Впровадження концепції безперервної освіти для спеціалістів хлібопекарськрої та кондитерської галузей - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомляє про оприлюднення... 1 164.89kb.
Методичні вказівки до розділу дипломних проектів спеціалістів та... 2 513.78kb.
Наказ №65/о Про введення в дію рішення колегії управління освіти... 1 21.62kb.
Ііі всеукраїнської науково-практичної конференції 1 113.66kb.
Одне з найважливіших завдань 2010/2011 навчального року впровадження... 1 333.96kb.
Інформація про реалізацію напрямку "Розвиток міжкультурної освіти... 1 83.28kb.
Організація діяльності 1 311.18kb.
Снігурівська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний... 2 431.41kb.
Україна чернігівська районна рада запорізької області 1 145.05kb.
Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі забезпечує... 1 193.38kb.
Року на офіційному веб-сайті (рубрика «Громадське обговорення») 1 312.84kb.
Постанова №186 -зп про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 50.53kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Впровадження концепції безперервної освіти для спеціалістів хлібопекарськрої та кондитерської - страница №1/1

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ХЛІБОПЕКАРСЬКРОЇ ТА КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗЕЙ

Д.т.н. Оболкіна В.І., д.т.н., проф. Ковбаса В.М., к.т.н. Дудко С.Д.

Національний університет харчових технологій,

Інститут післядипломної освіти

У нинішніх економічних реаліях України успіх сучасного підприємства залежатиме від компетентності та професіоналізму спеціалістів, як керівників, так і виконавців. Жорстка ринкова конкуренція вимагає, а надалі вимагатиме високого рівня кваліфікації від виробників хлібопекарської та кондитерської галузі – для створення нового асортименту конкурентноспроможної продукції та ресурсозберігаючих технологій. Концепція безперервної освіти, що нею послуговується світова спільнота у своєму поступі до інформаційного суспільства, набуває актуальності і в сьогоденній Україні. Інтеграція колишнього інституту підвищення кваліфікації до Національного університету органічно вибудовує завершений комплекс: переддипломна освіта – вища освіта в університеті та післядипломна в стінах ІПДО, що передбачає постійне оновлення та удосконалення знань спеціалістів з вищою освітою, інтеграцію нових знань та раніше набутого професійного досвіду.

Кафедрою хлібопекарського та кондитерського виробництв Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових виробництв (ІДПО НУХТ) проводиться систематичне підвищення рівня кваліфікації спеціалістів хлібопекарської та кондитерської галузі з питань пріоритетних напрямків технічної політики, підвищення їх теоретичних знань, удосконалення практичного досвіду. Це потребує постійного розвитку та удосконалення науково-методичного та інформаційного забезпечення.

Навчальні професійні програми підвищення кваліфікації завідувачів лабораторій, головних технологів, головних інженерів, механіків, інженерів-технологів, начальників виробництва, цехів, змін підприємств хлібопекарської та кондитерської галузі передбачають значний обсяг інформації, застосування сучасної методології та методик навчання для розгляду та аналізу основних напрямків інтенсифікації технологічних процесів, впровадження ресурсоощадних технологій виробництва продукції, яка має стати конкурентноздатною в умовах участі України у СОТ, ознайомлення з новітніми вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними розробками щодо підвищення ефективності та технічного переоснащення підприємств, новою нормативною та методичною документацією, організацією технохімічного контролю на зарубіжних та провідних вітчизняних підприємствах та ін. На кафедрі впроваджено такі форми навчання: довгострокове підвищення кваліфікації (72-500 год.); короткотермінове підвищення кваліфікації (до 72 год.); цільове навчання (до 144 год.); індивідуальні консультації.

Слід зазначити, що підходи у навчанні студентів вищої школи та слухачів інституту післядипломної освіти значно відрізняються. На першому етапі отримання вищої освіти, у процесі навчання в університеті до кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста або магістра студенти отримують глибокі теоретичні знання, але часто, з огляду на неможливість проходження виробничої практики на приватних підприємствах (особливо це стосується потужних кондитерських фабрик, концернів тощо), сучасним випускникам вузу отриманих практичних знань, навичок буває недостатньо для швидкої адаптації у виробничих умовах. Натомість слухачі ІПДО – спеціалісти підприємств – вже мають значний практичний та життєвий досвід, вони більш активні, самостійні, потребують не тільки нових знань, але і допомоги у рішенні конкретних виробничих ситуацій але слід зазначити, що значна частина спеціалістів з великим виробничим стажем має недостатній рівень саме теоретичних знань, особливо що стосується сучасних технологій. З огляду на це, для слухачів, крім лекційного курсу, слід застосовувати більш активні форми навчання та обговорення проблемних виробничих ситуацій, а саме: дискусії, тренінги, практичні заняття у виробничих умовах, майстер-класи. Такі форми взаємодії між викладачами та слухачами є найбільш ефективними. Науково-педагогічні працівники кафедри мають унікальний практичний досвід як у методичному, так і виробничому аспектах, до того ж до проведення занять на виробництві залучаються провідні спеціалісти цих підприємств, що дає можливість слухачам порівняти свій досвід з досвідом колег, проаналізувати помилки, зробити певні позитивні висновки. Таким чином, навчальні програми для слухачів інституту післядипломної освіти фактично оптимально поєднують питання теорії та практики з урахуванням вимог ринку праці та економіки підприємства.

Кафедра хлібопекарського та кондитерського виробництва ІПДО НУХТ для забезпечення навчального процесу застосовує сучасні методи навчання, що дозволяють зацікавлювати, формувати професійний інтерес у слухачів. Постійно оновлюються види навчально-методичної документації (навчальні програми, навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації та цільових семінарів, конспекти лекцій тощо), удосконалюються форми контролю знань слухачів.

Так, за 2007-2008 роки оновлено та розроблено декілька програм з принципово нових напрямів: навчальна програма підвищення кваліфікації з сенсорної оцінки якості хлібопекарських, кондитерських та макаронних виробів, якою передбачено практичне вивчення міжнародних стандартів з підготовки спеціалістів-дегустаторів; навчально-тематичні плани цільових семінарів: «Оптимізація виробництва хлібобулочних виробів шляхом удосконалення технологічних процесів та раціональної експлуатації сучасного обладнання»; «Сучасні технології та апаратурно-технологічні схеми виробництва житнього та житньо-пшеничного хліба»; «Особливості реконструкції технологічних ліній в хлібопекарському виробництві»; “Технологічні та технічні проблеми у виробництві цукерок і шляхи їх вирішення”, “Сучасні технології та обладнання для виробництва борошняних кондитерських виробів”; конспекти лекцій: “Сучасні хлібопекарські печі”;“Оптимізація технологічних процесів виробництва борошняних кондитерських виробів”;“Інноваційні технології кондитерської галузі”, “Сенсорна оцінка продуктів хлібопекарських, кондитерських та макаронних виробів”; “Методичні рекомендації для проведення аналізу виконання норм витрат сировини та здійснення технологічних розрахунків на підприємствах макаронного виробництва”; методичні вказівки “Прискорений метод визначення вмісту цукру в борошняних кондитерських виробах” .

Для більш ефективного залучення слухачів кафедрою випробуються такі форми навчання, як перехід на очне-заочне навчання із впровадженням технологій дистанційного навчання. Це дає змогу значно скоротити час на підвищення кваліфікації, особливо з відривом від виробництва, що важливо для спеціалістів багатьох підприємств. Крім того, кафедра готує програму спеціалізації для спеціалістів кондитерської та хлібопекарської галузей (в стадії розробки). Новими та високоефективними формами підвищення кваліфікації для спеціалістів хлібопекарської та кондитерської галузей є школи «майстер-класів» з участю провідних світових фірм-виробників нових інгредієнтів, харчових добавок та обладнання; ознайомлення з сучасними методами технохімічного контролю та прискореними методами контролю якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції. Застосування таких методик значною мірою підвищує рівень навчання спеціалістів, їх поінформованості щодо пріоритетів на світових рин-ках, можливості модернізувати підприємства галузі. Інноваційні заходи з точки зору методики сприяють залученню більш широкого контингенту слухачів для підвищення їх кваліфікації.Кафедра постійно працює на творчій основі з ВАТ “Укрхлібпром”, ЗАТ “Укркондитер”, Всеукраїнською асоціацією пекарів, підрозділами НУХТ та з більшістю підприємств галузей. До викладання на погодинних умовах на кафедрі залучаються керівники та завідувачі відділів галузевих об’єднань, викладачі споріднених кафедр НУХТ. Ця надзвичайно корисно співпраця постійно підтримується, з метою взаємного збагачення досвіду викладачів і підвищення рівня викладання є сенс якомога ширше залучати до участі у навчальному процесі та проведенні цільових семінарів, зокрема, професорсько-викладацький склад кафедри технології хлібопекар-ського, макаронного, кондитерського виробництв і харчоконцентратів Національного універси-тету. Така співпраця забезпечить ефективне впровадження концепції безперервної освіти, і не лише для слухачів, а сприятиме актуалізації, постійному оновленню та педагогічному вдоско-наленню викладачів вищої школи.


izumzum.ru