Титульний аркуш - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Титульний аркуш - страница №1/3

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор

 

 

 

Пешехонов Максим Вячеславович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

14.12.2012

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2012 року

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

34550446

1.4 Місцезнаходження емітента

87504, м. Марiуполь, вул. Семашка, буд. 15, 4 поверх, кiмната 405

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

+380 6296 3-28-69, +380 95 292-30-12, +380 62 311- 57- 57

1.6 Електронна поштова адреса емітента

Marya.Popova@harveast.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.10.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

http://agrodonbass.comua.net/investors.html

в мережі Інтернет

25.10.2012
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст


1. Інформація про емітента

X

2. Основні відомості про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента

а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

а) інформація про зобов'язання емітента

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:

а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента

X

16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)
18. Примітки:
Основнi вiдомостi про випущенi акцiї, похiднi та iншi цiннi папери емiтента не надаються з причини вiдсутностi випускiв зазначених активiв. Iнформацiя щодо контролюючого органу пiдприємства - голову та членiв Ревiзiйної комiсiї або Ревiзора буде надана за фактом створення. Створення контролюючого органу пiдприємства планується у першому кварталi 2013 року. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, собiвартостi продукцiї не надається з причини того, що частка переробного виробництва не перевищує 5% загального обсягу виробництва пiдприємства, а також пiдприємство не здiйснює виробництво, яке за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi вiдноситься до виробництва та розподiлення електроенергiї, газу та води. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб не надаються у зв'язку з тим, що пiдприємство не приймало участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного року. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, про замiну управителя, про керуючого iпотекою, про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом не надається з причини не проведення пiдприємством вищезазначених заходiв та дiй. Iнформацiя про iпотечне покриття, а саме про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду, замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не надається з причини вiдсутностi вищезазначених заходiв та дiй на пiдприємствi. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, не надається з причини вiдсутностi зазначених дiй на пiдприємствi. Аудиторський висновок на предмет виявлення вiдповiдностi стану iпотечного покриття даним реєстру iпотечного покриття та вимогам Закону України "Про iпотечнi облiгацiї" не надається з причини вiдсутностi випуску iпотечних облiгацiй пiдприємством. Промiжна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не надається з причини не складання зазначеної на пiдприємствi. Пiдприємство здiйснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облiк результатiв своєї роботи, складає статистичну iнформацiю в порядку, визначеному чинним законодавством України. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається з причини того, що цiльовi облiгацiї, забезпеченi об'єктами нерухомостi не випускалися.
следующая страница >>