Титульний аркуш - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Титульний аркуш - страница №3/3

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента


Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

371772.000

X

X

у тому числі(за кожним кредитом):

кредитний договiр (дол. США)

25.04.2012

109904.000

9.360

01.04.2015

кредитний договiр (дол. США)

25.04.2012

35968.000

12.460

01.04.2015

кредитний договiр

26.06.2012

63900.000

18.400

25.06.2015

кредитний договiр

25.04.2012

20000.000

19.500

01.04.2015

кредитний договiр

25.04.2012

142000.000

24.500

01.04.2015

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

26470.000

X

X

облiгацiї iменнi вiдсотковi забезбеченнi (Серiя А)

23.05.2012

26470.000

18.000

06.12.2013

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

287.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

166984.000

X

X

Усього зобов'язань

X

565513.000

X

X

Опис:

У стовбцi "Дата виникнення" за зобов'язаннями за кредитами вказанi дати укладення договорiв. Нових кредитних договорiв протягом 3-го кварталу 2012р. Емiтентом укладено не було, але вiдбулася змiна вiдсоткових ставок по дiючому кредитному договору, а саме: згiдно змiн до кредитного договору вiд 24.07.12р. вiдсоток за користування коштами за кредитним договором у дол. США збiльшився з 9,1% + 3 мiсячний Libor до 12.1% + 3 мiсячний Libor ( лише на кредитнi кошти отриманi пiсля 20-07-12р., сума яких склала 4 500 000,00 дол.США). Окрiм того змiнилось значення ставки "3 мiсячний Libor" з 0,46 на 30.06.12р. до 0,36 на 30.09.12р. Вiдсоток за користування коштами за кредитним договором у гривнi згiдно змiн до кредитного договору вiд 24.07.12р. збiльшився з 19,5% до 24,5% ( лише на кредитнi кошти отриманi отриманi пiсля 20-07-12р., сума яких склала 142 000,00 тис. грн.). Iншi зобов'язання, що становлять 166 984,00 тис. грн. складаються з кредиторської заборгованостi (140 168,00 тис. грн.), одержаних авансiв (1 465,00 тис. грн.), оплати працi (2 451,00 тис. грн.), iнших (22 900,00 тис. грн. (складаються з наступних значних зобов'язань: розрахунки з пайовиками за землю - 7916 тис. грн. (з неоформлених та незатребуваних платежiв); розрахунки з робiтниками пiдприємства - 4 548 тис. грн). У стовбцi "Дата виникнення" за зобов'язаннями за облiгацiями вказана дата першого продажу облiгацiй серiї А, що вiдбувся на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 23.05.2012. За перiод з 23.05.2012 по 30.09.2012 було розмiщено облiгацiй серiї А на сумму 26 470,00 тис.грн.Квартальна фінансова звітністьКОДИДата(рік, місяць, число)

30.09.2012

Підприємство

ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА"

за ЄДРПОУ

34550446

Територія
за КОАТУУ

1412336600

Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ

160

Орган державного управління
за КОДУ
Вид економічної діяльності
за КВЕД

01.11.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума
Адреса

87504 м. Марiуполь вул. Семашка, буд. 15, 4 поверх, кiмната 405

Середня кількість працівників

4437
Баланс на 30.09.2012
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

1062

1078

- первісна вартість

011

1408

1408

- накопичена амортизація

012

346

330

Незавершені капітальні інвестиції

020

22464

26478

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

379538

491460

- первісна вартість

031

587162

686937

- знос

032

207624

195477

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

52750

52790

- первісна вартість

036

217

0

- накопичена амортизація

037

-102

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

465

465

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

456279

572271

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

140245

109184

Поточні біологічні активи

110

39095

36030

Незавершене виробництво

120

192499

277544

Готова продукція

130

392055

344225

Товари

140

16

2355

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

61037

99679

- первісна вартість

161

61037

99679

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

1035

29404

- за виданими авансами

180

2810

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

174838

280019

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

7355

80723

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

4058

Інші оборотні активи

250

10882

25479

Усього за розділом II

260

1021867

1288700

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

1478146

1860971
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1600000

1600000

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

2044

156973

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-476677

-461515

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

1125367

1295458

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

26470

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

26470

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

254941

371772

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

78206

140168

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

628

1465

- з бюджетом

550

295

287

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

988

0

- з оплати праці

580

2461

2451

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

3595

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

11665

22900

Усього за розділом IV

620

352779

539043

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

1478146

1860971
Примітки

Загальнi принципи облiкової полiтики пiдприємства. Облiкова полiтика в ДП "Iллiч-Агро Донбас" побудована вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року та чинних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика пiдприємства розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi використовує пiдприємство при веденi облiку та складання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi пiдприємства. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть, автономнiсть пiдприємства. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства забезпечує достовiрнiсть та об'єктивне вiдображення фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi. Результати операцiй та iнших подiй господарської дiяльностi визнаються при їх настаннi (а не при отриманнi та виплатi грошових коштiв та їх еквiвалентiв) та враховуються у тому звiтному перiодi, у якому вони вiдбулися. Фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство проводить, i проводитиме операцiї в доступному для огляду майбутньому. Пiдприємство регулярно, але не рiдше нiж раз на рiк, перевiряє облiкову полiтику на її вiдповiднiсть вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку, i в разi прийняття нових, або змiни дiючих стандартiв переглядає i доповнює свою облiкову полiтику належним чином. Особливостями вiдображення елементiв фiнансової звiтностi є наступнi: пiдприємство представляє оборотнi та необоротнi активи та поточнi та довгостроковi зобов'язання як окремi роздiли в балансi; активи та зобов'язання, а також доходи i витрати пiдприємства представляються у фiнансовiй звiтностi окремо i пiдлягають взаємозалiку тiльки в тих випадках, коли це потрiбно положеннями облiкової полiтики; результати операцiй, якi не вiдносяться до основної дiяльностi пiдприємства, представляються шляхом взаємозалiку всiх доходiв i витрат, що виникають внаслiдок однiєї i тiєї ж операцiї. Крiм того, доходи i витрати, що виникають по групi аналогiчних операцiй, подаються у звiтi про фiнансовi результати та звiтi про рух грошових коштiв. Тим не менш, такi доходи i витрати, якщо вони iстотнi, розкриваються розгорнуто в примiтках до фiнансової звiтностi. Незавершене будiвництво (капiтальнi iнвестицiї, ряд. 020), що становить 26478 тис. грн., включає у себе: корiвники - 5607 тис. грн., молочний блок - 2782 тис. грн., реконструкцiя комбiкормового заводу - 1886 тис. грн., газовi балони - 1557 тис. грн. Iншi фiнансовi iнвестицiї (ряд. 045), що становить 465 тис. грн., включає у себе: iневстицiї в ПАТ "Першотравневий комбiкормовий завод" - 465 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (ряд. 160), що становить 99679 тис. грн., включає у себе наступних великих дебiторiв: заборгованiсть ДП "Iллiч-Рибак" за товари, послуги - 45988 тис. грн., заборгованiсть ВАТ "АГРО АЗОВ" за послуги та ТМЦ - 10106 тис. грн., заборгованiсть ДП "Iллiч-Агро Умань" за товари, послуги - 1988 тис. грн., заборгованiсть ВО ТОВ Молiс за товари - 3071 тис. грн., заборгованiсть ТОВ "Марiуполь-Агро" за товари - 3543 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (ряд. 210) , що становить 280019 тис. грн., включає у себе передоплати, дебiторську заборгованiсть за iншу продукцiю та фiнансову допомогу, яка складається з наступного: ТОВ "Харвiст Есетс" - 58810 тис. грн. (предоплату за послуги та ТМЦ); ТОВ "Харвiст Сторедж" - 21611 тис. грн. (передплата за послуги та ТМЦ); ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" - 3910 тис. грн. (передплата за активну електроенергiю); ТОВ "Софiївка" - 5607 тис. грн. (фiнансова допомога). Iншi оборотнi активи (ряд.250), що становлять 25479 тис.грн., включають у себе податковий кредит, документи за яким (коректно оформленi податковi накладнi) будуть отриманi у наступних перiодах. Основнi контрагенти: ПАТ "Волновахський РЕС" - 1461 тис. грн., ПАТ ММК iм. Iллiча - 2944 тис. грн., ТОВ "НФ Трейдiнг Україна" - 1250 тис. грн., ТОВ "Ессенс-Премiум" - 1832 тис. грн. Збiльшення iншого додаткового капiталу (ряд. 330) вiдбулося за рахунок вiднесення коригування переоцiнки основних засобiв у наступних сумах: будiвлi та споруди - 115 679 тис. грн., машини та обладнання - 22468 тис.грн., транспортнi засоби - 13646 тис.грн., iнструменти, прилади та iнвентар - 3136 тис.грн.; сума безоплатно отриманих необоротних активiв - 2044 тис.грн. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання (ряд. 450) у сумi 26470 тис. грн. включають у себе зобов'язання за облiгацiями. Iншi поточнi зобов'язання (ряд. 610) у сумi 22900 тис. грн. складаються з наступних великих зобов'язань: розрахунки з пайовиками за землю - 7916 тис. грн. (з неоформлених та незатребуваних платежiв); розрахунки з робiтниками пiдприємства - 4548 тис. грн.

Керівник

Пешехонов Максим Вячеславович

Головний бухгалтер

Давшан Галина Миколаївна
Звіт про фінансові результати за квартал року

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

752896

477356

Податок на додану вартість

015

120703

79559

Акцизний збір

020

0

0
025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

632193

397797

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

530217

381469

Валовий прибуток:

- прибуток

050

101976

16328

- збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

72809

117748

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

13790

10623

Витрати на збут

080

51816

12381

Інші операційні витрати

090

83014

108404

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

57646

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

26165

2668

- збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

7998

1579

Інші доходи

130

1801

31

Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

20802

2921

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

0

986

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

15162

371

- збиток

175

0

0

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0

0

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

15162

371

- збиток

195

0

0

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

15162

371

- збиток

225

0

0

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

340285

456952

Витрати на оплату праці

240

55238

111188

Відрахування на соціальні заходи

250

46772

51216

Амортизація

260

38796

38551

Інші операційни витрати

270

121622

78502

Разом

280

602713

736409
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

0.000

0.000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.000

0.000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00000000

0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.00000000

0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000Примітки

Iншi операцiйнi доходи (ряд. 060) в сумi 72809 тис. грн. включають у себе: реалiзацiю оборотних активiв (крiм фiнансових iнвестицiй) - 2270 тис. грн.; дотацiї - 7330 тис. грн.; ПДВ по спецдекларацiї - 60366 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати (ряд. 090) в сумi 83014 тис. грн. включають у себе: собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 4497 тис. грн.; збитки вiд уцiнки бiол. активiв - 57646 тис. грн.; витрати на утримання об'єктiв соцiально-культурного призначення - 6890 тис. грн.; Iншi фiнансовi доходи (ряд. 120) в сумi 7998 тис. грн. включають у себе: вiдсотки банку - 7271 тис. грн.; дохiд вiд продажу облiгацiй - 727 тис. грн. Фiнансовi витрати (ряд. 140) в сумi 20802 тис. грн.: вiдсотки по кредиту банку - 20 802 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати (ряд. 270) в сумi 121 622 тис. грн. включають у себе: витрати з охорони об'єктiв - 9788 тис. грн., елетроенергiя - 13763 тис. грн., ветеринарну медицину та iн. - 1048 тис. грн., ремонт та обслуговування ОЗ - 8238 тис. грн., податки - 630 тис. грн., орендна плата за технiку - 20012 тис. грн.

Керівник

Пешехонов Максим Вячеславович

Головний бухгалтер

Давшан Галина МиколаївнаКвартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку


ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА" фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складає<< предыдущая страница