Та методики її навчання в педагогічному університеті є перевірка загальнотеоретичної філологічної підготовки вступників до магістрат - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма вступних випробувань з математики та методики її викладання 1 150.23kb.
Використання комп’ютерних технологій для підготовки та проведення... 1 34.79kb.
Головні функції методичної системи проблемного навчання 1 47.57kb.
Розвиток трудових відносин І законодавства про працю в україні 1 296.43kb.
V міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети... 1 72.44kb.
Перевірка правильності нарахування та своєчасності виплати заробітної... 1 39.88kb.
Наказ №167 «Про формування рейтингового списку вступників на ІІ ступінь... 2 600.91kb.
Наказ №156-с м. Вінниця Про зарахування на навчання за освітньо-професійними... 3 241.08kb.
1. 1 Дистанційна освіта є особливою технологією навчання, яка використовується... 1 90.22kb.
Критерії оцінювання Рейтингова оцінка засвоєння студентами денної... 1 77.92kb.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних... 2 638.35kb.
Переважно ми кокетуємо з коханням. Але ця брехня насправді є тугою. 6 1904.24kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Та методики її навчання в педагогічному університеті є перевірка загальнотеоретичної - страница №1/1МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

„Затверджую”

Голова приймальної

комісії______________Н.С. Побірченко


ПРОГРАМА


З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

(магістр – денна і заочна форми навчання)

Умань – 2013

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основною метою вступного екзамену з української мови та методики її навчання в педагогічному університеті є перевірка загальнотеоретичної філологічної підготовки вступників до магістратури.

Програма вступного екзамену з української мови та методики її навчання інтегрує відомості про фонетичну систему, лексичний склад і граматичну будову української мови, основні аспекти, закономірності та дидактичні основи навчання рідної мови.

Абітурієнт повинен показати знання фонетичної системи української мови, історичних змін, що відбувалися протягом її становлення, лексикології та фразеології, граматичної системи мови; володіти орфоепічними нормами літературної мови, методами і прийомами успішного навчання рідної мови, знати чинні програми, психологічні основи і загальнодидактичні принципи навчання української мови, логічно і послідовно викладати думки.

Програма складається з двох розділів:

Розділ І. Лінгвістична теорія.

Розділ ІІ. Методика навчання української мови.

Програма вступного екзамену розрахована на випускників спеціальності “українська мова і література”.

РОЗДІЛ І

ЛІНГВІСТИЧНА ТЕОРІЯВСТУП

Зміст і завдання курсу.

Українська мова – національна мова українського народу.

Походження і розвиток мови української народності і нації. Українська мова серед інших слов’янських мов. Спільні й відмінні фонетичні, лексичні та граматичні ознаки.

Сучасна українська літературна мова.

Мовна норма та її соціальне значення.

Основні стилі сучасної української літературної мови.

Територіальні діалекти української мови.ФОНЕТИКА І ФОНОЛОГІЯ


Предмет фонетики.

Фонетичне членування мовного потоку.

Склад як частина фразового такту.

Український складоподіл.

Наголос. Ознаки українського наголосу. Енклітики й проклітики.

Загальна характеристика та класифікація мовних звуків.

Голосні звуки сучасної української літературної мови. Артикуляційна класифікація голосних звуків.

Зміни голосних звуків у потоці мовлення

Приголосні звуки.

Артикуляційно-акустична характеристика приголосних звуків.

Палаталізація приголосних звуків.

Акомодація, асиміляція і дисиміляція приголосних у потоці мовлення.

Спрощення в групах приголосних.

Походження приголосних звуків.

Фонетична транскрипція. Транслітерація.

ФОНОЛОГІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Поняття про фонему. Функції фонем.

Фонеми і варіанти фонем.

Головний вияв і варіанти голосних фонем.

Головний вияв і варіанти приголосних фонем.

Фонематична транскрипція.

Чергування фонем.

Найдавніші чергування голосних.

Чергування |о| та |е| з |і|.

Чергування |о| та |е| з фонемним нулем.

Чергування |е| - |о| після шиплячих приголосних та після (і).

Чергування голосних у звукосполученнях |ри|, |ли| – |ро|, |ло| - |р′і|, |л′і|.

Чергування |і| - |й| та |у| -|в|.

Чергування приголосних фонем.

Чергування задньоязикових |к|, |х| і глоткового |г| із шиплячими |ч|, |ш|, |ж|. Чергування |к|, |х|, |г| із |ц′|, |с|, |з′|.

Чергування твердих і м’яких передньоязикових відповідників.

Чергування приголосних передньоязикових зубних із шиплячими.

Чергування однієї приголосної фонеми із звукосполученням приголосних.ОРФОЕПІЯ

Поняття про орфоепію.

Вимова голосних.

Вимова приголосних.

Вимова звукосполучень приголосних.

Уподібнювальна палаталізація передньоязикових приголосних у звукосполученнях.

Вимова слів іншомовного походження.
ГРАФІКА Й ОРФОГРАФІЯ
Звуки й букви.

Співвідношення між буквами українською алфавіту і звуками української літературної мови.

Особливості українського алфавіту у порівнянні з російським.

Принципи українською правопису.

Позначення на письмі змінених при словотворенні приголосних звуків. Подовження та подвоєння приголосних.

Вживання м’якого знака й апострофа.

Правопис слів іншомовного походження.

Правопис прізвищ українського походження. Правопис складних слів.

Правила переносу слів з рядка в рядок. Графічні скорочення.
ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Предмет лексикології.

Слово як одиниця мови.

Значення слова і поняття.

Багатозначність слів у сучасній українській мові.

Омоніми. Синоніми. Антоніми

Формування української лексики.

Активна і пасивна лексика в сучасній українській мові.

Склад української лексики з стилістичного погляду.
ФРАЗЕОЛОГІЯ

Предмет фразеології. Типи фразеологічних одиниць. Структурно-семантична характеристика фразеологізмів. Синтаксична роль фразеологізмів.


ЛЕКСИКОГРАФІЯ

Предмет лексикографії. Типи словників.
МОРФЕМНА СТРУКТУРА СЛОВА


Поняття морфеми.

Корінь слова. Слова спільного кореня.

Афікси. Типи афіксальних морфем.

Словотворчі (деривативні) і граматичні афікси.

Основа слова і закінчення (флексія).

Зміни в морфемній будові слова.СЛОВОТВІР


Об’єкт і завдання словотвору.

Словотвірна структура слова в українській мові.

Поняття твірної основи.

Словотвірне значення слова.


Способи словотвору


Словотвірний тип. Продуктивність словотвірного типу.

Способи словотвору.

Осново- і словоскладання. Абревіація.

Морфологічно-синтаксичний спосіб словотвору.

Лексико-синтаксичний спосіб словотвору.

Лексико-семантичний спосіб словотвору.Творення іменників.

Структура іменникових основ.

Суфіксальний словотвір іменників.

Префіксальний словотвір іменників.

Префіксально-суфіксальний спосіб творення іменників.

Іменники безафіксного творення (нульова флексія).Словесний наголос в афіксальних утвореннях іменників.

Творення складних іменників.

Творення складноскорочених іменників.

Творення прикметників

Способи творення.

Суфіксальний спосіб.

Префіксальний спосіб.

Префіксально-суфіксальний спосіб.

Творення складних прикметників.

Перехід інших частин мови в прикметники.

Творення дієслів

Способи творення.

Творення прислівників.

Способи творення.


ГРАМАТИКА

Граматичне значення. Граматична форма. Граматична категорія.

Основні способи вираження граматичних значень слова в українській мові.

МОРФОЛОГІЯ


Предмет морфології.

Основні поняття морфології.

Частни мови і принципи виділення їх.

Іменник

Загальне значення іменника і його граматичні ознаки.

Семантико-граматичні категорії іменника.

Категорія збірності й одиничності.

Катерія істот і неістот.Гратичні категорії іменника.

Категорія роду.

Категорія числа.

Категорія відмінка.

Основні значення відмінків.

Відмінювання іменників.

Поділ іменників на відміни.

Форми іменників першої відміни.

Форми іменників другої відміни.

Форми іменників третьої відміни.

Форми іменників четвертої відміни.

Відмінювання іменників множинної форми.

Незмінювані іменники

Субстантивація.

Прикметник


Значення прикметника, його граматичні ознаки.

Розряди прикметників за значенням.

Ступені порівняння якісних прикметників.

Відмінювання прикметників.

Повні й короткі прикметники.

Тверда й м’яка група прикметників.

Відмінкові форми прикметників. Ад’єктивація.Числівник

Значення числівника і його граматичні ознаки.

Розряди числівників за значенням і граматичними ознаками.

Кількісні числівники.

Порядкові числівники.

Групи числівників за будовою.

Відмінювання числівників.


Займенник

Значення займенників. Співвідношення займенників з іншими частинами мови.

Групи займенників за значенням.

Відмінювання займенників.

Перехід займенників в інші частини мови.

Вживання інших частин мови в ролі займенників (прономіналізація).Дієслово
Значення і граматичні ознаки дієслова.

Дві основи дієслова.

Структурні класи дієслів.

Категорія виду.

Творення корелятивної видової пари. Перфективація. Імперфективація.

Категорія перехідності( неперехідності).

Категорія дієслівного стану.

Категорія особи.

Безособові дієслова.

Категорія часу.

Вживання часових форм.

Kaтегорія способу.

Дієприкметник . Загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. Відмінювання дієприкметників. Правопис дієприкметників.

Дієприкметниковий зворот.

Безособові дієслівні форми на -но, -то.

Дієприслівник. Загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Правопис дієприслівників.

Дієприслівниковий зворот.


Прислівник

Значення прислівника, його граматичні ознаки .

Розряди прислівників за значенням.

Морфологічний склад прислівників. Адвербіалізація.

Правопис прислівників.Прийменник

Загальні відомості про прийменник.

Вживання прийменників з відмінковими формами іменників та субстативованих слів.

Групи прийменників за походженням і морфологічним складом.Сполучннк

Загальне поняття про сполучник.

Сполучники сурядності і підрядності.

Морфологічний склад сполучників.


Частка


Загальне поняття про частки.

Формотворчі і словотворчі частки.

Модальні (фразові) частки.

Правопис часток. Партикуляція.


Вигук

Загальне поняття про вигук.

Групи вигуків за значенням.

Інтер’єктивація.

СИНТАКСИС


Поняття про словосполучення

Типи словосполучень.Речення

Поняття про речення.

Ознаки речення.

Зовнішньо-синтаксична структура речення. Основні ознаки речення.

Класифікація речень за метою висловлення.

Просте речення

Внутрішньо-синтаксична структура речення.

Двоскладні речення.

Головні члени двоскладного речення.

Другорядні члени речення.

Синтаксичне й актуальне членування речення

Односкладні речення.

Неповні та еліптичні речення. Нечленовані конструкції (слова - речення).

Просте ускладнене речення

Поняття про просте ускладнене речення.

Речення з однорідними членами.

Речення з відокремленими членами.

Речення з відокремленими означеннями.

Відокремлені прикладки.

Відокремлені обставини.

Відокремлені додатки.

Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями.

Звертання.


Складне речення

Складне речення як синтаксична одиниця

Поняття про складне речення.

Засоби поєднання частин складного речення.

Основні типи складних речень.

Складносурядне речення

Загальні відомості.

Засоби поєднання предикативних частин складносурядних речень.

Класифікація складносурядних речень.

Складнопідрядне речення

Загальні поняття про складнопідрядні речення.

Принципи класифікації складнопідрядних речень.

Структурно-семантичні типи складнопідрядних речень.

Складнопідрядні речення нерозчленованої структури.

Складнопідрядні речення з підрядними субстантивно – атрибутивними.

Складнопідрядні речення з підрядними займенниково - співвідносними.

Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними.

Складнопідрядні речення розчленованої структури

Складнопідрядні речення з підрядними часу.

Складнопідрядні речення з підрядними умови.

Складнопідрядні речення з підрядними мети.

Складнопідрядні речення з підрядними причини.

Складнопідрядні речення з підрядними місця.

Складнопідрядні речення порівняльні.

Складнопідрядні речення допустові.

Складнопідрядні речення наслідкові.

Складнопідрядні речення з підрядними супровідними.

Безсполучникові складні речення

Загальні відомості.

Складні безсполучникові речення з однотипними частинами.

Складні безсполучникові речення з різнотипними частинами.

Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.Складні синтаксичні конструкції

Загальні відомості.

Безсполучникові багатокомпонентні речення.

Складносурядні багатокомпонентні речення.

Складнопідрядні багатокомпонентні речення.

Складні багатокомпонентні речення з різними типами зв’язку.

Період.

Конструкції з чужим мовленням

Загальні відомості.

Пряма мова.

Непряма мова.

Невласне пряма мова.

Діалог.


Цитата.

Складне синтаксичне ціле

ІІоняття про складне синтаксичне ціле.

Засоби зв’язку між компонентами складного синтаксичного цілого.

Структурні типи складних синтаксичних цілей.ІІунктуація

Принципи української пунктуації.

Система розділових знаків.

РОЗДІЛ II

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Рідна мова – основа інтелектуального і духовного розвитку особистості.

Лінгвістичні основи навчання рідної мови.

Основні аспекти навчання рідної мови

Комунікативне спрямування у навчанні рідної мови.

Закономірності навчання рідної мови.

Дидактичні основи навчання рідної мови.

Формування мовленнєвих умінь і навичок учнів.

Зміст і організація навчання рідної мови у школах нового типу


Зміст і принципи побудови курсу "Рідна мова".

Основні етапи вивчення рідної мови.

Варіативність структури і змісту курсу "Рідна мова" в 5-9 і 10-11 класах.

Поглиблений курс рідної мови.

Факультативні та спеціальні курси рідної мови

Особливості уроку рідної мови у школах нового типу.

Вивчення програмового матеріалу з рідної мови укрупненими частинами.

Особливості засвоєння лінгвістичної теорії


Спадкоємність і перспективність у засвоєнні фонетики і графіки.

Особливості засвоєння лексики.

Особливості засвоєння фразеології.

Основні поняття граматики.

Особливості вивчення морфології.

Особливості вивчення синтаксису.

Навчання орфографії та пунктуації.

Словникова робота на уроках рідної мови


Лінгводидактичні основи рідної мови.

Зміст і форми словникової роботи.

Робота над лексичними помилками.

Словникові вправи.


Робота над зв'язним мовленням


Основні напрями і принципи роботи над зв'язним мовленням.

Робота над текстом.

Meтодика роботи над усним і писемним висловлюванням.

Перекази.

Учнівські твори.

Шляхи попередження мовних і мовленнєвих помилок.


Основні напрями роботи з стилістики


Лінгвістичні основи методики стилістики.

Функціонально - стилістичне спрямування у вивченні мовних явищ.

Опрацювання стилів мовлення у 5-7 класах.

Узагальнення і систематизація набутих знань із стилістики.

Стилістичні уміння.

Стилістичні вправи.


Удосконалення знань, умінь і навичок з мови у старших класах


Основні форми занять з мови у старших класах.

Особливості уроків з рідної мови в 10-11 класах.

Робота над мовою художніх творів.

Позакласна робота з рідної мови


Роль і місце позакласної роботи з рідної мови у школах нового типу.

Зміст позакласної роботи.

Система позакласної роботи.

Професійна підготовка студентів-філологів до роботи в школах різних типів

Проблема вдосконалення змісту курсу "Методики навчання української мови в середній школі".

Роль лекційних занять у підготовці студентів - філологів до засвоєння теоретичних основ навчання мови в школах різних типів.
Формування у майбутніх учителів творчого, самостійного мислення на практичних заняттях спецкурсу.

Лабораторні заняття спецкурсу і проблема професіоналізму майбутніх учителів.


Список рекомендованої літератури


 1. Біляєв О.М., Скуратівський Л.В., Симоненко Jl.M., Шелехова Г.Т. Концепція навчання державної мови в школах України // Дивослово.- 1996.-№l.-С. 19.

 2. В.Я.Мельничайко, М.І.Пентилюк, Л.П.Рожило. Удосконалення змісту і методів навчання української мови. – К : Рад.школа, 1982. –382 с.

 3. Державна національна програма "Освіта" /Україна XXI століття/. – К., 1994.–С.30.

 4. І.С. Олійник, В.К. Іваненко, Л.П.Рожило, О.С.Скорик. Методика викладання української мови в середній школі.  К.: Вища школа, 1989. – 457 с.

 5. Кочал І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. – Львів: Світ, 1996.–232с.

 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти.

 7. Мацько Л.І.Українська мова: Формування національної свідомості //Педагогіка і психологія. –1996. –№1.–С.67-70.

 8. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / За редакцією M.I.Пептилюк: Підручник для студентів-філологів. – К: Ленвіт, 2000. –264 с.

 9. Н.Б.Голуб, Л.М.Дяченко. Н.М.Осташенко, В.В.Шляхова. Технологія сучасного уроку рідної мови. –Черкаси : Відлуння, 1999.

 10. О.М Біляєв. Сучасний урок української мови. - К.: Рад.школа, 1984. –235 с.

 11. О.М.Біляєв, В.Я.Мельничайко, М.І.Пентилюк. Методика вивчення української мови в школі. –К.: Рад.школа, 1987. –365 с.

 12. Практичний курс української мови; Навч.посібник.-2-ге вид ., стер.-К.: Вища школа, 1994. –367с. С 3. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис; Підручник. - К.: Либідь, 1993. –368 с.

 13. Програми для середньої загальноосвітньої школи. Рідна мова 5-11 кл. –К.: Перун, 1998. –78 с.

 14. Сучасна українська літературна мова; Підручник / M.Я. Плющ, С.П.Бевзенко, Н.Я.Грипас та ін.; За ред. М.Я.Плющ. – К.; Вища школа,1994.-4І4с

 15. Український правопис. – К.: Наук. думка, 2003. – 236 с.

 16. Головащук С. І. Словник наголосів. – К., 2003. – 319 с.

 17. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник. – К., 2000. – 688 с.

 18. Ющук І. П. Українська мова. – К.: Либідь, 2003. – 640 с.

Голова предметної комісії Розгон В.В.