Закона Укра Їни «Про акцІонернІ товариства» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Олімпіада Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1 55.82kb.
Особливості формування дивідендної політики підприємства 1 33.06kb.
Смарт продакшн 1 487.64kb.
Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської... 1 30.25kb.
Рішення від 2013 р. № Про відзначення 95-річчя утворення Товариства... 1 36.59kb.
Вінницький апеляційний адміністративний суд справа №2а/2470/3185/11 1 113kb.
: Загальними зборами акціонерів 1 267.04kb.
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності... 1 53.88kb.
Типова форма контракту з керівником виконавчого органу відкритого... 2 260.01kb.
У січні 2010 року особа 1 звернувся до суду з позовом до товариства... 1 84.14kb.
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності товариства з... 1 109.91kb.
Затверджено наказом Державної екологічної інспекції України від «08»... 1 98.98kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Закона Укра Їни «Про акцІонернІ товариства» - страница №1/1«Затверджено» Загальними зборами акцІонерІв ПрАТ « Полтавапроммашбуд» 19 квІтня 2010 р. Голова зборІв- ----------- ПОЛОЖЕННЯ

Про ревІзІйну комІсІю (ревІзора) акцІонерного товариства ПрАТ «Полтавапроммашбуд»

ЗгІдно Закона Укра Їни «Про акцІонернІ товариства»роздІл ХІV,стаття73 у товариствах з

кІлькІстю акцІонерІв-фІзичних осІб до 100 вводитьcя посада ревІзора, або створюється ревІзІйна комісія.

1. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗОРА

1.1 Ревізор є органом контролю товариства,що здійснює функціЇ внутрішнього контролю за діяльністю товариства,органів його управління та підрозділів.

1.2 В своЇй діяльності ревізор керується діючим Законодавством,Статутом товариства та цим Положенням.

1.3 Ревізор обирається на річних загальних зборах акціонерів згідно Статуту та цього Положення на термін 5 років.

1.4 Ревізором може бути акціонер,так і представник акціонерів,володіючих разом більш ніж 10% акцій.

1.5 Ревізором може бути особа, яка має вищу економічну або бухгалтерську освіту.

1.6 Можливо суміщення функцій ревізора і (або) роботи в іншому місці, але не в виконавчому органі товариства або наглядовій раді.

2. ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ ЯЗКИ РЕВІЗОРА

2.1 Ревізор товариства виконує функціЇ та обов язки голови ревізійноЇ комісіЇ товариства згідно Статуту , цього Положення та діючого Законодавства УкраЇни.

3. ПРАВА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РЕВІЗОРА

3.1 Ревізор має права та повноваження голови ревізійноЇ комісіЇ товариства згідно Статуту .

3.2 Ревізор має право вносити пропозиціЇ до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів, якщо для цього є необхідність.

3.3 Ревізор має право приходити та брати участь в обговоренні питань на засіданні наглядової ради.

4. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ТА СПЕЦПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1 Перевірка фінансово-господарської діяльності товариства проводиться щороку ревізором у термін до 10 квітня до щорічних зборів.

4.2 Результати перевірки оформлюються висновком,у який заноситься інформація про;

4.2.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінзвітності за відповідний період,

4.2.2. факти порушення законодавства під час проводження фінансово-господарської діяльності,

А також встановлення порядку ведення бух обліку та подання звітності,

4.3 Спеціальна перевірка проводиться за рахунок товариства ревізором або незалежним аудитором. Ініціатором проведення цієї перевірки можуть виступити ревізор,загальні збори,наглядова рада, директор або акціонери, які на момент подання вимоги володіють не менш як 10% акцій товариства.

4.4 Фінансування спец перевірки проводиться за рахунок тих акціонерів,які вимагають спец перевірку, якщо загальні збори не ухвалять рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення спец перевірки.

5. ОПЛАТА ПРАЦІ РЕВІЗОРА.

5.1. За виконання своїх обов*язків ревізор отримує винагороду в розмірі, що встановлюється на загальних зборах акціонерів по трудовому або цивільно-правовому договору,згідно рішення загальних зборів за рахунок товариства.

6. ПРОЦЕДУРА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗМІНИ В ПОЛОЖЕННІ ПРО РЕВІЗОРА.

6.1. Положення про ревізора затверджується на загальних зборах акціонерів. Рішення про його затвердження приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах .

6.2. Пропозиції про внесення змін та доповнень до цього Положення вносяться згідно Статуту для внесення пропозицій в порядок денний чергових або позачергових зборів.

6.3. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Положення вступають в протиріччя з ними, ці пункти або їх частина, втрачають силу і до моменту внесення змін в Положення акціонери керуються законодавством України.

6.4. У всьому іншому, що не передбачено цим Положенням, необхідно керуватися Статутом Товариства та вимогами діючого законодавства України.


izumzum.ru