Закон україни про вибори Президента України ( Відомості Верховної Ради - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Закон україни про правовий режим надзвичайного стану ( Відомості... 1 224.9kb.
Закон україни про Службу безпеки України ( Відомості Верховної Ради... 1 268.6kb.
Закон україни про внесення змін до Митного кодексу України та інших... 31 6618.56kb.
Відомості Верховної Ради України (ввр), 2006, n 50, ст 1 13.35kb.
Закон україни про внесення змін до Податкового кодексу України щодо... 3 848.26kb.
Положення про Червону книгу України, затвердженого постановою Верховної... 1 216.47kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про захист персональних... 1 119.72kb.
Закон україни про захист персональних даних (Відомості Верховної... 1 222.9kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про судоустрій... 1 62.19kb.
Закон україни про кооперацію ( Відомості Верховної Ради України (ввр) 1 273.96kb.
Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-v ( Відомості Верховної Ради... 2 437kb.
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону... 3 464.62kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Закон україни про вибори Президента України ( Відомості Верховної Ради - страница №1/7

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про вибори Президента України
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 14, ст.81 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 740-XIV ( 740-14 ) від 16.06.99, ВВР, 1999, N 28, ст.237

N 1021-XIV ( 1021-14 ) від 08.09.99, ВВР, 1999, N 44, ст.387

N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38

N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209

- набуває чинності 01.08.2003 року

N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 )
( В редакції Закону

N 1630-IV ( 1630-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 20-21, ст.291 )


( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

Конституційного Суду

N 3-рп/2005 ( v003p710-05 ) від 24.03.2005 )

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Основні засади виборів Президента України
1. Президент України обирається громадянами України на основі

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного

голосування.
2. Строк повноважень Президента України визначається

Конституцією України ( 254к/96-ВР ).


Стаття 2. Загальне виборче право
1. Вибори Президента України є загальними. Право голосу на

виборах Президента України мають громадяни України, яким на день

виборів виповнилося вісімнадцять років.
2. Документом, який підтверджує громадянство України, є:
1) паспорт громадянина України;
2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
3) дипломатичний паспорт;
4) службовий паспорт;
5) посвідчення особи моряка;
6) посвідчення члена екіпажу;
7) військовий квиток для військовослужбовців строкової

служби;
8) тимчасове посвідчення громадянина України;


9) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи,

що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць,

рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника

та печатку установи, - для осіб, які перебувають в установах

кримінально-виконавчої системи.
3. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати

участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні

передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням

виборів Президента України та інших заходах у порядку, визначеному

цим та іншими законами України.
4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих

прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або

іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо

участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених

Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом.
5. Не має права голосу громадянин, визнаний судом

недієздатним.


6. Громадянин України, який проживає або перебуває в період

підготовки і проведення виборів за межами України, перетнувши

державний кордон України на законних підставах, реалізує своє

право голосу на виборах Президента України на загальних підставах.


7. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.
Стаття 3. Рівне виборче право
1. Вибори Президента України є рівними: громадяни України

беруть участь у виборах на рівних засадах.


2. Кожний громадянин України на виборах Президента України

має один голос. Виборець може використати свій голос у день

голосування тільки на одній виборчій дільниці.
3. Усі кандидати на пост Президента України мають рівні права

і можливості брати участь у виборчому процесі.


4. Рівність прав і можливостей участі у виборчому процесі

забезпечується:


1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів на пост

Президента України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або

іншими ознаками;
2) забороною втручання органів державної влади і місцевого

самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків,

передбачених цим Законом;
3) забороною використання для фінансування передвиборної

агітації інших коштів, крім коштів Державного бюджету України та

коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.
Стаття 4. Пряме виборче право
Вибори Президента України є прямими. Громадяни України

безпосередньо обирають Президента України.


Стаття 5. Добровільність участі у виборах
Участь громадян України у виборах Президента України є

добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті

у виборах.
Стаття 6. Вільні вибори
1. Вибори Президента України є вільними. Виборцям

забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її

вільного виявлення при голосуванні.
2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи

будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та

вільному виявленню волі виборця, забороняється.
3. Військовослужбовці голосують на звичайних виборчих

дільницях, розташованих за межами місць дислокації військових

частин, за винятком випадків, передбачених цим Законом. Для

забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової

служби надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на

чотири години.


Стаття 7. Таємне голосування
Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль

за волевиявленням виборців забороняється.


Стаття 8. Особисте голосування
Кожний виборець голосує на виборах Президента України

особисто. Голосування за інших осіб, а також передача виборцем

права голосу будь-якій іншій особі забороняються.
Стаття 9. Право бути обраним
1. Президентом України може бути обраний громадянин України,

який на день виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу,

володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти

останніх перед днем виборів років.


2. Проживання в Україні за цим Законом означає:
1) проживання на території в межах державного кордону

України;
2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під

Державним Прапором України;
3) перебування громадян України у встановленому

законодавством порядку у відрядженні за межами України, служба в

дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських

установах України, міжнародних організаціях та їх органах;


4) перебування на полярних станціях України;
5) перебування у складі формування Збройних Сил України,

дислокованого за межами України;


6) перебування громадян України за її межами відповідно до

чинних міжнародних договорів України.


3. Проживання в Україні за цим Законом включає також

проживання разом з особами, зазначеними у пункті 3 частини другої

цієї статті, членів їх сімей.
4. Не може бути висунутим кандидатом на пост Президента

України громадянин, який має судимість за вчинення умисного

злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому

законом порядку.


5. Одна й та сама особа не може бути Президентом України

більш як два строки підряд. Особа, яка двічі підряд обиралася на

пост Президента України, не може бути висунута кандидатом на цей

пост.
6. Особа, повноваження якої на посту Президента України були

припинені достроково відповідно до Конституції України

( 254к/96-ВР ), не може бути висунута кандидатом на пост

Президента України на позачергових виборах, призначених у зв'язку

з вказаним припиненням повноважень.


Стаття 10. Право висування кандидата на пост Президента

України
1. Право висування кандидата на пост Президента України

належить громадянам України, які мають право голосу. Це право

реалізується ними через політичні партії та їх виборчі блоки

(далі - партії (блоки), а також самовисуванням у порядку,

визначеному цим Законом.


2. Партія (блок) може висунути лише одного кандидата на пост

Президента України.

Стаття 11. Виборчий процес
1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними

статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим

Законом.
2. Виборчий процес здійснюється на засадах:
1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у

цей процес;


2) політичного плюралізму та багатопартійності;
3) публічності та відкритості виборчого процесу;
4) рівності всіх кандидатів на пост Президента України;
5) рівності прав партій (блоків) - суб'єктів виборчого

процесу;
6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу

кандидатів на пост Президента України до засобів масової

інформації;


7) неупередженості органів виконавчої влади, органів

місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і

організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до

кандидатів на пост Президента України, партій (блоків).


3. Початок виборчого процесу визначається строками,

встановленими Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом.


4. Виборчий процес включає такі етапи:
1) утворення територіальних виборчих округів;
2) утворення виборчих дільниць;
3) утворення територіальних та дільничних виборчих комісій;
4) формування списків виборців, їх перевірка та уточнення;
5) висування та реєстрація кандидатів;
6) проведення передвиборної агітації;
7) голосування у день виборів Президента України;
8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків

голосування і результатів виборів Президента України.


5. У разі необхідності виборчий процес може включати також

такі етапи:


1) повторне голосування;
2) підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків

повторного голосування та результатів виборів Президента України.


6. Етапи, передбачені частиною п'ятою цієї статті, мають

місце лише у випадках, передбачених цим Законом.


7. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням

Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента

України або офіційною публікацією подання Центральної виборчої

комісії до Верховної Ради України щодо призначення повторних

виборів Президента України.
Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу
Суб'єктами виборчого процесу є:
1) виборець;
2) виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону та

Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР );


3) кандидати на пост Президента України, зареєстровані у

порядку, встановленому цим Законом;


4) партії (блоки), які висунули кандидатів на пост Президента

України;
5) уповноважені представники, довірені особи, офіційні

спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та

від кандидатів на пост Президента України.


Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу
1. Підготовка та проведення виборів Президента України

здійснюються публічно і відкрито.


2. Для забезпечення публічності і відкритості виборчого

процесу виборчі комісії відповідно до своїх повноважень:


1) оприлюднюють відомості про свій склад, місцезнаходження та

режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і

виборчих дільниць, про час і місце проведення голосування, про

основні права виборців, у тому числі про право оскарження

неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій,

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,

підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових

та службових осіб, які порушують або обмежують виборчі права;


2) забезпечують можливість ознайомлення громадян із списками

виборців, відомостями про кандидатів на пост Президента України,

передвиборними програмами кандидатів на пост Президента України, з

порядком заповнення підписних листів і виборчих бюлетенів;


3) оприлюднюють підсумки голосування і результати виборів

Президента України;


4) надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим

Законом.
3. Рішення виборчих комісій доводяться до відома громадян

через друковані засоби масової інформації або, у разі

неможливості, оприлюднюються в інший спосіб.


4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно

висвітлювати хід виборчого процесу. Їх представникам гарантується

безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з

виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчі дільниці у

день виборів та в день повторного голосування - на умовах,

визначених у частині дев'ятій статті 28 цього Закону. Виборчі

комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,

посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх

повноважень і компетенції надавати представникам засобів масової

інформації необхідні їм відомості щодо підготовки та проведення

виборів.
5. Виборчі комісії при дипломатичних та інших закордонних

представництвах України у державах, де проживає значна кількість

виборців, забезпечують опублікування у місцевих засобах масової

інформації відомостей про час і місце голосування та

місцезнаходження відповідних виборчих дільниць. Перелік таких

держав визначається Центральною виборчою комісією.


Стаття 14. Законодавство про вибори Президента України
Підготовка і проведення виборів Президента України

регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом,

Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ),

іншими законами України, постановами Верховної Ради України про

призначення виборів Президента України, а також іншими актами

законодавства, прийнятими відповідно до цього Закону.


Розділ II
ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРИЗНАЧЕННЯ

ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Стаття 15. Види виборів Президента України
1. Вибори Президента України можуть бути черговими,

позачерговими та повторними.


2. Чергові вибори Президента України проводяться у зв'язку із

закінченням конституційного строку повноважень Президента України.


3. Позачергові вибори Президента України проводяться у

зв'язку із достроковим припиненням повноважень Президента України

у випадках, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ).
4. Повторні вибори Президента України проводяться у випадках:
1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено

не більше двох кандидатів на пост Президента України і жодного з

них не було обрано;
2) якщо всі кандидати на пост Президента України, включені до

виборчого бюлетеня, до дня виборів або до дня повторного

голосування зняли свої кандидатури.
Стаття 16. Порядок призначення виборів Президента України
1. Вибори Президента України призначаються Верховною Радою

України. Про призначення виборів Президента України Верховна Рада

України приймає постанову.
2. Верховна Рада України приймає постанову про призначення

чергових або позачергових виборів Президента України з підстав,

визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом.
3. Верховна Рада України приймає постанову про призначення

повторних виборів Президента України на підставі подання

Центральної виборчої комісії.
Стаття 17. Строки призначення та проведення виборів
1. Чергові вибори Президента України відбуваються в останню

неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України.


2. Верховна Рада України призначає чергові вибори Президента

України не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів. Верховна

Рада України забезпечує опублікування рішення про призначення

чергових виборів Президента України у засобах масової інформації.


3. Виборчий процес чергових виборів Президента України

розпочинається за сто двадцять днів до дня виборів.


4. Позачергові вибори Президента України відбуваються в

останню неділю дев'яностоденного строку з дня:


1) проголошення Президентом України особисто заяви про свою

відставку на засіданні Верховної Ради України;


2) опублікування рішення Верховної Ради України про

підтвердження неможливості виконання Президентом України своїх

повноважень за станом здоров'я;
3) опублікування рішення Верховної Ради України про усунення

Президента України з поста в порядку імпічменту;


4) прийняття постанови Верховної Ради України про призначення

позачергових виборів у зв'язку із смертю Президента України.


5. Постанова Верховної Ради України про призначення

позачергових виборів Президента України у випадках, передбачених

пунктами 1-3 частини четвертої цієї статті, приймається відповідно

в день проголошення Президентом України заяви, зазначеної у пункті

1 частини четвертої цієї статті, прийняття рішень, передбачених

пунктами 2, 3 частини четвертої цієї статті.


6. Виборчий процес позачергових виборів Президента України

розпочинається з дня, наступного за днем, зазначеним у пунктах

1-4 частини четвертої цієї статті.
7. Повторні вибори Президента України відбуваються в останню

неділю дев'яностоденного строку з дня прийняття постанови

Верховної Ради України про призначення повторних виборів.
8. Постанова Верховної Ради України про призначення повторних

виборів приймається не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня

внесення до Верховної Ради України відповідного подання

Центральної виборчої комісії.


9. Виборчий процес повторних виборів Президента України

розпочинається наступного дня після офіційного опублікування

постанови Верховної Ради України про їх призначення.
Стаття 18. Порядок обчислення строків
1. Усі строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в

календарних днях.


2. Першим днем строку, який відповідно до Закону має початися

у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня

настання вказаної події.
3. Останнім днем строку, який відповідно до Закону має

закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує

дню вказаної події.
Розділ III
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Стаття 19. Виборчі округи
1. Вибори Президента України проводяться по єдиному

загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в

себе всю територію України.
2. Для проведення виборів територія України поділяється на

225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх

адміністративно-територіального устрою та кількості виборців на

підставі даних центрального органу виконавчої влади з питань

статистики. Територіальний виборчий округ включає в себе один або

кілька районів, міст, районів у містах.


3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів

приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто

десять днів до дня виборів. Територіальні виборчі округи

утворюються з приблизно рівною кількістю виборців.


4. Список територіальних виборчих округів із зазначенням їх

номерів, територіальних меж, а також центрів округів публікується

Центральною виборчою комісією в офіційних засобах масової

інформації у триденний термін від дня прийняття нею відповідного

рішення.
Стаття 20. Виборчі дільниці
1. Для проведення голосування та підрахунку голосів по

виборах Президента України територія сіл, селищ, міст, районів у

містах, що входять до складу територіального виборчого округу,

поділяється на виборчі дільниці.


2. Виборчі дільниці поділяються на звичайні, спеціальні та

закордонні.


3. Звичайні виборчі дільниці утворюються для організації

голосування виборців за місцем їх проживання.


4. Спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних

лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день виборів у

плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях

України, в установах кримінально-виконавчої системи та інших

місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями

пересування. Як виняток, спеціальні виборчі дільниці можуть

утворюватися Центральною виборчою комісією за поданням відповідної

територіальної виборчої комісії на території військових частин

(формувань), дислокованих на значній відстані від населених

пунктів.
5. Закордонні виборчі дільниці утворюються при дипломатичних

та інших офіційних представництвах і консульських установах

України за кордоном, у військових частинах (формуваннях),

дислокованих за межами України.
6. Звичайні виборчі дільниці утворюються територіальними

виборчими комісіями за поданням виконавчих комітетів сільських,

селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах

рад, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією

відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у

містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють

їх повноваження. Територіальна виборча комісія своїм рішенням

визначає межі кожної звичайної виборчої дільниці та перелік

будинків, що входять до неї, а також місцезнаходження дільничної

виборчої комісії.


7. Спеціальні виборчі дільниці утворюються територіальними

виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи

установ або за місцем приписки судна чи полярної станції.
8. Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною

виборчою комісією за поданням Міністерства закордонних справ

України. Закордонні виборчі дільниці складають окремий закордонний

виборчий округ.


9. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від

двадцяти до трьох тисяч осіб. Якщо на відповідній території, у

відповідному закладі чи установі налічується менше або більше від

зазначеної чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо

віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити

додаткову виборчу дільницю на цій території, у відповідному

закладі чи установі, виборча дільниця може бути утворена з меншою

або більшою чисельністю виборців.


10. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за п'ятдесят

днів до дня виборів. У винятковому випадку спеціальна або

закордонна виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою

комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів за поданням

відповідної територіальної виборчої комісії або Міністерства

закордонних справ України.


11. Територіальна виборча комісія своїм рішенням встановлює

єдину нумерацію виборчих дільниць у межах територіального

виборчого округу, надає пропозиції Центральній виборчій комісії

щодо номера виборчої дільниці в разі утворення спеціальної

виборчої дільниці відповідно до частин четвертої та десятої цієї

статті.
12. Рішення територіальної виборчої комісії про утворення

виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної

кількості виборців, місцезнаходження відповідних дільничних

виборчих комісій оприлюднюється у друкованих засобах масової

інформації не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього

рішення. У разі утворення спеціальної чи закордонної виборчої

дільниці відповідно до частини десятої цієї статті рішення

Центральної виборчої комісії оприлюднюється у тому ж порядку не

пізніш як за п'ять днів до дня виборів.


Розділ IV
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ
Стаття 21. Система виборчих комісій
1. Вибори Президента України організовують і проводять:
1) Центральна виборча комісія;
2) територіальні виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.


2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та

проведення виборів Президента України поширюються:


1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України;
2) територіальної виборчої комісії - на територію

відповідного територіального виборчого округу;


3) дільничної виборчої комісії - на територію відповідної

виборчої дільниці.


3. Центральна виборча комісія здійснює також повноваження

територіальної виборчої комісії в окремому закордонному виборчому

окрузі.
Стаття 22. Статус виборчих комісій
1. Виборчі комісії є спеціальними колегіальними державними

органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення

виборів Президента України та забезпечувати повне й однакове

дотримання законодавства України щодо виборів Президента України.


2. Статус Центральної виборчої комісії визначається

Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про

Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), цим та іншими законами.

Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, які

організовують підготовку і проведення виборів Президента України,

і є комісією вищого рівня щодо усіх територіальних та дільничних

виборчих комісій, передбачених цим Законом.
3. Статус територіальних та дільничних виборчих комісій

визначається цим Законом.


4. Територіальна виборча комісія є юридичною особою.

Територіальна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо усіх

дільничних виборчих комісій на території відповідного

територіального виборчого округу з питань виборів Президента

України.
5. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична

виборча комісія є суб'єктом відповідного виборчого процесу, має

право звернення у межах своїх повноважень до органів державної

влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів,

установ та організацій, їх посадових та службових осіб. Дільнична

виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується

Центральною виборчою комісією.
Стаття 23. Утворення Центральної виборчої комісії та

територіальних виборчих комісій


1. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до

Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про

Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ).
2. Територіальна виборча комісія утворюється Центральною

виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят днів до дня виборів у

складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів

комісії у кількості не менше десяти осіб.


3. Подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих

комісій (не більше двох осіб до однієї виборчої комісії від одного

кандидата) вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як

за вісімдесят п'ять днів до дня виборів за підписом кандидата на

пост Президента України, засвідченим в установленому законом

порядку. У поданні зазначаються відомості про наявність досвіду у

запропонованих осіб щодо участі в роботі виборчих комісій,

відповідної освіти чи підготовки. До подання додаються заяви осіб,

запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої

комісії, про згоду на участь у її роботі.


4. До складу територіальної виборчої комісії включаються всі

внесені представники від кандидатів на пост Президента України.


5. У разі якщо у встановлений частиною третьою цієї статті

строк не надійшли подання щодо складу територіальної виборчої

комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої

комісії осіб становить менше десяти осіб, територіальна виборча

комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її

Голови у кількості десяти осіб з обов'язковим урахуванням поданих

кандидатур від кандидатів на пост Президента України, внесених

відповідно до частини третьої цієї статті.


6. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити

громадяни України, які мають право голосу і проживають у межах

відповідного територіального округу або міста, на території якого

розташований цей округ. Особа може одночасно входити до складу

лише однієї виборчої комісії.
7. До складу територіальної виборчої комісії не можуть

входити кандидати на пост Президента України, їх уповноважені

представники, довірені особи, посадові та службові особи органів

державної влади та органів місцевого самоврядування, а також

громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої

системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця

судимість не погашена або не знята у встановленому законом

порядку. У разі якщо одночасно з виборами Президента України

проводяться інші вибори, до складу виборчої комісії не можуть

входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені

особи, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів відповідних

виборчих процесів.


8. Кожний кандидат на пост Президента України має право на

пропорційну частку посад голови, заступника голови та секретаря

територіальної виборчої комісії. Частки таких посад для кожного

кандидата визначаються відповідно до кількості осіб, поданих ним

та включених до складу територіальних виборчих комісій, у

відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу

територіальних виборчих комісій.
9. Голова, заступник голови та секретар територіальної

виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на

пост Президента України.
10. Секретар територіальної виборчої комісії повинен володіти

державною мовою.


11. Рішення про утворення територіальної виборчої комісії та

про її склад, а також рішення про зміни в її складі, прийняті

відповідно до вимог цього Закону, підлягають оприлюдненню в

засобах масової інформації у відповідному регіоні не пізніш як на

третій день з дня їх прийняття.

Стаття 24. Утворення дільничних виборчих комісій


1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною

територіальною виборчою комісією не пізніш як за тридцять п'ять

днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря

та інших членів комісії.


2. Дільнична виборча комісія утворюється у складі не менше

дванадцяти осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не

перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може

утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів

комісії.
3. Подання щодо кандидатур (не більше двох осіб до однієї

виборчої комісії від одного кандидата) до складу виборчих комісій

звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих

дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, установах

кримінально-виконавчої системи, вноситься до відповідної

територіальної виборчої комісії не пізніш як за сорок п'ять днів

до дня виборів за підписом довіреної особи кандидата на пост

Президента України, засвідченим головою територіальної виборчої

комісії або в іншому встановленому законом порядку.
4. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці,

утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під

Державним Прапором України, на полярній станції України,

утворюється територіальною виборчою комісією за місцем приписки

судна, полярної станції за поданням капітана судна, керівника

станції, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк,

передбачений частиною третьою цієї статті.
5. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці

утворюється Центральною виборчою комісією на підставі пропозицій

кандидатів на пост Президента України (не більше двох осіб на

дільницю від одного кандидата) у разі їх наявності та подання

Міністерства закордонних справ України.
6. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у

винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 цього

Закону дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою

комісією одночасно з утворенням виборчої дільниці за поданням

територіальної виборчої комісії. Про підготовку подання до

Центральної виборчої комісії щодо утворення спеціальної виборчої

дільниці територіальна виборча комісія повідомляє довірених осіб у

відповідному територіальному окрузі усіх зареєстрованих кандидатів

на пост Президента України та пропонує у строки, визначені

територіальною виборчою комісією, зробити подання щодо кандидатур

до складу дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому

цією статтею.


7. У поданні щодо кандидатур до складу дільничної виборчої

комісії зазначаються відомості про наявність досвіду у

запропонованих осіб щодо участі в роботі виборчих комісій,

відповідної освіти чи підготовки. До подання додаються заяви осіб,

запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії,

про згоду на участь у її роботі.


8. До складу дільничної виборчої комісії включаються усі

висунуті представники від кандидатів на пост Президента України.


9. У разі якщо у встановлений частиною третьою цієї статті

строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії

або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб

становить менше дванадцяти, дільнична виборча комісія утворюється

територіальною виборчою комісією за поданням її голови у кількості

дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням усіх поданих кандидатур

від кандидатів на пост Президента України відповідно до частини

третьої цієї статті.


10. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити

виборці, які проживають у межах відповідного територіального

округу або міста, на території якого розташований цей округ.

Виборець може одночасно входити до складу лише однієї виборчої

комісії.
11. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити

кандидати на пост Президента України, їх уповноважені

представники, довірені особи, посадові та службові особи органів

державної влади та органів місцевого самоврядування, а також

громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої

системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця

судимість не погашена або не знята у встановленому законом

порядку. У разі якщо одночасно з виборами Президента України

проводяться інші вибори, до складу дільничної виборчої комісії не

можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх

довірені особи, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів

відповідних виборчих процесів.


12. Кожний кандидат на пост Президента України має право на

пропорційну частку посад голови, заступника голови та секретаря

дільничної виборчої комісії. Частки таких посад для кожного

кандидата в межах територіального округу визначаються відповідно

до кількості осіб, поданих ним та включених до складу дільничних

виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб,

включених до складу дільничних виборчих комісій.
13. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої

комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост

Президента України.
14. Секретар дільничної виборчої комісії повинен володіти

державною мовою.


15. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії та про

її склад, а також рішення про зміни в її складі, прийняті

відповідно до вимог цього Закону, підлягають оприлюдненню в

засобах масової інформації у відповідному регіоні не пізніш як на

третій день з дня їх прийняття.
Стаття 25. Повноваження Центральної виборчої комісії
1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо організації

підготовки і проведення виборів Президента України визначаються

Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ),

цим та іншими законами.


2. Центральна виборча комісія, крім повноважень, визначених

Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ):


1) приймає обов'язкові для застосування виборчими комісіями

роз'яснення з питань виконання цього Закону, здійснює

організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;
2) скликає у разі необхідності за власною ініціативою

засідання виборчої комісії нижчого рівня;


3) контролює використання виборчими комісіями коштів

Державного бюджету України із залученням до проведення перевірок

працівників відповідних державних органів;
4) встановлює норми і перелік необхідного обладнання,

інвентарю, вимоги до такого обладнання та порядок його зберігання,

вимоги щодо приміщень для голосування, а також перелік послуг, які

надаються виборчим комісіям;


5) припиняє рух коштів на рахунках виборчих комісій в

установах банків після закінчення строку повноважень виборчих

комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової

дисципліни, приймає рішення про перерахування залишків коштів на

рахунок Центральної виборчої комісії для подальшого використання

для потреб виборчої кампанії;


6) реєструє кандидатів на пост Президента України, довірених

осіб кандидатів;


7) забезпечує виготовлення і розміщення на загальнодержавних

каналах теле- і радіомовлення інформаційних програм для виборців з

роз'ясненням засад і порядку проведення виборів, їх ролі у житті

суспільства і держави, процедури голосування, прав та обов'язків

виборців, механізмів контролю за дотриманням законодавства про

вибори Президента України;


8) вирішує відповідно до цього та інших законів України

питання використання засобів масової інформації для проведення

передвиборної агітації;
9) забезпечує виготовлення передвиборних плакатів кандидатів;
10) здійснює контроль за надходженням і використанням коштів

особистих виборчих фондів кандидатів, залучає до проведення

відповідних перевірок органи Державної податкової адміністрації

України, а також установи банків, в яких відкрито відповідні

рахунки;
11) забезпечує централізоване виготовлення виборчих бюлетенів

установленого зразка, відкріпних посвідчень, бланків протоколів

виборчих комісій про підрахунок голосів та встановлення

результатів голосування, іншої виборчої документації;


12) у тримісячний строк з дня офіційного опублікування

результатів виборів надсилає до Рахункової палати звіт про

використання коштів Державного бюджету України, виділених на

підготовку та проведення виборів Президента України;


13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших

законів України.


Стаття 26. Повноваження територіальної виборчої комісії
1. Територіальна виборча комісія щодо організації підготовки

і проведення виборів Президента України:


1) здійснює контроль за додержанням законодавства про вибори

Президента України;


2) утворює виборчі дільниці, встановлює єдину нумерацію

виборчих дільниць, визначає межі кожної виборчої дільниці;


3) утворює дільничні виборчі комісії;
4) спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій;
5) скликає в разі необхідності за власною ініціативою

засідання дільничної виборчої комісії;


6) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу

дільничним виборчим комісіям, організовує навчання їх членів з

питань організації виборчого процесу;
7) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією,

вирішує питання розподілу та використання коштів дільничними

виборчими комісіями, контролює забезпечення дільничних виборчих

комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку; в межах своєї

компетенції розглядає і вирішує інші питання

матеріально-технічного забезпечення проведення виборів;


8) контролює складання списків виборців і подання їх для

загального ознайомлення; передає списки виборців дільничним

виборчим комісіям;
9) сприяє разом з відповідними органами виконавчої влади та

органами місцевого самоврядування організації зустрічей кандидатів

з виборцями;
10) забезпечує передачу дільничним виборчим комісіям виборчих

бюлетенів та відкріпних посвідчень встановленого зразка,

виготовлення та постачання бланків іншої документації відповідно

до цього Закону;


11) встановлює підсумки голосування по територіальному

виборчому округу, складає протокол про підсумки голосування та

надсилає його до Центральної виборчої комісії;
12) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у

випадках, передбачених цим Законом;


13) забезпечує проведення повторного голосування відповідно

до рішення Центральної виборчої комісії про призначення повторного

голосування по виборах Президента України, а також проведення

повторних виборів відповідно до цього Закону;


14) реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів у

Президенти України та партій (блоків) у відповідному

територіальному окрузі;
15) забезпечує виготовлення печаток, штампів і передає їх

дільничним виборчим комісіям;


16) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і

скарги щодо організації та проведення виборів у межах

територіального виборчого округу, а також звернення, заяви і

скарги на рішення та дії чи бездіяльність дільничних виборчих

комісій і приймає щодо них рішення;
17) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій,

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування з питань підготовки і проведення виборів Президента

України;
18) забезпечує передачу на зберігання до відповідної

державної архівної установи виборчої та іншої документації в

порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;


19) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших

законів України.


2. Повноваження територіальних виборчих комісій починаються з

дня, наступного після дня прийняття рішення про їх утворення, і

закінчуються через п'ятнадцять днів після офіційного оприлюднення

следующая страница >>