Вимоги до написання і оформлення реферату - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт 2 687.25kb.
Увага!!! Оформлення рефератів має відповідати вимогам, викладеним... 1 48.24kb.
Вимоги до оформлення статей, які подають у редакційний відділ для... 1 37.75kb.
Вимоги до написання заяв 1 133.18kb.
Атестаційний процес: нормативна база вимоги до оформлення дисертацій 1 150.76kb.
Вимоги до оформлення "вісників київського національного університету... 1 80.22kb.
Вимоги до оформлення матеріалів До друку приймаються статті, які... 1 63.06kb.
1. 2 Цей стандарт установлює: склад реквізитів документів; вимоги... 1 180.65kb.
Вимоги до оформлення статей у журналі вак україни Крім тез, можна... 1 70.49kb.
Мета: створити атмосферу свята, виховувати любов і повагу до наставників... 1 102.41kb.
Інформація щодо місць митного оформлення розташованих поза пунктами... 1 41.95kb.
Розклад проведення дпа в зош №6 2012-2013 року 1 53.76kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Вимоги до написання і оформлення реферату - страница №1/1Вимоги до написання і оформлення реферату
Реферат - це письмовий виклад ідей опрацьованої літератури з теми, результатів наукового дослідження, власного досвіду роботи, досвіду роботи інших педагогів, що написаний на основі критичного огляду літератури, матеріалів інтернету та інших джерел.

Реферат обов’язково містить: назву, план, текст, висновки, список використаних джерел. Матеріали реферату можуть бути доповнені додатками.

Реферат повинен мати: титульну сторінку (назва навчального закладу, заголовок, прізвище, імя та по батькові автора, місце і рік написання), план, список використаних джерел. Нумерація сторінок – у правому верхньому кутку аркуша.

Обсяг реферату – 24-25 друкованих сторінок формату А-4, шрифт Times New Roman – 14, полуторний інтервал, береги: лівий – 3 см, верхній та нижній – 2 см, правий – 1 см.


ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

бІблІографІЧного опису у списку

ВИКОРИСТАНИХ джерел, Який наводЯть у РЕФЕРАТІ


Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:
Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с.

 2. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори


 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с.

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с.

Без автора


 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).

 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.

Багатотомний документ


 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 1. — 2005. — 277 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

Словники


 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.

 2. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

Частина книги, періо-дичного видання


 1. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.

 2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

2. Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.Зразок оформлення титульної сторінки реферату

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
Реферат (творча робота)

Корекційно-компенсаторна спрямованість роботи вчителя-дефектолога

Автор –


Іванова Марія Петрівна,

слухач курсів підвищення кваліфікації

вчителів-дефектологів

Куратор – Червонець І. В.,

зав. НМЛ з інклюзивного та

інтегрованого навчання

Науковий керівник – Павлюх В.В.

ст. викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти


Кіровоград2013
izumzum.ru