В курсі визначається закономірності та особливості економічного розвитку людства від первісної доби і стародавніх цивілізацій до наш - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Економічний розвиток стародавніх цивілізацій 1 384.06kb.
1. біологічні особливості репродукції людини. Гаметогенез. Запліднення 1 103.15kb.
Основні закономірності І принципи виховання 1 28.89kb.
Тематичний план з дисципліни «Україна в системі світових цивілізацій. 1 118.79kb.
Рішення 30. 08. 2013р. №539 Про підсумки виконання основних показників... 1 151.43kb.
Рішення від 28 грудня 2011 року №3 1 90.88kb.
Програма економічного І соціального розвитку Володарсько-Волинського... 2 677.65kb.
Програма економічного та соціального розвитку карлівського району... 15 2060.13kb.
Програма містить питання розвитку початкових медичних знань, освіти... 1 107.53kb.
Найбільш резонансні злочини та події в Україні за 10. 01. 2012 р. 1 39.86kb.
Контрольна робота Тема: Фінансова безпека держави. Фінансова криза... 1 165.71kb.
Аналіз гендерного підходу в психологічній науці Пітрапова О. 1 70.34kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

В курсі визначається закономірності та особливості економічного розвитку людства - страница №1/1

Національний Університет

«Києво-Могилянська Академія»

Факультет економічних наук

Кафедра економічної теорії

Економічна історія
Робочий тематичний план

Навчальної дисципліни

Обсяг годин – 54 Триместр викладання – 1

З них: Форма контролю – залік

- лекційних – 14 Кредитів за курс – 1

- семінарських – 10

- самостійної роботи – 28

- консультації – 2


Анотація

В курсі визначається закономірності та особливості економічного розвитку людства від первісної доби і стародавніх цивілізацій до нашого часу. Аналізуються основні події економічної історії.

Розглядається розвиток економіки високо розвинутих країн, Китаю, проводиться економічний аналіз їх розвитку на окремих етапах, визначаються чинники зростання або зниження темпів економічного розвитку.

Значна увага звернення на історичний розвиток господарства України, вплив на нього економіки тих країн, в склад яких вона входила на протязі сторіч, сучасні тенденції розвитку та фактурі, що визначають стан економіки України на початку двадцять першого століття.Знати:

 • Закономірності та основні події економічної історії людства та України.

 • Історію розвитку економіки окремих країн, загальних та спільних тенденцій їх господарства, створення суцільної картини матеріального життя людства.

Уміти:

 • Аналізувати та узагальнювати економічні явища.

 • Робити обґрунтовані висновки щодо розвитку господарства і, виходячи з цього, приймати виважені практичні рішення.

Тема 1. Вступ

Предмет і завдання курсу економічної історії. Зв’язок економічної історії з іншими соціально-економічними дисциплінами та її місце в системі науки. Суспільні функції економічної історії. Характеристика джерел та літератури. Основні схеми і критерії періодизації економічної історії.
Тема 2. Господарство первісної доби та стародавніх цивілізацій.

Основні етапи еволюції господарства первісного суспільства та їх характеристика. Перший поділ праці та перехід від привласнюючого господарства до відтворювального. Громада – головна господарська форма первісної доби. Розклад первісної господарської системи. Фази еволюції та варіації розвитку рабовласництва. Галузева структура економіки, форми організації виробництва. Внутрішня та зовнішня торгівля. Ґенеза грошей.


Тема 3. Античний період.

Криза рабовласництва на Близькому Сході та його поширення у країнах Середземномор’я. Особливості господарського розвитку Стародавньої Греції та Римської імперії: Історія античного суспільства. Господарство скіфів. Грецькі колонії Північного Причорномор’я. Особливості торгівлі та ремесел. Причини занепаду античного світу.


Тема 4. Середньовіччя.

Передумови та особливості господарства. Каролінгське Відродження. Феодальна вотчина і рента. Піднесення господарства у 11-13 століттях. Економічні причини хрестових походів. Ремісничий цех та купецька гільдія. Криза у чотирнадцятому столітті. Господарство українських земель у добу середньовіччя.

Тема 5. Відродження та просвітництво.

Початкове нагромадження капіталу в епоху відродження еволюція цін у західній Європі. Боротьба за економічне лідерство у Європі. Банки, ярмарки, біржі, акціонерні товариства. Господарства України у 15-16 ст. Суть та особливості просвітництва. Економічні передумови, фінансова криза і грошова реформа, наслідки революції в Англії. Поділ світу між Великими державами. Економічні корені французької революції.


Тема 6. Період вільної та монополістичної конкуренції

Особливості вільної конкуренції. Розвиток фермерського господарства. Економіка індустріального типу. Особливості промисловості Британії та Франції. Індустріалізація в США. Криза системи вільної конкуренції. Специфіка розвитку Японії. Розпад феодальної системи в Росії. Господарство України в 19- на поч.. 20 століття. Системи монополістичної конкуренції. Загальна характеристика етапу. Втрата Англією світової економічної гегемонії. Причини уповільнення промислового розвитку Франції. Технічний прогрес та його наслідки. Конкуренція виробництва та капіталу. Боротьба за ресурси і ефіри впливу. Економічні причини та наслідки Першої світової війни. Вплив Першої світової війни на господарство України. Криза 1921 р. Велика депресія у США. Сутність «нового курсу» Ф. Д. Рузвельта. Особливості депресії у Великобританії. Імперський шлях Німеччини.

«Великий комуністичний експеримент» на території Російської імперії: особливості та наслідки розвитку економіки.
Тема 7. Період соціального ринкового господарства.

Становлення економіки соціального ринкового господарства. Економічні причини та соціальні наслідки Другої світової війни. План Маршала. Бреттон-Вудська система. Міжнародний валютний фонд та Всесвітній банк реконструкції та розвитку. Сутність соціального ринкового господарства. Енергетична криза 70-х років 20 століття. Третя хвиля НТП. Економічна криза та зусилля міжнародної спільноти щодо ліквідації її наслідків та створення передумов формування екологічно збалансованої економіки. Особливості розвитку українських земель в складі Радянського Союзу. Перехідний період економічного розвитку України. Перебування і крах командно-адміністративної системи. Сутність економіки перехідного періоду.


Тематичний план з курсу «Економічна історія»


Тема

Кількість годин

лекції

семінари

Самостійна робота

 1. Вступ

 2. господарство первісної доби та стародавніх цивілізацій

 3. Античний період

 4. Середньовіччя

 5. Відродження та просвітництво

 6. Період монополістичної конкуренції

 7. Період соціального ринкового господарства

2

2
2


2

2

22

2

22

2

2


6

26

4
4


4

Всього

14

10

28


Семінарські заняття
Семінар 1. (2 год.) «Господарство первісної доби і стародавніх цивілізацій (з найдавніших часів до 4 тис. до н.е.) »

 1. Господарський розвиток за первісної доби.

 2. Особливості східного рабства.

 3. Господарство Стародавньої Греції.

 4. Античний Рим: економічні причини розвитку та занепаду.

 5. Господарство скіфів, грецьких і римських колоній Північного Причорномор’я.


Семінар 2. (2 год.) «Господарство в добу Середньовіччя».

 1. Господарство Європи у 5-15 ст.

а) землеволодіння, агрокультура та сеньйореально-сільсікі відносини.

б) середньовічне місто та розвиток ремесел.

в) торгівля, фінанси та кредитні відносини.

2. Господарство українських земель у 5-15 ст.

А) Феодалізація селян та земельні відносини.

Б) розвиток міст і ремесел.В) торгівля і фінанси.
Семінар 4. (4 год.) «Економіка індустріальної та постіндустріальної епохи (16 ст. – до наших днів) »

 1. Государство країн Європи, села у період ґенези індустріального суспільства (16-18 ст.)

 2. Государство України у 16-18 ст.

 3. Економічний розвиток провідних країн світу в 19- на початку 20 ст.

 4. Господарство світу в міжвоєнний період.

 5. Світова економіка в роки Другої світової війни, в повоєнний період та до 90-х років 20 ст.

 6. Особливості економічного розвитку в кінці 20- на початку 21 ст.


Круглий стіл (2 год.) на тему: «Особливості економічного розвитку України в 20- на початку 21 ст.»

 1. Основні чинники, що впливали на розвиток України в 20 столітті.

 2. Особливості економічного розвитку України за часів СРСР.

 3. Господарство України після відновлення незалежності в кінці 20- на початку 21 століття.


Список рекомендованої літератури


 1. Полянський І.П. Новітня історія: 1945-1995: Навч. посібник. – К.: Знання, 1997.

 2. Тимощина Т.М. Економическая история зарубежных стран: Учеб. Пособие/Под. ред. проф. М.Н. Чепурина. – М.: Юрид Дом «Юстицинформ», 2000.

 3. Халевинская Е.Д. Мировая экономика (с 1945 до конца тысячелетия): Учебник/ М.: Юрист, 1999.

 4. Економическая история зарубежных стран/ под. ред. В.И. Голубовича. – Минск, 1997.

 5. Бродель Ферман. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм: 16 – 18 ст. – К., 1995.

 6. Ван дер Вее Г. История мировой экономики: 1945 – 1990 гг. – М.: Наука 1994.

 7. Дахно І.І. Історія країн світу: довідник – К.: Центр учбової літератури, 2007.

 8. История мировой экономики: Учебник/ Под. ред. Г.Б. Поляка и А.Н. Марковой. – М.: ИНФРО, 1999.

 9. История экономики: Учебник/ Под. общ. ред. проф.

 10. Лортикян Э.Л. История экономических реформ: Мировой опыт второй половины 19 – 20 вв. – Харьков,1999.

 11. Історія господарства: Україна і світ/ Під. ред. Лановика. – К., 2002

 12. Мартелл Х.М. Эпоха открытий/ Пер. с англ. – М.: АО «Слово», 1994.

 13. Мовчан С.П. Всесвітня історія: новітні часи. 1945 – 1998. – К.: Ґенеза, 1998.


Умови визначення навчального рейтингу


Вид робіт

Кількість

Макс. Кількість балів

Активна робота на семінарах

5

30

Реферат

1

(25 – самостійна підготовка)

Всього робота в триместрі
55

Залік
40

Разом
100

Мінімальна кількість балів допуску до іспиту – 40Зав. Кафедри економічної теорії Ю.М. Бажал


izumzum.ru