За наявності домовленості про співпрацю між мду та іншим навчальним закладом, що здійснює підготовку фахівців у галузі «Право», юк м - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Міністерство освіти І науки україни донецький індустріально-педагогічний... 1 250.64kb.
Наказ №894 Про підготовку до 2013/2014 навчального року 1 38.27kb.
На виконання Закону України “Про вищу освіту” та наказу моз україни... 1 92.66kb.
Відкритий 1 27.49kb.
Конкурс проводиться щороку на базі Київського національного університету... 1 61.11kb.
Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів... 2 622.72kb.
До уваги керівників загальноосвітніх навчальних закладів 31 березня... 1 24.2kb.
Наказ №121 Про підсумки огляду-конкурсу на кращу підготовку закладів... 1 25.85kb.
5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено Міністерством... 3 572.12kb.
Бувають ситуації, коли потрібно із цікавості, чи з інших причин дізнатися... 1 44.61kb.
Наказ №729 Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників... 1 60.25kb.
Проект затверджено 1 178.32kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

За наявності домовленості про співпрацю між мду та іншим навчальним закладом, що - страница №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора Маріупольського державного університету

№ _____ від _____ 2011 року.
ПОЛОЖЕННЯ

про юридичну клініку

Маріупольського державного університету
1. Загальні положення

1.1. Юридична клініка (далі ЮК) діє на базі економіко-правового факультету Маріупольського державного університету (МДУ), що здійснює підготовку фахівців за напрямом «Правознавство», і створюється як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів.

За наявності домовленості про співпрацю між МДУ та іншим навчальним закладом, що здійснює підготовку фахівців у галузі «Право», ЮК може також проводити практичну підготовку студентів інших навчальних закладів.

1.2. У своїй діяльності юридична клініка керується законодавством України, Статутом та іншими локальними нормативними актами МДУ та цим положенням.

1.3. ЮК не є юридичною особою. Повна офіційна назва: «Юридична клініка Маріупольського державного університету». Адреса юридичної клініки: 87500 м. Маріуполь, пр. Будівельників, б. 129-А.

1.4. ЮК, як структурний підрозділ, має відповідні штампи і бланки з власним найменуванням.

1.5. ЮК для досягнення своїх цілей користується майном вищого навчального закладу.
2. Мета та завдання ЮК

2.1. Метою юридичної клініки є: • підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей;

 • забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;

 • формування правової культури громадян;

 • підготовка та навчання студентів за принципами верховенства права, справедливості і людської гідності;

 • розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;

 • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.


2.2. Основні завдання ЮК:

 • надання студентам ЮК можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;

 • створення місць для проходження студентами ознайомчої навчальної та виробничої практики;

 • надання громадянам соціально вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій;

 • проведення заходів з правової освіти населення;

 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;

 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.


3. ЮК діє за принципами: • поваги до права, справедливості, людської гідності;

 • спрямованості на захист прав і свобод людини;

 • гуманізму;

 • законності та верховенства права;

 • об'єктивності;

 • безоплатності надання правової допомоги;

 • конфіденційності;

 • компетентності та добросовісності.


4. Організація діяльності ЮК

4.1. Загальне керівництво ЮК МДУ здійснюють ректор та декан економіко-правового факультету МДУ.

4.2. Безпосереднє керівництво ЮК та вирішення всіх поточних питань покладається на керівника, який обирається з числа викладачів та призначається ректором за поданням декана економіко-правового факультету МДУ.

4.2.1. Безпосередньо на керівника ЮК покладаються обов’язки пов’язані із: • підбором персоналу та здійсненням контролю за його роботою;

 • налагодженням співпраці з органами державної влади, місцевого самоврядування, ЗМІ, правоохоронними та судовими органами, а також з іншими установами та організаціями;

 • забезпечення співпраці з іншими юридичними клініками;

 • виконанням інших функцій пов’язаних з діяльністю ЮК;

 • викладанням спеціалізованого курсу «основи юридичної клінічної діяльності».

4.2.2. Керівник ЮК підпорядкований ректору МДУ.

4.3. Організація і ведення діловодства, документообігу та інші питання пов’язані з організацією заходів, що проводяться в рамках клінічної діяльності, покладається на заступника керівника ЮК, який обирається з числа студентів або аспірантів та призначається деканом економіко-правового факультету за поданням керівника ЮК.

4.4. Консультантами ЮК є студенти, що навчаються за спеціальністю «Правознавство» та надають правову допомогу під керівництвом викладачів-кураторів. Консультантом ЮК може бути студент, який виконує у повному обсязі учбовий план та пройшов співбесіду із керівником ЮК.

Зарахування до ЮК відбувається шляхом надання відповідного розпорядження по факультету.

4.5. Забезпечують необхідну теоретичну підготовку та надають оперативні консультації по конкретним справам студентам-консультантам викладачі-куратори, які призначаються деканом відповідно до спеціалізованих напрямів.

4.6. В ЮК надається правова допомога за наступними напрямами: • трудове право;

 • цивільне право;

 • сімейне право;

 • житлове право;

 • пенсійне право та право соціального захисту;

 • адміністративне право;

 • конституційне право;

 • земельне право;

 • екологічне право.

4.7. Слухачами ЮК є студенти 2-4 курсів, які прийняті до ЮК та проходять початковий курс практичної підготовки в ЮК під керівництвом керівника ЮК. Слухачем може бути студент який подав відповідну заяву та допущений керівником ЮК.

4.8. Реєстрація обліку приймання громадян студентами здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації.


5. Права та обов'язки студентів

5.1. Приймання студентів до юридичної клініки здійснюється на основі конкурсного відбору. Умови конкурсу встановлюються керівником ЮК.

5.2. Студент-консультант має право:


 • одержувати знання та практичні навики для застосування на практиці і використання у майбутній професії;

 • одержувати матеріали юридичних справ та інформацію про справи, які веде юридична клініка, брати участь в їхньому обговоренні;

 • бути присутніми при розгляді справ, котрими займаються інші студенти;

 • користуватися бібліотекою та правовими базами даних юридичної клініки;

 • брати участь в акціях, кампаніях, проектах, програмах та інших заходах, організованих юридичною клінікою;

 • проходити на базі юридичної клініки навчальну та виробничу практики в межах навчального плану;

 • брати участь у вирішенні організаційних питань діяльності юридичної клініки та надавати пропозиції керівництву юридичної клініки щодо вдосконалення її роботи.


5. 3. Студент-консультант юридичної клініки зобов'язаний:

 • відвідувати теоретичні заняття, семінари, тренінги, брати участь в інших заходах, що проводяться в межах роботи юридичної клініки;

 • постійно поглиблювати свої фахові знання та вдосконалювати професійну майстерність;

 • вести справи з дотриманням етичних норм та збереженням конфіденційності;

 • дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни;

 • точно, вчасно і якісно виконувати рішення та вказівки керівництва юридичної клініки, прийняті у межах його компетенції;

 • чергувати в юридичній клініці за встановленим графіком, брати участь у консультуванні громадян;

 • згідно з дорученням керівництва юридичної клініки та відповідно до вимог чинного законодавства брати участь у веденні справ клієнтів клініки у відповідних органах та установах;

 • у своїй діяльності керуватися принципами роботи і завданнями юридичної клініки;

 • надавати письмовий звіт за підсумками циклу проведеної роботи.


6. Матеріально-технічна база

юридичної клініки

6.1. Для здійснення своєї діяльності ЮК забезпечується необхідним приміщенням;

6.2. Для матеріального та технічного забезпечення діяльності ЮК із ресурсів МДУ надаються комп'ютери, які дозволяють працювати з правовими базами даних, мережею Інтернет, засоби телефонного зв'язку, меблі, канцелярське приладдя тощо.
7. Фінансування юридичної клініки

Фінансування юридичної клініки здійснюється за рахунок коштів МДУ, грантів міжнародних та українських організацій, благодійних внесків громадян і організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.


8. Прикінцеві положення

8.1. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення приймаються деканом економіко-правового факультету МДУ, за поданням керівника ЮК та затверджуються ректором МДУ.8.2. З моменту затвердження цього Положення, вважати таким, що втратило чинність Положення про юридичну клініку «ЮрАзовье», затверджене наказом ректора № 155 від 19.11.2007 року.