В. А. Шулішова відкриті торги на закупівлю товарів Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна документація конкурсни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 8 1413.42kb.
Публічне акціонерне товариство “полтаваобленерго” документація конкурсних... 3 805.55kb.
Конкурсних торгів на закупівлю «Автомобілів легкових» 1 180.39kb.
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів 1 366.87kb.
Д. М. Ворона документація конкурсних торгів щодо закупівлі 2 371.56kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від " " 2011 року 9 3025.98kb.
Зміни до документації конкурсних торгів на закупівлю «Підшипники... 4 1799.76kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від " 29 " червня 2011 р. 1 473.9kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація... 1 246.59kb.
Інформуємо, що комітетом з конкурсних торгів прийнято рішення внести... 2 315.9kb.
Документація конкурсних торгів 5 831.01kb.
«Обігова монета Російської імперії на території сучасної Сумщини... 1 233.49kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

В. А. Шулішова відкриті торги на закупівлю товарів Книги, брошури, листівки друковані - страница №1/27

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

імені І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з

конкурсних торгів

від 14 червня 2011 р. протокол № 9
Голова комітету з конкурсних торгів
В.А.Шулішова

ВІДКРИТІ ТОРГИ
на закупівлю товарів
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

м.Полтава – 2011
ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

I. Загальні положення

|----------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 |

|-----------------+----------------------------------------------|

|1. Терміни, які |Документація конкурсних торгів розроблена на |

|вживаються в |виконання вимог Закону. Терміни, |

|документації |які використовуються в цій документації |

|конкурсних торгів|конкурсних торгів, вживаються в значеннях, |

| |визначених Законом |

|-----------------+----------------------------------------------|

|2. Інформація про| |

|замовника торгів | |

|-----------------+----------------------------------------------|

|повне | Полтавська обласна універсальна наукова |

|найменування | бібліотека імені І.П.Котляревського |

| | |


|-----------------+----------------------------------------------|

|місцезнаходження | м.Полтава, вул.Леніна, 17, 36000 |

|-----------------+----------------------------------------------|

|посадова особа |Шулішова Валентина Анатоліївна, заступник |

|замовника, |директора з внутрішньобібліотечної роботи, |

|уповноважена | |

|здійснювати |тел.0532 50-03-25, факс 0532 56-99-30 |

|зв'язок з |e-mail: torg@library.poltava.ua |

|учасниками | Глушко Віра Іванівна, завідувачка відділу |

| |комплектування фондів, | | | |

| |тел. 05322 7-37-89, факс 0532 56-99-30 |

| | e-mail: torg@library.poltava.ua |

|-----------------+----------------------------------------------|

|3. Інформація про| |

|предмет закупівлі| |

|-----------------+----------------------------------------------|

|найменування | 22.11.1 - книги, брошури,листівки |

|предмета | друковані та продукція аналогічна |

|закупівлі | |

| | Лот № 1 Книги з суспільних наук | | | Лот № 2 Книги з економічних наук |

| | Лот № 3 Книги науково-технічні |

| | Лот № 4 Книги з гуманітарних наук

|-----------------+----------------------------------------------|

|вид предмета | книги |

|закупівлі | |

|-----------------+----------------------------------------------|

|місце, кількість,| м.Полтава, вул.Леніна, 17,к.201, 36000 |

|обсяг поставки | |

|товарів (надання |Лот № 1 Книги з суспільних наук – 1129 найменувань |

|послуг, виконання|Лот № 2 Книги з економічних наук – 617 найменувань |

|робіт) |Лот № 3 Книги науково-технічні – 921 найменування |

| |Лот № 4 Книги з гуманітарних наук- 1251 найменування |

| | |

|-----------------+----------------------------------------------||строк поставки | вересень-грудень 2011 р. |

|товарів (надання | |

|послуг, виконання| |

|робіт) | |

|-----------------+----------------------------------------------|

|4. Процедура |Відкриті торги |

|закупівлі | |

|-----------------+----------------------------------------------|

|5. Недискримі- |Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь |

|нація |у процедурі закупівлі на рівних умовах |

|учасників | |

|-----------------+----------------------------------------------|

|6. Інформація про|Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.|

|валюту (валюти), | |

|у якій (яких) | |

|повинна бути | |

|розрахована і | |

|зазначена ціна | |

|пропозиції | |

|конкурсних торгів| |

| | |

|-----------------+----------------------------------------------||7. Інформація про| |

|мову (мови), якою| Пропозиції конкурсних торгів, що готуються |

|(якими) повинні | учасниками, повинні складатися українською |

|бути складені | мовою. Найменування товару в специфікації |

|пропозиції | викладається мовою оригіналу. |

|конкурсних торгів| |

| | |

|----------------------------------------------------------------||II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації |

|конкурсних торгів |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Процедура |Учасник, який отримав документацію конкурсних |

|надання |торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до|

|роз'яснень щодо |закінчення строку подання пропозицій |

|документації |конкурсних торгів звернутися до замовника за |

|конкурсних торгів|роз'ясненнями щодо документації конкурсних |

| |торгів. |

| |Замовник повинен надати роз'яснення на |

| |запит протягом трьох днів з дня його отримання|

| |всім особам, яким було надано документацію |

| |конкурсних торгів. Замовник має право з |

| |власної ініціативи чи за результатами запитів |

| |внести зміни до документації конкурсних |

| |торгів, продовживши строк подання та розкриття|

| |пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на |

| |сім днів та повідомити письмово протягом |

| |одного робочого дня з дня прийняття рішення |

| |про внесення зазначених змін усіх осіб, яким |

| |було видано документацію конкурсних торгів. |

| |У разі здійснення закупівлі за скороченою |

| |процедурою замовник не має права з власної |

| |ініціативи чи за результатами запитів вносити |

| |зміни до документації конкурсних торгів, крім |

| |випадків, коли внесення таких змін необхідне |

| |для приведення документації конкурсних торгів |

| |у відповідність із вимогами чинного |

| |законодавства або такі зміни вимагає рішення |

| |органу оскарження. У такому разі замовник |

| |вносить відповідні зміни до документації |

| |конкурсних торгів та продовжує строк подання |

| |пропозицій конкурсних торгів. |

| |У разі несвоєчасного подання замовником |

| |роз'яснень щодо змісту документації |

| |конкурсних торгів або |

| |несвоєчасного внесення до неї змін замовник |

| |повинен продовжити строк подання та розкриття |

| |пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім|

| |днів та повідомити про це всіх осіб, яким було|

| |видано документацію конкурсних торгів. |

| |Зазначена інформація оприлюднюється замовником|

| |відповідно до статті 10 Закону |

|-----------------+----------------------------------------------|

|2. Порядок |У разі проведення зборів з метою роз'яснення |

|проведення зборів|будь-яких запитів щодо документації конкурсних|

|з метою |торгів замовник повинен забезпечити ведення |

|роз'яснення |протоколу таких зборів з викладенням у ньому |

|запитів щодо |всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його |

|документації |всім особам, яким було подано документацію |

|конкурсних торгів|конкурсних торгів, незалежно від їх |

| |присутності на зборах. |

| |Зазначена інформація оприлюднюється |

| |замовником відповідно до статті |

| |10 Закону |

|----------------------------------------------------------------|

|III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Оформлення |Пропозиція конкурсних торгів подається у |

|пропозиції |письмовій формі за підписом уповноваженої |

|конкурсних торгів|посадової особи учасника, прошита, |

|*Ця вимога не |пронумерована та скріплена печаткою* у |

|стосується |запечатаному конверті. |

|учасників, які |Учасник процедури |

|здійснюють |закупівлі має право подати лише одну |

|діяльність без |пропозицію конкурсних торгів. |

|печатки згідно з | Учасник процедури закупівлі подає пропозицію |

|чинним |конкурсних торгів щодо визначених частин | |законодавством, |предмета закупівлі (лотів). |

|за винятком | Усі сторінки пропозиції |

|оригіналів чи |конкурсних торгів учасника процедури закупівлі|

|нотаріально |повинні бути пронумеровані та містити підпис |

|завірених |уповноваженої посадової особи учасника |

|документів, |процедури закупівлі, а також відбитки |

|виданих учаснику |печатки*. |

|іншими | Повноваження щодо підпису документів |

|організаціями |пропозиції конкурсних торгів учасника |

| |процедури закупівлі підтверджується випискою з|

| |протоколу засновників, наказом про |

| |призначення, довіреністю, дорученням або іншим|

| |документом, що підтверджує повноваження |

| |посадової особи учасника на підписання |

| |документів. |

| | Пропозиція конкурсних торгів |

| |запечатується у одному |

| |конверті, який у місцях склеювання повинен |

| |містити відбитки печатки учасника процедури |

| |закупівлі*. |

| |На конверті повинно бути зазначено: |

| | - повне найменування і |

| |місцезнаходження замовника; |

| | - назва предмета закупівлі |

| |відповідно до оголошення про |

| |проведення відкритих торгів; |

| | - номер лоту, щодо якого надається пропозиція|

| |конкурсних торгів |

| | - повне найменування (прізвище, |

| |ім'я, по батькові) |

| |учасника процедури закупівлі, його |

| |місцезнаходження (місце проживання), |

| |ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери |

| |контактних телефонів; |

| | - маркування: "Не відкривати |

| |до 11 год.04 серпня 2011р (зазначаються дата |

| |та час розкриття пропозицій конкурсних |

| |торгів») |

| |

|-----------------+----------------------------------------------||2. Зміст |Пропозиція конкурсних торгів, яка подається |

|пропозиції |учасником процедури закупівлі, повинна |

|конкурсних торгів|складатися з: |

|учасника | - змісту пропозиції конкурсних торгів; |

| | - документально підтвердженої інформації про |

| |відповідність кваліфікаційним критеріям та |

| |вимогам ст.17 згідно ДОДАТКУ 1 |

| - заповненої форми «Пропозиція конкурсних |

| |торгів» згідно ДОДАТКУ 2 |

| | - документів, що підтверджують |

| |повноваження посадової особи або представника |

| |учасника процедури закупівлі щодо підпису |

| |документів пропозиції конкурсних торгів; |

| | - інформації про необхідні технічні,якісні |

| |та кількісні характеристики закупівлі, |

| |викладеної у специфікаціях згідно ДОДАТКІВ |

| | 5; 5.1; 5.2; 5.3 |

|-----------------+----------------------------------------------|

|3. Забезпечення | Не вимагається |

|пропозиції | |

|конкурсних торгів| |

|-----------------+----------------------------------------------|

|4. Умови | |

|повернення чи | |

|неповернення | |

|забезпечення | Забезпечення не вимагалося |

|пропозиції | |

|конкурсних торгів| |

| | |

|-----------------+----------------------------------------------||5. Строк, |Пропозиції конкурсних торгів вважаються |

|протягом якого |дійсними протягом 90 днів. |

|пропозиції | До закінчення |

|конкурсних торгів|цього строку замовник |

|є дійсним |має право вимагати від учасників продовження |

| |строку дії пропозицій конкурсних торгів. |

| |Учасник має право: |

| |-відхилити таку вимогу; |

| |-погодитися з вимогою та продовжити строк дії |

| |поданої ним пропозиції конкурсних торгів |

| | |

|-----------------+----------------------------------------------||6. Кваліфікаційні|При визначенні кваліфікаційних критеріїв у |

|критерії до |документації конкурсних торгів замовник |

|учасників |керується переліком кваліфікаційних критеріїв,|

| |зазначених у статті 16 Закону та вимогами , |

| |встановленими статтею 17. |

| | Перелік необхідних документів для |

| |підтвердження відповідності учасника |

| |встановленим критеріям – у ДОДАТКУ 1. |

|-----------------+----------------------------------------------|

|7. Інформація про|Учасники процедури закупівлі повинні надати |

|необхідні |в складі пропозицій конкурсних торгів |

|технічні, якісні |документи, які підтверджують відповідність |

|та кількісні |пропозиції конкурсних торгів учасника |

|характеристики |технічним, якісним, кількісним та іншим |

|предмета |вимогам до предмета закупівлі, встановленим | |закупівлі |замовником. |

| | Замовником зазначаються вимоги до предмета | | |закупівлі згідно з частиною другою |

| |статті 22 Закону. | | | Кількість найменувань товару у специфікаціях |

| | (ДОДАТКИ 5; 5.1; 5.2; 5.3) незмінна. |

|-----------------+----------------------------------------------|

|8. Опис окремої | Лот № 1 Книги з суспільних наук |

|частини (частин) | Лот № 2 Книги з економічних наук |

|предмета | Лот № 3 Книги науково-технічні |

|закупівлі (лота),| Лот № 4 Книги з гуманітарних наук |

|щодо якої можуть | |

|бути подані | |

|пропозиції | |

|конкурсних торгів| |

|-----------------+----------------------------------------------|

|9. Внесення змін |Учасник має право внести зміни або відкликати |

|або відкликання |свою пропозицію конкурсних торгів до |

|пропозиції |закінчення строку її подання без втрати свого |

|конкурсних торгів|забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |

|учасником |Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції|

| |конкурсних торгів враховуються у разі, коли |

| |вони отримані замовником до закінчення строку |

| |подання пропозицій конкурсних торгів |

|----------------------------------------------------------------|

|IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Спосіб, місце | |

|та кінцевий строк| |

|подання | |

|пропозицій | |

|конкурсних | |

|торгів: |

-----------------------------------------------------------------|

|спосіб | особисто або поштою |

|подання | |

|пропозицій | |

|конкурсних торгів| |

|-----------------+----------------------------------------------|

|місце подання |м.Полтава, вул.Леніна, 17, кім.305, 36000 |

|пропозицій |

|конкурсних торгів| |

|-----------------+----------------------------------------------|

|кінцевий строк | 04 серпня 2011 р. до 10.00 |

|подання |Пропозиції конкурсних торгів, |

|пропозицій |отримані замовником після |

|конкурсних торгів|закінчення строку їх подання, не розкриваються|

|(дата, час) |і повертаються учасникам, що їх подали. |

| |На запит учасника замовник протягом одного |

| |робочого дня з дня надходження запиту |

| |підтверджує надходження пропозиції конкурсних |

| |торгів із зазначенням дати та часу |

|-----------------+----------------------------------------------|

|2. Місце, дата та| |

|час розкриття | |

|пропозицій | |

|конкурсних торгів| |

|місце розкриття | |

|пропозицій | м.Полтава, вул.Леніна,17,кім 307 |

|конкурсних торгів| |

|-----------------+----------------------------------------------|

|дата та час | 04 серпня 2011 р. об 11.00 |

| | |

|розкриття |До участі у процедурі ||пропозицій |розкриття пропозицій конкурсних торгів |

|конкурсних торгів|замовником допускаються всі учасники або їх |

| |уповноважені представники. Відсутність |

| |учасника або його уповноваженого представника |

| |під час процедури розкриття пропозицій |

| |конкурсних торгів не є підставою для відмови в|

| |розкритті чи розгляді або для відхилення його |

| |пропозиції конкурсних торгів. |

| |Повноваження представника учасника |

| |підтверджується випискою |

| |з протоколу засновників, наказом про |

| |призначення, довіреністю, дорученням або іншим|

| |документом, що підтверджує повноваження |

| |посадової особи учасника на участь у процедурі|

| |розкриття пропозицій конкурсних торгів |

| | Для підтвердження особи такий представник |

| |повинен надати паспорт або інший |

| |документ, що посвідчує особу. |

| |Під час розкриття пропозицій конкурсних |

| |торгів перевіряється |

| |наявність чи відсутність усіх необхідних |

| |документів, передбачених документацією |

| |конкурсних торгів, а також оголошуються |

| |найменування та місцезнаходження кожного |

| |учасника, ціна визначеної частини предмета |

| |закупівлі (лота). |

| |Зазначена інформація вноситься до протоколу |

| |розкриття пропозицій конкурсних торгів. |

| |Протокол розкриття пропозицій конкурсних |

| |торгів складається у день розкриття пропозицій|

| |конкурсних торгів за формою, затвердженою |

| |Міністерством економіки України. |

| |Протокол розкриття пропозицій |

| |конкурсних торгів |

| |підписується членами комітету з конкурсних |

| |торгів та учасниками, які беруть участь у |

| |процедурі розкриття пропозицій конкурсних |

| |торгів. |

| |Завірена підписом голови комітету з |

| |конкурсних торгів та печаткою замовника копія |

| |протоколу розкриття пропозицій конкурсних |

| |торгів надається будь-якому учаснику на його |

| |запит протягом одного робочого дня з дня |

| |отримання такого запиту. |

| |Протокол розкриття пропозицій конкурсних |

| |торгів оприлюднюється |

| |відповідно до статті 10 Закону |

|----------------------------------------------------------------|

|V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Перелік |Замовник має право звернутися до учасників за |

|критеріїв та |роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних |

|методика оцінки |торгів з метою спрощення розгляду та оцінки |

|пропозиції |пропозицій. |

|конкурсних торгів|Замовник та учасники не можуть |

|із зазначенням |ініціювати будь-які переговори з питань |

|питомої ваги |внесення змін до змісту або ціни поданої |

|критерію |пропозиції конкурсних торгів. |

| |Замовником визначаються критерії |

| |та методика оцінки відповідно до |

| |частини п'ятої статті 28 Закону |

| | Оцінка пропозиції конкурсних торгів |

| |здійснюється на основі одного критерію – ціна.|

| |Методика оцінки пропозиції конкурсних торгів –|

| |у ДОДАТКУ 3 |

|-----------------+----------------------------------------------|

|2. Виправлення |Замовник має право на виправлення арифметичних|

|арифметичних |помилок, допущених в результаті арифметичних |

|помилок |дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних|

| |торгів під час проведення її оцінки, за умови |

| |отримання письмової згоди на це учасника, який|

| |подав пропозицію конкурсних торгів. |

| |Якщо учасник не згоден з виправленням |

| |арифметичних помилок, його пропозиція |

| |конкурсних торгів відхиляється |

|-----------------+----------------------------------------------|

|3. Інша |У пропозиції конкурсних торгів ціни вказуються|

|інформація |за кожну одиницю товару. Проставляється |

| |вартість кожного найменування з урахуванням |

| |кількості, зазначеної у специфікації та |

| |виводиться підсумкова сума щодо визначеної |

| |частини предмета закупівлі (лота). |

| | Ціна за одиницю товару не повинна |

| |складати 0,00 грн. |

-----------------------------------------------------------------|

4. Відхилення Замовник відхиляє пропозицію |

|пропозицій |конкурсних торгів у разі, якщо: |

|конкурсних торгів|1) учасник: не відповідає |

| |кваліфікаційним критеріям, |

| |встановленим статтею 16 Закону; |

| |не погоджується з виправленням виявленої |

| |замовником арифметичної помилки; |

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та |

| |частині сьомій статті 28 цього Закону; |

| |3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає |

| |умовам документації конкурсних торгів. |

| |Інформація про відхилення пропозиції |

| |конкурсних торгів із зазначенням підстави |

| |надсилається учаснику, пропозиція якого |

| |відхилена, протягом трьох робочих днів з дати |

| |прийняття такого рішення та оприлюднюється |

| |відповідно до статті 10 цього Закону |

|-----------------+----------------------------------------------|

|5. Відміна |Замовник відміняє торги у разі: |

|замовником торгів|- відсутності подальшої потреби |

|чи визнання їх |у закупівлі товарів, робіт; |

|такими, що не |- неможливості усунення порушень, |

|відбулися |які виникли через виявлені |

| |порушення законодавства з |

| |питань державних закупівель; |

| |- виявлення факту змови учасників; |

| |порушення порядку публікації |

| |оголошення про проведення |

| |процедури закупівлі, акцепту, |

| |оголошення про результати процедури |

| |закупівлі, передбаченого |

| |цим Законом; |

| |- подання для участі у них |

| |менше двох пропозицій |

| |конкурсних торгів; |

| |- відхилення всіх пропозицій |

| |конкурсних торгів згідно |

| |з цим Законом; |

| |- якщо до оцінки допущено |

| |пропозиції менше ніж двох |

| |учасників. |

| | |

| | Замовник має право || |визнати торги такими, що не |

| |відбулися у разі, якщо: |

| |- ціна найбільш вигідної пропозиції |

| |конкурсних торгів перевищує суму, |

| |передбачену замовником на фінансування |

| |закупівлі; |

| |- здійснення закупівлі стало неможливим |

| |внаслідок непереборної сили. |

| |Повідомлення про відміну торгів або визнання |

| |їх такими, що не відбулися, надсилається |

| |замовником Уповноваженому органу та усім |

| |учасникам протягом трьох робочих днів з дня |

| |прийняття замовником відповідного рішення та |

| |оприлюднюється відповідно до статті 10 цього |

| |Закону |

|----------------------------------------------------------------|

|VI. Укладання договору про закупівлю |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Терміни |У день визначення переможця замовник акцептує |

|укладання |пропозицію конкурсних торгів, що визнана |

|договору |найбільш економічно вигідною за результатами |

| |оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю|

| |з учасником, пропозицію конкурсних торгів |

| |якого було акцептовано, не пізніше ніж через |

| |30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до|

| |вимог документації конкурсних торгів та |

| |акцептованої пропозиції, але не раніше ніж |

| |через 14 днів з дати публікації у державному |

| |офіційному друкованому виданні з питань |

| |державних закупівель повідомлення про акцепт |

| |пропозиції конкурсних торгів. |

|-----------------+----------------------------------------------|

|2. Істотні умови,|Договір про закупівлю укладається в письмовій |

|які обов'язково |формі відповідно до положень Цивільного |

|включаються до |кодексу України та Господарського кодексу |

|договору про |України з урахуванням особливостей, |

|закупівлю |визначених Законом України «Про здійснення |

| |державних закупівель» |

| | Умови договору про закупівлю не повинні |

| |відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних |

| |торгів переможця процедури закупівлі та не |

| |повинні змінюватися після підписання договору |

| |про закупівлю до повного виконання зобов’язань|

| |Сторонами, крім випадків зменшення обсягів |

| |закупівлі залежно від реального фінансування |

| |видатків та узгодженого зменшення сторонами |

| |договору ціни договору про закупівлю. |

| | Істотними умовами договору про закупівлю є:|

| |-предмет договору (найменування); |

| |-кількість товарів та вимоги щодо їх якості; |

| |-порядок здійснення оплати; |

| |-ціна договору; |

| |-термін та місце поставки товарів; |

| |-строк дії договору; |

| |-права та обов’язки сторін; |

| |-зазначення умов щодо можливості зменшення |

| |обсягів закупівлі залежно від реального |

| |Фінансування видатків |

| |-відповідальність сторін. |

| |Основні умови, які повинні бути обов’язково |

| |включені до договору про закупівлю |

| |зазначені у ДОДАТКУ 4 |

-----------------------------------------------------------------|


|3. Дії замовника |У разі письмової відмови переможця торгів |

|при відмові |підписати договір про закупівлю відповідно до |

|переможця торгів |вимог документації конкурсних торгів або |

|підписати договір|неукладення договору про закупівлю з вини |

|про закупівлю |учасника у строк, визначений Законом, |

| |замовник повторно визначає |

| |найбільш економічно вигідну пропозицію |

| |конкурсних торгів з тих, строк дії яких |

| |ще не минув |

|-----------------+----------------------------------------------|

|4. Забезпечення |

|виконання | Не вимагається |

|договору про | |

|закупівлю | |

|-----------------+----------------------------------------------|

ДОДАТОК 1

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

1. Документи, які повинен надати учасник, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, зазначених у статті 16 Закону:

- довідка у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- довідка у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- довідка у довільній формі про виконання аналогічних договорів, яка містить інформацію про замовників для яких учасник виконував аналогічні договори у 2009-2010 роках;

- копія балансу та звіту про фінансові результати на останню звітну дату;

- копія звіту про рух грошових коштів на останню звітну дату;

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості учасника за кредитами, що видана не раніше дати публікації оголошення про проведення закупівлі у Віснику державних закупівель.

2. Документи, які повинен надати учасник для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі:

- оригінал або нотаріально завірена копія довідки, виданої державним органом з питань банкрутства про відсутність підприємства-учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше двохмісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- довідку довільної форми, яка містить відомості про наявність чи відсутність: а)факту притягнення учасника до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; б) засудження фізичної особи, яка є учасником закупівель, за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; в) факту засудження службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури, за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;

- копія документа, що підтверджує правомочність учасника на укладення(підписання) договору про закупівлю.3. Документи, які підтверджують відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів):

- оригінал довідки з Державної податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.4. Документи, які підтверджують, що учасник проводить господарську діяльність відповідно до його установчого документа:

- копія Статуту або іншого установчого документа;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- копія довідки ЄДРПОУ;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

- копія свідоцтва про сплату єдиного податку – для учасника, який є платником єдиного податку;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – для учасника-фізичної особи;

- копія довідки, виданої ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера за Державним реєстром фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів (для фізичних осіб);

- копія паспорта (для фізичних осіб);

- довідка довільної форми про суб’єкта господарювання (реквізити; керівництво; форма власності; організаційно-правова форма; коротка довідка про діяльність фірми).

Довідки в довільній формі мають бути підписані керівником або іншою уповноваженою особою та містити відбиток печатки (для фізичних осіб – лише підпис).

Документи, щодо яких не зазначено «копія», надаються в оригіналі. Всі копії повинні бути завірені «мокрою» печаткою (якщо її наявність передбачена законодавством України) та підписана уповноваженою особою.

ДОДАТОК 2

Форма „Пропозиція конкурсних торгів” подається у вигляді, наведеному нижче

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

ЛОТ №…

(форма, яка подається Учасником на фірмову бланку )

Ми, (назва Учасника), надаємо пропозицію конкурсних торгів для участі у відкритих торгах на закупівлю книг, брошур, листівок друкованих та продукції аналогічної щодо лоту №…… згідно з вимогами і специфікацією Замовника торгів.

Ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції конкурсних торгів за цінами та на загальну вартістьз/п


Найменування предмета закупівлі

Кількість

Ціна

Сума

Назва

Автор

1.
2.

Всього:
В т.ч. ПДВ (якщо ПДВ передбачено)следующая страница >>


izumzum.ru