Тимчасовий порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рішенням обласної ради від 10. 04. 22013 №18/40 порядок 1 83.59kb.
Мом, Київ Уряд Кабмін спростив порядок видачі дозволів на працевлаштування... 1 83.81kb.
Прийнятий 1 436.59kb.
Т.І. Грідчина 6 екологічні проблеми захисту винограду від шкідливих... 32 3745.57kb.
1. Затвердити Порядок видачі ветеринарних документів, що додається 1 91.72kb.
Технологічна картка адміністративної послуги з видачі свідоцтва про... 1 52.31kb.
Наказ №103-ц про введення в дію положень про порядок видачі посвідчень... 2 546.32kb.
Заступник Голови Держгірпромнагляду України 3 409.81kb.
Згідно статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»... 1 293.87kb.
Міністерство юстиції україни наказ 11. 07. 2012 №1043/5 1 96.68kb.
1. Затвердити Порядок підтвердження кваліфікації осіб, відповідальних... 1 96.05kb.
Еволюційний шлях зірок -від народження зорі, яке триває мільйон років... 1 66.55kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Тимчасовий порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів - страница №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО


Рішення обласної ради

від 2012 року №


Додаток 2
ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ АБО ВІДМОВИ В ЇХ ВИДАЧІ, ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ, ВИДАЧІ ДУБЛІКАТІВ, АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛІВ
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Тимчасовий порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення в Закарпатській області або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів (далі – Тимчасовий порядок) визначає процедуру видачі юридичним та фізичним особам – суб'єктам підприємницької діяльності (далі – заявники) дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (далі – ПЗФ місцевого значення), за винятком, коли природні ресурси мають загальнодержавне значення, корисних копалин, природних ресурсів, які використовуються для заготівлі деревини шляхом проведення рубок головного користування, добування живиці, мисливських видів тварин, водних живих ресурсів, використання видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України, Переліку видів тварин і судинних рослин, що підлягають особливій охороні на території Закарпатської області, а також рослинних угруповань, що занесені до Зеленої книги України, та тих, що підлягають особливій охороні на території Закарпатської області.

1.2. Спеціальне використання природних ресурсів у межах ПЗФ місцевого значення здійснюється на підставі дозволів, що видаються відповідною місцевою (сільською, селищною, міською, районною) радою, на території якої знаходяться ці природні ресурси (далі – місцева рада) за погодженням з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області (далі – Держуправління) через місцевий дозвільний центр.

1.3. Дозвіл є документом, який засвідчує право заявника здійснювати спеціальне використання природних ресурсів у межах ПЗФ місцевого значення в обсягах, визначених у затвердженому Держуправлінням ліміті на спеціальне використання природних ресурсів у межах ПЗФ місцевого значення.

1.4. Дозвіл видається за формою, встановленою у додатку 1 до цього Тимчасового порядку. Будь-які виправлення в дозволі забороняються. Видача дозволів здійснюється на безоплатній основі.РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК ВИДАЧІ АБО ВІДМОВИ У ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ

2.1. Для отримання дозволу заявники подають до дозвільного центру клопотання за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 № 1176 „Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру” (далі – заява), в якому зазначається назва ПЗФ місцевого значення, у межах якого планується здійснення спеціального використання природних ресурсів, підприємство, установа, організація, підприємець чи громадянин у землекористуванні/землеволодінні яких перебуває ПЗФ місцевого значення або його частина (далі – відповідальні особи), вид використання, конкретні ділянки, на яких передбачається використання природних ресурсів, обсяги та терміни використання.

У разі, якщо заявник не є одночасно відповідальною особою, до клопотання додаються:


 • копія угоди заявника з відповідальною особою щодо додержання режиму ПЗФ місцевого значення, у межах якого буде здійснюватися використання природних ресурсів, в якій вказано обсяг, місце та інші умови використання. Якщо ПЗФ місцевого значення не має спеціальної адміністрації, то надається погодження відповідальної особи;

 • для підприємств, установ, організацій – копії статутних документів;

 • для підприємців – копії паспорта (1, 2 сторінки та сторінки де вказано місце прописки) і свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

 • затверджений Держуправлінням проект ліміту з картосхемою території чи об'єкту ПЗФ із зазначенням ділянок, де буде здійснюватися використання природних ресурсів.

Матеріали щодо видачі дозволу з дозвільного центру передаються до відповідної місцевої ради, уповноваженої видавати дозвіл.

2.2. Місцева рада розглядає та приймає на пленарних засіданнях рішення щодо видачі або відмови у видачі дозволу протягом місяця з дня одержання від заявника заяви з відповідними матеріалами.

Після прийняття місцевою радою на пленарному засіданні рішення щодо видачі дозволу, дозвіл разом з відповідним рішенням місцевої ради надсилається на погодження до Держуправління.

Письмове повідомлення місцевої ради про відмову у видачі дозволу надається заявнику особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення (письмове повідомлення місцевої ради надається державному адміністратору) із зазначенням передбачених Тимчасовим порядком підстав для такої відмови у строк, встановлений для видачі дозволу.

Видача дозволу заявнику здійснюється в дозвільному центрі державним адміністратором за принципом організаційної єдності.

2.3. Підставою для відмови у видачі дозволу є: • відсутність затвердженого у встановленому законодавством порядку ліміту;

 • порушення умов природокористування та режиму ПЗФ місцевого значення;

 • подання заявником неповного пакета документів, перелік яких встановлений цим Порядком;

 • виявлення в документах, наданих заявником, недостовірних відомостей;

 • негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі дозволу.

Відмова у видачі дозволу за підставами, не передбаченими Тимчасовим порядком, не допускається.

2.4. Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено до Мінприроди України або до суду.

2.5. Заява про оскарження рішення про відмову у видачі дозволу подається до Мінприроди України протягом строку, що не перевищує десяти днів з дня одержання відповідного рішення. Заява розглядається у десятиденний строк. Про результати розгляду заявник повідомляється у письмовій формі.

2.6. У разі усунення заявником причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється місцевою радою у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви заявника, документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.

При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі дозволу з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком неусунення чи усунення в неповному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

2.7. Строк дії дозволу не може бути більшим, ніж затверджений строк використання певного виду природного ресурсу, встановленого у відповідному ліміті: • у науково-дослідних цілях – на період виконання теми наукових робіт;

 • у природоохоронних цілях – на п’ять років;

 • в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях – на п’ять років;

 • для потреб моніторингу навколишнього природного середовища – на п’ять років;

 • на заготівлю деревини під час здійснення лісогосподарських заходів, не пов'язаних з використанням лісових ресурсів (поліпшення якісного складу лісів), під час проведення інших заходів (розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо), на збір лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, сіна, випасання худоби та інші види використання – на один рік;

2.8. У разі, якщо у місячний строк заявнику не видано або не направлено дозвіл або рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі дозволу заявник має право здійснювати використання природних ресурсів у межах ПЗФ місцевого значення відповідно до поданої заяви. Копія заяви (опису прийнятих документів) з відміткою про дату її прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів державному адміністратору або місцевій раді.

2.9. Днем видачі дозволу вважається останній день строку розгляду заяви місцевою радою.РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ ДОЗВОЛІВ

3.1. Місцева рада подає дозвіл для погодження до Держуправління у трьох примірниках.

До дозволу додаються:


 • клопотання про погодження дозволу;

 • завірена копія прийнятого місцевою радою рішення на пленарному засіданні щодо видачі дозволу.

3.2. Держуправління в десятиденний термін розглядає заяву про погодження дозволу з документами, що додаються до нього, і погоджує дозвіл або повертає місцевій раді документи з письмовим поясненням підстави для відмови у погоджені дозволу.

Дозвіл погоджується у трьох примірниках, один з яких залишається в Держуправлінні, інші – направляються до місцевої ради.

3.3. Підставою для відмови у погоджені дозволу є:


 • відсутність затвердженого у встановленому законодавством порядку ліміту;

 • подання неповного пакету документів, перелік яких встановлено в пункті 3.1. цього Тимчасового порядку;

 • виявлення в документах недостовірних відомостей;

 • негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

3.4. Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено до Мінприроди України або до суду.

3.5. Заява про оскарження рішення про відмову у видачі дозволу подається протягом строку, що не перевищує десять днів з дня одержання відповідного рішення. Заява розглядається у десятиденний строк. Про результати розгляду заявник повідомляється у письмовій формі.


РОЗДІЛ ІV. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПЗФ
4.1. Природокористування в межах ПЗФ місцевого значення згідно з отриманими дозволами здійснюється заявниками з дотриманням вимог існуючих нормативних актів щодо використання відповідних природних ресурсів без порушення встановленого режиму охорони ПЗФ місцевого значення із забезпеченням дотримання вимог чинного законодавства.
РОЗДІЛ V. ПОРЯДОК ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ, ВИДАЧІ ДУБЛІКАТІВ, АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛІВ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ І ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
5.1. Місцева рада розглядає та приймає на пленарних засіданнях рішення щодо переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволу протягом місяця з дня одержання від заявника відповідної заяви.

5.2. Підставами для переоформлення дозволу є: • зміна найменування заявника – юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця;

 • зміна місцезнаходження заявника.

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу заявник зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати місцевій раді заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню, і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

Місцева рада протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї, зобов'язана видати переоформлений на новому бланку за формою, встановленою у додатку 2 до цього Тимчасового порядку, дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу.

Одночасно з переоформленим на новому бланку дозволом місцева рада на вимогу заявника видає останньому безоплатно засвідчену ним копію дозволу.

У разі переоформлення дозволу місцева рада не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення дозволу приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що був переоформлений, з внесенням відповідних змін до реєстру дозволів.

Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строк дії дозволу, що переоформлявся.

Не переоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним.

5.3. Підставами для анулювання місцевою радою дозволу є:


 • звернення заявника з заявою про анулювання дозволу;

 • припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація), якщо інше не визначено Тимчасовим порядком;

 • припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

 • різке погіршення стану навколишнього природного середовища внаслідок природокористування;

 • порушення умов природокористування та режиму території ПЗФ місцевого значення;

 • встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається заявнику поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття (винесення) рішення.

Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття (винесення) рішення про його анулювання, якщо інше не передбачено законом

Рішення місцевої ради про анулювання документа дозвільного характеру може бути оскаржено в суді.

Анулювання дозволу з підстав, не встановлених Тимчасовим порядком, що регулює відносини, пов'язані з одержанням дозволу, є підставою для визначення такого дозволу анульованим безпідставно. У цьому разі дозвіл підлягає поновленню. Поновлення дозволу відбувається шляхом здійснення відповідного запису в реєстрі дозволів та повернення заявнику безпідставно анульованого дозволу.

Якщо безпідставно анульований дозвіл знаходиться у заявника, поновлення його дії відбувається лише за здійсненням відповідного запису в реєстрі дозволів та направленням місцевою радою письмового повідомлення про поновлення безпідставно анульованого дозволу.

У разі знищення місцевою радою або заявником безпідставно анульованого дозволу міська рада видає заявнику новий дозвіл.

Строк дії безпідставно анульованого документа дозволу подовжується на строк, протягом якого такий дозвіл вважався анульованим, але не більше строку використання природних ресурсів, встановленого у відповідному ліміті.

Днем поновлення безпідставно анульованого дозволу є день внесення відповідного запису до реєстру документів дозвільного характеру.

5.4. Підставами для видачі дубліката дозволу є:


 • втрата дозволу;

 • пошкодження дозволу.

У разі втрати дозволу заявник зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати місцевій раді заяву про видачу дубліката дозволу.

У разі, якщо бланк дозволу непридатний для використання внаслідок його пошкодження, заявник подає місцевій раді заяву про видачу дубліката дозволу та непридатний для використання дозвіл.

Строк дії дубліката дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеному у втраченому або пошкодженому дозволі.

Заявник, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого, провадить свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дубліката дозволу, зареєстрованою місцевою радою.

Місцева рада зобов'язана протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дозволу надати заявникові дублікат дозволу за формою, встановленою у додатку 2 до цього Тимчасового порядку, замість втраченого або пошкодженого.

У разі видачі дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого місцева рада не пізніше наступного робочого дня з дня видачі дубліката дозволу приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що був втрачений або пошкоджений, із внесенням відповідних змін до реєстру дозволів.

Зупинення розгляду документів, поданих для отримання дозволу, можливе за бажанням заявника шляхом письмового повідомлення про це місцеву раду або державного адміністратора, який протягом одного робочого дня повідомляє про це місцеву раду.

У разі розгляду судом справи щодо території/об’єкта ПЗФ місцевого значення, на використання ресурсів якого видається дозвіл, розгляд документів, поданих для його отримання, зупиняється до винесення судом відповідного рішення.

Місцева рада поновлює розгляд документів після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Перебіг строку розгляду документів, поданих для отримання дозволу, зупиняється з дня зупинення розгляду таких документів. З дня поновлення такого розгляду перебіг строку розгляду документів продовжується.

Про зупинення та поновлення місцевою радою розгляду документів, поданих для отримання дозволу, протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення повідомляється заявнику.

У визначених законом випадках правонаступник заявника має право провадити діяльність на підставі дозволу, виданому заявнику, у межах строку їх дії до оформлення дозволу на правонаступника такого заявника.

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) дозволу здійснюється в дозвільному центрі державним адміністратором за принципом організаційної єдності.

Додаток 1 до тимчасового порядку видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення в Закарпатській області або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів
ПОГОДЖЕНО

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області
"______"________________20___р.
ДОЗВІЛ №

"___"______________ 20__ р.

на спеціальне використання природних ресурсів

у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

місцевого значення Закарпатської області на 20____ рік

Виданий __________________________________________________________________

(назва місцевої/сільської, селищної, міської, районної/ ради, що видала дозвіл)

__________________________________________________________________

на використання природних ресурсів у межах __________________________

__________________________________________________________________

(тип, категорія природно-заповідного об'єкта та його назва)

__________________________________________________________________


Дозвіл видано_____________________________________________________

(повна назва природокористувача, якому видано дозвіл)


за лімітом, затвердженим Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області

від ___________ 20 ___ р. № ___________
з/п

Назва природного ресурсу/вид природокористування

Місце використання (назва урочища, номери кварталів, виділів, площа в га)

Обсяг використання

Особливі умови

одиниця виміру

ліміт

1

2

3

4

5

6


Дозвіл дійсний до "___"____________ 20 р.

____________________________ ____________

(посада) М.П. (підпис)

Начальник Державного управління

охорони навколишнього природного

середовища в Закарпатській області А.В. Погорєлов

Додаток 2 до тимчасового порядку видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення в Закарпатській області або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів

ДУБЛІКАТ (ПЕРЕОФОРМЛЕНИЙ)
ДОЗВІЛ №

"___"______________ 20__ р.

на спеціальне використання природних ресурсів

у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

місцевого значення Закарпатської області на 20____ рік

Виданий __________________________________________________________________

(назва місцевої/міської,селищної та сільської/ ради, що видала дозвіл)

__________________________________________________________________

на використання природних ресурсів у межах __________________________

__________________________________________________________________

(тип, категорія природно-заповідного об'єкта та його назва)

__________________________________________________________________


Дозвіл видано_____________________________________________________

(повна назва природокористувача, якому видано дозвіл)


за лімітом, затвердженим Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області

від ___________ 20 ___ р. № ___________
з/п

Назва природного ресурсу/вид природокористування

Місце використання (назва урочища, номери кварталів, виділів, площа в га)

Обсяг використання

Особливі умови

одиниця виміру

ліміт

1

2

3

4

5

6Дозвіл дійсний до "___"____________ 20 р.

_______________________________ ____________

(посада) М.П. (підпис)


Начальник Державного управлінняохорони навколишнього природного

середовища в Закарпатській області А.В. Погорєлов