Їх представників для участі у зборах буде проводитися 10 квітня 2013 року з 14: 00 до 14: 45 за місцем проведення загальних зборів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
6 Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій... 1 23.2kb.
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які... 1 42.64kb.
Рішення єдиного акціонера пат «апекс-банк» 1 72.87kb.
Лисичанський желатиновий завод” 1 36.07kb.
Датою, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на... 1 31.91kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора... 1 29.15kb.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних... 1 36.3kb.
Приклад заяви інституту громадянського суспільства для підтвердження... 1 13.92kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від "26 " квітня 2011 року 1 302.32kb.
Наказ №175 Про організацію І проведення навчально польових зборів... 1 161.99kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від «22» квітня... 1 136.49kb.
Формулар: ипапв/П-22 записнїк о придаваню и приманю виберанкового... 1 42.86kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Їх представників для участі у зборах буде проводитися 10 квітня 2013 року з 14: 00 - страница №1/1

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство “Полікомбанк”

(код за ЄДРПОУ: 19356610, місцезнаходження: вул. Київська, буд. 3, м. Чернігів, 14005) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 10 квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, (кім. 414 – конференц-зал на 4 поверсі “Готелю - Україна”). Реєстрація акціонерів


(їх представників) для участі у зборах буде проводитися 10 квітня 2013 року з 14:00 до 14:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведених облікових реєстрів власників цінних паперів): 04 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012 рік. Визначення основних напрямів діяльності Банку у 2013 році.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради за 2012 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження звіту зовнішнього аудитора Банку і висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності банку за 2012 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності), річного фінансового звіту Банку за 2012 рік.

7. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності Банку в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями.

8. Внесення змін до статуту Банку.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради.

10. Обрання членів Спостережної ради.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Спостережної ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради.

12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

13. Обрання членів Ревізійної комісії.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

15. Про попереднє схвалення значних правочинів Банку.

16. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

17. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій, затвердження проспекту емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

18. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

19. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

20. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: пр-т Миру, 33, офіс 405, м. Чернігів, 14000 у робочі дні з 09:00 до 12:30, довідки за тел.: (0462) 60-42-48. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник сектору акціонерного капіталу відділу депозитарної діяльності зберігача Гавриліна О.В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн.)

Найменування показникаПеріод

звітний

2012 рік


попередній

2011 рік


Усього активів

397 012

411 823

Основні засоби

62 821

58 542

Довгострокові фінансові інвестиції

5

5

Запаси

400

590

Сумарна дебіторська заборгованість

2 731

482

Грошові кошти та їх еквіваленти

25 728

25 543

Нерозподілений прибуток

1 929

1 082

Власний капітал

112 044

105 298

Статутний капітал

49 500

49 500

Довгострокові зобов’язання

89 607

75 037

Поточні зобов’язання

195 361

231 488

Чистий прибуток (збиток)

134

174

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4 950 012

4 452 748

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

334

358

Спостережна рада Полікомбанку

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковане 04 березня 2013 року в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43 (1547).izumzum.ru