Титульний аркуш - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Титульний аркуш - страница №1/4


Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор

 

 

 

Лякса Андрiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.07.2012

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2012 року

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Брикет"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00176526

1.4 Місцезнаходження емітента

83111, м. Донецьк, вул. Нижньовартiвська, 14

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

0623492645 0623499123

1.6 Електронна поштова адреса емітента

Briket@emitent.net.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.07.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.briket.net

в мережі Інтернет

25.07.2012
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст


1. Інформація про емітента

X

2. Основні відомості про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

а) інформація про зобов'язання емітента

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:

а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента

X

16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)
18. Примітки:
1. На протязi звiтного перiоду Емiтент не випускав iншi цiннi папери. 2. За звiтний перiод Емiтентом не видавались похiднi цiннi папери. 3. В звiтному перiодi Емiтент не приймав участi в створеннi iнших юридичних осiб. 4. Емiтент не має фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 5. Емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

3. Інформація про емітента


3.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Брикет"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

ААВ №809185

3.3. Дата державної реєстрації

19.01.1996

3.4. Територія (область)

Донецька

3.5. Місцезнаходження

83111, м. Донецьк, вул. Нижньовартiвська, 14

3.6. Статутний капітал (грн.)

25914535.00

3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі

0.000

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.9. Чисельність працівників (чол.)

246

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

32.99 Виробництво iншої продукцiї,н.в.i.у., 23.99 Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н.в.i.у., 39.00 Iнша дiяльнiсть щодо поводження з вiдходами

3.11. Органи управління емітента

Вищий орган управлiння - Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада є органом Емiтента, що здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства. Виконавчий орган Емiтента- Генеральний директор. Ревiзор є одноособовий контролюючий орган Емiтента, для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

3.12. Засновники емітента

На момент створення засновником Емiтента було Донецьке регiональне вiддiлення Фонду державного майна України. Станом на 30.06.2012р. його частка в статутному капiталi - 0 (нуль)%. На кiнець звiтного перiоду засновниками (акцiонерами) є ПрАТ "Конкорд Фiнанс" (код за ЄДРПОУ - 33517633), фiзичнi особи - 99.
следующая страница >>