Титульний аркуш Повідомлення - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Титульний аркуш Повідомлення - страница №1/1

Титульний аркуш Повідомлення


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.о. Генерального директора

 

 

 

Магда О.I.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)М.П.
23.05.2013

(дата)Особлива інформація емітента


1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00130872

1.4 Місцезнаходження емітента

69006, м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, 20

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(062) 389-48-96 (062) 389-48-96

1.6 Електронна поштова адреса емітента

RoginaAV@dtek.com2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

18.05.2013
(дата)

2.2. Повідомлення

92 (3642) Бюлетень. Цiннi папери України

22.05.2013

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.dniproenergo.ua

в мережі Інтернет

22.05.2013
(адреса сторінки)
(дата)Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.05.2013

звільнено

Генеральний директор

Магєра Ю.М.

д/в д/в
д/в

0.0009

Зміст інформації:

17.05.2013 року Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО" прийняла рiшення припинити повноваження Магєри Юрiя Михайловича як Генерального директора ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» у зв’язку з його звiльненням 17 травня 2013 року за власним бажанням.
Магєра Ю.М. згоди на розкриття паспортних даних не давав.
Магєра Ю.М. володiє 55 акцiями Товариства, що становить 0,0009% статутного капiталу Товариства.
Магєра Ю.М. перебував на посадi з 15.05.2012 року.
Магєра Ю.М. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

17.05.2013

призначено

Виконуючий обов"язки Генерального директора

Магда О.I.

д/в д/в
д/в

0.0000

Зміст інформації:

17.05.2013 Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО" прийняла рiшення обрати Магду Олексiя Iвановича виконуючим обов’язки Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» за сумiсництвом з 18 травня 2013 року на строк до обрання Наглядовою радою Товариства Генерального директора Товариства.
Магда О.I. згоди на розкриття паспортних даних не давав.
Магда О.I. не володiє акцiями Товариства.
Магда О.I. перебуває на посадi Керiвника Департаменту iз взаємодiї з профспiлковими органiзацiями та регiональною владою Дирекцiї з генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК» (за основним мiсцем роботи).
Магда О.I. обiймав наступнi посади:
27.04.2009-02.07.2012 - Комерцiйний директор ТОВ "ДТЕК СХIДЕНЕРГО";
02.01.2008-17.04.2009 - Начальник вiддiлу маркетингу ЗАТ "КонтурГлобал Україна"
14.06.2007-28.12.2007 - Начальник сектору маркетингу "Контур Глобал Менеджмент, Iнк", тощо.
Магда О.I. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.