Загальний порядок - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Положення про Організаційний комітет з проведення II туру Всеукраїнського... 1 44.57kb.
Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень... 6 790.87kb.
А. Загальний опис факультету 8 1705.2kb.
Звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2012 року Код Найменування... 1 123.42kb.
А. А. Волынец положение о Правлении ОАО «Межтопэнергобанк» Статья... 1 113.65kb.
Настоящее положение устанавливает порядок оценок формы, порядок и... 1 127.41kb.
Наказ №9 Про призначення відповідального за загальний і технічний... 1 28.39kb.
Скажемо курінню – Ні! 1 130.48kb.
Лінійна залежність і незалежність розв’язків. Загальний розв’язок... 1 32.79kb.
Советом лицея Директор лицея 1 107.76kb.
Порядок ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних... 1 89.53kb.
Розпорядження Богуславської рда №841 від 22. 12. 2008 р. Програма... 1 77.73kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Загальний порядок - страница №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

державної служби України

31.10.2003 N 122

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 листопада 2003 р.

за N 1063/8384ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК

проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями

покладених на них обов'язків і завдань

Цей Загальний порядок визначає правові та організаційні засади проведення оцінки виконання державними службовцями своїх обов'язків і завдань під час щорічного підбиття підсумків, що здійснюється відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1922, із змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року N 1979.

1. Загальні положення

1.1. Метою щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань (далі - щорічна оцінка) під час підбиття підсумків виконання ними своїх обов'язків є здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій.( Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління державної служби N 326 від 04.11.2009 )

1.2. Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення добору й розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності державних службовців, визначення їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку; планування кар'єри, вдосконалення процесу планування та організації діяльності як державного службовця, так і державного органу в цілому, виявленні організаційних проблем та оперативного реагування на них, аналізу виконання посадових інструкцій.

1.3. Щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків проводиться в період між атестаціями безпосередніми керівниками (керівниками структурних підрозділів) у січні-лютому місяці за підсумками минулого року.

З урахуванням особливостей державного органу (велика чисельність працівників, інший період підбиття підсумків роботи за рік) термін оцінювання може бути продовжений до двох місяців або встановлений інший період.

1.4. Порядок проведення щорічної оцінки в окремому державному органі визначається керівником відповідного органу (далі - керівник) з урахуванням загального порядку та особливостей кожного державного органу і затверджується наказом або іншим розпорядчим документом.

1.5. Щорічна оцінка у разі відсутності безпосереднього керівника (хвороба, довготривале відрядження тощо) або якщо безпосередній керівник працює неповний звітний рік, проводиться заступником керівника структурного підрозділу, а в разі відсутності такої посади - керівником вищого рівня.

1.6. Не підлягають щорічному оцінюванню вагітні жінки, державні службовці патронатної служби та державні службовці, призначені на посаду у звітному періоді.

1.7. Щорічна оцінка виконання керівником державного органу покладених на нього обов'язків і завдань здійснюється керівником органу вищого рівня.( Пункт 1.8 глави 1 виключено на підставі Наказу Головного управління державної служби N 326 від 04.11.2009 ) ( Пункт 1.9 глави 1 виключено на підставі Наказу Головного управління державної служби N 326 від 04.11.2009 ) ( Пункт 1.10 глави 1 виключено на підставі Наказу Головного управління державної служби N 326 від 04.11.2009 ) ( Пункт 1.11 глави 1 виключено на підставі Наказу Головного управління державної служби N 326 від 04.11.2009 )

1.8. Щорічна оцінка має здійснюватися в атмосфері довіри і справедливості, на засадах законності, прозорості, гласності, об'єктивності, неупередженості, рівноправності.

2. Організація і проведення щорічної оцінки

2.1. Відповідно до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року N 912 (із змінами і доповненнями), організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки покладається на кадрову службу відповідного органу.

2.2. До початку проведення оцінювання кадрові служби мають ознайомити всіх державних службовців з порядком проведення щорічної оцінки, а також разом з відповідними підрозділами забезпечити формою бланка щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і завдань (далі - форма бланка щорічної оцінки), зразок якої наведено в додатку. Зазначена форма може доводитися до державних службовців в паперовому або електронному вигляді.

( Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління державної служби N 326 від 04.11.2009 )

2.3. Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких етапів: підготовчий період, оцінювання, співбесіда та підписання результатів обговорення, затвердження керівником вищого рівня результатів оцінювання, заключний етап.

2.4. Підготовчий період включає аналіз безпосереднім керівником та державним службовцем виконання завдань та обов'язків, визначених у посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи, наданих окремих дорученнях у звітний період, а також установлення безпосереднім керівником дати проведення співбесіди.

( Пункт 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління державної служби N 326 від 04.11.2009 )

2.5. Оцінювання здійснюється державним службовцем через самооцінювання та оцінювання безпосереднім керівником, результати якого заносяться до форми бланка щорічної оцінки.( Пункт 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління державної служби N 326 від 04.11.2009 )

2.6. Захід має забезпечувати активну, конструктивну участь державного службовця в процедурі щорічної оцінки. Державний службовець має висловити свою точку зору, визначити проблемні питання, а також встановити для себе конкретну мету в удосконаленні професіоналізму.

Безпосередній керівник оцінює виконання державним службовцем посадової інструкції, окремих доручень, завдань, перевіряє своєчасність, якість, результативність їх виконання, з'ясовує причини продовження термінів виконання завдань тощо.

( Абзац другий пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління державної служби N 326 від 04.11.2009 )

2.7. Оцінювання безпосереднім керівником має бути обгрунтованим, спиратися на конкретні приклади з відзначенням позитивних показників роботи державного службовця, рівня його знань, умінь, професійних та ділових якостей, недоліків у роботі, а також шляхів їх подолання.

За результатами оцінювання і самооцінювання керівником виставляється підсумкова оцінка.

2.8. Підсумкова оцінка враховує самооцінку, оцінку безпосереднім керівником виконання державним службовцем посадових обов'язків, визначених у посадових інструкціях (положеннях про структурні підрозділи), та окремих доручень керівника та може бути:( Абзац перший пункту 2.8 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління державної служби N 326 від 04.11.2009 )

низька - державний службовець повинен поліпшити свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника для корекції результату його роботи;

задовільна - державний службовець досяг певних результатів, володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків, і повинен спрямовувати свою діяльність на ті складові, які примушують керівника часом вносити корективи в результати роботи;

добра - державний службовець досяг результатів володіння навичками й уміннями, унеможливив необхідне втручання керівника в результати роботи, спрямував зусилля на запровадження інноваційного стилю пошуку рішень;

висока - державний службовець перевищив очікувані результати, виявив ґрунтовні знання і навички, застосував інноваційний стиль виконання своїх обов'язків і доручень.

2.9. Заповнену форму бланка щорічної оцінки безпосередній керівник у тижневий термін передає держслужбовцю для ознайомлення.

2.10. Співбесіда безпосереднього керівника з державним службовцем проводиться з метою обговорення результатів оцінки його роботи за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань, визначення необхідності підвищення кваліфікації.

( Пункт 2.10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління державної служби N 326 від 04.11.2009 )

2.11. Обговорення повинно бути структурованим, неформальним і мати рекомендаційний та роз'яснювальний характер з урахуванням самооцінки державного службовця.

2.12. При проведенні співбесіди необхідно дотримуватися балансу між позитивною оцінкою роботи і критикою окремих напрямів з відповідним обґрунтуванням.

2.13. Співбесіда має закінчуватися підписанням безпосереднім керівником і державним службовцем форми бланка щорічної оцінки на підтвердження того, що результати оцінювання обговорені.( Пункт 2.13 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління державної служби N 326 від 04.11.2009 )

2.14. Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної оцінки здійснюється після ознайомлення з результатами оцінювання. Керівник вищого рівня при цьому може висловити свої зауваження та пропозиції, а також провести, у разі необхідності, відповідні співбесіди.

2.15. Заключний етап включає в себе перевірку кадровою службою державного органу повноти заповнення форми бланка щорічної оцінки і долучення її до особової справи державного службовця.

2.16. Кадрова служба аналізує та узагальнює результати щорічної оцінки і готує проекти відповідних рішень з питань кадрового менеджменту. Указані висновки враховуються при складанні річних планів роботи з кадрами, визначенні щорічної та перспективної потреби в кадрах, формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців, плануванні їх кар'єри.

3. Результати щорічної оцінки

3.1. Результати щорічної оцінки повинні враховуватися при атестації державних службовців, розгляді питань просування по службі, присвоєнні чергового рангу, установленні передбачених законодавством грошової винагороди, надбавок, премій або змін їх розміру, при вирішенні питання щодо продовження терміну перебування на державній службі, формуванні кадрового резерву та інших питань проходження державної служби.

4. Оскарження державними службовцями результатів щорічної оцінки

4.1. У разі незгоди з оцінкою керівника державний службовець у десятиденний термін може звернутися із заявою до керівника вищого рівня, висловивши зауваження та обґрунтувавши їх. Рішення керівника вищого рівня є ухвальним.Начальник правового відділу Головдержслужби України

О.Сміян

( Додаток 1 виключено на підставі Наказу Головного управління державної служби N 326 від 04.11.2009 )

Додаток


до п. 2.2 Загального порядку

проведення щорічної оцінки

виконання державними

службовцями покладених на

них обов'язків і завдань

Зразок


ФОРМА БЛАНКА

щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і завдань

1. Відомості про державного службовця

Прізвище______________________________________________________

Ім'я__________________________________________________________

По батькові___________________________________________________

Дата народження_______________________________________________

Назва підрозділу______________________________________________

Назва посади__________________________________________________

Дата зайняття посади__________________________________________

Звітний період________________________________________________

2. Самооцінка

1. Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої

посадові обов'язки?

Навести окремі приклади.

2. Указати кількість планових завдань, які Вами виконано і

які не виконано.

Зазначити кількість позапланових завдань (перевірок,

відряджень, організації семінарів, інше), які Ви виконували.

3. Які окремі доручення (завдання), що мали ключове значення

для роботи державного органу, доручалися Вам? Чи були Ви залучені

до роботи в групах щодо розробки відповідних програм,

нормативно-правових актів?

4. Навести приклади щодо публікації у виданнях з питань

діяльності відповідного державного органу, якщо такі були протягом

року. Надати інформацію про навчання (підвищення кваліфікації та

отримання освітньо-кваліфікаційного рівня).

3. Оцінка безпосереднім керівником

Оцінка виконання державним службовцем посадових обов'язків,

визначених у посадових інструкціях, а також ступінь участі у

виконанні окремих доручень.

4. Висновки, пропозиції та рекомендації як наслідок

обговорення результатів щорічної оцінки виконання державними

службовцями посадових обов'язків і завдань________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Підсумкова оцінка____________________________________________

Підпис державного службовця _________________________

Прізвище, ім'я, по батькові _________________________

(повністю)

Підпис безпосереднього

керівника _________________________

Прізвище, ім'я, по батькові _________________________

(повністю)

Дата _________________________

5. Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної

оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і

завдань.


Підпис ______________________________

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________(повністю)

Дата ______________________________


izumzum.ru