Vіі. Перелік питань для підсумкового контролю - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Vіі. Перелік питань для підсумкового контролю - страница №1/1

VІІ. Перелік питань для підсумкового контролю


 1. Предмет і завдання курсу органічної хімії з основами біохімії.

 2. Класифікація органічних сполук.

 3. Номенклатура органічних сполук.

 4. Класифікація ізомерії: структурна, просторова, оптична.

 5. Алкани:методи синтезу,властивості,застосування.

 6. Ненасичені вуглеводні: методи синтезу,властивості, застосування.

 7. Ароматичні вуглеводні: методи синтезу,властивості, застосування.

 8. Поняття про терпени. Ментол і терпінгідрат.Cкіпідар і камфора як похідні терпенів.

 9. Спирти,прості ефіри:методи синтезу, одержання, властивості, застосування.

 10. Феноли,багатоатомні феноли:одержання , властивості, застосування.

 11. Альдегіди і кетони та їх похідні.

 12. Одноосновні карбонові кислоти: будова,властивості, одержання, застосування.

 13. Двохосновні кислоти.

 14. Ненасичені одноосновні кислоти.

 15. Ароматичні кислоти.

 16. Окси- і оксикислоти. Саліцилова кислота:одержання, властивості, застосування.

 17. Нітросполуки ароматичного ряду.

 18. Аміни жирного ряду: одержання, властивості і використання.

 19. Диаміни. Властивості ароматичних амінів.Сульфамідні препарати.

 20. Аміди кислот,одержання,властивості. Карбамінова кислота,уретани, сечовина, біурет. Властивості сечовини.

 21. П'ятичленні гетероциклічні сполуки з одним і двома гетероатомами.

 22. Шестичленні гетероциклічні сполукит з одним гетероатомом. Піридин.

 23. Нікотинова кислота, гідразид ізонікотинової кислоти.

 24. Піримідин. Барбітурова кислота. Барбітурати.

 25. Поняття про алкалоїди,значення для медицини. Окремі представники.

 26. Предмет біологічної хімії, значення, зв'язок з іншими дисциплінами.

 27. Енергетичний баланс організму.

 28. Ферменти,їх хімічна природа, властивості і значення.

 29. Поняття про гормони, їх значення в регуляції обміну речовин в організмі.

 30. Загальна характеристика ліпідів, їх класифікація.

 31. Обмін жирів.

 32. Патологія обміну жирів.

 33. Вуглеводи, їх класифікація,будова. Кетогексози.

 34. Хімічні властивості моносахаридів.

 35. Дисахариди:будова,властивості, застосування.

 36. Полісахариди:будова,властивості, застосування.

 37. Вуглеводний обмін.

 38. Патологія обміну вуглеводів.

 39. Номенклатура, будова, способи одержання, властивості амінокислот.

 40. Ароматичні кислоти, їх використання в медицині.

 41. Білки: склад,властивості,структура ,класифікація.

 42. Обмін білків.

 43. Патологія білкового обміну.

 44. Проміжний обмін амінокислот.

 45. Біосинтез білка і значення його в медицині.

 46. Водний і мінеральний обмін.

 47. Патологія водно-мінерального обміну.

 48. Фізико-хімічні властивості крові.

 49. Хвороби крові.

 50. Фізико-хімічні властивості сечі.

 51. Патологічні складові частини сечі.

 52. Взаємозв'язок обміну білків, жирів, вуглеводів. Роль печінки в обміні речовин.


ІХ. Перелік навчально-методичної літератури
1.Б.Н.Степаненко. Органическая химия. "Медицина" 1979г.

2.Ермолаев М.П. Биологическая химия. — М.: Медицина, 1989.

3. А.С. Дробоцький, А.М. Романишина. Практичні роботи з хімії."Вища школа" К. 1993 р.

4. О.Б. Столяр. Біохімія. Тернопіль "Укрмедкнига" 2001р.

5.О.Я.Столяров, Н.В.Фартушок,Л.Д.Сойка,І.С.Смачило. Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження. —Київ: “Медицина”,2009.

6.Черних В. П., Зименковський Б. С, Гриценко І. С. Органічна хімія: Підручник для фармац. вузів і фак. У 3 кн. — Харків: Основа, 1993-1997.7. Посібник до лабораторних та семінарських занять з органічної хімії / В. П. Черних, В. І. Гридасов, І. С. Гриценко та ін. — Харків: Основа, 1991. — 376 с.


izumzum.ru