Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-v ( Відомості Верховної Ради України - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Закон україни про вибори Президента України ( Відомості Верховної... 7 2473.68kb.
Закон україни про Службу безпеки України ( Відомості Верховної Ради... 1 268.6kb.
Закон україни про внесення змін до Митного кодексу України та інших... 31 6618.56kb.
Закон україни про внесення змін до Податкового кодексу України щодо... 3 848.26kb.
Відомості Верховної Ради України (ввр), 2006, n 50, ст 1 13.35kb.
Закон україни про правовий режим надзвичайного стану ( Відомості... 1 224.9kb.
Закон україни про захист персональних даних (Відомості Верховної... 1 222.9kb.
Законодавство Конституція України //Відомості Верховної Ради України... 1 289.68kb.
Положення про Червону книгу України, затвердженого постановою Верховної... 1 216.47kb.
Закон україни про кооперацію ( Відомості Верховної Ради України (ввр) 1 273.96kb.
Закон україни про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні... 1 100.91kb.
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації... 11 1432.9kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-v ( Відомості Верховної Ради України - страница №2/2

науковоосвітніх мереж.


9. Створення системи мотивацій щодо впровадження і

використання ІКТ


Розвиток інформаційного суспільства потребує створення

відповідної системи мотивації населення щодо впровадження та

використання ІКТ. З цією метою необхідно:
забезпечити комп'ютерну та інформаційну грамотність як основу

розбудови інформаційного суспільства та сприяння розвитку

людського потенціалу, звернувши особливу увагу на організацію

допомоги пенсіонерам, малозабезпеченим, людям, що потребують

соціальної допомоги та реабілітації, селянам;
розробити систему адміністративних, правових та економічних

механізмів, які стимулюють попит на інформаційну продукцію;


сприяти підвищенню рівня життя кожної людини за рахунок

використання ІКТ, зокрема суттєвого розширення номенклатури

надання відповідних електронних послуг населенню; проводити

дослідження щодо можливостей ІКТ для поліпшення якості життя

людей;
поліпшити рівень комп'ютерної та інформаційної грамотності

державних службовців, проводити їх періодичну атестацію і

заохочувати працівників, які активно використовують ІКТ у

професійній діяльності;


постійно вивчати та оприлюднювати результати використання

інформації та ІКТ у повсякденному житті людини, що дасть змогу

своєчасно приймати певні політичні рішення, вносити необхідні

корективи до відповідних стратегій і програм розвитку, зокрема -

Основних засад.
10. Наука та культура в інформаційному суспільстві
Особливу увагу в розбудові інформаційного суспільства

необхідно приділити випереджальному розвитку фундаментальних і

прикладних досліджень та наукоємних технологій, розвитку

вітчизняної індустрії програмування, інфраструктури виробництва

ІКТ.
З метою підвищення ефективності науки та культури в

інформаційному суспільстві вважати пріоритетними:


проведення фундаментальних та прикладних досліджень з питань

розвитку інформаційного суспільства;


збереження і розвиток культурної, мовної, конфесійної

різноманітності та культурних надбань в межах інформаційного

суспільства, що задекларовано у відповідних документах ООН,

зокрема в Загальній декларації ЮНЕСКО про культурне різноманіття;


запровадження ІКТ у бібліотеках, архівах, музеях та інших

закладах культури, що сприятиме забезпеченню повного і постійного

доступу населення до надбань культури, писемності, традицій та

звичаїв усіх корінних народів і національних меншин України;


переведення в електронну форму національних надбань у сфері

культури та мистецтва;


залучення можливостей вітчизняних програмістів для

розроблення і поширення програмного забезпечення із застосуванням

української мови, мов національних меншин України для більш

повного залучення до використання ІКТ різних верств населення,

зокрема пенсіонерів, малозабезпечених, людей, що потребують

соціальної допомоги та реабілітації, селян.


11. Охорона здоров'я в інформаційному суспільстві
Залучення ІКТ для поліпшення демографічної ситуації,

збереження і зміцнення здоров'я населення, підвищення якості та

ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної

справедливості та прав громадян на охорону здоров'я є одним з

пріоритетних завдань для України.
Впровадження ІКТ у сферу охорони здоров'я потребує:
заохочення до спільних дій органів державної влади та органів

місцевого самоврядування, фахівців галузі охорони здоров'я,

представників приватного сектору економіки із залученням

міжнародних організацій з метою створення надійних, високоякісних

і доступних систем телемедицини, масових електронних медичних та

оздоровчих засобів для домашнього користування;


підвищення організаційного і технологічного рівня розвитку

ІКТ в охороні здоров'я, забезпечення готовності медичних

працівників для роботи з ними;
розширення можливостей надання сучасних медичних послуг, яке

має відбуватися за умови нормативно-правового та методологічного

визначення послуг телемедицини;
забезпечення доступу до світових медичних знань та актуальних

на місцевому рівні інформаційних ресурсів з метою підвищення

ефективного виконання державних дослідницьких і профілактичних

програм з охорони здоров'я (охорони здоров'я чоловіків і жінок),

зокрема щодо репродуктивного здоров'я, інфекційних захворювань

(СНІД, малярія, туберкульоз тощо);


розроблення стандартів обміну медичними даними за умови

забезпечення недоторканності приватного життя.


12. Охорона навколишнього природного середовища
Сучасний розвиток суспільства, попри всі здобутки

цивілізації, поставив світ, у тому числі й Україну, перед фактом

критичного зменшення (вичерпання) природних ресурсів, а також

забруднення навколишнього природного середовища. Тому питання

охорони довкілля набувають для людства дедалі вагомішого і

важливішого значення.


Виконання поставлених завдань може бути забезпечено шляхом:
розвитку співпраці органів державної влади та органів

місцевого самоврядування з представниками громадськості,

приватного сектору економіки, міжнародних екологічних організацій,

вдосконалення системи управління у сфері охорони навколишнього

природного середовища та стабільного використання природних

ресурсів за рахунок впровадження ІКТ;


розширення доступу громадськості до екологічної інформації,

своєчасного інформування про результати регіонального екологічного

аудиту та екологічного моніторингу, прийняття рішень щодо

екологічних проблем і врахування інтересів громадськості при

їхньому вирішенні.
13. Інформаційна безпека в інформаційному суспільстві
За умов швидкого розвитку глобального інформаційного

суспільства, широкого використання ІКТ у всіх сферах життя

особливого значення набувають проблеми інформаційної безпеки.
Інформаційна безпека - стан захищеності життєво важливих

інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається

нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність

інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив;

негативні наслідки застосування інформаційних технологій;

несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення

цілісності, конфіденційності та доступності інформації.
Вирішення проблеми інформаційної безпеки має здійснюватися

шляхом:
створення повнофункціональної інформаційної інфраструктури

держави та забезпечення захисту її критичних елементів;
підвищення рівня координації діяльності державних органів

щодо виявлення, оцінки і прогнозування загроз інформаційній

безпеці, запобігання таким загрозам та забезпечення ліквідації їх

наслідків, здійснення міжнародного співробітництва з цих питань;


вдосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення

інформаційної безпеки, зокрема захисту інформаційних ресурсів,

протидії комп'ютерній злочинності, захисту персональних даних, а

також правоохоронної діяльності в інформаційній сфері;


розгортання та розвитку Національної системи конфіденційного

зв'язку як сучасної захищеної транспортної основи, здатної

інтегрувати територіально розподілені інформаційні системи, в яких

обробляється конфіденційна інформація.


IV. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ


Організаційно-правові основи розвитку інформаційного

суспільства в Україні включають: інституційне, організаційне та

ресурсне забезпечення; відповідні об'єднання громадян; механізми

інтеграції України у світовий інформаційний простір та механізми

реалізації Основних засад розвитку інформаційного суспільства в

Україні на 2007-2015 роки.


1. Інституційне, організаційне та ресурсне забезпечення

розвитку інформаційного суспільства


Виконання головної мети побудови інформаційного суспільства

потребує:


максимального сприяння зростанню громадської активності,

розкриттю і продуктивному використанню потенціалу кожної людини;


постійного вдосконалення системи організаційно-правового

забезпечення розвитку інформаційного суспільства;


концентрації ресурсів держави на пріоритетних завданнях

розвитку інформаційного суспільства;


організаційно-правового забезпечення розвитку інформаційного

суспільства на державних і громадських засадах;


створення з урахуванням міжнародного досвіду сприятливих

регуляторних режимів для розвитку ІКТ, у тому числі створення

програмного забезпечення.
2. Об'єднання громадян
Основним елементом громадянського суспільства виступає

людина, інтереси та потреби якої виражаються через відповідні

об'єднання громадян, такі як політичні партії, професійні

об'єднання, асоціації, творчі спілки тощо.


Розвиток інформаційного суспільства повинен здійснюватися

через:
участь відповідних об'єднань громадян у підготовці рішень

органів державної влади та органів місцевого самоврядування з

питань інформаційного суспільства і контролю за їх виконанням;


організацію постійних зустрічей, "круглих столів",

відеоконференцій з вищими посадовими особами держави, лідерами

політичних партій для обговорення і розв'язання питань розвитку

інформаційного суспільства України;


створення умов для забезпечення незалежності та плюралізму

засобів масової інформації, а також їх залучення до обговорення

проблем розвитку інформаційного суспільства.
3. Інтеграція України у глобальний інформаційний простір
Для забезпечення реалізації Основних засад визначальне

значення має політика міжнародної співпраці України та її участь у

розвитку глобального інформаційного суспільства. Ця співпраця має

здійснюватися з метою узгодження стратегій розвитку інформаційного

суспільства, сприяння в реалізації універсального підходу до

спільних дій, зменшення цифрової та інформаційної нерівності.


Для вирішення зазначених завдань необхідно:
розширити співпрацю з провідними міжнародними організаціями з

розвитку інформаційного суспільства в рамках міжнародних договорів

України щодо науково-технічного співробітництва та міжнародної

технічної допомоги;


забезпечити інтеграцію освіти, науки і культури України в

глобальний культурний, освітній, науково-технічний інформаційний

простір;
реалізувати в рамках міжнародних договорів України спільні

проекти, які забезпечують інтеграцію України в глобальний

інформаційний простір;
сприяти розвитку партнерських відносин між державним і

приватним секторами економіки в контексті розбудови інформаційного

суспільства відповідно до Декларації тисячоліття Організації

Об'єднаних Націй ( 995_621 ).


4. Механізми реалізації Основних засад
Основні засади передбачається реалізувати через такі основні

механізми:


планування соціально-економічного розвитку України з

урахуванням потреб розвитку інформаційного суспільства із

зазначенням очікуваних результатів такого розвитку; розробка та

прийняття відповідних державних програм для забезпечення завдань

розвитку інформаційного суспільства в Україні;
забезпечення громадської дискусії щодо засад формування

інформаційного суспільства в Україні з метою доведення до

населення прагнень органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, приватного сектору економіки, об'єднань громадян

щодо розвитку інформаційного суспільства як визначального чинника

економічного і суспільного розвитку;


активна міжнародна співпраця з питань інформаційного

суспільства;


гармонійне поєднання можливостей органів державної влади та

органів місцевого самоврядування, приватного сектору економіки;


фінансування загальнодержавних програм, державних цільових

програм з впровадження ІКТ, соціально важливих проектів, таких як

забезпечення доступу до ІКТ у сільській місцевості, а також у

важкодоступних районах;


координація розробки та реалізації загальнодержавних програм,

державних цільових програм та бізнес-проектів з метою зменшення

інвестиційних ризиків, зниження операційних витрат;
сприяння діяльності спеціалізованих бізнес-інкубаторів,

технопарків, технополісів, центрів високих інформаційних

технологій та інших інноваційних структур з ІКТ.
V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Впровадження Основних засад розвитку інформаційного

суспільства в Україні на 2007-2015 роки дасть можливість

забезпечити позитивні зміни в життєдіяльності суспільства і

людини, а саме: збільшити рівень захисту прав і свобод людини та

її добробуту, активізувати участь громадян в управлінні державою,

сприяти розвитку демократії; підвищити конкурентоспроможність

України, ефективність державного управління, продуктивність праці

у всіх сферах економіки, рівень інформаційної безпеки людини,

суспільства, держави, ступінь розвитку

інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, зокрема

українського сегменту Інтернету; забезпечити перехід економіки до

моделі науково-технічного та інноваційного розвитку, збільшити

частку наукоємної продукції, сприяти якості та доступності послуг

освіти, науки, культури, охорони здоров'я за рахунок впровадження

ІКТ; розширити можливості людини отримувати доступ до національних

та світових інформаційних електронних ресурсів; створити нові

робочі місця, поліпшити умови роботи і життя людини; поглибити

запровадження нормативно-правових засад інформаційногосуспільства.<< предыдущая страница