Шановний акціонер! Приватне акціонерне товариство «мелітопольське міжрайонне виробниче підприємство з племінної справи у тваринництв - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Шановний акціонер! Публічне акціонерне товариство „Хорольський молококонсервний... 1 88.7kb.
Договір №15 підряду на виготовлення конструктивних елементів будинку м. 1 68.12kb.
Словник історико-економічних термінів та одиниць виміру історико-економічні... 1 370.26kb.
Інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента... 1 50.43kb.
Оголошення про результати проведення торгів Замовник Найменування... 1 27.65kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 2 399.79kb.
Інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного... 1 36.34kb.
Шановний акціонер! 1 32.01kb.
Публічне акціонерне товариство «київенерго» 1 16.37kb.
Приватне Підприємство 1 28.84kb.
1 Найменування: публічне акціонерне товариство „шахтоуправління „донбас 1 94.51kb.
Постанова №166-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку... 1 49.97kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Шановний акціонер! Приватне акціонерне товариство «мелітопольське міжрайонне виробниче - страница №1/1

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ»
(код ЄДРПОУ: 20488297, місцезнаходження: 72380, Запорізька обл., Мелітопольський район,
селище Зелене, вул. Пролетарська, буд. 1/1),
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться

16 квітня 2013 року о 10:00 годині за адресою: 72380, Запорізька обл., Мелітопольський район,

селище Зелене, вул. Пролетарська, буд. 1/1 – лабораторія ВРХ, зал засідань № 1.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

  2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.

  3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та його затвердження.

  4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 рік та їх затвердження.

  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

  6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.

  7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

  8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 10.04.2013 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 15.00 год. за адресою: 72380, Запорізька обл., Мелітопольський район, селище Зелене, вул. Пролетарська, буд. 1/1, каб. №1, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Товариства Дорошенко Василь Васильович.Телефон для довідок: (06192) 6-83-41.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

2012 р.

Попередній

2011 р.

Усього активів

928,3

919,7

Основні засоби

224,7

259,4

Довгострокові фінансові інвестиції

0,1

0,1

Запаси

528,2

505,2

Сумарна дебіторська заборгованість

33,0

28,8

Грошові кошти та їх еквіваленти

3,5

34,7

Нерозподілений прибуток

73,5

46,8

Власний капітал

768,2

741,5

Статутний капітал

293,0

293,0

Довгострокові зобов'язання

17,6

17,6

Поточні зобов'язання

38,0

41,6

Чистий прибуток (збиток)

9,7

(5,5)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1172040

1172040

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

25

21


Наглядова рада ПрАТ "Мiжрайплемпiдприємство"


izumzum.ru