Шановний акціонер! - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Шановний акціонер! - страница №1/1

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Публічне акціонерне товариство « Сумське підприємство « Агротехсервіс» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2012 р. о 11-00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: пр. Курський, 105, м. Суми, у приміщенні автогаража в актовому залі. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться 25 квітня 2012 р. з 10-30 до 10-55 години за адресою: пр. Курський, 105, м. Суми у приміщенні автогаража в актовому залі, згідно переліку акціонерів, (зведеного облікового реєстру), складеного депозитарієм станом на 19 квітня 2012 року на 24:00 годину.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Звіт Правління ПАТ «Сумське підприємство « Агротехсервіс» про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Сумське підприємство « Агротехсервіс» про роботу за звітний період.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Сумське підприємство « Агротехсервіс» за звітний період.

5. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Сумське підприємство « Агротехсервіс»за звітний період, порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

6. Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів), які можуть вчинятися Товариством на протязі одного року.

7. Затвердження значних правочинів (договорів), які були укладені Товариством у 2011 році.

Для реєстрації акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково - доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами до загальних зборів з 10-00 до 12-00 години у робочі дні в період з 22/03/2012 р. по 22/04/2012 р. або за телефоном: (0542) 24-50-21 за 30 днів до зборів. Ознайомлення з матеріалами до загальних зборів, здійснюється за адресою: пр. Курський, 105, м. Суми у приміщенні адмінбудівлі, кабінет № 2, відповідальна особа за ознайомлення із матеріалами до загальних зборів Горєва Ольга Костянтинівна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сумське підприємство « Агротехсервіс» за 2011 р. (тис.грн.).
Найменування показника

Періодзвітний

попередній

Усього активів

5974

5969

Основні засоби

4766

5046

Довгострокові фінансові інвестиції

23

23

Запаси


601

604

Сумарна дебіторська заборгованість

564

278

Грошові кошти та їх еквіваленти

9

14

Нерозподілений прибуток

-3898

-3895

Власний капітал

1895

1898

Статутний капітал

1545

1545

Поточні зобов’язання

4080

4071

Чистий прибуток (збиток)

2

-786

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

28

29

ПАТ « Сумське підприємство « Агротехсервіс»


izumzum.ru