Вводиться в дію Постановою вр n 5465-x ( 5465-10 ) від 30. 06. 83, Ввр, 1983, n 28, ст - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 34, ст 1 237.85kb.
Закон україни про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1 277.12kb.
Закон україни про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя... 2 887.64kb.
Закон україни про природно-заповідний фонд України Закон введено... 13 568.91kb.
Загальний порядок 1 91.48kb.
В доповнення до утворення постановою Кабінету Міністрів України від 29. 1 335.19kb.
Инструкция по санитарно-гельминтологической оценке рыбы, зараженной... 1 185.17kb.
Рішення ХLІV сесії VІ скликання від 27 грудня 2012 року №724-vі 1 67.5kb.
Наказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 1 72.46kb.
Описание папки “Филатов Леонид” 1983 Белостоцкая Е. Леонид Филатов... 1 8.51kb.
Закон україни про захист персональних даних (Відомості Верховної... 1 222.9kb.
Канал кабельного телебачення 1 138.85kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Вводиться в дію Постановою вр n 5465-x ( 5465-10 ) від 30. 06. 83, Ввр, 1983, n 28 - страница №1/1ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Вводиться в дію Постановою ВР N 5465-X ( 5465-10 )

від 30.06.83, ВВР, 1983, N 28, ст.574 )


( Про порядок введення в дію див. Указ Президії ВР

N 6236-X ( 6236-10 ) від 21.12.83, ВВР, 1984,

N 1, ст.2 )

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президії ВР

Української РСР

N 2204-11 від 12.05.86, ВВР 1986, N 21, ст.414

N 2444-11 від 27.06.86, ВВР 1986, N 27, ст.539

N 6757-11 від 25.10.88, ВВР 1988, N 45, ст.1070

N 660-12 від 28.01.91, ВВР 1991, N 9, ст. 89

Законами

N 1993-12 від 18.12.91, ВВР 1992, N 12, ст.169

N 3187-12 від 06.05.93, ВВР 1993, N 24, ст.258

N 3718-12 від 16.12.93, ВВР 1994, N 3, ст. 15

N 287/95-ВР від 11.07.95, ВВР 1995, N 29, ст.218

Декретом КМ

N 11-92 від 15.12.92, ВВР 1992, N 7, ст. 55

Законами

N 1525-III ( 1525-14 ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 20, ст.150

N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247

N 898-IV ( 898-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.313

- набирає чинності з 01.01.2004 )

В результаті перемоги Великої Жовтневої соціалістичної

революції в нашій країні було створено необхідні передумови для

розв'язання однієї з найважливіших соціальних проблем -

задоволення потреби трудящих у житлі.

Втілюючи в життя ленінські ідеї побудови комуністичного

суспільства і здійснюючи курс на підвищення матеріального та

культурного рівня життя народу. Радянська держава послідовно

реалізує розроблену Комуністичною партією програму житлового

будівництва.

Високі темпи розвитку державного і громадського фонду на

основі державних планів, заходи, яких вживає держава по сприянню

кооперативному та індивідуальному житловому будівництву, створюють

необхідні умови для забезпечення гарантованого Конституцією СРСР і

Конституцією Української РСР права громадян на житло.

Важливим державним завданням є забезпечення схоронності

житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня

благоустрою жилих будинків. У вирішенні цього завдання активну

участь беруть громадські організації і громадяни.

Конституція СРСР і Конституція Української РСР зобов'язують

громадян дбайливо ставитися до надаваного їм житла.

Радянське житлове законодавство покликане сприяти

забезпеченню права громадян на житло, ефективному використанню та

охороні житлового фонду.


Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Право громадян Української РСР на житло
Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР

громадяни Української РСР мають право на житло. Це право

забезпечується розвитком і охороною державного і громадського

житлового фонду, сприянням кооперативному та індивідуальному

житловому будівництву, справедливим розподілом під громадським

контролем жилої площі, яка надається в міру здійснення програми

будівництва благоустроєних жител, а також невисокою платою за

квартиру і комунальні послуги.

Г л а в а 2
КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ

ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ


Стаття 61. Договір найму жилого приміщення. Укладення

договору найму жилого приміщення


Користування жилим приміщенням у будинках державного і

громадського житлового фонду здійснюється відповідно до договору

найму жилого приміщення.

Договір найму жилого приміщення в будинках державного і

громадського житлового фонду укладається в письмовій формі на

підставі ордера на жиле приміщення між наймодавцем -

житлово-експлуатаційною організацією (а в разі її відсутності -

відповідним підприємством, установою, організацією) і наймачем -

громадянином, на ім'я якого видано ордер.

Типовий договір найму жилого приміщення, правила користування

жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і придомової

території затверджуються Радою Міністрів Української РСР.

Умови договору найму жилого приміщення, що обмежують права

наймача та членів його сім'ї порівняно з умовами, передбаченими

законодавством Союзу РСР, цим Кодексом, Типовим договором найму

жилого приміщення та іншими актами законодавства Української

РСР, є недійсними.
Стаття 63. Предмет договору найму жилого приміщення
Предметом договору найму жилого приміщення в будинках

державного і громадського житлового фонду є окрема квартира або

інше ізольоване жиле приміщення, що складається з однієї чи

кількох кімнат, а також одноквартирний жилий будинок.

Не можуть бути самостійним предметом договору найму: жиле

приміщення, яке хоч і є ізольованим, проте за розміром менше від

встановленого для надання одній особі (частина перша статті 48),

частина кімнати або кімната, зв'язана з іншою кімнатою спільним

входом, а також підсобні приміщення ( кухня, коридор, комора

тощо).
Стаття 64. Права і обов'язки членів сім'ї наймача


Члени сім'ї наймача, які проживають разом з ним, користуються

нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов'язки, що

випливають з договору найму жилого приміщення. Повнолітні члени

сім'ї несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність за

зобов'язаннями, що випливають із зазначеного договору.

До членів сім'ї наймача належать дружина наймача, їх діти і

батьки. Членами сім'ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо

вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне

господарство.

Якщо особи, зазначені в частині другій цієї статті, перестали

бути членами сім'ї наймача, але продовжують проживати в займаному

жилому приміщенні, вони мають такі ж права і обов'язки, як наймач

та члени його сім'ї.
Стаття 65. Право наймача на вселення інших осіб у займане

ним жиле приміщення


Наймач вправі в установленому порядку за письмовою згодою

всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити в займане

ним жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших

осіб. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей зазначеної

згоди не потрібно.

Особи, що вселилися в жиле приміщення як члени сім'ї наймача,

набувають рівного з іншими членами сім'ї права користування жилим

приміщенням, якщо при вселенні між цими особами, наймачем та

членами його сім'ї, які проживають з ним, не було іншої угоди про

порядок користування жилим приміщенням.


Стаття 65-1. Придбання громадянам займаних ними

жилих приміщень у приватну власність


Наймачі жилих приміщень у будинках державного чи громадського

житлового фонду можуть за згодою всіх повнолітніх членів сім'ї,

які проживають разом з ними, придбати займані ними приміщення у

власність на підставах, передбачених чинним законодавством.

( Кодекс доповнено статтею 65-1 згідно із Законом N 3187-12 від

06.05.93 )


Стаття 66. Плата за користування житлом

Плата за користування житлом (квартирна плата) обчислюється

виходячи із загальної площі квартири (одноквартирного будинку).

Норма загальної площі встановлюється у розмірі 21 квадратного

метра на одну особу.

Розмір плати за користування житлом (квартирної плати)

встановлюється Кабінетом Міністрів України.

В одинарному розмірі оплачується загальна площа, що має

належати наймачеві та членам його сім'ї за встановленими нормами,

а також зайва площа, якщо розміри її на всю сім'ю не перевищують

половини норми загальної площі, яку належить мати одній особі.

Плата за користування рештою зайвої загальної площі береться в

підвищеному розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Загальна площа, право користування якою зберігається за

тимчасово відсутнім наймачем або членом його сім'ї, не вважається

зайвою.


( Стаття 66 із змінами, внесеними згідно з Декретом КМ N 11-92 від

15.12.92, в редакції Закону N 3187-12 від 06.05.93 )


Стаття 67. Плата за комунальні послуги
Плата за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична,

теплова енергія та інші послуги) береться крім квартирної плати за

затвердженими в установленому порядку тарифами.
Стаття 71. Збереження жилого приміщення за тимчасово

відсутніми громадянами


При тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї за

ними зберігається жиле приміщення протягом шести місяців.

Якщо наймач або члени його сім'ї були відсутні з поважних

причин понад шість місяців, цей строк за заявою відсутнього може

бути продовжено наймодавцем, а в разі спору - судом.

Жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем

або членами його сім'ї понад шість місяців у випадках:

1) призову на строкову військову службу або направлення на

альтернативну (невійськову) службу, а також призову офіцерів із

запасу на військову службу на строк до трьох років - протягом

усього періоду проходження зазначеної військової служби;

перебування на військовій службі прапорщиків, мічманів і

військовослужбовців надстрокової служби - протягом перших п'яти

років перебування на дійсній військовій службі;

2) тимчасового виїзду з постійного місця проживання за

умовами і характером роботи або у зв'язку з навчанням (учні,

студенти, стажисти, аспіранти тощо), у тому числі за кордоном, -

протягом усього часу виконання цієї роботи або навчання;

3) поміщення дитини (дітей) на виховання в дитячий заклад, до

родичів, опікуна чи піклувальника - протягом усього часу їх

перебування в цьому закладі, у родичів, опікуна чи піклувальника,

якщо в будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші

члени сім'ї.

Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і

членів її (їх) сім'ї не залишилося, це житло може бути надано за

договором оренди іншому громадянину до закінчення строку

перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення

нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи

піклувальника, в окремих випадках - до закінчення навчання в

загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності,

у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та

соціальної реабілітації, а також в професійно-технічних чи вищих

навчальних закладах або до закінчення строку служби у Збройних

Силах України та інших військових формуваннях;

4) виїзду в зв'язку з виконанням обов'язків опікуна

(піклувальника) - протягом усього часу виконання цих обов'язків;

5) влаштування непрацездатних осіб, у тому числі

дітей-інвалідів, у будинку-інтернаті та іншій установі соціальної

допомоги - протягом усього часу перебування в них;

6) виїзду для лікування в лікувально-профілактичному

закладі - протягом усього часу перебування в ньому;

7) взяття під варту або засудження до позбавлення волі -

протягом усього часу перебування під вартою або відбування

покарання, якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині) залишилися

проживати інші члени сім'ї.

Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися проживати

інші члени сім'ї наймача, це житло може бути надано за договором

оренди (найму) у встановленому законом порядку іншому громадянину

до звільнення таких осіб з-під варти або до відбуття ними

покарання.

( Стаття 71 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3187-12 від

06.05.93, N 1525-III ( 1525-14 ) від 02.03.2000 )


Стаття 72. Порядок визнання особи такою, що втратила право

користування жилим приміщенням


Визнання особи такою, що втратила право користування жилим

приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені

строки, провадиться в судовому порядку.
Стаття 78. Права і обов'язки тимчасово відсутніх наймача

та членів його сім'ї


Тимчасово відсутній наймач зберігає права і несе обов'язки за

договором найму жилого приміщення.

Якщо в жилому приміщенні не залишились проживати члени сім'ї

наймача, він зобов'язаний забезпечити належне утримання

приміщення.

Наймач вправі здати жиле приміщення в піднайом або поселити в

нього тимчасових жильців на умовах і в порядку, передбачених

статтями 91 - 99 цього Кодексу.

Члени сім'ї, що проживають у жилому приміщенні, наймач якого

тимчасово відсутній (статті 71, 73), вправі користуватися всім

займаним приміщенням. При цьому вони здійснюють права і обов'язки

за договором найму цього приміщення.


Стаття 79. Право на обмін жилого приміщення
Наймач жилого приміщення вправі за письмовою згодою членів

сім'ї, що проживають разом із ним, включаючи тимчасово відсутніх,

провести обмін займаного приміщення з іншим наймачем або членом

житлово-будівельного кооперативу, в тому числі з проживаючими в

іншому населеному пункті.
Стаття 80. Обмін жилого приміщення в разі відсутності

згоди між членами сім'ї


Якщо між членами сім'ї не досягнуто згоди про обмін, то кожен

з них вправі вимагати в судовому порядку примусового обміну

займаного приміщення на приміщення в різних будинках (квартирах).
Стаття 81. Обмін частини жилого приміщення
Наймач або член його сім'ї вправі в установленому порядку

провести обмін жилої площі, що припадає на нього, в тому числі

суміжної кімнати або частини кімнати, з наймачем іншого жилого

приміщення за умови, що в'їжджаючий у порядку обміну вселяється як

член сім'ї тих, що залишилися проживати в цьому приміщенні.
Стаття 82. Обмін жилих приміщень у будинках підприємств,

установ, організацій


Обмін жилих приміщень у будинках підприємств, установ,

організацій допускається лише за їх згодою. Відмову у згоді на

обмін може бути оскаржено в судовому порядку, крім випадків обміну

жилих приміщень у будинках, що належать колгоспам.


Стаття 83. Набрання чинності угодою про обмін жилими

приміщеннями


Угода про обмін жилими приміщеннями набирає чинності з

моменту одержання ордерів, що видаються виконавчими комітетами

місцевих Рад народних депутатів (частина перша статті 58). Відмову

у видачі ордера може бути оскаржено в судовому порядку в

шестимісячний строк.
Стаття 84. Порядок обміну жилих приміщень
Порядок обміну жилих приміщень установлюється законодавством

Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української

РСР.
Стаття 91. Піднайом жилого приміщення
Наймач жилого приміщення вправі за згодою членів сім'ї, які

проживають разом з ним, і за згодою наймодавця здавати в піднайом

жиле приміщення у випадках і в порядку, встановлюваних цим

Кодексом.

Наймач може здати в піднайом частину жилого приміщення, а в

разі тимчасового виїзду - все приміщення. Жиле приміщення здається

в піднайом без зазначення строку або на визначений строк, у тому

числі на період збереження цього приміщення за тимчасово відсутнім

наймачем.

Для здачі в піднайом жилого приміщення у квартирі, в якій

проживає два або більше наймачі, потрібна також згода цих наймачів

та членів їх сімей, за винятком випадків здачі жилого приміщення в

піднайом у зв'язку з тимчасовим виїздом всієї сім'ї.

Договір піднайму укладається в письмової формі з наступною

реєстрацією у житлово-експлуатаційній організації.
Стаття 97. Припинення договору піднайму
Після закінчення строку договору піднайму піднаймач не вправі

вимагати відновлення договору і на вимогу наймача зобов'язаний

звільнити займане приміщення.

Договір піднайму може бути достроково разірвано, якщо

піднаймач або особи, які проживають разом з ним, систематично

руйнують чи псують жиле приміщення, або використовують його не за

призначенням, чи систематичним порушенням правил соціалістичного

співжиття роблять неможливим для інших проживання з ними в одній

квартирі чи одному будинку, а також у разі систематичного

невнесення піднаймачем плати за користування жилим приміщенням і

за комунальні послуги.

Якщо договір піднайму укладено без зазначення строку, наймач

зобов'язаний письмово попередити піднаймача про припинення

договору за три місяці. У такий же строк повинно бути попереджено

піднаймача, якщо тимчасово відсутній наймач або член його сім'ї

повертається до закінчення строку, обумовленого договором

піднайму.

У разі відмовлення звільнити займане приміщення після

припинення договору піднайму піднаймач і члени його сім'ї

підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого

приміщення.

Піднаймач жилого приміщення вправі за згодою членів своєї

сім'ї у будь-який час розірвати договір піднайму.
Стаття 98. Тимчасові мешканці
Наймач жилого приміщення та члени його сім'ї, які проживають

разом з ним, можуть за взаємною згодою дозволити тимчасове

проживання в жилому приміщенні, що є в їх користуванні, інших осіб

без стягнення плати за користування приміщенням (тимчасових

жильців), в тому числі опікуна чи піклувальника, який не є членом

сім'ї наймача.

Вселення тимчасових жильців на строк понад півтора місяця

допускається за умови додержання розміру жилої площі,

встановленого для надання жилих приміщень (частина перша статті

48).


Тимчасові жильці на вимогу наймача або членів сім'ї, які

проживають разом з ним, зобов'язані негайно звільнити приміщення,

а в разі відмовлення - підлягають виселенню в судовому порядку без

надання іншого жилого приміщення.


Стаття 99. Виселення піднаймачів і тимчасових жильців у

разі припинення договору найму жилого приміщення


Піднаймачі і тимчасові жильці самостійного права на займане

жиле приміщення не набувають незалежно від тривалості проживання.

У разі припинення дії договору найму жилого приміщення

одночасно припиняється і дія договору піднайму. Піднаймач і члени

його сім'ї, а також тимчасові жильці зобов'язані негайно звільнити

займане жиле приміщення. У разі відмовлення вони підлягають

виселенню в судовому порядку, а з будинків, що загрожують обвалом,

- в адміністративному порядку. Виселення провадиться без надання

іншого жилого приміщення.

Стаття 116. Виселення без надання громадянам іншого жилого

приміщення


Якщо наймач, члени його сім'ї або інші особи, які проживають

разом з ним, систематично руйнують чи псують жиле приміщення, або

використовують його не за призначенням, або систематичним

порушенням правил соціалістичного співжиття роблять неможливим для

інших проживання з ними в одній квартирі чи в одному будинку, а

заходи запобігання і громадського впливу виявились

безрезультатними, виселення винних на вимогу наймодавця або інших

заінтересованих осіб провадиться без надання іншого жилого

приміщення.

Осіб, які підлягають виселенню без надання іншого жилого

приміщення за неможливістю спільного проживання, може бути

зобов'язано судом замість виселення провести обмін займаного

приміщення на інше жиле приміщення, вказане заінтересованою в

обміні стороною.

Осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення, виселяють без

надання їм іншого жилого приміщення.( Стаття 116 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 660-12

від 28.01.91 )


izumzum.ru