Текстуальне вивчення творів 120 год., позакласне читання 8 год., уроки розвитку зв’язного мовлення 8 год., резервний час 4 год - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Текстуальне вивчення творів 120 год., позакласне читання 8 год., уроки розвитку зв’язного - страница №1/1

Календарно-тематичне планування

з української літератури для 9 класу

(поглиблене вивчення)

(140 год. на рік: 4 год. на тиждень)

(текстуальне вивчення творів – 120 год., позакласне читання – 8 год., уроки розвитку зв’язного мовлення – 8 год., резервний час – 4 год.)


за програмою, рекомендованою МОНУ:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / Програму підготували М.П.Бондар, Н.В.Левчик, Р.В.Мовчан, В.І.Цимбалюк, М.М.Сулима; за редакцією Р.В.Мовчан. – К.: Грамота, 2009.


,,Погоджено ,,Затверджено

____________2012р. ____________ 2012р. _________ (Ришкова О.В.) ________(Горбенко О.М.)
І семестрп/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть год

Дата

пров.
Вступ

2
1

Українська література як складова частина світового літературного процесу, її специфіка, тісний зв'язок із фольклором. Цілісний характер української літератури, роль і місце її в житті нації. Складність розвитку української літератури протягом віків (основні етапи розвитку, періодизація)

1
2

Художній твір – нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм загальнолюдських вартостей. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах. Літературний процес у культурному житті народу. Літературознавство як наука про літературу, її основні частини. Найвідоміші українські літературознавці.

1
Усна народна творчість

10
3

Початки художньої творчості народу. Багатство народної обрядовості в Україні, її синкретичний і символічний характер. Найдавніші міфологічні уявлення наших предків(проукраїнські язичницькі божества, демонологія)

1
4

Специфіка фольклору як усної народної творчості, його основні риси, жанри. Багатство і розмаїття пісенної творчості українців.

1Родинно-побутові пісні

2
5

Процес виникнення фольклору. Види родинно-побутових пісень. Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка, образотворчі засоби пісні.

1
6

Пісні про кохання «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько, вечір близенько», «В кінці греблі шумлять верби», «За городом качки пливуть», «Світи, світи, місяченьку», «Лугом іду коня веде», «Чи я в лузі не калина була…». Аналіз текстів, визначення їхніх мотивів, тематики, художньо-поетичних засобів, образи-символи.(4 пісні напам’ять на вибір)

1Українське весілля.

3
7,8

Весілля – один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні: «До бору, дружечки, до бору…», «А брат сестрицю та й розплітає…», «Розвий, сосно, сімсот квіток…», «Спечить мені коровай красний…», «Горіла сосна, палала…», «Летять галочки у три рядочки…», «Ой, матінко, не лай мене…»(на вибір). Естетична специфіка весільної пісні як обрядової.

2
9

Використання елементів народної обрядовості у творах українських письменників(Г.Квітка-Основ’яненко, І.Котляревський, Т.Шевченко, Марко Вовчок, П.Куліш, М.Стельмах, У.Самчук)

1Українські народні балади

3
10

Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад(легендарні, історичні, сімейні, любовні тощо). Художня майстерність. Аналіз балад «Бондарівна», «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить…» Теорія літератури: балада.

1
11

Художній прийом метаморфози, перетворення дівчини на тополю «Ой чиє ж то жито…». Аналіз балади «Козака несуть». Використання мотивів та образів народних балад у літературі (Т.Шевченко, І.Карпенко-Карий, М.Старицький, Панас Мирний, І.Франко та ін..). Теорія літератури: метаморфоза.

1
12

Фольклористика як наука про усну народну творчість, найвідоміші українські фольклористи. Узагальнення знань.

1
13

РЗМ№1Дискусія на тему: «Світове значення української народної творчості»14

Контрольна робота з теми «Усна народна творчість» у вигляді контрольного твору.

1Запис у журналі: ТЕМАТИЧНА


Давня українська література

23Українська середньовічна література ХІ-ХVст.

4
15

Розвиток писемності після хрещення Руси-України(988). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, «Ізборник Святослава»).

1
16

Високий розвиток освіти та культури на Русі. «Велесова книга» як літературна пам’ятка дохристиянського періоду. Історія відкриття пам’ятки, її зміст і полеміка щодо достовірності. Самобутній характер давньоруської літератури, її багатожанровість.

1Перекладна церковна література. Біблія(фрагменти)17

Біблія як найвизначніша пам’ятка світової літератури, час і місце її створення, автори. Легенди: Про створення світу, Про перших людей Адама і Єву, Про потоп на землі, Про Вавилонську вежу, Про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина. Притча про сіяча.

«Біблія» - Святе письмо (Старий та Новий Заповіт) і збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга псалмів, Пісня пісень). Теорія літератури: поглиблення поняття про притчу, псалми(молитви), сентенції1
18

Цар Соломон та його «Книга приповістей» з мудрими афористичними настановами(сентенціями). Біблійні книги в давній Україні: Псалтир(молитви), Євангелії(про Ісуса Христа), Апостол(про Його учнів). Українські переклади Біблії(П.Куліш, І.Пулюй, І.Нечуй-Левицький, І.Огієнко, І.Хоменко та ін..) Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах..

1Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори.

4
19

«Літопис Руський» - велетенська епопея подій всесвітньої історії та історії Київської Русі до кінця ХІІІст. («Повість минулих літ», «Київський літопис», «Галицько-Волинський літопис»). Лаврентіївський та Іпатський літописні зводи.

1
20

«Повість минулих літ» - історична книга і збірка епічних творів, найвідоміші оповідання і перекази з неї. Укладачі літописів (Нестор Літописець) «Повчання…» Володимира Мономаха – зразок дидактичного жанру в середньовічній літературі.

1
21

«Слово про закон і благодать» Іларіона – зразок ораторської прози в давній літературі. Виникнення Києво-Печерського монастиря. «Києво-Печерський патерик» як пам’ятка житійної літератури, місце його укладання, головні герої. Зміст оповідання «Про Прохора-чорноризця…»

1
22

«Слово про похід Ігорів» - зразок героїчного епосу в давній літературі, її вершинне досягнення(узагальнююче повторення)

1
23

Позакласне читання№1 Літопис Руський.

1
24

Контрольна робота з теми «Українська середньовічна література» та «Оригінальна література княжої Руси-України»

1Запис у журналі: ТЕМАТИЧНА


Українська література Ренесансу і бароко.

4
25


Українське бароко в загальноєвропейському контексті, його національні джерела, основні риси. Теорія літ.:ренесанс, бароко.

Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій в розвитку української культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в Україні («Буквар»1574; «Апостол» 1574; «Біблія» 1581)1
26

Іван Вишенський- мислитель, богослов, полеміст, його найвидатніший твір «Послання до єпископів». Інші видатні українські полемісти. Теорія літ.: полемічна література, послання, публіцистика.

1
27

Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г.Грабянки, С.Величка) як самобутнє явище української культури. Найголовніші літописні оповіді: Чорна рада 1663р. у Ніжині(з «Літопису Самовидця»); битва козаків з поляками під Корсунем 1648р. під керівництвом Богдана Хмельницького(із «Літопису Григорія Грабянки»); про напад татар на Запорізьку Січ 1657р. і боротьба з ними І.Сірка (із «Літопису Самійла Величка»)

1
28

Висока художня майстерність козацьких літописів, їх значення в літературі, використання у творчості Т.Шевченка, П.Куліша, І. Нечуя-Левицького, П.Загребельного, Ю.Мушкетика. Теорія літ.: козацькі літописи. «Історія Русів»(фрагменти) анонімного автора. Політична і культурна історія України, зображення національного і релігійного гніту.

1Поезія

3
29

Силабічні вірші в давній українській поезії Касіяна Саковича, Климентія Зинов”єва, ІванаНекрашевича, «мандрівних дяків» (загальний огляд) Теорія літ.: силабічна поезія.

1
30

Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (із рукописної книги «Зегар з полузегарком» із збірки «Млеко») Теорія літ.:фігурний(курйозний) вірш

1
31

Семен климовський «Їхав козак за Дунай». Зразок давної любовної лірики. Світова слава пісні.

1
32

Позакласне читання. №2. Липа І. «Світильник неугасимий. Тринадцять притч»

1
33

Контрольна робота з теми: «Українська література Ренесансу і бароко» та «Поезія» у вигляді контрольного твору.

1Запис у журналі: ТЕМАТИЧНА


Драматургія.

3
34

Час і місце побутування шкільної драми, її роль, виконавці. «Владимир» Ф.Прокоповича – зразок шкільної драми. Роль Києво-Могилянської академії в розвитку театрального мистецтва. Теорія літ.: шкільна драма.

1
35

Вертеп як вид лялькового театрального дійства. Автори і виконавці вертепу. Його євангельська й етнографічна – побутова основи. Відродження вертепної традиції в наш час. Теорія літ.: вертеп.

1
36

Інтермедії як драматичний жанр, їхня тематика, образи. Теорія літ.: інтермедія.

1Григорій Сковорода

5
37

Життя і творчість філософа, просвітителя, поета Григорія Сковороди. Його християнські морально-етичні ідеали.

1
38

Книжка «Сад божественних пісень", «Байки Харківські", філософські трактати. Біблійна основа творчості Г.Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродну працю». Повчальний характер і художні особливості притч збірки «Байки Харківські»

1
39

Вираження філософських поглядів у наукових трактатах «Розмова, звана Алфавіт, чи Буквар світу» та «Вступні двері до християнської добронравності». Особливості філософії Сковороди («філософія серця»), її спорідненість з ідеями французьких просвітителів ХVІІІст.

1
40

Тематика віршів, поетичний образ Саду. Гостра критика тогочасного суспільного ладу, його несправедливості («Всякому місту – звичай і права»). Змалювання краси рідної природи «Ой пташино жовтобока…», проповідь життя, близького до природи. Уславлення свободи як найвищої цінності людини «Delibertate». Використання силабо-тонічної системи віршування.

1Запис в колонку напам’ять41

Образне втілення ідеї «сродної праці» («Бджола і Шершень»). Звеличення людського розуму («Собака і Вовк»). Художні особливості байок. Мудрість і лаконізм його афоризмів. Місце Г.Сковороди в українській літературі та світовій філософській думці. Теорія літ.: афоризм, трактат.

1
42

Література рідного краю№1Показакласне читання№3

1
43

РЗМ№2 Письмовий твір на тему «Діалоги із Г.Сковородою про смисл і цінності життя»

1
44

Контрольна робота «Драматургія» та «Г.Сковорода»

1НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

70Українська література кінця XVIII – перших десятиліть XIXст.(до шевченківський період)

2
45

Суспільно-історичні обставини наприкінці ХVІІІ ст.. Духовне поневолення нації. Життя народу – предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями. Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці: І.Котляревський, Г.Квітка-Основ’яненко, М.Шашкевич, Т.Шевченко, П.Куліш, Л.Глібов, Марко Вовчок, Ю.Федькович.46

Становлення нової української літератури, роль у цьому процесі І.Котляревського. піднесення театральної справи (Харківський та Полтавський театри). Харківська школа романтиків («Український альманах»). «Руська трійця» в Галичині. (альманах «Русалка Дністровая»). Романтична проза М.Гоголя. становлення української байки (Л.Боровиковський, П.Гулак-Артемовський, Є.Гребінка)


Іван Котляревський

8
47

Творчість І.Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч.

1
48

Історія створення «Енеїди». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі(картинки пекла, раю) у дусі просвітительства. Теорія літ.: травестія, пародія, бурлеск, алюзія. Поглиблення знань про силабо-тонічне віршування.

1
49

Особливості просвітительського реалізму. Патріотичні мотиви в «Енеїді». Втілення в образах Енея і троянців (Низа і Евріала) волелюбних прагнень українського народу, його високих моральних якостей.

Ідея незнищенності українського народу. «Енеїда» як енциклопедія українських звичаїв, побуту, обрядів. Багатство народної мови. Оригінальність віршової форми. Особливості жанру. Місце «Енеїди» серед травестійних обробок поеми Вергілія у світовій літературі.1Запис в колонку:напам’ять (уривок на вибір)50

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» - перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис української жінки, яка відстоює людську гідність, бореться за своє щастя.

1
51

З історії створення п’єси(полемічна спрямованість на появу «Казака-стихотворца» О.Шаховського). соціально-побутовий характер конфлікту. Показ духовної та моральної вищості представників трудового народу (Петра, Миколи, Терпилихи) над представниками вищих верств суспільства (Виборним, Возним). Драматургічна майстерність автора. Роль пісні у творі. (Контрольний домашній твір)

2
52

«Москаль-чарівник» - перший водевіль нової української літератури. Художнє зображення національних характерів (Чупрун, Тетяна, Финтик). Михайло Щепкін у ролі Чупруна. Теорія літ.: водевіль.

1
53

Значення творчості І.Котляревського в українській літературі. Т.Шевченко про І.Котляревського. Узагальнюючий урок.

1
54

РЗМ№3. Письмовий твір на одну з тем: «Роль пісні в п’єсі І.Котляревського «Наталка Полтавка»; «Енеїда» І.Котляревського – енциклопедія українознавства»

155

Позакласне читання№4. Гуцало Євген «Слово Божої Матері»

1
56

Контрольна робота за темою «І.Котляревський»

1Григорій Квітка-Основ’яненко

7
57

Батько української прози, один з перших у Європі «творців людової повісті» (І.Франко). гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. Жанрова та тематична класифікація прози Г.Квітки-Основ'яненка (сентиментально-реалістичні та бурлескно-реалістичні твори). Теорія літ.:літературний напрям, течія, поняття про сентименталізм, реалізм.

1
58-59

«Маруся» - перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору – уособлення високих морально-етичних якостей простої людини.

2
60

Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни в «Конотопській відьмі». Іронія і сатира в ній, поєднання реалізму і фантастики.(Контрольний домашній твір)

1
61

Драматургія Г.Квітки-Осно'вяненка («Сватання на Гончарівці»). Жанрова своєрідність твору – ознаки комічної опери, сатиричної комедії, водевілю. Майстерне відображення побуту і звичаїв українського народу.

1
62

63


Гумористичне змалювання стосунків між Уляною та Стецьком. Драматургічна майстерність автора в п’єсі. Т.Шевченко та І.Франко про значення творчості Г.Квітки-Основ'яненка.

2
64

РЗМ№4 Усна характеристика персонажу твору «сватання на Гончарівці»

1
Контроль за виконанням програми за І семестр

Форми контролю

Кількість за програмою

Відмітка про виконання

уроку

Дата проведення

Контрольні роботи у формі:

6Контрольного класного твору

2Виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

4Уроки розвитку мовлення

4

(2у – 2п)Уроки позакласного читання

4Контрольний домашній твір

2