Відповідно до ст. 3 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Д - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Право на життя є невід’ємним правом людини. Таким його визначає ст. 4 635.02kb.
Н. Тарасенко, молодший науковий співробітник сіаз нбув конституційний... 1 179.46kb.
Діяльність уряду України в галузі екології 1 130.76kb.
Закон україни про Державну прикордонну службу України Із змінами... 1 411.37kb.
Незалежна Україна визнала свободу віросповідання однією з найголовніших... 1 112.75kb.
Проект мо фау у м. Києві «Автомобільний Клуб 1 347.81kb.
1. Конституційне право провідна галузь національного права України 1 175.36kb.
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з теорії держави... 6 858.84kb.
Поняття, об’єкти та суб’єкти суміжних прав 1 142.87kb.
Положення про Комісію Аудиторської палати України з питань правового... 1 69.48kb.
Опитувальник типа мислення (скорочений варіант) 1 55.56kb.
Дія множення. Закони множення. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. 1 55.72kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Відповідно до ст. 3 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають - страница №1/1

ВИДИ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ТА ВИМОГИ ДО ЇХ ОФОРМЛЕННЯ
13.07.2010

 

Відповідно до ст. 3 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.Звернення громадян є одним із засобів захисту їх прав та законних інтересів. Це право закріплено у ст. 40 Конституції України, де зазначено, що всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Практична реалізація громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в, роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів регулюється Законом України „Про звернення громадян” від 02.10.1996 року ( зі змінами та доповненнями).

Цей Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення. Закон дає визначення формам та видам звернень, встановлює основні вимоги до звернення, терміни, передбачає права громадянина при розгляді його звернення.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Розрізняють наступні види звернень.Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. Зазвичай у пропозиціях містяться дані власних спостережень, практики роботи автора, порушуються проблеми державного і громадського життя із зазначенням недоліків у їх вирішенні, що допускаються конкретними органами, а також пропонуються шляхи і способи вирішення цих проблем.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. Скаргою також визнається незгода з рішенням або діями, що стосуються прав та охоронюваних законом інтересів громадян.

За формами розрізняють усне або письмове, індивідуальне або колективне звернення.Усне звернення, як правило, викладається громадянином і записується посадовою особою на особистому прийомі. Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Не підписане звернення або підписане таким чином, що з нього неможливо встановити авторство, вважається анонімним і не підлягає розгляду.

Звернення, оформлене без дотримання згаданих вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями, як правило, не пізніше ніж через 10 днів із дня його надходження.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

До звернень можуть додаватися різні довідкові матеріали в оригіналах або копіях.
Якщо заявник не отримав відповідь на своє звернення, він відповідно до ст. 55 Конституції України, має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Звернення юридичних осіб не може регламентуватись Законом України „Про звернення громадян”, оскільки відповідно до ЦПК, Адміністративного кодексу, ГПК скарги на дії чи бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб мають розглядатись тільки судом, окрім випадку, передбаченого ст. 85 Закону України „Про виконавче провадження”, де безпосередньо передбачено право юридичних та фізичних осіб оскаржувати дії чи бездіяльність державних виконавців.Провідний спеціаліст Дубенського

міськрайонного управління юстиції М.К. Христюк


izumzum.ru