Удк – 631. 527: 633. 15 Підбір батьківських компонентів при селекціі кукурудзи на технічні цілі в умовах вп нубіп україни «агрономіч - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Хмельницька д/сг дослідна станція Інституту кормів та с/г Поділля... 1 82.55kb.
Вінницький апеляційний адміністративний суд справа №2а/0270/5525/11... 1 119.45kb.
Тема: Свято професій. Розділ програми 1 93.68kb.
Державний стандарт україни будівельні матеріали цегла та камені керамічні... 1 438.9kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський... 6 1902.03kb.
Про затвердження Правил сертифікації типу авіаційної техніки 11 725.13kb.
Імені тараса шевченка фалалєєва людмила григорівна удк– 341. 1 319.84kb.
Захисти дисертацій в нубіп україни 1 102.12kb.
Договір-оферта про надання послуг 1 246.98kb.
Використання пасивних компонентів при створенні контурів коливань... 1 28.26kb.
Публічний договір №1 про надання телекомунікаційних послуг 1 264.2kb.
Акуратно обведіть кружечком номер однієї (на Вашу думку, правильної) 1 61.87kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Удк – 631. 527: 633. 15 Підбір батьківських компонентів при селекціі кукурудзи на - страница №1/1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

САМОЙЛЕНКО Олександр ОлександровичУДК – 631.527:633.15
ПІДБІР БАТЬКІВСЬКИХ КОМПОНЕНТІВ ПРИ СЕЛЕКЦІІ КУКУРУДЗИ НА ТЕХНІЧНІ ЦІЛІ В УМОВАХ ВП НУБІП УКРАЇНИ «АГРОНОМІЧНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ»
Спеціальність 8.09010105 «Селекція і генетика сільськогосподарських

культур»


Магістерська програма: «Використання біологічного різноманіття як джерел господарсько-цінних ознак та створення нових донорів для селекції сучасних сортів та гібридів»
АВТОРЕФЕРАТ На здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Київ -2012

Магістерською роботою є рукопис

Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Жемойда Віталій ЛеонідовичЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

З кожним роком все більш гостро постає питання стосовно пошуку конкурентоспроможній альтернативі нафті та нафтопродуктам, запаси якої з кожним роком все більш стрімко зменшуються. За сучасних темпів споживання рідкого палива промисловістю, авто – та іншими видами транспорту, за найоптимістичнішими прогнозами, запасів нафти вистачить ще на 70-90 років. Тому пошук альтернативних джерел енергії даний час є однією з головних проблем людства. Одним із шляхів вирішення цього глобального питання є використання замість бензину паливного біоетанолу.Етанол отримують з крохмалевмісних культур, зокрема з кукурудзи. Сучасні гібриди кукурудзи мають вміст крохмалю 74-86%, що цілком сприйнятливо для використанні її зерна для цієї мети.

Актуальність теми.

Щоб створити гібриди з високим вмістом крохмалю, селекціонерам потрібен гарний вихідний матеріал. Ми провели аналіз вмісту крохмалю в зерні батьківських форм із метою їх використання у перспективі для створення гібридів спеціального призначення та районованих гібридів кафедри селекції та генетики. Серед наявного у нас генофонду виявлено самозапилені лінії гібриди з підвищеним вмістом крохмалю. Відомо понад 20 моногенних мутацій кукурудзи, які регулюють біосинтез крохмалю, але найбільший ефект за його фракційним складом викликають мутації wx, ае та su2. На даний час національні гібриди кукурудзи з крохмалями амілозного та амілопектинового типів в Україні відсутні, хоча перспективи їх створення та багатоцільового використання є дуже широкими.

Гостра необхідність та принципові можливості вирішенні цієї проблеми за рахунок використання біохімічного ефекту крохмаль-модифікуючих генів структури ендосперму кукурудзи і склали підстави для виконання досліджень.

Мета роботи: аналіз вихідного матеріалу та підбір батьківських компонентів з високою продуктивністю та підвищенним вмістом крохмалю і білку при селекції гібридів кукурудзи на технічні цілі.

Завдання досліджень

- аналіз та оцінка вихідного матеріалу з послідуючим схрещуванням ціле направлено підібраних батьківських компонентів;

- включення в схрещування сортозразків: wx, ае, su2 та визначення цінності тест-гібридів з подальшим їх використанням на технічні цілі;

- визначення в лабораторних умовах вмісту необхідних складових для використання на технічні цілі;

- рекомендації щодо підбору і цінності вихідного матеріалу та використання його для створення гібридів на технічні цілі.

Предмет досліджень: кукурудза, самозапильні лінії, гібриди, структура врожаю, вміст крохмалю і білку.

Об’єкт досліджень: процес формування продуктивності самозапилених ліній та гібридів кукурудзи в селекційному процесі та визначення цінності вихідного матеріалу для використання на технічні цілі.

Методи досліджень: візуальні – для проведення фенологічних спостережень, вимірювально-вагові – для визначення біометричних показників та показників продуктивності; порівняльний – для визначення відхилення від стандарту; лабораторний – для визначення вмісту в зерні крохмалю і білку; математично-статистичний – для встановлення достовірності економічної ефективності.

Наукова новизна одержаних результатів: створені нові гібридні комбінації з підвищеним вмістом крохмалю, придатні для використання на технічні цілі, зокрема для одержання біоетанолу.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що з великої кількості самозапилених ліній, було виділено п’ять найкращих за господарсько-цінними ознаками і включені в схрещування з тестерами-носіями крохмаль-модифікуючих генів і на їх основі створені високоврожайні тест-гібриди з підвищеним вмістом крохмалю. Створені тест-гібриди, в подальшому можуть бути використати в селекційній практиці для одержання гібридів кукурудзи на технічні цілі.

Особистий внесок здобувача. Магістром проведено польові та лабораторні дослідження та аналізи, та узагальнено експериментальні данні, проведено аналіз наукової літератури, сформовано висновки і пропозиції.

Апробація результатів дипломної роботи. Результати за темою магістерської роботи доповідались на 64-й Всеукраїнській науковій студентській конференції «Інноваційні технології в агрономії» (м. Київ, 10- 11 березня, 2011 р.)

Обсяг та структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, 5 розділів, висновків і пропозицій селекційній практиці. Роботу викладено на 76 сторінках машинописного тексту, вона містить 4 рисунків, 6 графіків, 16 таблиць в основній частині та 14 таблиць у додатках. Список використаних джерел літератури нараховує 57 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ РОЗДІЛ 1.

ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ З ПОКРАЩЕНИМ БІОХІМІЧНИМ СКЛАДОМ ЗЕРНА (огляд літературний)

Проаналізовано джерела наукової літератури, теоретичні і практичні розробки з питань біології кукурудзи, біохімічного складу зерна, методів та селекційного матеріалу для створення самозапилених ліній та гібридів, а також проаналізовано питання стосовно використання кукурудзи на технічні цілі. Зроблено узагальнення, що для створення гібридів з підвищеним вмістом крохмалю та білку необхідно мати самозапилені лінії, які мають комплекс господарсько-цінних ознак, володіють високою комбінаційною здатністю та є носіями бажаних ознак майбутніх гібридів.

РОЗДІЛ 2.

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Експериментальні дослідження проводили в 2011-2012 рр. у ВП «АДС НУБіП України», яка знаходиться у Васильківському районі Київської області.В якості вихідного матеріалу були взяті наступні самозапильні лінії: Ак-135, Ак-143, Ак-145, Бг-251, тестерами-носіями крохмаль-модифікуючих генів виступали лінії AC 43, BK 69, AE 392. За стандарт було прийнято гібрид Остер СВ.

Облікова площа посіву - 4,9 м2, зразки висівалися в 3 разовій повторності для самозапилених ліній та 4-х разовій повторності для гібридів.

Дослідження проводили згідно «Методики Державної служби з охорони прав на сорти рослин», «Методичних рекомендацій для визначення вмісту крохмалю».
РОЗДІЛ 3.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

Коротка характеристика дослiджуваного матерiалу

В якості вихідного матеріалу були взяті наступні самозапильні лінії: Ак-135, Ак-143, Ак-145, Бг-251, Fc1412; тестерами-носіями крохмаль-модифікуючих генів виступали лінії AC 43su2, BK 69wx, AE 392ae. За стандарт було прийнято гібрид Остер СВ.

Інбредна лінія кукурудзи АК 135 селекції НУБіПУ створена методом індивідуального добору з послідовним самозапиленням рослин синтетика 14 (лінія А 190, гібридів А 190хБуковинський ЗТВ, А 1902хБуковинський ЗТВ, Буковинський ЗТВ),

Зареєстрована під номером Національного каталогу ИВ 0105927. При вивченні в НЦГРР України виділена за ознаками поєднання середньостиглості, продуктивності (113 г/зерна з рослини), довгокачанності (14 см), великої кількості зерен в ряду (33,6 шт.), високої кількості зерен на качані (470г) (Рис 3.1.) [49].

Сходи рослин з'являються одночасно із стандартом, дружність з'явлення - середня, швидкість початкового росту - висока, холодостійкість - середня, стан рослин на фоні природної посухи не пригнічений.

Особливістю лінії є продуктивність на рівні стандарту, яка формується за рахунок довгого початку та середнього, або високого прояву кількості зерен на початку.

Самозапилена лінія кукурудзи АК 143 селекції НУБіПУ створена методом індивідуального добору з наступним самозапиленням гібриду Порумбень 140МВ (Р2).

Зареєстрована під номером Національного каталогу ИВ 0105928. При вивченні в НЦГРР України виділена за ознаками поєднання середньостиглості, кількості рядів зерен на качані (18 шт.), кількості зерен на качані (495 шт.) при продуктивності (86 г/зерна з рослини).

Особливістю лінії є висока продуктивність зерна у поєднанні з середнім ступенем вираженості елементів продуктивності, висока ступінь прояву висоти основного стебла.

Самозапилена лінія кукурудзи АК 145 селекції НУБіПУ. Створена методом індивідуального добору з послідовним самозапиленням рослин гібриду Дунай МВ(Р2) - [(ВІР 26МВхІ- 91-1 )хВІР 27МВ], який є батьківською формою гібриду Одеський 80 МВ.

Рослини самозапиленої лінії Ак 145 характеризуються високою продуктивністю зерна, середньою довжиною початку - 12,54см, середнім діаметром початку - 3,4см, середньою кількістю рядів зерен на початку - 13,43шт., малою кількістю зерен у рядку - 25,2шт., середньою кількістю зерен на початку - 339,15 та низькою масою 1000 зерен - 170,58г (Рис.3.2.).

Особливістю лінії є продуктивність на рівні стандарту, короткий та стабільний період накопичення сухих речовин, що поєднується із середнім проявом його інтенсивності.

Лінії Бг-251, Fc 1412 були включені в дослід за прояв високих господарсько-цінних ознак при попередньому вивченні цих зразків.

Всі обрані самозапилені лінії характеризуються високим вмістом крохмалю, що є досить цінним при отриманні гібридів, зерно яких використовуватиметься для виробництва біопалива.

Остер СВ. Заявник - Інститут землеробства УААН. Трилінійний ранньостиглий гібрид. Качан за формою – конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22), тип зернівки – зубовий, кількість зернових рядів середня (16-18), колір верхівки зернини жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, антоціанове забарвлення лусок стрижня слабке.

Урожайність, ц/га по зоні Лісостепу - 73,3, Полісся - 72,2. Гарантована прибавка відповідно, ц/га: 6,5-6,8, що становить по зоні Лісостепу -9,3%, Полісся- 9,9%. Вихід зерна при обмолоті, відповідно - 76% - 80%, Стійкість до вилягання 8,9-9,0 бала, до посухи 8,5-8,6 бала. Стійкий до пораження пухирчастою сажкою - 9 балів. Вміст білку 8,9-9,3%, крохмалю 71,0 -73,3%.

Є загальноприйнятим стандартом в зоні Лісостепу
Господарсько-біологічна характеристика вихідного матеріалу

Наявність великого генофонду самозапильних ліній, сортів, популяцій кукурудзи дозволяє неперервно створювати новий вихідний матеріал, і на його основі отримувати все більш цінні самозапилені лінії

Оцінка нових ліній по комплексу господарсько цінних ознак є однією з найважливіших і важких задач селекції. Має цілий ряд ознак, які відносно легко визначаються окомірно або потребують для їх вимірювання нескладне обладнання і значні затрати праці (продовження окремих фаз розвитку, кількість листків на стеблі, кількість листків на головному стеблі, висота рослин, висота прикріплення початків, довжина волоті, довжина ніжки качана, кількість галузок на волоті). При оцінці ліній звертають увагу на такі показники, як однорідність або вирівняність рослин в межах лінії.

Таблиця 1.

Основні показники якості та урожайності вихідного матеріалу, середнє 2011рр.

Назва селекційного матеріалу

Група ФАО

Тип зернівки

Урожайність, т/га

Вміст крохмалю, %

Вміст білку, %

Остер СВ St

200

Зубовидна

5,2

72,2

9,5

AC 43 (тестер su2)

180

Зубовидна

3,1

62,3

13,5

BK 69 (тестер wx)

190

Зубовидна

3,3

66,7

9,9

AE 392 (тестер ае)

180

Зубовидна

3,2

55,3

13,4

АК 135

180

Кремениста

3,5

73,4

11,4

Ак 143

190

Кременисто-зубовидна

3,6

72,2

12,5

Ак 145

200

Кременисто-зубовидна

3,1

73,5

11,1

Бг 251

200

Зубовидна

2,8

72,3

13,2

Fc 1412

190

Зуб

2,9

71,7

12,4

Таблиця 2.Основні біометричні показники та комбінаційна здатність ліній, 2011р

Назва селекційного матеріалу

Група ФАО

Комбінаційна здатність

Біометричні показники

Висота рослин, см

Висота прикріплення качана, см

К-ть листків, шт

ЗКЗ

СКЗ

Остер СВ St

200

-

-

215

75

12

AC 43 (тестер su2)

180

Середня

Середня

179

52

12

BK 69 (тестер wx)

190

Середня

Висока

168

49

12

AE 392 (тестер ае)

180

Середня

Висока

175

51

10

АК 135

180

Висока

Висока

181

50

12

Ак 143

190

Середня

Висока

184

58

12

Ак 145

200

Середня

Висока

152

32

10

Бг 251

200

Висока

Середня

158

45

12

Fc 1412

190

Висока

Середня

178

42

123.3. Фенологічні спостереження та біометричні показники у гібридів кукурудзи з восковидним та високоамілозними тестерами, 2012р

Гібриди з коротким вегетаційним періодом дали можливість вирощування високих врожаїв кукурудзи в умовах Лісостепової зони України. Ранньстиглі гібриди - кращі попередники озимих та інших культур.

Між вегетаційним періодом та урожайністю існує пряма залежність, тобто із зменшенням вегетаційного періоду зменшується і урожайність культури. Але, при вирощуванні ранньостиглих гібридів в Лісостепу можна забезпечити таку урожайність, за якої вирощування кукурудзи буде досить рентабельним. Крім того, завдяки зменшення вегетаційного періоду рослини не потрапляють у несприятливі умови під час збирання. Зерно має відносно низьку вологість, порівняно з середньоранніми чи пізньостиглими гібридами і не потребує додаткових витрат на досушування.
Таблиця 3.

Дати настання основних фаз вегетації та довжина вегетаційного періоду тест-гібридів з восковидним тестером на основі wx (2012р)
Селекційна назва

Дати настання фенологічних фаз розвитку

Сходи

Цвітіння волоті

Квітування початку

Повна стиглість

Довжина вегетаційного періоду, днів

Остер СВ (St)

19.05

6.07

9.07

29.08

104

АК 135 x ВК 69

19.05

5.07

8.07

28.08

101

Ак 143 x ВК 69

19.05

4.07

7.07

28.08

101

Ак 145 x ВК 69

19.05

8.07

11.07

2.09

106

Бг 251 x ВК 69

19.05

11.07

12.07

30.08

105

Fc 1412 x ВК 69

19.05

6.07

7.07

27.08

100

Селекційна назва

Дати настання фенологічних фаз

Довжина вегетаційного періоду, днів

Сходи

Цвітіння волоті

Квітування початку

Повна стиглість

Остер СВ (St)

19.05

6.07

9.07

29.08

104

Ak135x AC 43

19.05

6.07

8.07

28.08

101

Ak143x AC 43

19.05

6.07

8.07

28.08

101

Ak145x AC 43

19.05

8.07

11.07

2.09

106

135x AC 43

19.05

6.07

8.07

28.08

101

Fc l412x AC 43

19.05

6.07

7.07

27.08

100

Таблиця 4.

Дати настання основних фаз вегетації та довжина вегетаційного періоду тест-гібридів з високоамілозним тестером на основі su2 (2012р)


Таблиця 5.Дати настання основних фаз вегетації та довжина вегетаційного періоду тест-гібридів з високоамілозним тестером на основі ае (2012р)


Селекційна назва

Сходи

Цвітіння волоті

Квітування початку

Повна стиглість

Довжина вегетаційного періоду, днів

Остер СВ (St)

19.05

6.07

9.07

29.08

104

АК 135 x AE 392

19.05

8.07

9.07

29.08

103

Ак 143 x AE 392

20.05

7.07

8.07

26.08

103

Ак 145 x AE 392

19.05

8.07

11.07

4.09

108

Бг 251 x AE 392

20.05

6.07

8.07

30.08

101

Fc 1412 x AE 392

19.05

7.07

9.07

28.08

102

За допомогою таких показників, як сходи, цвітіння волоті, квітування початка, повна стиглість ми можемо визначити довжину міжфазних періодів, одночасність цвітіння, що необхідно при створенні гібридів.

З таблиці 3.3, 3.4. та 3.5. видно, що довжина вегетаційного періоду гібридів в середньому становила 100-108 днів. Це свідчить, що вони відносяться до ранньостиглої та середньоранньої груп.

Таблиця 6.

Основні біометричні показники тест-гібридів з восковидним тестером на основі wx (2012р)

Селекційна назва

Висота стебла, см

Висота прикріплення качана, см

Кількість листків на стеблі, шт

Остер СВ (St)

212

64

12

АК 135 x ВК 69

216

60

12

Ак 143 x ВК 69

213

72

12

Ак 145 x ВК 69

205

56

12

Бг 251 x ВК 69

210

68

12

Fc 1412 x ВК 69

230

84

12

З отриманих даних видно, що висота рослин становила від 205 см у гібрида Ак 145 x ВК 69, до 230 см у гібрида Fc 1412 x ВК 69. За висотою, всі гібриди відносяться до високої групи і виявились на рівні стандарту.

Висота прикріплення господарсько-цінного качана коливалась в межах від 56-84 см. За цим показником всі гібриди відносяться до низької групи. Проте, ми можемо сказати, що всі гібриди придатні до механізованого збирання. Кількість листків на головному стеблі - 12.

Таблиця 7.

Основні біометричні показники тест-гібридів з високоамілозним тестером на основі su2 (2012р)


Селекційна назва

Висота стебла, см

Висота прикріплення качана, см

Кількість листків на стеблі, шт

Остер СВ (St)

212

64

12

Ak135x AC 43

211

57

12

Ak143x AC 43

210

64

12

Ak145x AC 43

212

56

12

135x AC 43

213

68

12

Fc l412x AC 43

227

76

12

З данної таблиці видно, що висота рослин становила від 210 см у гібрида Ak143xAC43, до 227 см у гібрида Fc l412xAC43. За показником висоти, всі гібриди відносяться до високої групи і виявились на рівні стандарту.

Висота прикріплення господарсько-цінного качана коливалась в межах від 56-76 см. За цим показником всі гібриди відносяться до низької групи, проте, придатні до механізованого збирання. Кількість листків на головному стеблі – 12 шт.
Таблиця 8.

Селекційна назва

Висота стебла, см

Висота прикріплення качана, см

Кількість листків на стеблі, шт

Остер СВ (St)

212

64

12

АК 135 x AE 392

214

58

12

Ак 143 x AE 392

217

66

12

Ак 145 x AE 392

209

64

12

Бг 251 x AE 392

218

68

12

Fc 1412 x AE 392

231

76

12

Основні біометричні показники тест-гібридів з високоамілозним тестером на основі su2 (2012р)

З отриманих даних видно, що висота рослин становила від 209 см у гібрида Ак 145 x AE 392, до 231 см у гібрида Fc 1412 x AE 392. За висотою, всі гібриди відносяться до високої групи і всі, крім гібриду Ак 145 x AE 392, дещо перевищіли стандарт за цим показником.

Висота прикріплення господарсько-цінного качана коливалась в межах від 58-79 см. За цим показником всі гібриди відносяться до низької групи. Проте, всі гібриди придатні до механізованого збирання.

Кількість листків на головному стеблі виявилась сталою і склала 12 шт.


До основних біометричних показників відноситься: висота основного стебла, висота прикріплення господарсько-цінного початка, кількість листків на основному стеблі.

Висота рослин корелює з висотою прикріплення початка. Чим більша висота рослини, тим вище в неї прикріплений початок. Висота прикріплення початка дає нам змогу встановити можливість механічного збирання без втрат. Бажано, щоб висота прикріплення початка була більшою 50 см. Кількість листків на основному стеблі визначає групу стиглості того чи іншого гібрида. В кукурудзи по мірі росту рослини нижні листки відсихають. Тому, для зручності, впродовж вегетаційного періоду надрізають п'ятий та десятий листки. Це дає змогу безпомилково визначити кількість листків на рослині.


3.4. Визначення урожайності, вмісту крохмалю та білку в гібридах від схрещування з тестерами

Збирання та облік урожаю - це завершальний етап досліджень в полі, далі розпочинаються Лабораторні. Всю роботу організовують таким чином, щоб не допустити змінювання гібридів та втрат урожаю. Для цього своєчасно готують матеріали для збору урожаю.

Важливо правильно визначити строк збирання кожного гібриду залежно від часу його достигання, що дозволяє порівняти гібриди за врожайністю. З усіх повторень гібрид збирають в один день, одним способом.

Середню врожайність гібриду визначають як середнє арифметичне з повторень. Такий спосіб обчислення середньої врожайності застосовують незалежно від Зменшення облікової площі ділянок окремих повторень в результаті виділення вилучок.

Відхилення врожаю гібриду від умовного стандарту по досліду на + НІР надає право вважати гібрид кращим за інші, або навпаки, гіршим.
Таблиця 3.9.

Урожайність та основні показники якості тест-гібридів з восковидним тестером на основі wx (2012р)
Гібридна комбінація

Генотип тестера

Урожайність зерна, т/га

±St

Вміст, %

Білку

±St

Крохмалю

±St

Остер СВ (St)

-

4,8

-

9,5

-

72,2

-

АК135 x ВК69

wxwx

5,1

+0,3

10,9

+1,4

75,8

+3,6

Ак143 x ВК69

wxwx

5,7

+0,9

9,8

+0,3

76,1

+3,9

Ак145 x ВК69

wxwx

6,4

+1,6

12,1

+2,6

74,2

+2

Бг251 x ВК69

wxwx

4,9

+0,1

12,3

+2,8

74,5

+2,3

Fc 412 x ВК69

wxwx

4,5

-0,3

8,6

-0,9

73,0

+1,2

НІР005
0,37Всі носії мутації wx вирізнялись дуже низьким вмістом амілози в крохмалі.

Серед отриманих гібридів виділились Ак 145 x ВК 69, Ак 143 x ВК 69, вони характеризувалсь підвищеною продуктивністю і перевищіли стандарт за врожайністю відповідно на 1,6 та 0,9 т/га; за вмістом крохмалю стандарт значно перевищіли наступні гібриди: Ак 143 x ВК 69 (на 3,9%); АК 135 x ВК 69 (на 3,6%) Бг 251 x ВК 69 (на 2,3%), а лінії Ак145 x ВК69 і Бг251 x ВК69 перевищіли стандарт за вмістом білку на 2,8% та 2,6% відповідно.
Таблиця 3.10.

Продуктивність та основні показники якості тест-гібридів з високоамілозним тестером на основі su2 (2012р)Гібридна комбінація

Генотип

тестера


Урожайність зерна, т/га

±St

Вміст, %

Білку

±St

Крохмалю

±St

Остер СВ (St)

-

4,8

-

9,5

-

72,2

-

АК 135 x AC 43

su2su2

4,9

+0,1

12,6

+3,1

74,3

+2,1

Ак 143 x AC 43

su2su2

6,2

+1,4

10,1

+0,6

75,1

+2,9

Ак 145 x AC 43

su2su2

6,8

+2

10,3

+0,8

75,4

+3,2

Бг 251 x AC 43

su2su2

5,3

+0,5

13,4

+3,9

73,9

+1,7

Fc 412 x AC 43

su2su2

5,5

+0,5

8,9

-0,6

71,9

-0,3

НІР005
0,35
Значні відмінності за продуктивністю та вмістом крохмалю відмічено серед тест-гібридів кукурудзи на основі мутації su2. Зокрема за врожайністю і вмістом крохмалю, стандарт перевищили такі гібриди, як: Ак 145xAC 43, Ак143xAC 43 відповідно на 2 і 1,4 т/га по урожайності і на 3,2 і 2,9% по крохмалю. найвищий вміст крохмалю відзначен у гібридів Бг 251 x AC 43 (13,4%) та АК 135 x AC 43 (12,6%).
Таблиця 3.11.

Гібридна комбінація

Генотип тестера

Урожайність зерна т/га

±St

Вміст, %

Білку

±St

Крохмалю

±St

Остер СВ (St)

-

4,8

-

9,5

-

72,2

-

АК135 xAE392

aeae

4,9

+0,1

14,6

+5,1

73,4

+1,2

Ак 143xAE392

aeae

5,6

+0,8

12,6

+3,1

73,8

+1,6

Ак145 xAE392

aeae

6,3

+1,5

12,9

+3,4

74,2

+2

Бг251xAE392

aeae

4,2

-0,6

12,5

+3

73,6

+1,4

Fc 412 xAE392

aeae

4,7

-0,1

13,0

+3,5

71,6

-0,6

НІР005
0,33
Продуктивність та основні показники якості тест-гібридів з високоамілозним тестером на основі ае (2012р)
Значні надбавки врожайності по відношеню до стандарту, зафіксовано у таких гіридів, як Ак145 xAE392 та Ак143xAE392, вони склали 1,5 та 0,8 т/га відповідно. Дещо поступилися стандарту гібриди Бг 51xAE392 та Fc412xAE392 на 0,6 та 0,1 т/га відповідно. Високим вмістом крохмалю та білку відзначились такі гібридні комбінації: АК135 xAE392, Ак145 xAE392 та Бг251xAE392.

Усі створені гібриди, можуть розглядатись як перспективний матеріал для аналітичної селекції кукурудзи з крохмалями амілопектинового або амілозного типів. Тому кращі з отриманих гібридів будуть пересіяні в 2013 році для проведення подальшого вивчення.


З табл. 3.5., 3.6. та 3.7. видно, що серед гібридів від схрещування з восковидним тестером виділились Ак 145 x ВК 69, Ак 143 x ВК 69, які перевищили суттєво стандарт за врожайністю (на 1,6 та 0,9 т/га). Серед гібридів від схрещування з високоамілозними тестероми, також виділились тест-гібриди, в яких материнськими формами виступали лінії Ак145 та Ак143 (Ак143xAC43, Ак145xAC43, Ак145 xAE392 та Ак143xAE392 ) вони також перевищили стандарт (на 0,8-2 т/га). За вмістом крохмалю і білку ці гібридні комбінації також перевищіли стандарт.

Найвищий вихід крохмалю зафіксовано в наступних гібридів:

Ак 143 x ВК 69 (76,1%), АК 135 x ВК 69 (75,8%), Ак 143 x AC 43 (75,1%), Ак 145 x AC 43 (75,4%), Ак 145 x AE 392 (74,2%), Ак 143 x AE 392 (73,8%), що перевищіло стандарт на 1,6 – 3,9%.

Кінцевим етапом роботи було визначення продуктивновності гібридів, а також вмісту крохмалю. Крохмаль визначали поляриметричним методом, вміст білку за допомогою перегонного апарату Кьєльдаля. Результати випробувань серії гібридів з крохмалями амілозного та амілопектинового типів свідчать, що їх продуктивність та переважна більшість ознак якості зерна залежить від специфіки конкретної гібридної комбінації. Це накладає особливі вимоги до батьківських ліній при селекції технічної кукурудзи. Вони повинні бути надійними донорами продуктивності і ознак якості зерна, стабільно відтворювати донорські властивості за різних погодних умов вирощування і поєднувати якомога більшу кількість господарсько цінних ознак в межах одного генотипу.4. Екoнoмiчна ефективнiсть вирoщування нoвих гібридів кукурудзи


Проаналізувавши економічну ефективність вирощування створених гібридних комбінацій, можна відзначити, що:

- найвищі результати показали тест-гібриди на основі лінії Ак145.

вирощування гібридів кукурудзи матеріальні витрати в середньому становили - 4193 грн./га

вартість валової продукції в середньому становила - 12503 грн./га. найвищий умовно чистий дохід отримано від гібридної комбінації Ак145xВК69 (13100грн/га).

усі гібридні комбінації на основі лінії Ак145 показали доволі не поганий рівень рентабельності, найвищий було отримано від вирощування такого гібриду Ак145xВК69 (308%).

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СЕЛЕКЦІЙНІЙ ПРАКТИЦІ

На пiдставi всiх проведених спостережень та дослiджень можна зробити наступнi висновки та пропозицiї:

1. По комплексу господарсько-цінних ознак та за результатами лабораторної оцінки по вмісту крохмалю та білку, виділено лінії: Ак-135, Ак-143, Ак-145, Бг-251, Fc1412, які включені в схрещування з тестерами-носіями крохмаль-модифікуючих генів AC 43su2, BK 69wx, AE 392ae для одержання тест-гібридів.

2. Серед проаналізованих гібридів з різними тестерами, виділено гібридні комбінації, в яких материнською формою виступали лінії Ак-145 та Ак-143. Найвищій урожай сформували Ак-145xВК69 (6,9 т/га), Ак-143xAC43 (6,2 т/га), ці комбінації також мали високий вміст крохмалю (75,8% та 74,3% відповідно) та білку (10,9% та 10,1% відповідно).

3. Найкращій результат та економічний ефект в схрещуваннях з тестерами-носіями крохмаль-модифікуючих генів одержано у лінії Ак 145. За рівнем рентабельності всі гібриди на основі цієї лінії перевищіли стандарт на на 85 – 111%

4. Рекомендовано дані лінії (Ак 145 та Ак143) використати в селекційній практиці для одержання гібридів кукурудзи на технічні цілі.
АНОТАЦІЯ

Самойленко О.О. Підбір батьківських компонентів при селекції кукурудзи на технічні цілі в умовах ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція». - Рукопис

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.09010105 «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2012 рік.

Проаналізовано вихідний матеріал та підібрані батьківські компоненти з високою продуктивністю та підвищеним вмістом крохмалю і білку при селекції гібридів кукурудзи на технічні цілі.

Створені тест-гібриди, в подальшому можуть бути використати в селекційній практиці для одержання гібридів кукурудзи на технічні цілі.

На основі узагальнених результатів досліджень сформульовано висновки та пропозиції селекційній практиці.

Ключовi слова: кукурудза, крохмаль, біоетанол, лінії ,тест-гібриди, тестери, схрещування, підбір, технологічність, паливо.


Самойленко А.А. Подбор родительских компонентов при селекции кукурузы на технические цели в условиях ОП НУБиП Украины «Агрономическая опытная станция». - Рукопись

Дипломная работа на получение образовательно-квалификационного уровня магистра по специальности 8.09010105 «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур»

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, 2012 год.

Проанализирован исходный материал и подобраны родительские компоненты с высокой продуктивностью и повышенным содержанием крахмала и белка при селекции гибридов кукурузы на технические цели.

Созданные тест-гибриды, в дальнейшем могут быть использовать в селекционной практике для получения гибридов кукурузы на технические цели.

На основе обобщенных результатов исследований сформулированы выводы и предложения селекционной практике.Ключевые слова: кукуруза, крахмал, биоэтанол, линии, тест-гибриды, тестеры, скрещивания, подбор, технологичность, топливо.


Samoylenko AA Selection of parental components in maize breeding for technical purposes in VP NUBiP Ukraine "Agronomic Research Station."-manuscript.

Thesis for the degree of MA degrees 8.09010105 "Breeding and genetics of crops"

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2012.

Analyzed source material and selected parental components with high performance and high content of starch and protein in breeding corn hybrids for technical purposes.

Created test hybrids can later be used in breeding to produce corn for technical purposes.

Based on the investigation results, summarized conclusions and suggestions breeding.Keywords: corn starch, bioethanol, line test hybrids, testers, mating, selection, technology, fuel.