Закон україни про внесення змін до Закону України "Про судоустрій І статус суддів" - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус гірських... 1 75kb.
Рада суддів україни 1 47.98kb.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України 1 155.33kb.
Закон щодо скасування експортних мит на пшеницю та кукурудзу! 9 716.04kb.
Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний... 1 91.67kb.
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 1 101.69kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про захист персональних... 1 119.72kb.
Закон україни про внесення змін до статті 17 1 Закону України "Про... 1 22.15kb.
Закон україни про внесення змін до окремих законів України щодо задоволення... 1 142.61kb.
Закон україни «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу... 1 246.16kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І... 3 753.76kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 листопада... 1 74.9kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Закон україни про внесення змін до Закону України "Про судоустрій І статус суддів" - страница №1/1Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України

"Про судоустрій і статус суддів"

(щодо зміцнення гарантій незалежності суддів)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; з наступними змінами) такі зміни:
1. У статті 47:

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу визначених Конституцією України та цим законом гарантій незалежності судді, у тому числі рівня його матеріального та соціально-побутового забезпечення";

доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"7. У разі прийняття законів, які скасовують чи звужують зміст та обсяг гарантій незалежності суддів, вони діють лише у тій частині, у якій не суперечать цьому Закону".
2. У частині першій статті 109:

слова "подати заяву про" замінити словом "на";

доповнити реченням другим такого змісту:

"Суддя також має право на відставку за станом здоров’я, що перешкоджає продовженню виконання обов’язків".


3. У статті 129:

частину другу:

після слова "окладу" доповнити словом "премій";

доповнити новими пунктами такого змісту:

"5) роботу в особливих умовах;

6) почесне звання «заслужений».";

доповнити другим абзацом такого змісту: "Премія – це одноразове заохочення не пов’язане зі здійсненням правосуддя.";

у частині восьмій:

після слів "цілком таємно" замінити слова та цифри "10 відсотків" на "15 відсотків";

після слів "таємно" замінити слова та цифри "5 відсотків" на "10 відсотків".

доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:

"9. Суддям виплачується щомісячна доплата за почесне звання «заслужений» у розмірі 15 відсотків посадового окладу судді відповідного суду."


4. Частину першу статті 131 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4) безпосередньо пов'язаних з керівництвом та контролем за діяльністю судів у Верховному Суді України, в обласних судах, Київському і Севастопольському міських судах, Міністерстві юстиції України та підвідомчих йому органах на місцях, за діяльністю арбітражів у Державному арбітражі України, Вищому арбітражному суді України, а також на посадах прокурорів і слідчих за умови наявності у всіх зазначених осіб стажу роботи на посаді судді не менше 10 років".


5. Статтю 132 викласти у такій редакції:

"Стаття 132. Забезпечення житлових умов судді

1. Не пізніш як через шість місяців після призначення на посаду суддя Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного, місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується житлом за місцем знаходження суду. Суддя має право на додаткову жилу площу відповідно до вимог статті 49 Житлового кодексу України.

2. У разі незабезпечення судді благоустроєним житлом у зазначені строки суд за рахунок державного бюджету може придбати квартиру або будинок за ринковими цінами і передати їх у користування судді. Порядок фінансування судів для цієї мети, а також порядок розрахунків з державним бюджетом органу державної виконавчої влади, який своєчасно не надав судді житло, визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Судді мають право на придбання на пільгових умовах жилих приміщень комунального фонду та приміщень, наданих їм в користування в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті, із знижкою на 50 відсотків їх вартості та на одержання кредитів на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво з погашенням наданої позики за рахунок відповідних бюджетів за умови тривалості роботи на посаді судді не менше десяти років."
6. Статтю 133 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"3. Під час службового відрядження судді користуються правом бронювання місць у готелях і на всіх видах транспорту, а також позачергового придбання проїзних документів".


7. Статтю 135 викласти у такій редакції:

"Стаття 135. Соціальний захист судді


1. На суддів поширюється дія законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, які встановлюють розмір і порядок виплати пільг, доплат, надбавок, компенсацій та інших видів соціальних гарантій.

2. Життя та здоров'я суддів підлягають обов'язковому державному страхуванню на суму десятирічної суддівської винагороди за десять років за останньою посадою за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

3. У разі смерті судді у період перебування на посаді судді чи перебування у відставці непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям — незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника), призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника на умовах та у порядку, передбачених Законом України “Про державну службу”.

4. У разі загибелі (смерті) судді, в тому числі судді у відставці, внаслідок тілесного ушкодження чи іншого ушкодження здоров’я, пов’язаного з виконанням відповідно до закону службових обов’язків, непрацездатним членам сім’ї, що перебували на його утриманні, щомісячно виплачується компенсація в розмірі різниці між частиною суддівської винагороди загиблого, що припадала на їх частку, і призначеною пенсією у зв’язку з втратою годувальника без урахування одноразової допомоги.

5. У разі смерті судді, який мав право на відставку і на виплату вихідної допомоги, остання виплачується членам сім’ї померлого."
8. Після статті 135 доповнити новими статтями 135-1 та 135-2 такого змісту:

"Стаття 135-1. Медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування суддів та членів їхніх сімей

1. Суддя та члени його сім'ї мають право на безоплатне медичне обслуговування у державних закладах охорони здоров'я. Члени сім'ї судді можуть обслуговуватися в тих медичних закладах, де обслуговується суддя.

2. Суддям, за рахунок державного бюджету щорічно надається путівка на санаторно-курортне лікування. Ці права зберігаються за ними і після виходу судді у відставку або на пенсію.


Стаття 135-2. Інші заходи соціального забезпечення суддів

1. Суддя також має право на позачергове влаштування дітей у дошкільні заклади і позачергове встановлення квартирного телефону."


9. Статтю 136 викласти у такій редакції:

"Стаття 136. Вихідна допомога судді у зв’язку з відставкою

1. Судді, який вийшов у відставку, виплачується вихідна допомога без сплати податку у розмірі місячної суддівської винагороди за останньою посадою за кожен повний рік роботи на посаді судді, але не менше шестимісячної суддівської винагороди.

2. У разі якщо суддя, відставка якого була припинена у зв'язку з повторним обранням на посаду, знову подасть заяву про відставку, виплата вихідної допомоги здійснюється у розмірі місячної суддівської винагороди за останньою посадою за кожен повний рік роботи на посаді судді після припинення відставки".

10. Статтю 137 виключити.
11. У статті 138:

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у розмірі 80 відсотків суддівської винагороди судді, працюючого на відповідній посаді, без сплати податку. За кожний повний рік роботи понад 20 років на посаді судді розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки суддівської винагороди, але не більше ніж до 90 відсотків суддівської винагороди. Судді у відставці за станом здоров'я, який має стаж роботи на посаді судді менше 20 років, розмір щомісячного грошового утримання обчислюється пропорційно кількості повних років роботи на посаді судді."

у частині четвертій слова: "Конституційного Суду України" виключити.

частину п’яту викласти у такій редакції:

"5. У разі смерті особи, яка одержувала щомісячне довічне грошове утримання, особам, які здійснили її поховання, виплачується допомога на поховання у розмірі двомісячного щомісячного довічного грошового утримання, яке склалося на момент смерті".


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України РИБАК В.В.