Структурно-логічна схема міждисциплінарних зв’язків по кафедрі економічної кібернетики та інформатики для студентів спеціальності 60 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Мета І задачі курсу метою курсу „Системи обробки економічної інформації” 1 16.31kb.
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни... 3 702.3kb.
Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного... 1 99.04kb.
Зміст структурно-модульна схема з дисципліни 3 1411.44kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять із... 1 333.15kb.
Національна академія наук україни центр досліджень науково-технічного... 1 174.87kb.
Еі напряму підготовки 030502 "Економічна кібернетика" 11 527.66kb.
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 3 366.19kb.
Економічна кібернетика 1 41.41kb.
Робоча програма для студентів спеціальності 020210 "Дизайн" спеціалізації... 1 173.01kb.
«Сучасні силові і інформаційні кабельні системи електропостачання... 1 60.75kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1 49.49kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Структурно-логічна схема міждисциплінарних зв’язків по кафедрі економічної кібернетики - страница №1/1

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПО КАФЕДРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

для студентів спеціальності 6050100 – «Економічна кібернетика»


Інформатика

в

школі


Математика

в

школіІнформатика

та комп’ютерна технікаВища математика

Дисципліни економічного блоку

Дисципліни аграрного блоку

Економічна кібернетика

Теорія

систем


Інформаційні системи та технології обліку та аудиту

Бухгалтерський облік, аудит

Математичне програмування

Алгоритмізація та програмування

УІС в обліку, аудиті та аналізі


АРМ бухгалтераДипломне проектування

Вінницький державний аграрний університет

Факультет економіки і підприємництва

Кафедра економічної кібернетики

Спеціальність 6050100 " Економічна кібернетика"

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА" Економічна кібернетика " на 2009-20010 навч. рік

атверджую"

Зав. кафедри _________________

протокол засідання

кафедри № ______­

від " " вересня 2009 року

Форма навчання денна

Семестр 3,4

Кількість тижнів 32

Вивчення курсу закінчується іспитом


Всього годин 360/10

в т.ч. аудиторні 114

лекції 50/1,5

лабораторні роботи 64/2Самостійна робота студентів

246 годин
Навч

тиж-день


Тема лекції, її назва та методичне забезпечення

Кіль-кість годин

Тема практичного чи семінарського заняття, їх методичне забезпечення

Кіль-кість годин

Інші форми занять

Кіль-кість годин

Поза-аудиторна робота

Способи контролю
1

2

3

4

5

6

7

8

9ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ І
МОДУЛЬ 1 (90 ГОД./2,5 КР.)
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи економічної кібернетики
1. Загальна характеристика кібернетики як науки.

Математичні засади економічної кібернетики


2

Вивчення конспекту лекцій. Опрацювання інших джерел із запропоно­ва­ного пере­ліку


Вибіркове опитування2. Основні поняття теорії систем

2

Статистичні методи розв′язання економічних задач

6

Статистична перевірка статистичних гіпотез


34

Вивчення конспекту лекцій. Опрацювання інших джерел із запропоно­ва­ного пере­лікуВибіркове опитування Захист лабораторних робіт
Навч

тиж-день


Тема лекції, її назва та методичне забезпечення

Кіль-кість годин

Тема практичного чи семінарського заняття, їх методичне забезпечення

Кіль-кість годин

Інші форми занять

Кіль-кість годин

Поза-

аудиторна роботаСпособи контролю
3. Економіка як кібернетична система

4

Використання матриць як засіб збереження інформації

8

Дослідження випадкових величини та випадкових розподілів

30


Вивчення конспекту лекцій. Опрацювання інших джерел із запропоно­ва­ного пере­лікуКонтрольна робота

Захист лабораторних робіт

Всього по модулю 1

8
14
64


ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ І
МОДУЛЬ 2 (90 ГОД./2,5 КР.)
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Економічна інформація в процесах управління
4. Економічна інформація та економічні дані

4

Використання лінійної алгебри при розв′язанні економічних задач (Г, Ж-Г)

8


Дослідження за допомогою методів формування, збереження та використання інформації

30


Вивчення конспекту лекцій. Опрацювання інших джерел із запропоно­ва­ного пере­ліку


Вибіркове опитування Захист лабораторних робіт
5. Основи статистичної теорії інформації. Інформаційні системи і технології (ІСТ)

4


Графи

8

Дослідження за допомогою методів формування, збереження та використання інформації

34

Вивчення конспекту лекцій. Опрацювання інших джерел із запропоно­ва­ного пере­ліку

Захист лабораторних робіт

Тестовий контроль

Всього по модулю 2

8
16
64


ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ ІІ

МОДУЛЬ 3 (90 ГОД./2,5 КР.)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Основи моделювання складних систем

Навч

тиж-день


Тема лекції, її назва та методичне забезпечення

Кіль-кість годин

Тема практичного чи семінарського заняття, їх методичне забезпечення

Кіль-кість годин

Інші форми занять

Кіль-кість годин

Поза-

аудиторна роботаСпособи контролю
6. Основні засади моделювання економічних об′єктів та процесів

2

Економіко-математичні моделі ефективності систем

4

Використання теорії ігор в дослідження економічних об′єктів

10

Вивчення конспекту лекцій. Опрацювання інших джерел із запропоно­ва­ного пере­ліку

Вибіркове опитування
7. Статичні моделі економічних систем

2

Балансові моделі


4


Використання теорії ігор в дослідження економічних об᾽єктів

12

Вивчення конспекту лекцій. Опрацювання інших джерел із запропоно­ва­ного пере­ліку

Вибіркове опитування Захист лабораторних робіт
8. Динамічні макроекономічні моделі

2

Макроеконометричні моделі (ВВП, ВНД тощо)

4

Застосування теорії графів

12

Вивчення конспекту лекцій. Опрацювання інших джерел із запропоно­ва­ного пере­ліку

Вибіркове опитування

Захист лабораторних робіт9. Імітаційні методи в економіці

2Використання нелінійних методів програмуван­ня в економічних дослідженнях

10

Вивчення конспекту лекцій. Опрацювання інших джерел із запропоно­ва­ного пере­ліку

Вибіркове опитування

Захист лабораторних робіт
Навч

тиж-день


Тема лекції, її назва та методичне забезпечення

Кіль-кість годин

Тема практичного чи семінарського заняття, їх методичне забезпечення

Кіль-кість годин

Інші форми занять

Кіль-кість годин

Поза-

аудиторна роботаСпособи контролю
10. Принципи, методи і моделі управління

2

Методи прийняття управлінських рішень (транспортна задача та ін.)


4

Використання нелінійних методів програмуван­ня в економічних дослідженнях

10

Вивчення конспекту лекцій. Опрацювання інших джерел із запропоно­ва­ного пере­ліку

Вибіркове опитування Захист лабораторних робіт
11. Процеси управління в економічних системах


2Використання нелінійних методів програмуван­ня в економічних дослідженнях

10

Вивчення конспекту лекцій. Опрацювання інших джерел із запропоно­ва­ного пере­ліку

Контрольна робота

Захист лабораторних робітВсього по модулю 3

12
16
64


ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1І

МОДУЛЬ 4 (90ГОД./2,5 КР.)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 . Аналіз і синтез економічних систем

12. Основні принципи аналізу і синтезу моделей економічних систем

2

Фінансовий аналіз

4

Аналіз попиту та пропозиції

18Вибіркове опитування

Захист лабораторних робіт


13. Аналіз економічної системи

4

Кореляційно-регресійний аналіз

6


Вибіркове опитування Тестовий контроль
14. Синтез економічної системи

2Використання методу аналогій

18
Вибіркове опитування Захист лабораторних робіт

Навч

тиж-день


Тема лекції, її назва та методичне забезпечення

Кіль-кість годин

Тема практичного чи семінарського заняття, їх методичне забезпечення

Кіль-кість годин

Інші форми занять

Кіль-кість годин

Поза-

аудиторна роботаСпособи контролю
15. Оптимізація процесів управління в соціально-економічних системах

4

Оптимізаційні задачі

6

Диспер­сійний аналіз

28
Контрольна робота

Захист лабораторних робіт
Всього по модулю 4

12
18
64Всього

50
64
246

Укладачі: к.е.н., доцент Поліщук Н.В. _______________________

(підпис)


_______________________

(підпис)