З досвіду роботи Філоненко Н. В - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Вимоги до написання і оформлення реферату 1 52.4kb.
З досвіду роботи викладача правознавства ліцею "Приморський" м 1 58.81kb.
У даному навчальному посібнику наведені основні відомості про операційну... 2 309.49kb.
Узагальнення позитивного досвіду правоосвітньої та правовиховної... 1 265.96kb.
Опис власного педагогічного досвіду 1 71.03kb.
Ділова гра «Нестандартні форми методичної роботи» 1 80.24kb.
Діяльність учнівського самоврядування (із досвіду роботи педагога-організатора... 1 62.71kb.
Василь Сухомлинський «Сергійкова квітка». З досвіду роботи вчителя... 1 73.69kb.
Положення про виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового... 1 105.33kb.
З досвіду роботи Національної бібліотеки України для дітей) 6 1707.77kb.
Практична робота №2 Мета роботи. Ознайомитися з інтерфейсом користувача ос. 1 30.52kb.
Про Програму розвитку рибного господарства Дніпропетровської області... 4 547.42kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

З досвіду роботи Філоненко Н. В - страница №1/3Кіровоградська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Районний методичний кабінет
Розвиток творчої особистості шляхом

впровадження інноваційних технологій

та урізноманітнення форм і методів

у виробленні граматичних навичок

при вивченні англійської мови
(з досвіду роботи Філоненко Н.В.,

вчителя англійської мови

Катеринівської ЗШ І-ІІІ ступенів)
2011 рік

Методичний посібник: Розвиток творчої особистості шляхом впровадження інноваційних технологій та урізноманітнення форм і методів у виробленні граматичних навичок при вивченні англійської мови /Смоліна О.С. – Кіровоград. 2011. – 37с

Посібник адресовано вчителям іноземної мови.

Друкується за рішенням методичної ради районного методичного кабінету відділу освіти (протокол № 4 від 30.05.2011 року)


Відповідальні за випуск:

Крамаренко С.В., начальник відділу освіти Кіровоградської райдержадміністрації;

Тимошенко Н.П., завідувач методичним кабінетом відділу освіти Кіровоградської райдержадміністрайції;

Смоліна О.С., методист РМК

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………..4

1. Розвиток творчої особистостішляхом впровадження інноваційних технологій та урізноманітнення форм і методів у виробленні граматичних навичок при вивченні англійської мови ………………………………………………………..6

1.1 Навчання лексики…………………………………….10

1.2 Організація самостійної роботи учнів………………14

1.3 Використання інтерактивних технологій…………..15

1.4 Використання проектних технологій……………….19

2. ДОДАТКИ

2.1 Зміст завдань тренувальних тестів з формування навичок використання прийменників англійської мови…………………………………………………………..23

2.2 Зміст завдань тренувальних тестів з формування навичок використання часових форм дієслова…..................26

2.3 Зміст завдань тренувальних тестів з формування навичок використання артиклів англійської мови…………………………………………………………29

2.4 Граматичні вправи………………………………….30

2.5 Конспект уроку з теми: «Великобританія»,

9 клас…………………………………………..................32Використана література………………………………..37

ВСТУП

Сьогодні в Україні існують сприятливі демократичні умови для успішного навчання іноземним мовам. Вчителі можуть обирати ті підручники та навчальні посібники, які, на їх думку, будуть найбільш ефективними в навчанні іншомовного спілкування. Тим не менше, багато випускників базових та середніх загальноосвітніх шкіл показують досить низький рівень володіння іншомовними навичками на комунікативному рівні.Основою комунікативної компетенції є комунікативні вміння, сформовані на ґрунті мовних знань і навичок. Мовна компетенція в свою чергу також інтегративна і включає лексичну, граматичну, фонологічну та орфографічну компетенції. Це означає, що учні мають одержати відповідні мовні знання і в них необхідно сформувати конкретні мовленнєві навички. Без оволодіння мовним матеріалом (фонетичним, лексичним, граматичним) неможливе формування мовленнєвих вмінь. Лише самі знання мовного матеріалу не можуть забезпечити реалізацію практичної мети навчання іноземної мови.

Одним з актуальних питань в теорії і практиці навчання іноземної мови є проблема підвищення ефективності формування граматичних навичок мовлення оскільки рівень навченості учнів та студентів на різних етапах навчання неможливо вважати задовільним. Цій проблемі приділяв особливу увагу О.Вєтохов. Актуальність вирішення даної проблеми в пошуку оптимальних способів організації навчального процесу з формування іншомовних навичок мовлення у вищих навчальних закладах, що готують фахівців з викладання іноземної мови в школі. Одним із ним може стати використання навчальних та тестових комп’ютерних програм з метою ефективного формування та моніторингу граматичних навичок мовлення.

Державні освітні стандарти з іноземної мови чітко визначають мету навчання іноземної мови в навчальному закладі: розвиток здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, що передбачає взаємопов’язаний, комунікативний і соціокультурний розвиток учнів засобами іноземної мови для підготовки їх для міжкультурного спілкування у різноманітних сферах життєдіяльності.

Формування в учнів умінь та навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в певних комунікативних сферах з чотирьох видів діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма.Згідно з принципом комунікативності у навчанні іноземної мови і практичної мети, засвоєння мовного матеріалу (всіх аспектів мови) відбувається комплексно. Проте це не означає відсутності спеціальної роботи над засвоєнням граматичних форм і структур, вокабуляру, звуків, інтонаційно-ритмічних моделей, орфографічних правил. Вони становлять той «будівельний матеріал», без якого не може відбутися будь-яке вербальне спілкування. Ось чому виникає необхідність у фрагментах уроків, на яких домінує той чи інший аспект мови - граматика, лексика, фонетика, орфографія. Метою таких уроків / фрагментів уроків є формування відповідних навичок мовлення - граматичних, лексичних, слухо - вимовних, орфографічних, перцептивних.

Щодо проблеми формування та моніторингу граматичних навичок іноземної мови, то виникає потреба у розробці ефективних методів та способів організації цього процесу, оскільки відібраний для засвоєння у середній школі граматичний матеріал вивчається учнями протягом усього періоду навчання, і тому цей процес суттєво розтягнутий в часі. Останнє, як вважає Скляренко Н.К., вимагає систематичного повторення засвоєного раніше граматичного матеріалу, його систематизації та перевірки рівня його усвідомлення учнями.


1. Розвиток творчої особистості шляхом впровадження інноваційних технологій та урізноманітнення форм і методів у виробленні граматичних навичок при вивченні англійської мови.

«Дитина потребує діяльності безупинно,

але втомлюється не діяльністю,

а її одноманітністю»

К. Ушинський

"Робота вчителя іноземної мови надзвичайно цікава і різноманітна, адже щодня потрібно познайомити дітей із чимось новим, зробити їм якийсь сюрприз, отже, і для мене особисто кожний день приносить нові знання. Я вдосконалююсь разом зі своїми дітьми."

Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання - сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкування в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники зможуть розвивати і удосконалювати відповідне до власних потреб.

Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.

Саме тому Філоненко Н.В. обрала для себе проблему: «Розвиток творчої особистості шляхом впровадження інноваційних технологій та урізноманітнення форм і методів у виробленні граматичних навичок при вчиненні англійської мови».

На перший погляд ця проблема не підпорядковується комунікативному спрямуванню. Але з іншого боку, в іноземній мові всі види мовленнєвої діяльності тісно пов'язані між собою і не існують один без одного. Тобто, для того, щоб бути комунікативно компетентним, потрібно добре володіти граматичним матеріалом.

Наталія Володимирівна у своїй роботі зазначає, що вимоги часу та методи­ки викладання сучасного уроку націлюють вчителя на використання інноваційних технологій в своїй роботі. Саме тому вона працює над інтерактивними та проектними технологіями особистісно-орієнтованого навчання. Вчитель вважає, що ці методи є дуже ак­туальними на сьогодні, оскільки во­ни передбачають моделювання жит­тєвих ситуацій, використання ро­льових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

Інтерактивні та проектні технології ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цін­ностей, створенню атмосфери спів­робітництва. При цьому учень і вчитель — рівноправні, тобто зна­ють, вміють і здійснюють свою діяльність разом, чудово розуміючи, що вони роблять і для чого.

Пошук ефективних шляхів навчан­ня, розвиток пізнавальних інтересів і виховання у кожного школяра сві­домого ставлення до оволодіння знаннями з англійської мови залишаються сьогодні дуже актуаль­ними.

В сучасних умовах учні по­винні зрозуміти, що знати іноземну мову — це необхідно, корисно та перспективно.На думку Наталії Володимирівни успіх у вивченні іноземної мови ба­гато в чому залежить від першого уроку іноземної мови в житті дити­ни і початкового етапу навчання взагалі. Для дітей молодшого та се­реднього віку (2—5 кл.) характерною є постійна жага до нового, цікавого, загадкового. Вони швидко втомлю­ються, якщо їм нецікаво, якщо урок ведеться неемоційно. Тому, ідучи на кожний урок, вчитель приділяє особливу увагу підготовці до спілкування зі своїми учнями, емоційному на­строю.

На своїх уроках вона віддає перевагу проблем­ним завданням, мовним іграм, ро­льовим іграм, проектам, мозковим штурмам, урокам-вікторинам; груповій і парній роботі.

Готуючись до уроку, педагог добирає такий матеріал, який би зацікавив учнів, щоб заохотити їх висловлювати свою думку, спираючись на власний досвід. Особливо ретельно вона проду­мує початковий етап уроку, де біль­ше уваги приділяє монологічному та діалогічному мовленню. Наталія Володимирівна вважає, що від того на скільки яскраво, нешаблонно розпочнеться урок, настільки невимушено вона вве­де учнів в атмосферу іншомовного спілкування, залежить успіх кому­нікативної діяльності учнів на уро­ці. Наприклад, у другому класі вона пропонує почати урок так: "Ні! Let's meet. I am Mary Poppins. I came from a good children's book of English writer Pamela Traverse, I was born in England. I am an English teacher. I like to give presents, to make holidays and of course, I like to play different games". (Звичайно, вона дає учням переклад вищесказаного.) Ви любите подоро­жувати? Тоді уявіть що ми зараз ви­рушимо у захоплюючу і пізнавальну мандрівку до країни під назвою «English», що означає "Англійська мова". Ми з вами дізнаємося бага­то цікавого і необхідного про диво­вижну та чудову країну "English".

А у 6 класі вчитель пропонує почати урок з такої ситуації: «У мене є щось цікаве для вас у цій коробці. Ставте свої запитання — і ви здогадаєтесь, що там є».

Мовленнєва зарядка, як правило, пов'язана з темою уроку: коротка нескладна піс­ня або вірш з чітким ритмом. Ді­тям можна запропонувати багаторазове прослуховування, що сприяє засвоєн­ню як лексики, так і мелодії. Потім діти відповідають на запитання, що стосуються змісту пісні або вір­ша. Такі аспекти роботи вчитель викорис­товує для зняття втоми всередині та наприкінці уроку, для кращого закріплення граматичного матері­алу та розширення лексичного за­пасу учнів.

Наталія Володимирівна вважає, що важливим моментом навчання є мотивація. Саме мотивація допомагає учням стати учасниками живого спілкування, що дуже важливо під час навчання діалогічного мовлення. Комунікація – це частина навчального процесу й у той же час – ціль мовного навчання.

Головним для неї є не втратити початкову мотивацію, а, навпаки, всіляко її підсилювати. Цього вчитель до­сягає використовуючи на уроці ігри. Бо гра — це спосіб життя і діяльності дитини. Гратися — це завжди весело й цікаво. Під час гри дитина позасвідомо, без напруження засвоює й закріплює надзвичайно багато інформації.

Останнім часом дедалі більшого по­ширення набуває метод позасвідо­мого вивчення іноземних мов — ме­тод так званого «25-го кадру», за яким інформація подається часто, але ненав'язливо і, між іншим, май­же непомітно для свідомості. Гра створює подібні умови, коли іно­земні слова, літери, правила читан­ня, звороти засвоюються мимоволі за рахунок частого повторення в той час, коли дитина захоплена власне процесом гри.

Наприклад, у другому класі при вивченні нових ЛО вчитель разом з учнями придумує фантастичні історії з слова­ми, при цьому стимулюючи власну творчість дітей, вказуючи на будь-який можливий зв'язок між понят­тями, які означають англійські слова.

Так, наприклад: у мене є чу­довий dog. Він дуже любить грати ball зі своїми друзями bear, pig, cat. Ввечері вони сидять на bed і чита­ють book. Використовуючи іграшки, предмети, картки з новими ЛО, учні розповідають свої історії й одночас­но виконують відповідні дії. Учні беруть іграшку dog і кладуть біля неї pen, потім поруч ставлять іграшки pig, cat, bear. А потім тваринок ставлять на картку з bed і кладуть біля них book. Таким чином, маленькі учні можуть розповідати цю історію кілька разів. Я стимулюю їх до цього спостереження, й у них виходить щось на зразок ко­ротенького мультфільму.

Завдяки подібним іс­торіям учні невимушено запам'я­товують нові лексичні одиниці, до речі, залюбки, бо їм цікаво.

Для розвитку діалогічного мовлення в середніх та старших класах можна запропонувати складання діалогу з теми з опорою або пограти в рольову гру. Наприклад: Гра "Guess the Place"T. And now let's play the game "Guess the place". One of you describes a shop and other pupils guess what shop is this.

For example: You can buy sugar and tinned fish there. (This is a grocer's shop)

Put the parts of the dia­logue in correct order and act out the dialogue.

I'm looking for potatoes.

Here's the money. Thank you.

Yes, 2 kg of tomatoes, please.

Here you are.

Can I help you?

Here you are. That's 10 gryvnyas for tomatoes and potatoes.

Do you want something else?

I want 3 kilograms, please.

How many would you like?

Слід зазначити, що рольові ігри є ефективним засобом розвитку особистості. Кожна гра розвиває цілий спектр різноманітних здібностей, позитивних якостей: навички співпраці, терпіння, вміння брати на себе відповідальність, ініціативу та здійснювати самостійний пошук.


1.1 Навчання лексики.

Існує багато способів презентації лексики. Я в своїй роботі використовую різні способи введення нових слів та закріплення їх в тренувальних вправах. Це: малюнки, mind maрs, схеми, також використовую міміку, жести, демонстрацію реальних предметів (банан, лялька, коробка); демонструю картки (FLASH CARDS); використовую асоціації, визначення слова, визначення слова за контекстом, протиставлення слів.

Як свідчить прак­тика, найкраще вводити нові слова у зв’язній розповіді з використан­ням наочності. Розповіда­ючи, Наталія Володимирівна вживає потрібні за сюжетом слова і демонструє відповідні пред­мети або картинки (особливо це актуально на початковому і середньому етапах вивчення іноземної мови).

На вищому рівні (“Holidays” 11 клас) вона ­пропонує учням скласти міні-розповідь, опис предмета за викликаними асоціаціями:

Summer — holidays / Presents — birthday / Sunday — going out with friends /

Party — seeing friends, disco

Цей принцип вона також викорис­товує під час мозкового штурму (Brain storm), починаючи вивчати нову тему (з допомогою карти пам'яті (Mind Map).

Для закріплення лексики вчитель пропонує використовувати різні вправи, розв'язування кросвордів і лексичні ігри:

1) Вивчаючи підтему «Види спорту» (“Sports” 7 клас), Наталія Володимирівна дає кросворд, де підказкою-завданням є картинка.

Завдання: Write the name of the sport or hobby.2) Іншим прикладом кросворду (з теми «Їжа, календар, пори року» 4 клас) є крос­ворд, де завдання даються словами.

Across (по горизонталі) Down (по вертикалі)

1.You eat it with toast for breakfast

2. You eat this with milk for breakfast.

3) Фрагмент уроку з теми “Appearance” (6 клас)

-- Role Game,, Detective" / PAIR WORKRole I. You are detective. Ask your witness questions about the appearance of the man you are looking for.

Role II. You are a witness. Answer the detective's questions:

1) Is the man tall or short?

2) What colour is his hair?

3) What kind of nose has he?

4) What has he on?

A new agent Joe King.

We have a new agent in our Detective Agency. His name is Joe King.

It's Joe's second week in our Agency. But still he can't remember the names of some our

stazhers. Joe is funny & he likes jokes. So, decided to make notes about our stazhers.

Look & say:

Who is it? / GROUP WORK

• (Ruslana) a pretty girl, dark straight & long hair, grey eyes, small nose, tall, glasses, missed the last lesson.

• (Yasha) a handsome boy, tall, blond, short hair, blue eyes, big ears, like to draw at the lessons.

• (Lisa) a pretty girl, brown eyes, not very tall, dark short hair, small nose, not very slim, but not fat, likes to dance & to listen to music.4) Вивчаючи тему «Let’s Have a Rest» у 5 класі, вчитель нагадує учням слова відомої дитячої пісеньки «Из чего же, … сделаны наши девчонки?» та пропонує їм змагання.

The next competition is on how you understand boys and girls. Do you know the things girls and boys are made of?

На столі лежать таблички з деякими словами. Учні повинні з них вибрати ті, що стосуються хлопчиків і ті, що стосуються дівчаток. Вони вибирають назви речей з опорою на конструкцію: «Girls (boys) today are made of...».

Таблиця містить наступні слова: cakes, sports, T-shirts, songs, skirts, hamburgers, tears, snakes, anger, catapult, ice-cream, music, candies, trotters.5) вивчаючи тему «Travelling» в 6 класі, вона звертається до учнів з проханням зобразити у вигляді «Mind Map» їхні асоціації зі словом «Подорож».

T: What things do you associate with the word "Travelling"? Would you like to write them on the blackboard and in your vocabularies, please? Draw "Mind Map" for this topic.

Філоненко Н.В. диференційовано підходить до завдань для виконання на уроці і вдома. Залежно від теми уроку, вчитель використовує групові, індивідуальні та фронтальні вправи. Наприклад, після введення і опрацювання нової лексики доречно дати учням такі завдання: на 6 балів – «Лови помилку!».

на 7- 9 балів – «Ланцюжок»,

а для учнів з високим рівнем знань вправу творчого чи проблемного характеру.

Виконання таких вправ не займає багато часу, але дає змогу скласти уявлення про рівень засво-єння дітьми матеріалу.

Для підвищення мотивації говоріння Наталія Володимирівна на своїх уроках застосовує ігри й елементи гри (мімічні, рольові, рухливі тощо).

Всі діти люблять грати, тому ігрові моменти можна провести як в п’ятому, так і в десятому класах. Для них це буде гра, а для вчителя – методичний прийом. Вчитель часто використовує на уроках такі методичні прийоми: «Вірю – не вірю», «Світлофор», «Так – ні», «Сніжна грудка», «Диктант для шпигуна», «Текст з дірками», «Шерлок Холмс» …

В своїй роботі вона орієнтується на комунікативний підхід до навчання іноземної мови. Тому в кожній темі вчитель намагається подати серію комунікативних проблем, пов’язуючи їх з особливостями та інтересами учнів, використовує можливості рольової гри для підвищення мотивації навчання.

Наприклад. Тема «Квартира» 5 кл. Рольові ігри та комунікативні проблеми.

1. Ти— голова фірми з ремонту квартир. Запропонуй замовнику послуги, покажи зразки роботи фірми..

2. Зроби замовлення фірмі.

3. Вибери фірму, яка тобі подоба¬ється, доведи своєму другу, що це найкраща фірма.

У процесі виконання цих завдань учні вживають активну лексику, граматичні структури.

Тема «Сім’я. Друзі. Характер.» 6 кл. Комунікативна проблема

Проаналізуй з другом свій день і те, як ти почувався протягом дня. Ви¬знач, коли ти найбільш активний, ти «сова» чи «жайворонок». Активізується вживання теперішнього не¬означеного часу та лексики.

следующая страница >>


izumzum.ru