, М.И.Лутай, А.Н.Ломаковский, А.В.Евтушенко Применение антагонистов кальция в кардиологии (методические рекомендации) Киев -1992

 12. Astra Group. What’s What: A cardiovascular trial guide. //Sweden. - 1992. - 259 p.

 13. Едвард К. Чанг “Невідкладні стани в кардіології”\\Київ 1997, 414с.

 14. Джордж Дж. Тейлор. Основи кардіологічної практики – системний виклад для терапевтів та лікарів родинної медицини. Київ, 1999р.

 15. В.О. Крижанівський. Діагностика та лікування інфаркту міокарда. Київ, Фенікс 2000р.

Автор: Євтушенко О.В., Бобяк І.Г.


Затверджено на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___

Переглянуто на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___Методична вказівка (1-б)


практичного заняття для курсантів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”
ЗАНЯТТЯ № .


1. Тема заняття: Хвороби серцево-судинної системи.

2. Тривалість заняття: 8 год.

3. Місце проведення: кардіологічне відділення, відділення складних порушень серцевого ритму, відділення функціональної діагностики РОЛ.

4. Мета: поглибити теоретичні знання та практичні навички лікарів-курсантів з питань діагностики, лікування порушень серцевого ритму, вроджених вад серця, застійної серцевої недостатності.

5. Актуальність теми: захворювання серцево-судинної системи займають одне з провідних місць в структурі смертності в світі, в т.ч. і в Україні.

6. Перелік теоретичних питань:

 • механізм виникнення порушень ритму серця;

 • класифікація порушень ритму;

 • ЕКГ-діагностика порушень серцевого ритму;

 • класифікація антиаритмічних препаратів та механізми їх дії;

 • сучасні підходи до антиаритмічної терапії;

 • класифікація вроджених вад серця;

 • аускультативна картина при різних вроджених вадах серця;

 • сучасні підходи до тактики лікування хворих з вродженими вадами серця;

 • сучасні уявлення про патогенез серцевої недостатності;

 • класифікація серцевої недостатності;

 • сучасні підходи до лікування серцевої недостатності.

7. Перелік практичних навичок:

 • Аналіз ЕКГ при порушеннях серцевого ритму

 • Оцінка даних Ехо-КС при фібриляції передсердь

 • Оцінка даних Ехо-КС при вроджених вадах серця

 • Методика проведення проб з дозованим фізичним навантаженням

 • Методика проведення ЧСЕКС

 • Методика внутішньосерцевого введення ліків

 • Методика проведення дефібриляції

8. Організаційна структура заняття:Види роботи

Час (хв)

1

Вступне слово викладача.

10

2

Заслуховування рефератів курсантів і їх обговорення

120

3

Відпрацювання практичних навиків по темі.

160

4

Вирішення ситуаційних завдань.

60

5

Підведення підсумків занять.

10
ВСЬОГО

360

9. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: робота з тематичною літературою.

10. Джерела інформації: Література:

 1. Мандела В. Аритмии сердца, механизмы, диагностика, лечение\\ “Медицина” М. 1996

 2. Денисюк В.И. Аритмии сердца, резистентные к лечению \\ Винница. 1997

 3. Янушкевичус З.И., Бредикис Д.Д. Нарушения ритма и проводимости \\ “Медицина” М. 1984

 4. Мазур Н.А. Основы клинической фармакологии и фармакотерапии в кардиологии. //М. Медицина. - 1988. - 304 с.

 5. Лутай М.И., Воронков Л.Г. Стабильная и вазоспастическая стенокардия: механизмы, лечение, прогноз \\”Здоров’я”- Київ. 1995

 6. В.А.Бобров, М.И.Лутай, Л.Г.Воронков с соавт. Диагностика и лечение безболевой ишемии миокарда (методические рекомендации) Киев-1992

 7. В.А.Бобров, М.И.Лутай, А.Н.Ломаковский, А.В.Евтушенко Применение антагонистов кальция в кардиологии (методические рекомендации) Киев -1992

 8. Astra Group. What’s What: A cardiovascular trial guide. //Sweden. - 1992. - 259 p.

 9. Едвард К. Чанг “Невідкладні стани в кардіології”\\Київ 1997, 414с.

 10. Джордж Дж. Тейлор. Основи кардіологічної практики – системний виклад для терапевтів та лікарів родинної медицини. Київ, 1999р.

 11. В.О. Крижанівський. Діагностика та лікування інфаркту міокарда. Київ, Фенікс 2000р.

Автор: Євтушенко О.В., Бобяк І.Г.


Затверджено на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___

Переглянуто на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___Методична вказівка


семінарського заняття для викладачів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”
ЗАНЯТТЯ № .


1. Тема заняття: Хвороби серцево-судинної системи.

2. Тривалість заняття: 8 год.

3. Місце проведення: кардіологічне відділення, відділення функціональної діагностики РОЛ.

4. Мета: поглибити теоретичні знання та практичні навички лікарів-курсантів з питань діагностики, лікування та профілактики артеріальних гіпертензій та ІХС.

5. Перелік теоретичних питань:

 • Фактори ризику, етіологічні фактори та патогенез артеріальних гіпертензій.

 • Класифікація артеріального тиску для дорослих осіб.

 • Класифікація артеріальних гіпертензій.

 • Алгоритм обстеження пацієнта з АГ.

 • Антигіпертензивні препарати: класифікація, механізми дії, покази протипокази

 • Сучасні підгоди до тактики лікування пацієнтів з АГ.

 • Національна програма боротьби з АГ.

 • Фактори ризику та патогенез атеросклерозу

 • Дисліпідемії: класифікація та сучасні підходи до її корекції

 • Класифікація ІХС

 • Клінічна картина стабільної стенокардії, її форми, діагностичний алгорим при стенокардії

 • Сучасні підходи до тактики лікування хворих на стенокардію.

 • Визначення поняття нестабільна стенокардія

 • Діагностична та терапевтична тактика при гострому коронарному синдромі та нестабільній стенкардіїї.

 • Гострий інфаркт міокаду, патогенез, класифікація, форми та їх клінічна картина

 • Ускладнення ГІМ

 • Сучасні підходи до тактики лікування хворих з ГІМ

 • Види реабілітації хворих, що перенесли ГІМ, трудова експертиза

6. Організаційна структура заняття:Види роботи

Час (хв)

1

Вступне слово викладача.

10

2

Заслуховування рефератів курсантів і їх обговорення

120

3

Відпрацювання практичних навиків по темі.

160

4

Вирішення ситуаційних завдань.

60

5

Підведення підсумків занять.

10
ВСЬОГО

360

7. Ілюстративний матеріал: схеми, архів ЕКГ, історії хвороби, слайди

8. Види і форми контролю: вміння аналізувати та систематизувати дані клінічного обстеження хворих, якість інтерпретації додаткових методів обстеження по темі, рішення ситуаційних задач, контроль засвоєння практичних навичок.

9. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: робота з тематичною літературою.

10. Джерела інформації: Література:

 1. Мандела В. Аритмии сердца, механизмы, диагностика, лечение\\ “Медицина” М. 1996

 2. Денисюк В.И. Аритмии сердца, резистентные к лечению \\ Винница. 1997

 3. Янушкевичус З.И., Бредикис Д.Д. Нарушения ритма и проводимости \\ “Медицина” М. 1984

 4. Мазур Н.А. Основы клинической фармакологии и фармакотерапии в кардиологии. //М. Медицина. - 1988. - 304 с.

 5. Лутай М.И., Воронков Л.Г. Стабильная и вазоспастическая стенокардия: механизмы, лечение, прогноз \\”Здоров’я”- Київ. 1995

 6. В.А.Бобров, М.И.Лутай, Л.Г.Воронков с соавт. Диагностика и лечение безболевой ишемии миокарда (методические рекомендации) Киев-1992

 7. В.А.Бобров, М.И.Лутай, А.Н.Ломаковский, А.В.Евтушенко Применение антагонистов кальция в кардиологии (методические рекомендации) Киев -1992

 8. Astra Group. What’s What: A cardiovascular trial guide. //Sweden. - 1992. - 259 p.

 9. Едвард К. Чанг “Невідкладні стани в кардіології”\\Київ 1997, 414с.

 10. Джордж Дж. Тейлор. Основи кардіологічної практики – системний виклад для терапевтів та лікарів родинної медицини. Київ, 1999р.

 11. В.О. Крижанівський. Діагностика та лікування інфаркту міокарда. Київ, Фенікс 2000р.

Автор: Євтушенко О.В., Бобяк І.Г.


Затверджено на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___

Переглянуто на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___Методична вказівка


семінарського заняття для курсантів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”
ЗАНЯТТЯ № .


1. Тема заняття: Хвороби серцево-судинної системи.

2. Місце проведення: кардіологічне відділення, відділення функціональної діагностики РОЛ.

3. Мета: поглибити теоретичні знання та практичні навички лікарів-курсантів з питань діагностики, лікування та профілактики артеріальних гіпертензій та ІХС.

4. Актуальність теми: захворювання серцево-судинної системи займають одне з провідних місць в структурі смертності в світі, в т.ч. і в Україні.

5. Програма самопідготовки (перелік тем рефератів, дискусій тощо):

 • Фактори ризику, етіологічні фактори та патогенез артеріальних гіпертензій.

 • Класифікація артеріального тиску для дорослих осіб.

 • Класифікація артеріальних гіпертензій.

 • Алгоритм обстеження пацієнта з АГ.

 • Антигіпертензивні препарати: класифікація, механізми дії, покази протипокази

 • Сучасні підгоди до тактики лікування пацієнтів з АГ.

 • Національна програма боротьби з АГ.

 • Фактори ризику та патогенез атеросклерозу

 • Дисліпідемії: класифікація та сучасні підходи до її корекції

 • Класифікація ІХС

 • Клінічна картина стабільної стенокардії, її форми, діагностичний алгорим при стенокардії

 • Сучасні підходи до тактики лікування хворих на стенокардію.

 • Визначення поняття нестабільна стенокардія

 • Діагностична та терапевтична тактика при гострому коронарному синдромі та нестабільній стенкардіїї.

 • Гострий інфаркт міокаду, патогенез, класифікація, форми та їх клінічна картина

 • Ускладнення ГІМ

 • Сучасні підходи до тактики лікування хворих з ГІМ

 • Види реабілітації хворих, що перенесли ГІМ, трудова експертиза

6. Джерела інформації: Література:

 1. Мандела В. Аритмии сердца, механизмы, диагностика, лечение\\ “Медицина” М. 1996

 2. Денисюк В.И. Аритмии сердца, резистентные к лечению \\ Винница. 1997

 3. Янушкевичус З.И., Бредикис Д.Д. Нарушения ритма и проводимости \\ “Медицина” М. 1984

 4. Мазур Н.А. Основы клинической фармакологии и фармакотерапии в кардиологии. //М. Медицина. - 1988. - 304 с.

 5. Лутай М.И., Воронков Л.Г. Стабильная и вазоспастическая стенокардия: механизмы, лечение, прогноз \\”Здоров’я”- Київ. 1995

 6. В.А.Бобров, М.И.Лутай, Л.Г.Воронков с соавт. Диагностика и лечение безболевой ишемии миокарда (методические рекомендации) Киев-1992

 7. В.А.Бобров, М.И.Лутай, А.Н.Ломаковский, А.В.Евтушенко Применение антагонистов кальция в кардиологии (методические рекомендации) Киев -1992

 8. Astra Group. What’s What: A cardiovascular trial guide. //Sweden. - 1992. - 259 p.

 9. Едвард К. Чанг “Невідкладні стани в кардіології”\\Київ 1997, 414с.

 10. Джордж Дж. Тейлор. Основи кардіологічної практики – системний виклад для терапевтів та лікарів родинної медицини. Київ, 1999р.

 11. В.О. Крижанівський. Діагностика та лікування інфаркту міокарда. Київ, Фенікс 2000р.

Автор: Євтушенко О.В., Бобяк І.Г.


Затверджено на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___Переглянуто на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___