Відправлення Користувачем sms-повідомлення на Короткий номер Оператора - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Відправлення Користувачем sms-повідомлення на Короткий номер Оператора - страница №1/1


Товариство з обмеженою відповідальністю “Мобізон”

ДОГОВІР № _________

м. Київ

«___»__________ 2015 р.


Товариство з обмеженою відповідальністю «МОБІЗОН» (далі – «Виконавець»), в особі заступника директора Канєвської Юлії Олексіївни, яка діє на підставі довіреності № 04/010115 від 02 січня 2015 року, з однієї сторони, та __________________________________________ (далі - «Замовник»), в особі ___________________________, який діє на підставі _____________________, з іншої сторони, в подальшому також іменуються разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали даний договір (далі – «Договір») про наступне:
1. ТЕРМІНИ

Сторони домовилися, що терміни, в цьому Договорі вживатимуться в наступному значенні:

1.1. Запит - відправлення Користувачем SMS-повідомлення на Короткий номер Оператора.

1.2. Користувачі - фізичні та (або) юридичні особи, з якими Оператор уклав договір про надання послуг безпровідного телефонного зв’язку, а також особи, що споживають та оплачують послуги безпровідного телефонного зв’язку без укладення письмового договору.

1.3. Оператор – юридична особа - резидент України, що надає послуги безпровідного телефонного зв’язку на комерційній основі та має відповідну ліцензію на надання таких послуг на території України.

1.4. Період надання послуг – період, протягом якого Виконавець надавав Замовнику послуги, передбачені даним Договором.

1.5. Короткий номер – вказаний в даному Договорі номер мережі Оператора, що використовується при наданні послуг із забезпечення отримання Запитів від Користувачів.

1.6. Система - це програмно-апаратний комплекс Виконавця, що дозволяє Замовнику самостійно зареєструватися, розмістити замовлення на послуги Виконавця, мати доступ до статистичних даних, відстежувати статус Зворотніх Повідомлень тощо.

1.7. Зворотнє Повідомлення – SMS-повідомлення визначеного Сторонами змісту, що відправляється Замовником Користувачам з використанням Системи у відповідь на Запит.

1.8. SMS-повідомлення або Повідомлення - сукупність систематизованих алфавітно-текстових та цифрових знаків (текст), що формується Замовником та передається для Користувачів і складається зі 160 символів при використанні латинського алфавіту (Latin 1 (ISO-8859-1) 7bit) або 70 символів при використанні кирилиці (UCS2 (ISO/IEC-10646) 16-bit). У випадку, якщо довжина тексту перевищує зазначену вище кількість символів, то кожна подальша складова частина Повідомлення в цілях тарифікації вважається окремим Повідомленням. Максимальна кількість символів Повідомлення, яке складається з декількох частин, зазначена в таблиці, що викладена в п. 1.12 у Додатку №1 до Договору.

1.9. Префікс - унікальна комбінація літерних та/або цифрових символів (використовуються літери латинського алфавіту та або арабські числові знаки від 0 до 9), що забезпечує ідентифікацію Замовника в Системі як отримувача Запитів Користувачів, та використовується Користувачами для відправлення Запитів.

1.10. Альфанумеричне Ім’я - унікальна комбінація літерних або літерних та цифрових символів (використовуються літери латинського алфавіту та арабські числові знаки від 0 до 9), яке присвоюється Замовнику за його волевиявленням та відображається у Зворотніх Повідомленнях як підпис Замовника.

1.11. Електронний віртуальний рахунок - програмний додаток Системи, що дає можливість Замовнику відстежувати надходження і витрату внесених на особистий рахунок коштів.

1.12. Кредит SMS або Кредитвартість одного SMS- повідомлення (Повідомлення), що формується Замовником та передається для Користувачів, один Кредит у грошовому відображенні дорівнює одному SMS- повідомленню.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується відповідно до замовлень Замовника надавати останньому послуги із забезпечення отримання Запитів від Користувачів та послуги з автоматичного відправлення Користувачам Зворотніх Повідомлень у відповідь на їх Запити (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві такі Послуги.

2.2. Формуючи замовлення Замовник визначає обсяг необхідних послуг – або лише забезпечення отримання Запитів від Користувачів, або разом з цим також послуги з забезпечення автоматичного відправлення Користувачам Зворотніх Повідомлень у відповідь на їх Запити.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Замовника.

3.1.1. Замовник зобов'язується оплачувати Послуги Виконавця згідно з умовами цього Договору.

3.1.2. Розміщенням замовлення на Послуги із забезпечення отримання Запитів є внесення Замовником передплати вартості вказаних Послуг. Надання Послуг розпочинається наступного дня після зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця за умови реєстрації Префікса та триває протягом 30 (тридцяти) календарних днів (надалі — Період надання послуг).

3.1.3. Разом із замовленням Послуги зі забезпечення отримання Запитів Замовник реєструє в Системі Префікс, який закріплюється за Замовником на період надання передплачених Послуг.

3.1.4. Розміщенням замовлення на Послуги із забезпечення автоматичного відправлення Користувачам Зворотніх Повідомлень є формування у системі тексту зворотнього повідомлення з Альфанумеричним ім'ям.

3.1.5. Разом з розміщенням замовлення Замовник повинен зареєструвати в Системі Альфанумеричне ім’я, яке потребує подальшого погодження Оператором.

3.1.6. Замовник зобов’язується дотримуватися Правил, встановлених додатком № 1 до Договору (надалі — Правила).

3.1.7. Зворотні Повідомлення мають відповідати вимогам чинного в Україні законодавства та Правилам.

3.1.8. При реєстрації на сайті Виконавця Замовник зобов’язаний вказати логін доступу та номер мобільного телефону, як основний засіб зв’язку (далі іменується «Основний засіб зв’язку»), на який в подальшому Виконавець направлятиме інформаційні SMS-повідомлення, що стосуються виконання даного Договору.

3.1.9. Замовник зобов’язується забезпечити постійне функціонування Основного засобу зв’язку, а також негайно повідомляти Виконавця про зміну такого номеру телефону.

3.1.10. Замовник зобов’язується не надавати Виконавцеві Зворотні Повідомлення, що містять інформацію про продукцію чи послугу, які підлягають сертифікації, або виробництво чи реалізація яких потребує наявності спеціального дозволу (ліцензії), у випадку відсутності відповідного сертифікату, ліцензії (дозволу) тощо.

3.1.11. Замовник повинен попередньо письмово погоджувати текст Зворотніх Повідомлень з Виконавцем, якщо такі повідомлення мають ознаки: надання інформації рекламного характеру про алкогольну, слабоалкогольну, тютюнову продукцію, медичні послуги та медичні препарати, харчові добавки, дієтичні добавки, про громадські та політичні організації, партії, рухи та течії, релігійні організації, конфесії, течії та установи чи інформацію, що стосується неповнолітніх осіб або конфіденційної інформації про особу без її згоди на поширення такої інформації або надається у вигляді перехресного посилання (під перехресним посиланням слід розуміти надання інформації, джерелом якої не є Замовник чи інформації, зміст якої не відповідає тематиці Повідомлень та/або не відповідає темі/торговій марці Замовника, і т.д.).

3.1.12. Замовник зобов’язується не відправляти Повідомлення, що містять або мають ознаки недостовірної, конфіденційної інформації; інформації, яка була отримана Замовником на незаконних підставах, та/або яка порушує авторські або суміжні права третіх осіб; інформацію еротичного та/або порнографічного характеру; інформацію, що суперечить вимогам суспільної моралі; інформацію, що порушує основи державності та конституційного ладу; містить релігійну агітацію; містить нецензурні слова (лайку); містить рекламу послуг Операторів інших, ніж тих, Користувачам яких така інформація надсилається та/ або іншу інформацію, поширення якої заборонено чинним законодавством України.

3.1.13. На вимогу Виконавця Замовник зобов’язується надати копії всіх ліцензій, дозволів, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, свідоцтв на знаки для товарів та послуг (торговельні марки), документів, що підтверджують правомірність використання об’єктів інтелектуальної власності в тексті Зворотніх повідомлень, а також копії інших документів, необхідних для легітимного надання Послуг Виконавцем.

3.1.14. Послуги, які надаються (надавались) Виконавцем в рамках цього Договору забороняється використовувати в цілях, що носять політичний характер, у тому числі, але не обмежуючись, пов’язаних з опитуванням, збором чи розповсюдженням інформації на політичну тематику та агітаційного характеру.

3.1.15. Самостійно здійснювати контроль за станом коштів на особистому Електронному віртуальному рахунку. У випадку отримання Замовником неоплачених послуг, він зобов'язаний діяти у відповідності до п. 4.4. Договору.

3.2. Обов’язки Виконавця.

3.2.1. Виконавець зобов’язується надавати Послуги із забезпечення отримання Запитів цілодобово, якщо інше не погоджено Сторонами. Не є порушенням Виконавцем умов даного Договору, а Послуги вважаються наданими належним чином у випадку:

- виникнення збоїв у мережі Оператора, збоїв технічного забезпечення Оператора, інші збої та/або помилки, які належать до компетенції Оператора або третіх осіб та вплинули на якість надання Послуг;

- коли Користувач знаходиться поза зоною досяжності Телекомунікаційної мережі Оператора, що є обслуговуючим для Користувача;

- проведення планових та/або позапланових профілактичних та/або ремонтних робіт на обладнанні Виконавця;

- у випадках вимкнення (відключення) обладнання Користувача;

- у випадку відправлення Зворотніх Повідомлень до інших країн світу;

- у випадку, якщо текст Зворотнього Повідомлення складається більше ніж з трьох частин та/або не відповідає вимогам формування тексту, встановлених Правилами.

3.2.2. Забезпечити Замовнику доступ в Системі до статистичної інформації щодо кількості Запитів, отриманих за окремим замовленням та/або у відповідний період, а також про статус кожного переданого для відправлення Зворотнього Повідомлення та про стан свого Електронного віртуального рахунку.

3.2.3. Виконавець зобов’язується розпочати надання передплачених послуг з забезпечення отримання Запитів наступного дня після формування Замовником відповідного замовлення за умови реєстрації ним Префіксу та погодження рекламного макету з оператором. Термін погодження рекламного макету становить 7 (сім) робочих днів.

3.2.4. Виконавець зобов’язується розпочати надання передплачених послуг з забезпечення автоматичного відправлення Користувачам Зворотніх Повідомлень відповідно до замовлення Замовника після погодження Виконавцем тексту Зворотнього Повідомлення, реєстрації Замовником в Системі Альфанумеричного імені і його погодження Оператором.

3.2.5. Безпосередньо після отримання від Користувача Запиту Виконавець забезпечує відправку йому SMS-повідомлення, яким інформує про отримання Запиту.

3.2.6. Періодом надання Послуг за кожним замовленням є 30 (тридцять) календарних днів, протягом яких надаються Послуги. Обов’язковою умовою надання Послуг з забезпечення автоматичного відправлення Користувачам Зворотніх Повідомлень є внесення Замовником передплати, виходячи з вартості вказаних Послуг відповідно до п. 4.2 Договору.

3.2.7. Виконавець зобов'язується не використовувати отримані ним під час надання Послуг телефонні номери у цілях, які є іншими ніж ті, що обумовлені Сторонами у цьому Договорі.3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Виконавець має право самостійно (без попереднього узгодження з Замовником) залучати до надання Послуг третіх осіб. Виконавець має право повністю або частково передавати виконання взятих на себе за Договором зобов’язань іншій особі, відповідаючи, у такому разі, за її дії, як за свої власні.

3.3.2. Змінити в односторонньому порядку вартість Послуг і Правила надання послуг за умови попереднього письмового повідомленням про це Замовника не менше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дня введення в дію таких змін. Не підлягає зміні вартість вже оплачених Замовником Послуг.

3.3.3. Припинити без застосування до Виконавця штрафних санкцій надання Послуг із забезпечення автоматичного відправлення Користувачам Зворотніх Повідомлень у разі, якщо сума внесеної Замовником передплати є недостатньою для надання вказаних послуг, виходячи з їх вартості відповідно до п. 4.2 Договору та додатку № 2 до Договору.

3.3.4. Виконавець має право заблокувати без застосування до Виконавця штрафних санкцій відправлення Зворотніх Повідомлень в разі їх невідповідності чинному в Україні законодавству та умовам даного Договору. Виконавець має право відмовитись без застосування до Виконавця штрафних санкцій від надання Послуг, якщо їх надання порушує вимоги Оператора до використання Короткого номеру. Відмова або блокування здійснюється з негайним повідомленням про це Замовника за Основним засобом зв’язку із зазначенням причин. Розблокування здійснюється лише за умови отримання від Замовника протягом 2 (двох) календарних днів письмового пояснення, усунення обставин, через які було припинено або заблоковано надання Послуг, сплати штрафних санкцій у повному обсязі або надання Замовником доказів відсутності з його боку порушень умов Договору.

3.3.5. Призупинити надання послуг в рамках цього Договору, без застосування до Виконавця штрафних санкцій, на період планового або позапланового технічного обслуговування обладнання Виконавця чи Операторів, що використовуються для надання Послуг за цим Договором, повідомивши про це Замовника за Основним засобом зв’язку або на адресу електронної пошти, що зазначені в додатку 3 до Договору, за 3 (три) календарні дні до початку планового технічного обслуговування обладнання Виконавця, таке повідомлення повинно містити дати початку та закінчення такого обслуговування.

3.3.6. Виконавець має право зарахувати в рахунок сплати штрафних санкцій, передбачених Договором, грошові кошти, внесені Замовником як передплата за замовлені Послуги.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. З використанням Системи одержувати статистичну інформацію щодо кількості Запитів, отриманих за окремим замовленням та/або у відповідний період, а також про статус кожного переданого для відправлення Зворотнього Повідомлення, а також щодо стану свого Електронного віртуального рахунку

3.4.2. В односторонньому порядку розірвати даний Договір за умови письмового повідомлення про це Виконавця не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

3.4.3. Відмовитись від отримання Послуг через зміну їх вартості, що відбулась відповідно до п.3.3.2 Договору.


4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Послуг із забезпечення отримання Запитів залежить від довжини Префіксу та встановлюється додатком № 2 до Договору (Тарифи).

4.2. Вартість Послуг із забезпечення автоматичного відправлення Користувачам Зворотніх Повідомлень визначається виходячи із кількості протарифікованих Зворотніх Повідомлень протягом періоду надання Послуг, з урахуванням вартості Зворотніх Повідомлень, вказаної в додатку № 2 до Договору.

4.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником на умовах попередньої оплати, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Нарахування Кредитів відбувається після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.4. В разі, якщо Замовник отримав неоплачені Послуги, він зобов’язаний оплатити такі Послуги протягом наступного банківського дня.

4.5. Прийом-передача наданих Послуг оформляється підписанням Сторонами Акту прийому-передачі наданих послуг.

4.6. Виконавець передає Замовнику підписаний зі своєї сторони у 2 (двох) примірниках акт прийому-передачі наданих послуг (далі – «Акт»). Акт має бути розглянутий, підписаний та один з його примірників повернений Замовником Виконавцю протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня його отримання.

Можливі зауваження і заперечення до Акту Замовник зобов’язаний у письмовій формі передати Виконавцю протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня його отримання, в іншому випадку Акт вважатиметься погодженим та підписаним Замовником, а Послуги, зазначені в такому Акті, прийнятими Замовником без будь-яких зауважень.

4.7. У випадку розірвання даного Договору в зв’язку з порушенням Замовником умов Договору, перераховані Замовником грошові кошти поверненню не підлягають.

4.8. При забезпеченні передачі Зворотніх Повідомлень на телефонні номери Операторів України, тарифікуються доставлені Зворотні Повідомлення.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Претензії Замовника щодо Послуг приймаються Виконавцем до розгляду в письмовому вигляді на електронну адресу Виконавця support@turbosms.ua в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня виникнення суперечливої ситуації. Строк розгляду претензій Замовника становить не більше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів.

5.2. Замовник несе повну відповідальність за достовірність тексту Зворотніх Повідомлень та наявність у Замовника усіх прав інтелектуальної власності, в т.ч. авторських прав на використання тексту Зворотніх Повідомлень в рамках даного Договору.

5.3. При порушенні Замовником п.п. 3.1.10 — 3.1.14 Договору та/або п.п. 1.7- 1.8 Правил надання Послуг, визначених Додатком № 1 до Договору, інших умов даного Договору та/або вимог чинного законодавства України, в результаті чого Виконавцю було завдано збитків та/або пред’явлено претензії/позови з боку Користувачів, Операторів або третіх осіб, Замовник в повному обсязі відшкодовує Виконавцю всі збитки, заподіяні таким порушенням, в тому числі суму штрафних санкцій, сплачених Виконавцем за таке порушення на користь Оператора та зобов’язується задовольнити претензії/позови Користувачів, Операторів або третіх осіб власними силами/засобами та за свій власний рахунок.

5.4. Замовник самостійно несе відповідальність перед Виконавцем, Оператором, третіми особами, Користувачами за ліцензійну та патентну відповідність тексту Зворотніх Повідомлень діючому законодавству України.

5.5. У разі прострочення Замовником оплати наданих Виконавцем Послуг (якщо надані Послуги не були передплачені Замовником), Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який нараховується пеня, від вартості наданих, але неоплачених Послуг за кожний день такого прострочення.

5.6. У разі прострочення Виконавцем строків надання Послуг за цим Договором, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який нараховується пеня, від вартості несвоєчасно наданих Послуг за кожний день такого прострочення.

5.7. У разі виявлення невідповідності змісту Зворотнього Повідомлення чинному в Україні законодавству та даному Договору, Виконавець має право утримати з Замовника штраф у розмірі передплачених, але не отриманих на момент виявлення порушень Послуг.

5.8. В разі неможливості скористатися Послугою з вини Виконавця, Виконавець повертає отримані від Замовника грошові кошти за винятком вартості відправлених Зворотніх Повідомлень. Повернення грошових коштів, внесених в якості передплати за послуги із забезпечення отримання Запитів, повертаються в такому разі пропорційно кількості днів періоду надання Послуг, протягом яких скористатися Послугами з вини Виконавця було неможливо.

5.9. У випадку, якщо Виконавця буде втягнуто до судового процесу в якості відповідача у зв'язку з наданням Користувачу у Повідомленнях недостовірної, конфіденційної інформації, інформації, яка була отримана Замовником на незаконних підставах, або інформації, що порушує права третіх осіб чи поширення якої заборонено чинним законодавством України, Виконавець повинен бути визнаний неналежним відповідачем. Належним відповідачем в цьому випадку має бути визнаний Замовник. Замовник несе відповідальність згідно положень цього Договору та чинного законодавства України.


6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі суперечки між Сторонами підлягають вирішенню шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів вони розглядаються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до діючого законодавства України.


7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

7.1. Даний Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом одного календарного року з дати підписання. Дата підписання Договору зазначена на першій сторінці в правій верхній частині аркушу після найменування Договору.

7.2. Строк дії Договору пролонгується кожен раз на один календарний рік, якщо жодна із Сторін не менше як за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору письмово не повідомить іншу Сторону про підтвердження припинення Договору у зв’язку із спливом строку його дії.

7.3. Договір може бути достроково розірвано в односторонньому порядку будь-якою із Сторін, шляхом направлення однією Стороною іншій письмового повідомлення про розірвання даного Договору не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

7.4. Виконавець має право негайно розірвати Договір в односторонньому порядку в разі порушення Замовником умов Договору. В такому випадку Договір може бути розірвано Виконавцем одночасно з направленням Замовнику відповідного повідомлення.

7.5. Розірвання Договору не звільняє Сторони від обов'язку повного погашення заборгованості між собою у випадку її наявності за весь період до дати розірвання даного Договору.


8. ДІЯ ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це сталося за обставин, незалежних від волі Сторін і які виникли після підписання цього Договору, внаслідок подій непереборної сили, на які Сторони не могли вплинути чи їх передбачити (форс-мажорні обставини). Строк виконання зобов’язань за даним Договором подовжується на час дії таких обставин.

8.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань за даним Договором через настання форс-мажорних обставин, зобов’язана не пізніше 3 (трьох) календарних днів від початку таких обставин, повідомити іншу Сторону про виникнення та закінчення обставин, які перешкоджають виконанню зобов’язань. Відсутність повідомлення або несвоєчасне повідомлення про початок або кінець форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на них.

8.3. Факт настання або закінчення форс-мажорних обставин підтверджується відповідними документами Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого державного органу.


9. КОНФІДЕЦІЙНІСТЬ

9.1. Сторони здійснюють діяльність по Договору на умовах гарантованої конфіденційності інформації, що стала доступною Сторонам у зв’язку з укладенням, виконанням та припиненням цього Договору. Конфіденційною інформацією є вся інформація стосовно Договору та операцій за ним.

9.1.2. Сторони зобов’язуються зберігати в таємниці, не передавати третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і не використовувати недобросовісно інформацію, яка їм стала відома у процесі виконання цього Договору та несанкціоноване поширення якої може зашкодити будь-якій із Сторін.

9.1.3. Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за невиконання або неналежне виконання умов п.9.1.2. розділу 9 цього Договору.

9.1.4. При виконанні умов цього Договору Сторони беруть на себе зобов’язання всебічно сприяти одна одній при захисті своїх інтересів проти недобросовісних дій з боку третіх осіб.
10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. З моменту набрання чинності цим Договором всі попередні усні чи письмові домовленості Сторін щодо умов цього Договору втрачають чинність.

10.2. Всі питання, не врегульовані даним Договором, вирішуються відповідно до діючого законодавства України. Сторони зобов'язуються повідомляти в письмовій формі про всі зміни в найменуванні, організаційно-правовій формі, адреси місцезнаходження, фактичні адреси місцезнаходження та поштової адреси, ІПН, податкового статусу, банківських і інших реквізитів, а також даних, вказаних в Додатку № 3 до Договору, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня зміни зазначених даних.

10.3. Повідомлення Сторін в рамках Договору на паперових носіях мають направлятися на адреси Сторін, зазначені в розділі 11 Договору. Інформаційні SMS-повідомлення від Виконавця направляються за Основним засобом зв’язку Замовника.

10.4. Сторони, у відповідності до ст. 207 Цивільного кодексу України, домовились про можливість використання при вчиненні правочинів та їх документальному оформленні факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, або іншого аналога власноручного підпису. Зразками аналогів власноручних підписів представників Сторін є підписи даної угоди.

10.5. Назви розділів Договору наведені виключно для зручності та не впливають на тлумачення його умов.

10.6. Згода Замовника на збір, зберігання, використання та оброблення за допомогою інформаційної телекомунікаційної системи бази персональних даних Виконавця інформації щодо себе оформлюється у вигляді Додатку №4 до цього договору.

10.7. Сторони та їх представники підтверджують, що мають належні повноваження для підписання цього Договору, підпис Замовника на Договорі є письмовим підтвердженням отримання ним свого примірника Договору на дату його підписання.

10.8. Даний Договір укладений українською мовою в двох ідентичних примірниках рівної юридичної сили, один з яких знаходиться у Замовника, другий – у Виконавця.

10.9. До договору Замовник повинен додати засвідчені Замовником наступні копії документів:

- для юридичних осіб: свідоцтва про державну реєстрацію або виписки чи витягу з ЄДРПОУ, довідки ЄДРПОУ, свідоцтва платника ПДВ, документу на підтвердження повноважень особи, яка підписує Договір.

- для фізичних осіб: свідоцтва про державну реєстрацію або витягу з ЄДРПОУ, паспорта, ідентифікаційного коду.


Додатки:

1 Правила надання Послуг;

2 Тарифи;

3 Відповідальні особи;

4 Згода на збір та обробку персональних даних.
11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:

ЗАМОВНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МОБІЗОН»
Юридична адреса:

09100, м. Біла Церква,

вул. Петра Запорожця, буд. 195, кв. 51

Фактична адреса: м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 39-41, оф. 1612

Адреса для листування:

03150, м.Київ-150, а/с 220

ЄДРПОУ 37623364

р/р 26005060428270

у Білоцерківському відділенні

Київського ГРУ ПриватБанк

Код банку 321842

Свідоцтво платника ПДВ №100344088Заступник

директора _______________ Ю.О. Канєвська

МП


_______________________________

Адреса: _________________________________________

_________________________________________
Код ЄДРПОУ (для ЮО): ___________________

ІПН ____________________________________

р/р ______________________________________

_________________________________________


Код банку ________________________________
Свідоцтво платника ПДВ № _________________

___________ ___________ _________________

М.П.
ДОДАТОК № 1

до договору про надання послуг №______________ від «_____» ___________ 2015 р.м. Київ


«___»__________2015 р.


Товариство з обмеженою відповідальністю «МОБІЗОН» (далі – «Виконавець»), в особі заступника директора Канєвської Юлії Олексіївни, яка діє на підставі довіреності № 04/010115 від 02 січня 2015 року, з однієї сторони, та __________________________________________ (далі - «Замовник»), в особі ___________________________, який діє на підставі _____________________, з іншої сторони, домовились про наступне:
1. Сторони узгодили наступні Правила надання Послуг (надалі - Правила):

1.1. Послуги надаються тільки Замовникам, що уклали з Виконавцем Договір про надання Послуг і зареєстровані у Системі.

1.2. При реєстрації Замовник формує персональні логін (зазначається в додатку № 3 до Договору) і пароль, що дозволяють одержати доступ до захищеної області сайту Виконавця www.8668.com.ua.

1.3. Передача інформації (текст SMS-повідомлення, телефон і ін. інформація) надходить від Замовника до Виконавця через мережу Інтернет.

1.4. Технічна служба підтримки Виконавця працює цілодобово. Зв'язок з нею здійснюється по e-mail: support@turbosms.ua та за тел. +38 (044) 224-8668.

1.5. Послуги надаються цілодобово. Виконавець не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг у зв'язку із проблемами електроживлення, пожежею, терористичним актом і іншими надзвичайними ситуаціями та дією обставин непереборної сили. У випадку проведення планових робіт з технічного обслуговування, а також інших планових регламентних робіт, Виконавець інформує Замовника про проведення планових технічних робіт не менш, ніж за 3 (три) календарні дні.

1.6. Замовник повинен забезпечувати конфіденційність пароля, авторизованих даних. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за будь-які збитки, понесені Замовником у зв'язку із втратою чи розголошенням свого пароля.

1.7. Замовник зобов'язується використовувати Послуги відповідно до чинного законодавства України про рекламу, а також виключно для передачі інформації абонентам Оператора, що дали письмову згоду на її одержання.1.8. Замовник гарантує Виконавцю, що:

а) зміст Зворотніх Повідомлень відповідає нормам чинного в Україні законодавства, а також нормам чинного міжнародного права;

б) зміст Зворотніх Повідомлень не містить інформації конфіденційного характеру або іншої інформації, поширення якої суперечить чинному в Україні законодавству;

в) зміст Зворотніх Повідомлень створений або отриманий Замовником на законних підставах або є його власністю, і Замовник має повне право на зберігання, поширення і передачу Користувачам всієї інформації, що міститься у тексті Зворотнього Повідомлення.

У випадку порушення Замовником передбачених даним пунктом гарантій, Виконавець має право відмовитись від надання Послуг та/або розірвати цей Договір в односторонньому порядку відповідно встановлених у розділі 7 Договору умов.

1.9. Моментом доставки Користувачу Зворотнього Повідомлення вважається момент отримання від Серверу оператора зв’язку/SMS платформи оператора/SMS центра оператора підтвердження про отримання Користувачем відправленого йому Зворотнього Повідомлення.

1.10. Активація Альфанумеричного імені проводиться Виконавцем протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту реєстрації його у Системі, за умови погодження Оператором.

1.11. Кінцевий звіт щодо статусу доставки Повідомлень може бути наданий лише після закінчення вказаного в таблиці періоду: 
Оператор:

Період*:

Astelit

24.00 години

Beeline

168.00 годин

Kyivstar

168.00 годин

MTS

168.00 годин

Utel

168.00 годин

PeopleNet

168.00 годин

Intertelecom

24.00 години

ITC

168.00 годин

*період оновлення Оператором статусу доставки Повідомлень.

1.12. Увага! Умови формування Замовником тексту SMS-повідомлення:

Символи, які використовуються з латинського алфавіту: !@#$%^&*()?><“}{:;/‘[]*- a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1234567890

Символи, які використовуються кирилицею (найбільш вживані): —`№ а б в г ґ є е ё ж з й і ї к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я А Б В Г Ґ Д Є Е Ё Ж З И Й І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я.

Наступні символи: ~ ^ [ ] { } \ | вважаються як два символи (згідно специфікації кодування GSM 03.38).

У випадку, якщо до тексту SMS-повідомлення включено хоча б один символ, який не входить до переліку символів, що належать до латинських, які наведено у п. 1.12. Правил, SMS-повідомлення буде вважатися таким, що сформовано з використанням виключно кирилиці.

1.13. Максимальна кількість символів SMS-повідомлення залежить від кількості складових частин, що вказана в нижченаведеній таблиці:
Розмір Повідомлення (складових частин)

SMS-повідомлення

Кількість символів

латиницею

Кількість символів

кирилицею

1

160

70

2

305

133

3

457

199

4

609

265

5

761

331

6

913

397

7

1065

463

8

1217

529

9

1369

595

10

1521

661

2. Сторони погодили наступні вимоги до рекламного та інформаційного матеріалу щодо Послуг:

2.1. Замовник зобов'язується використовувати Послуги відповідно до чинного законодавства України про рекламу, чинного законодавства України, а також тільки для передачі інформації абонентам Оператора, що дали письмову згоду на її одержання.

2.2. Згадування торговельних марок Оператора у рекламних та інформаційних матеріалах щодо Послуг здійснюється Замовником у текстовій формі.

2.3. У випадку розміщення Виконавцем у рекламних та інформаційних матеріалах щодо Послуг торговельних марок Операторів, розміщення відповідних торговельних марок інших операторів, мережі яких використовуються при наданні Послуг, є обов’язковим.

2.4. Торговельні марки Операторів у рекламних та інформаційних матеріалах щодо Послуг повинні займати не меншу площу, ніж найбільший з торговельних знаків інших операторів.

2.5. При одночасному розміщенні торговельних марок або згадувані в текстовій формі МТС, JEANS інформація щодо зазначених торговельних марок розміщується в наступному порядку МТС, JEANS.

2.6. При одночасному розміщенні торговельних марок або згадувані в текстовій формі Киевстар, Djuice/djuice, інформація щодо зазначених торговельних марок розміщується в наступному порядку Киевстар, Djuice/djuice.

2.7. Усі логотипи торговельних марок Операторів повинні відповідати поточним загальновідомим корпоративним стандартам Операторів, не дозволяється видозмінювати або зображувати їх в інший спосіб.

2.8. У випадку змінення корпоративних стандартів, торговельних марок Оператора, Замовник зобов’язаний внести зміни в свої поточні та нові рекламні та інформаційні матеріали протягом одного місяця з дня повідомлення Оператором про такі зміни.

2.9. Інформація про ліцензії Операторів на надання послуг зв’язку, призначених для Користувачів декількох операторів, розміщується в рекламних та інформаційних матеріалах щодо Послуг в наступному вигляді:

• Найменування Оператора:

«Серія, номер, ким та коли видана ліцензія».

2.10. У рекламних та інформаційних матеріалах щодо Послуг Замовник зобов’язаний розміщувати достовірну інформацію щодо вартості Запитів та змісту Послуги, а також телефон служби підтримки Користувачів. Вартість зазначається в гривнях з урахуванням ПДВ. На момент укладення Договору встановлена наступна вартість Запитів:
Вартість Запиту

(грн. з ПДВ, без врахування

збору до ПФ)

ПрАТ «МТС Україна»

0,60 грн.

ПрАТ «Київстар»

0,50 грн.

ТОВ «Астелит» (Life)

0,59 грн.

2.11. Замовник зобов’язаний надавати Виконавцю на погодження усі рекламні та інформаційні матеріали (а також у випадку будь-яких змін у погодженому макеті), в яких міститься реклама телекомунікаційних послуг чи інформація, що заохочує до використання телекомунікаційних послуг інших Операторів, або міститься реклама чи інформація, що заохочує до співпраці з третіми особами із надання Послуг організації передачі Повідомлень.

2.12. Замовник зобов’язаний надавати Виконавцю на погодження усі рекламні та інформаційні матеріали (а також у випадку будь-яких змін у погодженому макеті) щодо Послуг не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до запланованого розміщення рекламних та інформаційних матеріалів. Виконавець надає у встановленому порядку рекламні та інформаційні матеріали на погодження Оператору. У випадку заборони Оператора на розміщення такого рекламного та інформаційного матеріалу, Виконавець повідомляє про таку заборону Оператора Замовнику.
3. Даний додаток є невід’ємною частиною Договору, укладений в двох ідентичних примірниках рівної юридичної сили, один з яких знаходиться у Замовника, другий – у Виконавця.

Виконавець

Замовник

Товариство з обмеженою відповідальністю

«МОБІЗОН»

Заступник

директора _______________ Ю.О. Канєвська

МП (підпис)____________________________________

_____________ ____________________ __________

М.П. (підпис)

ДОДАТОК № 2

до договору про надання послуг №______________ від «_____» ___________ 2015 р.


м. Київ

«___»__________2015 р.


Товариство з обмеженою відповідальністю «МОБІЗОН» (далі – «Виконавець»), в особі заступника директора Канєвської Юлії Олексіївни, яка діє на підставі довіреності № 04/010115 від 02 січня 2015 року, з однієї сторони, та __________________________________________ (далі - «Замовник»), в особі ___________________________, який діє на підставі _____________________, з іншої сторони, домовились про наступне:
1. Вартість Послуг із забезпечення отримання Запитів залежить від довжини Префіксу та встановлюється в наступних розмірах:

1.1. Послуги з використанням Префіксу довжиною до 4 (чотирьох) символів включно - 866 грн. 80 коп., у тому числі ПДВ за один період надання послуг.

1.2. Послуги з використанням Префіксу довжиною від 5 (п'яти) символів - 86 грн. 68 коп., у тому числі ПДВ за один період надання послуг.

2. Вартість Послуг із забезпечення автоматичного відправлення Користувачам Зворотніх Повідомлень визначається виходячи із кількості протарифікованих Зворотніх Повідомлень протягом періоду надання послуг, з урахуванням наведеної нижче вартості Зворотніх Повідомлень:Таблиця №1 «Тарифи»


Кількість Зворотніх Повідомлень

(одиниць)

Вартість одного Зворотнього Повідомлення (грн. з ПДВ)

1-10 000

0,16 грн./кредит

10 001-100 000

0,15 грн./кредит

100 001-1 млн

0,14 грн./кредит

1 млн- 10 млн

0,13 грн./кредит

*під млн розуміється мільйон Зворотніх Повідомлень
2.1. Вказана вартість Зворотніх Повідомлень враховується для кожного окремого внесення грошових коштів за дані Послуги.
3. Даний додаток є невід’ємною частиною Договору, укладений у двох ідентичних примірниках рівної юридичної сили, один з яких знаходиться у Замовника, другий – у Виконавця.


Виконавець

Замовник

Товариство з обмеженою відповідальністю

«МОБІЗОН»

Заступник

директора _______________ Ю.О. Канєвська

МП (підпис)____________________________________

_____________ ____________________ __________

М.П. (підпис)
ДОДАТОК № 3

до договору про надання послуг №______________ від «_____» ___________ 2015 р.


м. Київ

«___»__________2015 р.


Товариство з обмеженою відповідальністю «МОБІЗОН» (далі – «Виконавець»), в особі заступника директора Канєвської Юлії Олексіївни, яка діє на підставі довіреності № 04/010115 від 02 січня 2015 року, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та __________________________________________ (далі - «Замовник»), в особі ___________________________, який діє на підставі _____________________, з іншої сторони, домовились про наступне:
Відповідальними особами зі сторони Замовника є:

П.І.Б.

Посада

Функції

Контактні дані

тел./e-mail

Адреса для листування
Логін

Увага! У розділі “Логін” вказується виключно логін Замовника, пароль не вказується і є інформацією, конфіденційність якої забезпечує безпосередньо Замовник.
Відповідальними особами зі сторони Виконавця є:


П.І.Б.

Посада

Функції

Контактні дані

тел./e-mail

Баклан Дмитро Леонідович

Директор

Загальні питання

support@turbosms.ua

+380 44 224 86 68

Адреса для листування: 03150, м.Київ-150, а/с 220


Даний додаток є невід’ємною частиною Договору, укладений у двох ідентичних примірниках рівної юридичної сили, один з яких знаходиться у Замовника, другий – у Виконавця.


Виконавець

Замовник

Товариство з обмеженою відповідальністю

«МОБІЗОН»

Заступник

директора _______________ Ю.О. Канєвська

МП (підпис)____________________________________

_____________ ____________________ __________

М.П. (підпис)ДОДАТОК № 4

до договору про надання послуг №___________ від «______» ________ 2015 р.
м. Київ «_____»_________ 2015 р.

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних
Товариство з обмеженою відповідальністю «МОБІЗОН» (далі – «Виконавець»), в особі заступника директора Канєвської Юлії Олексіївни, яка діє на підставі довіреності № 04/010115 від 02 січня 2015 року, з однієї сторони, та __________________________________________ (далі - «Замовник»), в особі ___________________________, який діє на підставі _____________________, з іншої сторони, домовились про наступне:
1. Замовник надає згоду на збір та обробку своїх персональних даних та персональних даних своїх представників, з метою ідентифікації себе та представників і погоджується з тим, що дані зберігаються у Виконавця за допомогою інформаційної телекомунікаційної системи бази персональних даних для їх подальшого використання з метою реалізації ділових відносин між Сторонами.

2. Персональні дані Замовника та його представників захищаються Конституцією України та Законом України "Про захист персональних даних". Права Замовника та його представників регламентуються ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних". Підпис Замовника та/або його уповноважених представників є письмовим підтвердженням згоди з вищевикладеним та ознайомлення зі змістом ст.8 Закону України "Про захист персональних даних".


Відповідно до ст. 8. Закону "Про захист персональних даних" суб'єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

3. Даний додаток є невід’ємною частиною Договору та укладено у 2-х ідентичних примірниках рівної юридичної сили, один з яких знаходиться у Замовника, другий – у Виконавця.Виконавець

Замовник

Товариство з обмеженою відповідальністю

«МОБІЗОН»
Заступник

директора _______________ Ю.О. Канєвська

МП (підпис)____________________________________


_____________ ____________ ____________

М.П. (підпис)


Виконавець ______________________________ Замовник _______________________________izumzum.ru