Загальна кількість годин 72 ( кредитів єктс 2), аудиторні години 24 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Загальна кількість годин 72 ( кредитів єктс 2), аудиторні години 24 - страница №1/1


  1. Назва модуля: Основи художніх і народних промислів України

  2. Код модуля: ОММТ_6_11_2

  3. Тип модуля: вибірковий

  4. Семестр: 3.

  5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 72 ( кредитів ЄКТС – 2), аудиторні години – 24 ( лекції -8 год., лабораторно-практичні заняття – 16 год.).

  6. Лектори: ст. викладач, Побірченко Олена Михайлівна.

  7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: історію виникнення та розвитку художніх і народних промислів України; види художніх і народних промислів, їх характеристику; заслужених майстрів та центри розвитку художніх народних промислів; технології виготовлення виробів народного мистецтва; основні закономірності народних і художніх промислів, композиційних побудов та особливостей їх використання; технологією виготовлення та декорування виробів народного мистецтва; сучасні техніки та матеріали декорування;

уміти: проектувати та виготовляти вироби народного мистецтва (розробка технологічної документації, виконання відповідних операцій); творчо підходити до розробки орнаментальної композиції в обраній техніці виконання; користуватися спеціальними ручними та механізованими інструментами, пристроями, обладнанням у відповідності з обраним конструкційним матеріалом та технікою виконання; виконувати техніко-технологічні прийоми декоративної обробки матеріалів;

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: історія України; культурологія; естетика; філософія освіти.

10. Зміст навчального модуля : Загальні відомості про художні і народні промисли України. Історія виникнення та розвитку. Види художніх і народних промислів України. Народні промисли й ремесла у початковій школі. Сучасні народні промисли України.

11. Рекомендована література:

1. Варава Л.В. Сучасна енциклопедія декоративно-прикладного мистецтва. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 304 с.

2. Основи вжиткової творчості і методика викладання : Навч. Посіб. / М.І. Резніченко, Т. П. Ковальчук, Л. Р. Богайчук та ін.. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 224 с.

3. Українське народознавство: Навч. посіб. / За загальною ред. С.П. Павлюка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 570 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, індивідуальне практично-творче завдання.

13. Методи та критерії оцінювання:

  • Поточний контроль ( 60 %): самостійне навчальне та творче завдання.

  • Підсумковий контроль ( 40%. залік): тестування, індивідуальне творче та навчальне завдання.

14. Мова навчання: українська


izumzum.ru