Статут всеукраїнської асоціації працівників дошкільної освіти (апдо) - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
1 у своїй діяльності Місцевий осередок керується чинним законодавством... 1 238.91kb.
«Стан та перспективи розвитку дошкільної освіти». В ній взяли участь... 1 64.7kb.
Дана програма спрямована на забезпечення конституційних прав дітей... 1 260.95kb.
Т. А. Смовж вихователь днз №573 м. Києва Керівник – Н. М. Дятленко... 1 159.2kb.
Рішення колегії міністерства освіти україни та президії академії... 4 580.7kb.
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет... 7 2017.23kb.
У фіналі обласного талант-шоу були представлені виконавцями всі райони... 1 9.77kb.
Департамент освіти і науки облдержадміністрації 9 1811.03kb.
Головне управління освіти І науки черкаської обласної державної адміністрації... 2 445.34kb.
Наказ №65/о Про введення в дію рішення колегії управління освіти... 1 21.62kb.
Головними завданнями Міністерства освіти і науки України є забезпечення... 1 386.1kb.
Класний керівник 1 62.24kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Статут всеукраїнської асоціації працівників дошкільної освіти (апдо) - страница №1/1

СТАТУТ Всеукраїнської асоціації працівників дошкільної освіти (АПДО)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська асоціація працівників дошкільної освіти» (АПДО, далі Асоціація) є добровільною неприбутковою громадською організацією працівників дошкільної освіти, створеною громадянами України на основі єдності професійних інтересів, які об’єдналися для виконання статутних завдань.

1.2. Асоціація є об’єднанням громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів.

1.3. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», чинним законодавством України, цим Статутом.

1.4. Асоціація здійснює свою діяльність на основі: • добровільності;

 • рівноправності;

 • самоврядування;

 • законності;

 • гласності.

1.5. Діяльність Асоціації поширюється на територію всієї України.

1.6. Асоціація створена на невизначений термін і набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

1.7. Асоціація має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, необхідні печатку, штампи, бланки, зразки яких затверджуються Координаційно радою Асоціації.

1.8. Асоціація може використовувати власну символіку: прапори, емблеми тощо, які є символами і відмітними знаками та затверджуються Координаційною радою.

1.9. Власна символіка Асоціації підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

1.10. Асоціація може використовувати свою назву на бланках, печатках, штампах та символіці.

1.11. Юридична адреса Асоціації: вул. М. Раскової, 11-А, м. Київ, 02660.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Метою Асоціації є сприяння розбудові національної освіти як важливого засобу творення української держави, підвищенню професійної майстерності працівників дошкільної освіти, захисту інтересів своїх членів та підвищенню ролі і місця дошкільної освіти в суспільстві.

2.2. Основними завданнями Асоціації є: • сприяння взаємодії між закладами освіти, недержавними організаціями та суспільством;

 • аналіз стану та перспектив розвитку дошкільної освіти, законодавчого, нормативно-правового, фінансового та методичного забезпечення;

 • розробка альтернативних і нормативно-правових актів з питань дошкільної освіти та соціального захисту працівників дошкільної освіти;

 • внесення пропозицій до органів влади та управління з питань поліпшення якості дошкільної освіти та соціального захисту працівників дошкільної освіти;

 • сприяння обміну інформацією про нові технології, моделі і теорії з питань освіти;

 • надання на громадських засадах консультацій і практичної допомоги з питань дошкільної освіти та соціального захисту працівників дошкільної освіти;

 • налагодження фахових, інформаційних та інших зв’язків з державними, громадськими та іншими установами, підприємствами, організаціями (у тому числі закордонними та міжнародними), а також приватними особами для здійснення статутної діяльності;

 • сприяння вивченню та впровадженню перспективного педагогічного досвіду (вітчизняного та зарубіжного) у практику роботи закладів освіти;

 • участь у розробленні загальнодержавних, регіональних, міжнародних програм, спрямованих на впровадження сучасних підходів до підготовки педагогічних працівників, поліпшення якості дошкільної освіти;

 • сприяння роботі з удосконалення системи підготовки, підвищення кваліфікації працівників дошкільної освіти;

 • сприяння організації соціальних досліджень серед працівників дошкільної освіти;

 • адаптації та заформуванню єдиного інформаційного простору у зазначеній сфері;

 • популяризація професії педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів;

 • представництво та захист своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів у державних та громадських органах.

2.3. Для виконання статутних завдань Асоціація в установленому законом порядку:

 • здійснює громадсько-педагогічну експертизу законодавчих, нормативно-правових актів та механізму їх впровадження;

 • бере участь у спілкуванні та навчанні працівників дошкільної освіти, у проведенні з ними всеукраїнських, регіональних заходів, спрямованих на реалізацію мети та завдань, передбачених статутом;

 • сприяє здійсненню видавничої діяльності;

 • може виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем та відповідачем у суді;

 • залучає організаційну, інформаційну, фінансову та матеріальну допомогу від вітчизняних та зарубіжних організацій та окремих громадян з метою виконання статутних завдань;

 • виступає ініціатором проведення соціальних, соціологічних, психологічних, педагогічних, медичних та інших досліджень з метою вивчення різних аспектів роботи у сфері дошкільної освіти, а також інших досліджень, бере в них безпосередню участь та доводить результати до відома членів Асоціації та громадськості;

 • бере участь у створенні та вдосконаленні інформаційно-методичної бази з різних аспектів професійної діяльності педагогів;

 • ініціює та здійснює окремі акції, проекти та програми, спрямовані на обмін інформацією в сфері професійної діяльності педагогів;

 • ініціює та бере участь у проведенні навчальних заходів – семінарів, тренінгів, навчальних модулів, циклів лекцій тощо, спрямованих на підвищення професійної майстерності педагогічних працівників;

 • бере участь в інформаційно-рекламних кампаніях із залученням засобів масової інформації з питань професійної діяльності;

 • розповсюджує інформацію та пропагандує свої ідеї та цілі;

 • з метою виконання мети і статутних завдань здійснює необхідну господарську та іншу підприємницьку діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств;

 • бере участь у конкурсах, організованих центральними та місцевими органами виконавчої влади, з питань професійної діяльності працівників дошкільної освіти та розвитку дошкільної освіти;

 • укладає угоди про співробітництво і взаємодопомогу з різними організаціями, установами.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ВИБУТТЯ З НЕЇ

3.1. Асоціація має індивідуальних, колективних та почесних членів.

3.2. Засновники Асоціації є членами Асоціації.

3.3. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України працівники, які працюють у галузі дошкільної освіти, сплачують вступні і членські внески і беруть участь у виконанні статутних завдань.

3.4. Колективними членами можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, громадські обєднання, які пітримуюють мету та завдання Асоціації та беруть участь у їх виконанні.

3.5. Колективні члени мають право одного голосу.

3.6. Почесні члени можуть бути обрані на конференції за поданням Координаційної ради за особистий внесок у роботу Асоціації.

3.7. Для вступу до Асоціації індивідуальні члени подають письмову заяву до Координаційної ради. Заява про прийом в члени Асоціації має містити: прізвище, ім’я, по-батькові, інформацію про громадянство, інформацію про місце постійного проживання, рік народження, номер паспорта, письмове зобов’язання про виконання статутних обов’язків у випадку прийняття в члени Асоціації, інформацію про професійну діяльність.

3.8. Колективні члени вступають до Асоціації на підставі рішення зборів колективу чи рішення керівного колегіального органу громадської організації , поданого до Координаційно ради Асоціації. З колективними членами можуть заключатися угоди.

3.9. Кандидат у члени Асоціації стає її членом з моменту прийняття відповідного рішення Координаційною радою.

3.10. Новоприйнятий член Асоціації зобов’язаний сплатити членський внесок. Розмір членського внеску визначається з урахуванням визначеного Координаційною радою Асоціації розміру річного членського внеску за поточний рік, пропорційно терміну перебування в Асоціації в році прийняття в члени Асоціації. Строки сплати такого членського внеску встановлюються Координаційною радою Асоціації.

3.11. Членство в Асоціації здійснюється через участь у роботі її місцевих осередків.

3.12. Член Асоціації може вийти з її складу добровільно, або бути виключеним примусово.

3.13. Член Асоціації вважається виключеним з Асоціації, після прийняття рішення відповідним керівним органом місцевого осередку або Координаційної ради Асоціації. При вирішенні питання про примусове виключення з членів Асоціації, член Асоціації, стосовно якого приймається таке рішення, участі в голосуванні не приймає.

3.14. Добровільний вихід зі складу членів Асоціації здійснюється на підставі одностороннього волевиявлення члена Асоціації шляхом подання письмової заяви до керівного органу місцевого осередку або Координаційної ради Асоціації. Примусове виключення членів Асоціації з її складу здійснюється виключно у випадках:

3.14.1. учинення членом Асоціації дій, що суперечать Статуту Асоціації та істотно погіршують стан та репутацію Асоціації або репутацію її членів;

3.14.2. якщо член Асоціації втратив з нею зв’язок, не бере участі в її заходах та діяльності, не виконує обов’язків члена Асоціації, зокрема не сплачує більше дванадцяти місяців членські внески.

3.15. Рішення про припинення членства в Асоціації її посадових осіб, зокрема Президента та Віце-президентів Асоціації приймається виключно Координаційноб радою Асоціації.

3.16. Ухвала про припинення членства в Асоціації вважається дійсною, якщо прийнято відповідне рішення більшістю годосів та 2/3 від присутніх членів на зборах місцевого осередку чи засідання Координаційної ради Асоціації.

4. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

4.1. Члени Асоціації мають право:

4.1.1. обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації ( колективні члени через своїх представників);

4.1.2. брати участь в усіх заходах, які проводить Асоціація;

4.1.3. користуватися інформаційною мережею Асоціації та всіма послугами, які надаються Асоціацією;

4.1.4. звертатися до Асоціації із запитом про сприяння у захисті своїх прав;

4.1.5. отримувати інформацію про діяльність Асоціації, знайомитися з поточним станом виконання мети та завдань Асоціації;

4.1.6. вносити пропозиції з питань діяльності Асоціації і вимагати їх розгляду конференцією Асоціації;

4.1.7. отримувати інформаційну та методичну допомогу;

4.1.8. вийти з членів Асоціації.

4.2. Члени Асоціації зобов’язані:

4.2.1. дотримуватися Статуту та прийнятих ухвал;

4.2.2. брати участь у роботв Асоціації через місцеві осередки (колективні члени через своїх представників);

4.2.3. виконувати доручення Координаційної ради Асоціації;

4.2.4. сприяти діяльності Асоціації, утримуватися від дій, що можуть зашкодити діяльності Асоціації чи суперечать її цілям і завданням;

4.2.5. своєчасно сплачувати членські внески.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ

5.1. Керівними органами Асоціації є Конференція, Координаційна рада та її Виконавчий комітет.

5.2. Вищим керівним органом управління Асоціації є Конференція членів Асоціації (далі Конференція), яка скликається не рідше одного разу на два роки Координаційною радою Асоціації або за ініціативи не менше 1/3 членів Асоціації.

5.2.1. Час проведення і порядок денний Конференції визначає Координаційна рада Асоціації або ініціатор її скликання. Про доповнення до порядку денного чергової чи позачергової Конференції вправі прийняти рішення сама Конференція з ініціативи хоча б одного із членів Асоціації, за умови, якщо за доповнення до порядку денного проголосувала більшість від кількості членів Асоціації (їх представників), що присутні на Конференції. Головуючий на конференції першим питанням зобов’язаний поставити на голосування питання про доповнення до порядку денного Конференції, якщо така письмова вимога надійшла в період між оголошенням про скликання та самим початком роботи Конференції.

5.2.2. Рішення Конференції вважається правомочним, якщо за нього проголосували більше половини зареєстрованих делегатів.

5.2.3. Позачергова Конференція може бути скликана Координаційною радою Асоціації за власною ініціативою, Президентом Асоціації або на письмову вимогу не менш як 1/3 членів Асоціації, якщо ініціатор скликання вважає, що Конференція має розглянути і розв’язати питання, що мають важливе значення для діяльності Асоціації.

5.2.4. Під час голосування на Конференції кожен член Асоціації має один голос.

5.3. Конференція Асоціації:

5.3.1. приймає Статут, регламент роботи, зміни і доповнення до них;

5.3.2. обирає Президента Асоціації та віце-президентів, координаційну раду Асоціації, робочі органи, ревізійну комісію;

5.3.3. контролює виконання рішень Асоціації;

5.3.4. визначає представництво Асоціації;

5.3.5. приймає рішення про припинення діяльності Асоціації;

5.3.6. розглядає інші питання, що стосуються ліяльності Асоціації.

5.4. Рішення Конференції оформляються протоколами. Протокол Конференції оформляється не пізніше п’яти робочих днів з дати закінчення роботи Конференції і в 10-ти денний строк після закінчення роботи Конференції розсилається до місцевих осередків. На першу вимогу члена Асоціації йому (його представникові) надається можливість ознайомитися з протоколами Конференції за місцем знаходження Асоціації.

5.5. На Установчій Конференції засновників обирають членів Координаційної ради Асоціації, Президента Асоціації, Віце-президентів.

5.6. У період між конференціями роботою Асоціації керує Координаційна рада, до складу якої входить Президент Асоціації, віце-президенти, Відповідальний секретар (скарбник), члени ради по одному представнику від місцевих осередків.

5.7. Координаційна рада:

5.7.1. обирає Виконавчий комітет Координаційної ради;

5.7.2. готує проект Статуту;

5.7.3. визначає основні напрми діяльності Асоціації;

5.7.4. формує річний бюджет;

5.7.5. складає річну програму;

5.7.6. за необхідністю формує комітети, комісії та інші необхідні структури;

5.7.7. затверджує штатний розпис робочих органів Асоціації;

5.7.8. приймає звіт і обирає скарбника;

5.7.9. затверджує зразки печаток, штампів, емблем, логотипів та інших зразків реквізитів Асоціації.

5.8. Координаційна рада обирається один раз на три роки під час проведення звітно-виборчої Конференції Асоціації з числа членів Асоціації.

5.9. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні половина членів.

5.10. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

5.11. Виконавчий комітет Координаційної ради складається з семи осіб: Президент Асоціації голова виконавчого комітету; Віце-президенти заступники і Відповідальний секретар (скарбник).

5.12. Президент Асоціації:

5.12.1. є головою Координаційної ради;

5.12.3. представляє Асоціацію у державних, громадських та інших організаціях;

5.12.4. укладає від імені Асоціації угоди;

5.12.5. підписує фінансові та інші документи Асоціації;

5.12.6. головує на засіданнях Координаційної ради і керує її роботою;

5.12.7. відповідає перед Конференцією членів Асоціації за дотримання Статуту та виконання рішень Конференції;

5.12.8. приймає на роботу та звільняє працівників штатного апарату Асоціації, застосовує до них заходи заохочення (приймає рішення про преміювання в межах затвердженого кошторису Асоціації) та стягнення;

5.12.9. виступає розпорядником коштів Асоціації та майна з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

5.12.10. затверджує посадові обов’язки працівників Асоціації;

5.12.11. затверджує положення структурних підрозділів Асоціації, що є юридичними особами.

5.13. Президент Асоціації обирається на цю посаду з числа членів Асоціації, черговою або позачерговою звітно-виборчою Конференцією терміном на три роки.

5.14. У разі відсутності Президента Асоціації його повноваження здійснює один із Віце-президентів Асоціації.

5.15. Віце-президенти:

5.15.1. виконують обов’язки Президента під час його відсутності;

5.15.2. допомагають Президенту в організації діяльності Асоціації за напрямами діяльності;

5.12.3. готують питання на розгляд Конференції та проекти їх рішень;

5.12.4. готують засідання Координаційної ради та Конференції;

5.12.5. відповідають за організацію діяльності місцевих осередків Асоціації;

5.12.6. розробляють та реалізаціють плани діяльності і програми Асоціації;

5.12.7. організовують виконання рішень Конференції та Координаційної ради Асоціації.

5.13. Відповідальний секретар (скарбник):

5.13.1. відповідадає за управління фінансами та їх збереженням, збільшення фонду Асоціації;

5.13.2. готує щорічний кошторис Асоціації та звіт про його виконання;

5.13.3. конролює звітність Виконавчого комітету, Координаційної ради, місцевих осередків Асоціації;

5.13.4. відповідає за архів Асоціації;

5.13.5. контролює виконання ухвал Координаційної ради та Конференції;

5.13.6. організовує процес документообігу безпосередньо як в Асоціації, так і її відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

5.13.7. відкриває рахунки в установах банку.

5.14. Контроль за фінансовою діяльності Асоціації і місцевих осередків асоціації здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Конференцією в складі голови та не менше, ніж чотирьох членів Ревізійної комісії строком на три роки. До складу Ревізійної комісії можуть входити представники громадськості, які не є членами Асоціації.

5.15. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю Координаційної ради Асоціації, Президента Асоціації, Віце-президентів, місцевих осередків, філій та представництв Асоціації, керівників структурних підрозділів Асоціації.

5.16. Ревізійна комісія Асоціації контролює:

5.16.1. дотримання членами Асоціації їх повноважень при прийнятті рішень, укладенні та виконанні договорів, виконанні затверджених Координаційно радою програм чи наданні благодійної допомоги в інших формах;

5.16.2. витрачання коштів та майна Асоціації, відповідності їх використання затвердженому кошторису та програмам Асоціації;

5.16.3. ефективність використання майна Асоціації як самою Асоціацією, так і її місцевими осередками, філіями, представництвами;

5.16.4. підготовку та доведення до відома Конференції результатів перевірок, проведених в об’єктах контролю;

5.16.5. складання та подання на розгляд та затвердження Конференції висновку з детальним аналізом та коментарем річних звітів та балансів Асоціації.

5.17. Для виконання повноважень, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, кожен з її членів має право:

5.17.1. безперешкодного доступу до всіх приміщень, що використовуються об’єктами контролю;

5.17.2. доступу до документів, що використовуються чи створюються в процесі роботи об’єктами контролю, до документів про облік товарно-матеріальних цінностей, про проведені розрахунки з третіми особами;

5.17.3. участі в засіданнях Координаційної ради Асоціації, Виконконавчого комітету, робочих нарадах структурних підрозділів, місцевих осередків, філій, представництв Асоціації.

5.18. Ревізійна комісія скликається головою Ревізійної комісії по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

5.19. Ревізійна комісія повноважна вирішувати питання, віднесені до її компетенції, за умови присутності на її засіданні більшості членів Ревізійної комісії.

5.20. Рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів і оформляються протоколами, підписаними більшістю членів Ревізійної комісії.

5.21. Для налагодження зв’язків з громадськістю, з метою залучення до роботи Асоціації відомих політичних та громадських діячів України і світу в Асоціації може створюватися Опікунська рада з дорадчими функціями. Члени Опікунської ради обираються Конференцією Асоціації на невизначений термін за поданням Президента Асоціації.

5.22. Основою Асоції є місцеві осередки, які створюються у районах, містах, районах у місті, селах, селищах, областях на добровільних засадах не менше як трьома громадянами.

5.23. Місцеві осередки не набувають прав юридичної особи та ведуть консолідований баланс з Асоціацією.

5.24. Голів місцевих осередків обирають на зборах місцевих осередків на строк до 3 років.

5.25. Голови місцевих осередків координують діяльність місцевих осередків.

5.26. Місцеві осередки у своїй діяльності можуть керуватися своїми Положеннями, які не протирічать цьому Статуту.

5.27. Вищим керівним органом місцевих осередків Асоціації є Збори його членів.

5.28. Збори:

5.28.1. обирають делегатів на Конференцію Асоціації;

5.28.2. можуть створювати свої керівні органи місцевого осередку;

5.28.3. можуть визначати коло повноважень керівних органів місцевого осередку (у межах цього Статуту);

5.28.4. приймають та затверджують Положення про місцеві осередки.

5.29. Місцеві осередки для набуття прав юридичної особи повинні зареєструватися в установленому законодавством порядку.

5.30. Місцеві осередки, які не є юридичними особами, легалізуються шляхом повідомлення про їх заснування.


6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА АСОЦІАЦІЇ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ

6.1. Кошти Асоціація утворюються за рахунок: • членських внесків;

 • надходжень від проведення заходів, передбачених Статутом;

 • надходжень від виробничої, господарської діяльності, госпрозрахункових організацій, установ та підприємств, створених Асоціацією;

 • добровільних грошових внесків, у тому числі і таких, що мають цільовий характер (благодійні внески та гранти), дарувань, пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

 • надходжень від проведення кампаній по збору благодійних масових заходів, лекцій, семінарів, екскурсій, виставок, лотерей;

 • інших надходжень, незаборонених законодавством.

6.2. Асоціація за рішенням Координаційної ради утворює фонди цільового призначення.

6.3. Кошти Асоціації використовуються за рішенням Координаційної ради на фінансування діяльності, передбаченої Статутом на опрганіхаційно-господарські потреби, утримання штатного персоналу та відзначення членів Асоціації.

6.4. Асоціація набуває право на майно, передане йому засновниками, членами або державою у власність у встановленому законодавством порядку, набуте від членських внесків, пожертвувань громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, незаборонених законодавством.

6.5. Майно та кошти організації не можуть бути предметом застави. Асоціація не вправі виступати гарантом, поручителем, авалістом за зобов’язаннями третіх осіб.

6.6. Асоціація має право здійснювати будь-які угоди стосовно майна та коштів, що перебувають у власності Асоціації, що не суперечать статутним цілям та статусу Асоціації, як неприбуткової організації, та законодавству України.

6.7. Асоціація здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань, шляхом створення госпрозрахункових організацій, установ та підприємств.

6.8. Асоціація користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначення умов оплати праці найманих працівників Асоціації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

6.9. Асоціація, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність у встановленому законодавством порядку.

6.10. Обліковий фінансовий рік Асоціації співпадає з календарним. Перший обліковий фінансовий рік Асоціації починається з дня її державної реєстрації і продовжується до 31 грудня.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТУТУТУ

7.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Конференції Асоціації за поданням Координаційної ради або місцевих осередків Асоціації.

7.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймається 2/3 голосів від делегованих на Конференцію членів Асоціації.

7.3. Внесені до Статуту зміни Асоціація реєструє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЮ

8.1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.2. Реорганізація або ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням Конференції Асоціації або рішенням суду.

8.3. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Асоціації приймаються 2/3 голосів делегатів Конференції.

8.5. Ліквідація Асоціації здійснюється Ліквідаційною комісією, створеною Конференцією або судом.

8.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, яке ліквідується, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та передає органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

8.7. Кошти та інше майно Асоціації в разі її ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами і використовуюються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду можуть бути зараховані до доходу держави.

8.8. У разі реорганізації Асоціації її права та обов’язки переходять до правонаступників, визначених Конференцією Асоціації.

8.9. Асоціація забезпечує зберігання та облік документів щодо особового складу штатних працівників та, у випадку реорганізації або ліквідації Асоціації, своєчасно передає їх на державне зберігання у встановленому порядку.

8.10. Асоціація вважається такою, що припинила свою діяльність, з дня внесення до державного реєстру запису про її припинення.

9. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ9.1. Асоціація у міжнародній діяльності керується чинним законодавством України та міжнародними угодами України, ратифікованими Верховною Радою України.

9.2. Асоціація має право вступати до міжнародних організацій, створювати міжнародні спілки, інші організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України та нормам міжнародного права.