Титульний аркуш - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Титульний аркуш - страница №2/3

3. Інформація про емітента


3.1. Повне найменування

ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

А01 №162481

3.3. Дата державної реєстрації

06.09.2006

3.4. Територія (область)

Донецька

3.5. Місцезнаходження

87504, м. Марiуполь, вул. Семашка, буд. 15, 4 поверх, кiмната 405

3.6. Статутний капітал (грн.)

1600000000.00

3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі

0.000

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.9. Чисельність працівників (чол.)

4464

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11.0 Вирощування зернових та технiчних культур, 01.21.0 Розведення великої рогатої худоби, 01.23.0 Розведення свиней

3.11. Органи управління емітента

Власник Емiтента - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Харвiст Холдинг"; Директор Емiтента - виконавчий орган Емiтента - Пешехонов Максим Вячеславович; Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) Емiтента - контролюючий орган Емiтента - склад ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) не визначався

3.12. Засновники емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА"; код за ЄДРПОУ: 00191129 Адреса: 87504, Донецька обл., м.Марiуполь, вул.Левченка,1

4. Інформація про посадових осіб емітента


4.1. Посада

Директор

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пешехонов Максим Вячеславович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 203749 21.02.1996 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

4.4. Рік народження

1979

4.5. Освіта

повна вища, iнженер-металург. Донецькiй Державний Технiчний Унiверситет, спецiальнiсть "Металургiя чорних металiв"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

6

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Харвiст Холдинг", комерцiйний директор

4.8. Опис

У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом та Контрактом, а саме: здiйснювати поточне керiвництво Пiдприємством, забезпечувати його дiяльнiсть, ефективне використання i збереження майна Пiдприємства, органiзовувати виробничу, господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть Пiдприємства. Змiн щодо особи, яка виконує зазначенi обов'язки протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Керiвник пiдзвiтний Власнику у межах установлених чинним законодавством, Статутом Пiдприємства, рiшеннями Власника та Контрактом. Посадова особа за сумiсництвом обiймає посади: комерцiйний директор ТОВ "ХАРВIСТ ЕСЕТС" , генеральний директор ТОВ "ХАРВIСТ СТОРЕДЖ", не є членом Ревiзiйної Комiсiї Пiдприємства.
4.1. Посада

Головний бухгалтер

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Давшан Галина Миколаївна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 408794 17.08.1996 Iллiчiвським РВ Марiупольського РУ УМВС України в Донецькiй обл.

4.4. Рік народження

1962

4.5. Освіта

вища, економiст-органiзатор сiльськогосподарського виробництва, Ворошиловський сiльськогосподарський iнститут, спецiальнiсть "Економiка i органiзацiя сiльського господарства"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

18

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

агроцех №6 ДП "IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС", Начальник бюро бухгалтерського облiку

4.8. Опис

У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю: органiзацiя бухгалтерського та податкового облiку результатiв господарської дiяльностi,контроль за економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, пiдпорядкована Директору. Змiн щодо особи, яка виконує зазначенi обов'язки протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах, не є членом Ревiзiйної Комiсiї пiдприємства.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"

5.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21672206

5.4. Місцезнаходження

01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД 034421

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

5.7. Міжміський код та телефон

+38044 277-50-00

5.8. Факс

+380 44 277-50-01

5.9. Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

5.10. Опис

Органiзацiя та проведення засобами Торгової системи Аукцiону з продажу 100000 (сто тисяч) шт. облiгацiй серiї А та 200000 (двiстi тисяч) шт. облiгацiй серiї В ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА "IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА". Органiзацiя та проведення Аукцiону вiдбувається згiдно вимог чинного законодавства, внутрiшнiх правил та положень ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".
5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"

5.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14282829

5.4. Місцезнаходження

83000, Донецька область, м. Донецьк, вул. Унiверситетська 2а

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 493197

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.10.2009

5.7. Міжміський код та телефон

+38044 231-73-52

5.8. Факс

+38044 231-70-56

5.9. Вид діяльності

здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг

5.10. Опис

Публiчне акцiонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", юридична особа за законодавством України, що здiйснює професiйну дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ № 493197 на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку i дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами (андеррайтинг), дата видачi 21.10.2009 року, строк дiї з 21.10.2009 р. по 21.10.2014 р. Послуги на ринку цiнних паперiв, дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, послуги андеррайтингу; грошовi розрахунки за допомогою послуг банку
5.1. Найменування

Спiльне пiдприємство товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДРАГОН КАПIТАЛ"

5.2. Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30965875

5.4. Місцезнаходження

01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-Д

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 376683

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.10.2007

5.7. Міжміський код та телефон

+380444907120

5.8. Факс

+380444907121

5.9. Вид діяльності

здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв i дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг

5.10. Опис

Спiльне пiдприємство товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДРАГОН КАПIТАЛ", юридична особа за законодавством України, що здiйснює професiйну дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку i дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, а саме андеррайтингу серiї АВ № 376683, що видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 19.10.2007 р., рiшення № 1216, строк дiї з 20.10.2007 р. по 20.10.2012 р. Послуги андеррайтингу, послуги на ринку цiнних паперiв, дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.
5.1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

5.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

5.4. Місцезнаходження

04107, м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 498004

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

5.7. Міжміський код та телефон

+38044 585-42-40

5.8. Факс

+38044 585-42-40

5.9. Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

5.10. Опис

Послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах Емiтента, обслуговування операцiй Емiтента щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй Емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв вiдповiдно до Положення про депозитарну дiяльнiсть, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку вiд 17.10.2006 №999, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.11.2006 за №1238/13112, та внутрiшнiх документiв Депозитарiю. Проведення депозитарних операцiй щодо розмiщення через Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" цiнних паперiв Емiтента (реєстрацiйни номер випуску цiнних паперiв 35/2/12-Т; 36/2/12-Т. дата реєстрацiї випуску 23.04.2012р.), ведення реєстру цiнних паперiв.
5.1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДЕК"

5.2. Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

13480208

5.4. Місцезнаходження

83048, м.Донецьк, вул.Унiверситетська, 77

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0185

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

5.7. Міжміський код та телефон

+38062 381-32-66

5.8. Факс

+38062 311-07-93

5.9. Вид діяльності

аудиторськi послуги, аудиторськi перевiрки установ

5.10. Опис

Аудиторська фiрма: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДЕК" (ЄДРПОУ: 13480208, мiсце та дата проведення державної реєстрацiї аудиторської фiрми - Виконавчий комiтет Донецької мiської ради 30.03.1995р., номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособно надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України - Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм (видане АПУ) №0185 вiд 26.01.2001р. Аудиторськi послуги, у тому числi перевiрки.
5.1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЮРIК"

5.2. Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

16480462

5.4. Місцезнаходження

04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.04.2010

5.7. Міжміський код та телефон

+38044 484-00-53

5.8. Факс

+38044 484-00-53

5.9. Вид діяльності

уповноважене рейтингове агентство

5.10. Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЮРIК" - уповноважене рейтингове агентство (свiдоцтво про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, видане НКЦПФР за №4 вiд 12.04.2010р. Послуги по визначенню рейтингової оцiнки боргового iнструменту, а саме: iменних процентних забезпечених облiгацiй. Результатом проведеної рейтингової оцiнки є кредитний рейтинг боргового iнструменту, визначений за Нацiональною рейтинговою шкалою. Процедура рейтингування вiдбувається вiдповiдно до вимог чинного Законодавства України, "Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцiнки за Нацiональною рейтинговою шкалою", затверджених Рiшенням НКЦПФР вiд 21.05.2007р. №1042 та авторської Методики визначення рейтингової оцiнки ТОВ "РЮРIК"
5.1. Найменування

Фiзична особа-пiдприємець Свердлiченко Ярослав Анатолiйович

5.2. Організаційно-правова форма

ПIДПРИЄМЕЦЬ - ФIЗИЧНА ОСОБА

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

2864023372

5.4. Місцезнаходження

м. Кiровоград, вул. Преображенська, 6, кв. 62

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

ВО1 504102

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.11.2006

5.7. Міжміський код та телефон

+380 50 580-57-31

5.8. Факс

+380 50 580-57-31

5.9. Вид діяльності

юридичнi послуги

5.10. Опис

Фiзична особа-пiдприємець Свердлiченко Ярослав Анатолiйович дiє на пiдставi Свiдоцтва про державну реєстрацiю, серiя ВО1 №504102, видане 13 листопада 2006р. Виконавчим комiтетом Кiровоградської мiської ради. Надання юридичних послуг з питань корпоративного права
5.1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Страхове товариство "Iллiчiвське"

5.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25186738

5.4. Місцезнаходження

01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 38б, оф. 12

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АB 584086

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.05.2011

5.7. Міжміський код та телефон

+380 44 207-01-80

5.8. Факс

+380 44 207-01-83

5.9. Вид діяльності

страхування

5.10. Опис

Приватне акцiонерне товариство "Страхове товариство "Iллiчiвське" " в особi директора Марiупольської фiлiї товариства Чако Євгена Олександровича, який дiє на пiдставi Положення про Марiупольську фiлiю та доручення №238 вiд 29.04.2011р., керуючись законом України "Про страхування" №2745-IН вiд 04.10.2001р., Законом України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi наземних транспортних засобiв" вiд 01.07.2004р. №1961-IV, уклало договiр про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. Марiупольська фiлiя Приватне акцiонерне товариство "СТ "Iллiчiвське": юридична адреса: 87549, Україна, м. Марiуполь, вул. Казанцева, 20. Фактична адреса: 87504, Україна, м.Марiуполь, пр-т. Iллiча, 54. Тел. +380629 41-28-00, факс. +380629 41-27-11
Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.04.2012

35/2/12-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

відсоткові

1000.00

100000

Бездокументарна Іменні

100000000.00

18.000

кожнi три мiсяцi, 7 вiдсоткових перiоди

1200943.90

06.12.2013

Опис

Рiшення про випуск облiгацiй прийнято Власником Емiтента (Протокол №42 Загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Харвiст Холдинг", вiд 28.03.2012р.) Параметри випуску: облiгацiї серiї А, iменнi вiдсотковi забезпеченi. Форма iснування бездокументарна. Вид розмiщення: вiдкрите. Початок розмiщення: 14.05.2012р. Дата кiнця розмiщення: 13.05.2013р. Дата початку погашення: 05.12.2013р. Дата кiнця погашення: 06.12.2013р. Метою емiсiї облiгацiй є залучення коштiв юридичних та фiзичних осiб. Залученi кошти будуть використанi на розширення виробництва та фiнансування поточної дiяльностi емiтента, а саме: придбання сировини та матерiалiв - 47%, обслуговування виробництва та зберiгання продукцiї - 53%. Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями - є грошовi кошти Емiтента, отриманi вiд господарської дiяльностi, якi залишаються пiсля проведення розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi шляхом розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу Емiтента, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi. Облiгацiї серiї А вiльно обертаються на територiї України протягом термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї А на всi вiдсотковi перiоди становить 18% (вiсiмнадцять вiдсоткiв) рiчних. Виплата вiдсоткового доходу по облiгацiям серiї А за сьомий вiдсотковий перiод здiйснюється одночасно з погашенням зазначеної серiї облiгацiй. Якщо Емiтент викупив 100% облiгацiй вiдповiдної серiї до початку погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Власником Емiтента. Розмiщення облiгацiй вiдбувається на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Лiстингу/делiстингу облiгацiй на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" не вiдбувалося. На ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.08.2012 року було розмiщено 25000 шт. облiгацiй серiї А загальною номiнальною вартiстю 25000,00 тис. грн., з початку розмiщення було розмiщено 26470 шт. загальною номiнальною вартiстю 26470,00 тис. грн.

23.04.2012

36/2/12-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

відсоткові

1000.00

200000

Бездокументарна Іменні

200000000.00

18.000

кожнi три мiсяцi, 10 вiдсоткових перiоди

0.00

19.12.2014

Опис

Рiшення про випуск облiгацiй прийнято Власником Емiтента (Протокол №42 Загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Харвiст Холдинг", вiд 28.03.2012р.) Параметри випуску:облiгацiї серiї В, iменнi вiдсотковi забезпеченi. Форма iснування бездокументарна. Вид розмiщення: вiдкрите. Початок розмiщення: 18.06.2012р.Дата кiнця розмiщення: 17.06.2013р. Дата початку погашення: 18.12.2014р. Дата кiнця погашення: 19.12.2014р. Метою емiсiї облiгацiй є залучення коштiв юридичних та фiзичних осiб. Залученi кошти будуть використанi на розширення виробництва та фiнансування поточної дiяльностi емiтента, а саме: придбання сировини та матерiалiв - 47%, обслуговування виробництва та зберiгання продукцiї - 53%. Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями - є грошовi кошти Емiтента, отриманi вiд господарської дiяльностi, якi залишаються пiсля проведення розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi шляхом розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу Емiтента, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi. Облiгацiї серiї В вiльно обертаються на територiї України протягом термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Вiдсоткова ставка за облiгацiями В на 1-6 вiдсотковi перiоди становить 18% (вiсiмнадцять вiдсоткiв) рiчних, а на 7-10 вiдсотковi перiоди, встановлюється Власником Емiтента, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може становити менше нiж 2% рiчних. Нова вiдсоткова ставка, або пiдтвердження незмiнностi попередньої буде опублiковано в тому ж виданнi, в якому був опублiкований зареєстрований Проспект емiсiї облiгацiй, до 12.11.2013р. Виплата вiдсоткового доходу по облiгацiям серiї В за десятий вiдсотковий перiод здiйснюється одночасно з погашенням зазначеної серiї облiгацiй. Якщо Емiтент викупив 100% облiгацiй вiдповiдної серiї до початку погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Власником Емiтента. На ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" розмiщення облiгацiй серiї В не вiдбувалося. Лiстингу/делiстингу облiгацiй на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" не вiдбувалося.<< предыдущая страница   следующая страница >>