Створення ресурсозберігаючих технологій та новаторських технічних рішень для комплексного вирішення задач підвищення енергетичної еф - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Використання програмного забезпечення Smart notebook 10 та PowerPoint... 1 137.07kb.
Програма для вчителів, Програма реалізується у всіх областях України... 1 45.56kb.
Розділ VІІІ убезпечення конструкції І технічного стану транспортних... 1 268.45kb.
Рішення 08. 05. 2013р. №317 Про роботу майданчиків для паркування... 1 10.48kb.
Положення про паркування транспортних засобів у м. Львові Загальні... 1 221.48kb.
Закон україни про підтримку підприємств галузі інформаційних технологій 1 82.71kb.
Принципи стильового оформлення презентацій. Огляд програмних і технічних... 1 44.37kb.
Заохочення підвищення ефективності виробництва 1 178.66kb.
Використання комп’ютерних технологій для підготовки та проведення... 1 34.79kb.
Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів на... 1 218.68kb.
Методичні рекомендації для виявлення творчо обдарованих дітей, вимоги... 3 862.8kb.
П о с т а н о в а від 22 липня 2009 р. N 759 Київ 1 193.18kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Створення ресурсозберігаючих технологій та новаторських технічних рішень для комплексного - страница №1/1МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля


СТВОРЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА НОВАТОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
1. НОЖЕНКО Олена Сергіївна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри залізничного транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
2. НОЖЕНКО Володимир Сергійович – молодший науковий співробітник кафедри залізничного транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

РЕФЕРАТ ПРАЦІ
Луганськ – 2013

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Вступ. Стійкою тенденцією розвитку і вдосконалення залізничного транспорту є впровадження комплексу заходів, направлених на раціональне й економічне використання енергетичних ресурсів тепловоза. Реалізація програм ресурсозбереження – головного джерела економії експлуатаційних витрат і підвищення фінансово-економічних показників функціонування залізничного транспорту, особливо актуальна на тлі виходу економіки України з економічної кризи.

Актуальність теми. Залізничний транспорт України внаслідок виконання своїх функцій переміщення вантажів і пасажирів є енергоємною галуззю економіки. Здійснюючи основний обсяг перевезень, він є одним з найбільших споживачів енергоресурсів. Частка вартості енергоносіїв в собівартості перевезень Укрзалізницi (УЗ) складає 18,2%, при цьому електроенергія – 8,1%; дизельне паливо – 9,4%, газ – 0,3%. У такому випадку, одним з чинників підвищення конкурентоспроможності УЗ на ринку транспортних послуг є зниження енергоємності перевезень.

Аналіз досліджень показав, що традиційні шляхи підвищення енергетичної ефективності силової установки тепловоза вичерпали себе і потрібні альтернативні способи та методи впливу на процеси, що відбуваються в ній, а також недостатньо уваги приділено раціональному використанню енергії електродинамічного гальмування, яка розсіюється в атмосферу. Так, наприклад, рекуперація енергії електровозами в процесі гальмування складає 1,7% від загальних витрат УЗ (2004 р.).

Важливість теми підтверджується нормативними документами, що діють на Україні: положеннями «Комплексної державної програми енергозбереження», Програмою енергозбереження на залізничному транспорті на 1996-2010 рр., Законом України «Про енергозбереження», Указом Президента України №603/2000 від 20 квітня 2000 року «Про стан залізничного транспорту України і міри для забезпечення його ефективного функціонування» та ін.

У зв'язку з цим, дослідження і розробка технічних рішень з підвищення енергетичної ефективності на тепловозі за рахунок підвищення паливної економічності шляхом активації робочих середовищ (палива, мастила) і раціонального використання енергії електродинамічного гальмування є актуальним науковим завданням.Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до «Концепції і програми реструктуризації на залізничному транспорті України на 1998-2008 рр., положень "Національної енергетичної програми", Наказу УЗ №41-ЦЗ від 17.02.2003 р. «Про приймання додаткових заходів по забезпеченню збереження нафтопродуктів в локомотивному господарстві» і багатьох інших нормативних документів УЗ.

Основні результати роботи отримані в результаті досліджень, які проводилися в ході виконання держбюджетних тем ДН29-06 (№ держ. реєстрації 0106U000289), ДН29-09 (№ держ. реєстрації 0109U000081), ДН34-10 (№ держ. реєстрації 0110U002098), ДН48-11 ((№ держ. реєстрації 0111U000035), при виконанні гранту Президента України для обдарованої молоді у 2007 році, та при роботі над дисертаційними дослідженнями.Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є підвищенню енергетичної ефективності тепловоза, а саме: поліпшенню паливної економічності за рахунок озонування палива, раціональному використанню енергії електродинамічного гальмування, поліпшенню фрикційної взаємодії у двоточковому контакті колеса з рейкою.

Для досягнення мети були визначені наступні завдання: • виконати аналіз напрямків підвищення енергетичної ефективності тепловоза, запропонувати метод, що забезпечує використання енергії електродинамічного гальмування і підвищення паливної економічності;

 • виконати теоретичні дослідження функціонування системи електродинамічного гальма тепловоза з урахуванням використання енергії гальмування на озонування палива;

 • дослідити вплив процесу активації палива озоном на робочий процес в енергетичному обладнанні тепловоза;

 • експериментально дослідити вплив озонування на фізико-кінетичні властивості палива і техніко-економічні показники енергетичної установки;

 • дослідити вплив озону та електричного струму на процеси, що протікають у двоточковому контакті колеса з рейкою, та розробити рекомендації щодо їх впровадження на локомотиві;

 • розробити рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення системи використання енергії електродинамічного гальмування тепловоза для активації палива з метою підвищення його енергетичної ефективності, а також щодо поліпшення фрикційної взаємодії контактної пари «колесо-рейка», оцінити очікуваний економічний ефект.

Об'єктом дослідження є процес перетворення енергії в силовому і енергетичному обладнанні тепловоза.

Предметом дослідження є закономірності впливу процесу активації робочого середовища озоном, що забезпечується за рахунок використання енергії електродинамічного гальмування, на енергетичні показники роботи тепловоза.

Наукова новизна отриманих результатів:

 • вперше запропоновано метод використання енергії електродинамічного гальмування тепловоза для активації робочих середовищ, що дозволить підвищити його енергетичну ефективність;

 • вперше отримані емпіричні залежності зміни фізико-кінетичних властивостей дизельного палива (густини, в'язкості, «умовної» енергії активації передполум'яних реакцій) в результаті озонування від концентрації озону, що подається у паливо, і часу його зберігання для визначення економічних та екологічних характеристик роботи силової енергетичної установки тепловоза;

 • встановлені межі допустимих значень концентрації озону, що подається у паливо, і часу його зберігання відповідно до рівня економічних та екологічних параметрів роботи енергетичної установки, шляхом врахування залежності зміни «умовної» енергії активації передполум’яних реакцій дизельного палива під час озонування в математичній моделі робочого процесу енергетичної установки тепловоза;

 • отримала подальший розвиток математична модель електродинамічного гальмування тепловоза, що базується на взаємозв'язку енергетичного балансу тягового електродвигуна і умов руху поїзда з опором озонатора, що дозволяє встановити резерв використання енергії гальмування для активації робочих середовищ;

 • вперше отримано емпіричні залежності коефіцієнта тертя від температури в парі тертя «колесо-рейка» з подачею озонованого повітря та електричного струму, що дозволяє поліпшити фрикційну взаємодію у контакті «колесо - рейка».

Практичне значення отриманих результатів:

 • результати теоретичних і експериментальних досліджень впливу озонування на параметри палива і робочий процес енергетичної установки дозволили визначити межі допустимих значень величини концентрації озону, що подається у паливо, і часу його зберігання, що сприяє вибору раціональних конструктивних параметрів при проектуванні і модернізації допоміжних систем дизеля тепловоза;

 • створений експериментальний комплекс, що дозволяє отримувати озон і активувати їм паливо, є інструментом для вивчення можливостей використання принципів озонування під час активації палива, змащувальних матеріалів і повітряного середовища різних систем тепловоза при створенні нової техніки;

 • розроблена методика визначення «умовної» енергії активації передполум’яних реакцій палива, що відрізняється від існуючої обліком теорії теплового вибуху на базі методики визначення температури спалаху палива в закритому тиглі, дозволяє мінімізувати витрати часових і матеріальних ресурсів на проведення експериментальних досліджень для визначення кінетичних властивостей палива під час його активації, які використовуються для моделювання робочого процесу енергетичної установки при розробці заходів щодо її вдосконалення;

 • запропоновано нові технічні рішення для вдосконалення вузлів тепловоза, на які отримані патенти України (паливна система - № 48104 № 37423 № 82016 № 83556, система змащування гребенів коліс - № 46425 № 48482 № 48484 № 52325 № 90941; спосіб зниження токсичності відпрацьованих газів - № 31826);

 • теоретичні положення, математичні моделі, методики і алгоритми знайшли практичне застосування і використовуються у ПАТ «Луганськтепловоз» для розробки, створення і експериментальних досліджень нової техніки – для вдосконалення системи електродинамічного гальмування, вузлів паливної системи і гребнезмащувача тепловоза;

 • отримані наукові результати використовуються у навчальному процесі на кафедрі залізничного транспорту СНУ ім. В. Даля для студентів спеціальності 100501 – «Рухомий склад і спеціальна техніка залізничного транспорту».

Апробація результатів роботи. Основні положення і результати циклу наукових працьдоповідалися на науково-технічних та науково-практичних конференціях України, Росії, Білорусії, Болгарії, Словаччини, Польщі.

Публікації. Основні результати роботи опубліковані у 1 дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 30 наукових статтях у наукових виданнях, що входять до затвердженого ВАК України переліку спеціалізованих наукових видань, 11 наукових статтях у закордонних виданнях, 26 тезисах доповідей на наукових конференціях і 36 патентах України на корисні моделі і винаходи.

Загальна кількість публікацій авторів – 148, з них 37 у спеціалізованих наукових журналах, 15 у закордонних наукових журналах, 41 теза у збірниках наукових праць конференцій та 54 патенти України на винаходи та корисні моделі.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі подана загальна характеристика роботи, визначені цілі і завдання дослідження, показано актуальність теми, наукова новизна і практична значимість отриманих результатів.Перший розділ присвячений аналізу шляхів підвищення енергетичної ефективності тепловоза. Виявлено енергетичні резерви транспортного засобу, зокрема локомотиву, (рис. 1) та запропоновано схему їх раціонального використання (рис. 2).


Рисунок 1 - Аналіз енергетичних резервів тепловоза
У другому розділі роботи запропонована схема і побудована математична модель електродинамічного гальмування з системою відбору потужності для отримання озону на основі системи рівнянь руху поїзда в

Рисунок 2 - Схема локомотива з «раціональним» використанням його енергетичних ресурсів


питомій формі і електричної рівноваги тягового електродвигуна, що працює в генераторному режимі з урахуванням опору доданої системи озонування як залежності від концентрації озону і витрати повітря через озонатор.

В основі механізму впливу озону на робочий процес у силовій енергетичній установці тепловоза лежить зміна хімічної структури дизельного палива. З урахуванням механізмів можливих реакцій озону з дизельним паливом, щодо теорії М.М. Семенова, передполум'яні реакції проходять іншим чином. На першому етапі ланцюгового окислення вуглеводнів у об'ємі суміші вже присутні гідроперекиси і разом з утворенням їх відбувається одночасно і розкладання, внаслідок чого відбувається інтенсивніше і «раніше» розігрівання суміші і прискорення протікаючих реакцій, утворення більшої кількості активних часток. Цей процес зменшує тривалість протікання передполум'яних реакцій, отже, період запізнювання самозаймання, який, згідно закону Ареніуса і залежності О.І. Толстова, залежить від хімічної структури суміші, вплив якої визначає її енергія активації. Знаходження її теоретичним способом неможливе через безліч елементарних стадій протікаючих передполум'яних реакцій. У зв'язку з цим, було поставлено завдання експериментального визначення рівня енергії активації для озонованого дизельного палива.

Вплив доданого озону, введеного до камери згоряння, на показники робочого процесу дизеля з погляду якісних змін динаміки активного тепловиділення спрогнозовано на основі моделі сумішоутворення і згорання проф. М.Ф. Разлейцева, модифікованою під озоноване паливо. Для підтвердження отриманих теоретичних результатів у роботі виконано експериментальні дослідження.

У третьому розділі описана експериментальна база і методика для проведення досліджень, направлених на виявлення залежностей і закономірностей впливу озонованого палива на робочі параметри дизельного двигуна. З метою реалізації даних методик розроблена експериментальна установка, яка складається з дизеля 6Ч13/14, обладнаного вимірювальним комплексом для визначення ефективних, паливно-економічних і екологічних показників і розробленою автором установкою для озонування палива. Створений експериментальний комплекс дозволяє вивчати принципи озонування повітряного середовища і змащувальних матеріалів різних систем тепловоза для створенні нової техніки.

Для визначення енергії активації палива була розроблена методика, що відрізняється від існуючої врахуванням теорії теплового вибуху М.М. Семенова та методики для визначення температури спалаху палива, в якій реактор дообладнано термопарами, які фіксують температуру пари і температуру стінок. З урахуванням наявності палива в рідкій фазі та форми реактора (тигля), під час складання теплового балансу по М.М.  Семенову, виведено залежність для визначення енергії активації має вигляд.

За результатами експериментальних досліджень впливу озонування на фізико-кінетичні властивості палива були отримані емпіричні залежності впливу концентрації озону, що додається у паливо, (у межах 0,125 –1 г/л) і часу зберігання (у межах 0,5 – 5 год) на густину при 20 0С, динамічну в'язкість і енергію активації . Експериментально досліджувалися паливно-економічні і екологічні показники дизеля на номінальному режимі під час роботи на озонованому паливі з концентрацією озону, що подається у паливо, = 0,125 г/л і часом зберігання = 0,5 год. За результатами стендових випробувань дизельного двигуна 6Ч13/14 під час роботи на озонованому паливі виявлено зниження питомої ефективної витрати палива на 4,1%, димності на 17%. Експериментальні дослідження проводилися на базі кафедр залізничного транспорту і двигунів внутрішнього згорання СНУ ім. В. Даля, кафедри «Технологія палив і органічних сполук» Технологічного інституту СНУ ім. В. Даля, ЗАТ «Ліник» (м. Лісичанськ), лабораторії теплотехнічних і аеродинамічних випробувань ПАТ «Луганськтепловоз». За результатами експериментальних досліджень перевірялася адекватність математичної моделі, похибка склала 6 – 8%.

У четвертому розділі запропоновано, теоретично і експериментально обґрунтовано використання озонованого повітряного потоку для поліпшення умов контактної взаємодії трибосполучення «гребінь колеса-рейка» та електричного струму для підвищення зчеплення у контакті «колесо-рейка».

В результаті проведених досліджень встановлено, що використання електричного струму дозволяє з мінімальними енергетичними витратами, у разі використання енергії електродинамічного гальмування, підвищувати коефіцієнт тертя на 54% при умові чистої рейки, та на 30% при наявності мастила на рейках. Електричний струму разом зі зсувними деформаціями діє на оксидні плівки, що призводить до їх руйнування, це пояснюється тим, що під дією електричного струму оксидна діелектрична плівка, яка складається з хаотично розміщених диполів прагне розгорнутися у напрямку руху, шикуючись паралельно (поведінка діелектриків в магнітному полі), таким чином між ними виникають міжмолекулярні сили (однакові заряди відштовхуються), які прагнуть зруйнувати сами себе, а також підсилюють руйнування зсувних деформацій.
Рисунок 3 - Коефіцієнт тертя в умові:

1 – рейки вкритої водою; 2 – рейка вкритої водою з озонованим потоком; 3 – рейки вкритої мастилом;

4 - подачи озонованого потоку на рейку вкриту мастилом; 5 –чистої рейки; 6 - подачі озонованого потоку на


чисту рейку


Дія озонованого повітряного потоку на процесі и трибо сполученні пояснюється охолодженням плями контакту за рахунок перетворення молекулярної дифузії в конвективну, що помітно підвищує тепловіддачу в навколишнє середовище й приводить до охолодження. Крім того, озон вступає в реакцію із забрудненнями, руйнуючи їх, впливає на структуру, фазовий склад і хімічну активність матеріалу контактуючих тіл, збільшуючи адгезійну й дифузійну взаємодія тертьових поверхонь. Як показали експериментальні дослідження, при використанні цього методу

вдалося знизити тертя в трибосполученні «ролик-рейка» на 12% (рис. 3).

У п’ятому розділі на основі нульмірної моделі робочого процесу, що враховує вплив фізико-кінетичних властивостей палива, уточнено межі допустимих значень параметрів озонування ( і ) відповідно до рівня економічних і екологічних показників енергетичної установки (рис. 4), які складають  = 0,1 … 1 г/л;  = 0 … 1,3 год. Перевищуючи встановлені межі, спостерігається погіршення характеристик роботи дизеля (рис. 4). Це пов'язане з хімічними перетвореннями в паливі.

Найбільший ефект від озонування спостерігається при =0,5 год і  = 0,125 г/л, при яких в результаті моделювання робочого процесу силової енергетичної установки 16ЧН26/26 тепловоза 2ТЭ116У на номінальному режимі встановлено:

- при штатному налаштуванні паливної апаратури озонуванням палива питома ефективна витрата знижується на 0,72%, димність на 11,1%, потужність підвищується на 0,6%;

- при відрегульованому куті випередження вприскування палива до 4 град. о.к.в. отримано зниження питомої ефективної витрати палива на 1,2%, димності на 8%, потужність підвищується на 0,9%.


Рисунок 4 - Параметри роботи дизель-генератора 18-9ДГ (16ЧН26/26) на номінальному режимі під час роботи на дизельному паливі (ДТ) і на озонованому дизельному паливі (ДТ+О3) залежно від концентрації озону, що подається в паливо, і часу зберігання озонованого палива
Аналіз результатів моделювання показує, що визначальний вплив на енергетичні і екологічні характеристики силової установки озонуванням має величина «умовної» енергії активації передполум'яних реакцій Еа., зменшення якої досягає 30%. Це скорочує період затримки самозаймання, збільшує швидкість концентрації активних центрів, призводить до інтенсивнішого активного тепловиділення, і, зрештою, до підвищення середнього індикаторного тиску, поліпшенню показників роботи енергетичної установки.

Оцінювання середньоексплуатаційної питомої ефективної витрата палива магістрального вантажного тепловоза (на прикладі тепловоза 2ТЭ116У) під час роботи на озонованому паливі ( = 0,5 год и  = 0,125 г/л) заметодикою А.З. Хомича з урахуванням середньостатистичних даних терміну роботи на кожній позиції контролера машиніста виявило зниження його на 1,6%. Це пов’язано із впливом «умовної» енергії активації озонованого палива, яка приводить до зменшення періоду затримки самозаймання в середньому на 60% та підвищенню, внаслідок цього, максимального тиску згоряння. Максимальний ефект від використання озонованого палива досягається на 11 позицій контролера машиніста, де зниження питомої ефективної витрати палива досягає 2,5%, димності – 20%.

Крім того, у роботі представлено ряд технічних рішень на основі встановлених в результаті досліджень залежностей щодо вибору раціональних параметрів системи живлення дизеля озонованим паливом, конструкції гребнезмащувачів з активованою робочою сумішшю (іонізований та озонований повітряний потік), способі поліпшення зчеплення колеса локомотива з рейкою на основі використання електричного струму, способі визначення лінійної швидкості локомотива.


ВИСНОВКИ

Виконані в роботі дослідження дозволяють зробити наступні виводи і пропозиції:

1. Аналіз підвищення енергетичної ефективності тепловозів показав доцільність раціонального використання енергії електродинамічного гальмування тепловоза. Встановлено, що частка енергії, що повертається у контактну мережу електровозами складає 5 – 8 % і зростає з кожним роком, причому станом на 01.01.2004 р. рекуперація енергії електровозами складала еквівалент 1,7% загальних витрат по УЗ. Запропоновано підвищення енергетичної ефективності тепловоза за рахунок поліпшення його паливної економічності шляхом активації робочих середовищ (палива і мастила), що забезпечується використанням енергії електродинамічного гальмування.

2. Теоретичні дослідження електродинамічного гальмування тепловоза з урахуванням параметрів системи активації палива озоном, енергетичного балансу тягового електродвигуна і умов руху поїзда дозволили кількісно оцінити резерв потужності електродинамічного гальмування, яка нераціонально використовується. Встановлено, що її величина, необхідна для забезпечення найбільш раціональної роботи озонатора, складає 100 кВт. Це досягається за мінімально необхідних умов спрацьовування системи електродинамічного гальмування.

3. Обґрунтовані передумови впливу озонування палива на величину «умовної» енергії активації передполум’яних реакцій в паливі. Це характеризує зміни процесів, які протікають за період затримки самозаймання.

4. Розроблена методика визначення «умовної» енергії активації палива обліком теорії теплового вибуху на базі методики визначення температури спалаху в закритому тиглі, що дозволяє мінімізувати витрати часових і матеріальних ресурсів на проведення експериментальних досліджень. Розроблений експериментальний комплекс з виявлення впливу озонування на параметри палива і показники роботи дизеля дозволив отримати емпіричні залежності зміни фізико-кінетичних властивостей палива від концентрації озону, що подається в паливо і часу зберігання такого палива : густина палива, в'язкість палива і енергія активації. Експериментальний комплекс може бути використаний для вивчення можливостей використання принципів озонування при активації палива, змащувальних матеріалів і повітряного середовища різних систем тепловоза при створенні нової техніки.

5. Розроблено оригінальний експериментально-вимірювальний комплекс для досліджень умов взаємодії колісної пари з рейкою, який дозволяє отримувати залежність коефіцієнта тертя кочення з ковзанням від температури в контакті «колесо-рейка»

6. Експериментально встановлено вплив кількості озону в паливі і часу зберігання цього палива на економічні і екологічні показники роботи дизеля – витрата палива і димність відпрацьованих газах. Озонування палива на номінальному режимі роботи дизеля 6Ч13/14 стендової установки при концентрації озону, що подається в паливо =0,125 г/л і часу зберігання =0,5 год призводить до зниження витрати палива на 4,1%. Похибка за результатами математичного моделювання для дизеля 6Ч13/14 склала 6 – 8%.

7. Встановлені допустимі межі параметрів озонування, перевищуючи які ефект від озонування приводить до погіршення параметрів роботи енергетичної установки, які складають  = 0,5…1,3 год, =0,1…1 г/л. Вони сприяють вибору раціональних конструктивних параметрів при проектуванні і модернізації допоміжних систем дизеля тепловоза. Найбільш раціональними параметрами озонування є =0,125 г/л і =0,5год, при яких на номінальній позиції контролера машиніста тепловоза 2ТЭ116У (дизель-генератор 18-9ДГ) питома ефективна витрата палива знижується на 0,72%, а димність - на 11,1%.

8. Встановлений резерв підвищення ефективності озонування палива за рахунок налаштування паливної апаратури, наприклад, при зміні кута випередження впорскування палива до 4 град. о.к.в. можливе зниження питомої ефективної витрати палива до 1,2%.

9. Моделювання роботи тепловозного дизеля 16ЧН26/26 тепловоза 2ТЭ116У у вантажному русі встановило, що середньоексплуатаційна витрата палива знижується на 1,6%, при концентрації озону, що подається у паливо, =0,125 г/л і часу зберігання =0,5 ч. Найбільший ефект спостерігається при роботі тепловоза на 11 позиції контролера машиніста; зниження витрати палива досягає 2,5%, димності – 20%.

10. Встановлено, що при пропускання через трибо сполучення «колесо-рейка» електричного струму коефіцієнт тертя підвищується на 54% при умові чистої рейки, та на 30% при наявності мастила на рейках.

11. Експериментально встановлено, що зношування гребеня колісної пари при поданні у контакт «гребінь колеса-рейка» озонованого повітряного потоку на 12% знизився коефіцієнт тертя у трибо сполученні.

12. Розроблені рекомендації і технічні рішення на основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень з вдосконалення системи електродинамічного гальмування, оснащеної блоком для активації робочих середовищ (палива і мастила), вдосконаленої паливної системи локомотива, по конструкціях гребнезмащувачів, що реалізують передумови активації змащувального матеріалу.

13. Мінімальний очікуваний економічний ефект від використання системи використання енергії гальмування тепловоза на озонування палива за рахунок поліпшення паливної економічності складає 116,4 тис. грн. в рік на секцію.
Автори: доц., с.н.с., к.т.н. Ноженко О.С.

(підпис)

м.н.с. Ноженко В.С.(підпис)