Розділ Загальна характеристика зат "поез кернел Груп" 4 Розділ 2 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Національна академія наук України київський університет права кафедра... 4 957.05kb.
2 Вільне використання творів 36 Розділ 3 1 76.07kb.
Розділ Гендерні фізіологічні та психологічні відмінності Розділ 4 1 516.28kb.
Розділ Стан наукової розробки та характеристика використаних джерел 2 394.58kb.
Розділ найпростіші професії 3 800.53kb.
Зат «Систем Кепітал Менеджмент»; Консорціуму «індустріальна група»; 1 29.28kb.
Для фахівців з документознавства 3 903.54kb.
«Принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації... 1 427.61kb.
Поради для іноземців – дозвіл на проживання на визначений термін... 1 374.1kb.
3 Розділ Конституційна конфліктологія 2 541.61kb.
Загальна частина розділ I загальні положення 4 1221.59kb.
Постанова №102 кі про накладення санкцій за правопорушення на ринку... 1 28.42kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Розділ Загальна характеристика зат "поез кернел Груп" 4 Розділ 2 - страница №6/6

Висновок

ЗАТ "ПОЕЗ Кернел Груп" має велику історію, за майже 60 років підприємство перетворилось в одне чи не найбільших виробників соняшникової олії в Україні. Підприємство займається не тільки виробництвом олії, а ще й її реалізацією, а також реалізацією шроту – вторинної продукції. На підприємстві діє дивізіональна структура управління, що дозволяє контролювати та підтримувати звязок зі всіми відділами та підрозділами підприємства.

Техніко –економічні показники діяльності ЗАТ "ПОЕЗ Кернел Груп" досить непогані. У 2008 році середня вартість сукупного капіталу збільшилась порівняно із 2009 роком збільшилася на 11685 тис. грн. або на 229,6%., та порівняно з 2010 на 76788 тис.грн., або на 84,5% в порівняльних цінах. Також відбулося збільшення середньої вартості власного капіталу на 83241 тис. грн., або на 297,3% порівняно з 2009 роком та на 43437 тис.грн., або на 64,1% порівняно з 2010 роком.

Одним з головних напрямків вдосконалення стратегічного управління на ЗАТ «ПОЕЗ Кернел Груп» є підвищення рівня менеджменту.Основними задачами поточного стратегічного контролінгу на ЗАТ „ПОЕЗ Кернел Груп” є забезпечення економії в витратах, зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності господарської діяльності.

Заплановані заходи стратегічного розвитку включають:

1) підвищення ефективності використання ОВФ, що передбачає контроль досягнення цілей і задач підприємства в галузі якості продукції і ефективного використання ресурсів

2) Розробку заходів щодо удосконалення методів контролю якості виготовлення продукції - впровадження прогресивних методів контролю, виявлення причин і винуватців браку здійснює відділ технічного контролю.

Сумарний економічний ефект має становити 50000 грн.Перелік літературних джерел

1. Аакер Дэвид А. Стратегическое рыночное управление: Бизнес-стратегии для успешного менеджмента / (Пер. с англ. С. Жильцова). - 6-е изд., междунар. - Мн.: Питер, 2002. — 542 с.

2. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1989.-520 с.

3. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами / (Пер. с англ. Н.В. Гринберга). — М.: ИНФРА-М, 2002. - 328 с.

4. Білорус Т. В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства. — Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2007. — 174 с

5. Боумэн Клифф. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997. — 174 с.

6. Василенко В. О. Стратегічне управління. Навчальний посібник. І В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко - К.: ЦУЛ, 2003. - 396 с

7. Веснин В. Р. Стратегическое управление. - М.: Проспект, 2006. -328 с.

8. Виханский О. С. Стратегическое управление. - М.: Экономисть 2004.-296 с.

9. Гончарова С. Ю. Стратегічне управління. Навчальний посібник І С. Ю. Гончарова, І. П. Отенко - Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. - 164 с

10. Забродська Л. Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. - Харків: Консум, 2004. -208 с

11. Круглое М. И. Стратегическое управление корпорацией: Учебн. для вузов. — М.: Русская деловая литература, 1998. — 768 с.

12. Ляско В. И. Стратегическое планирование развития предприятия: Учебное пособие. — М.: Экзамен, 2005. — 288 с.

13. Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху. Навчально-методичний посібник — Харків: Основа, 2006. — 156 с

14. Мартиненко М. М. Стратегічний менеджмент: Підручник для студ. вищ. навч. закл. — К.: Каравела, 2006.-^.320 с

15. Немцов В. Д. Стратегічний менеджмент / В. Д. Немцов, Л. Є. Довгань - К: ДП "Експрес-Поліграф", 2001. - 560 с.

16. Портер М. Стратегія конкуренції: Пер. з англ. — К: Основи, 1998. —392 с.

17. Район Б. Стратегический учет для руководителя: Пер с англ. / Под ред. В. А. Микрюкова. — М.: Аудит; ЮНИТИ, 1998. - 148 с.

18. Стердш А. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США / А. Стердш, В. Тулин - М.: Наука, 1990. - 262 с.

19. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии. Учебник для вузов: Пер. с англ. /А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2006. - 736 с.

20. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии. Учебник для вузов: Пер. с англ. /А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1998. - 576 с.

21. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент. Учебник для студ. высш. учебн. заведений. — М.: ЗАО "Бизнес-школа", 1998. — 416 с.

22. Шелегеда Б. Г. Стратегічне управління потенціалом підприємства. — Донецьк: ДонУЕП, 2006. — 220 с

23. Шершньова 3. Є. Стратегічне управління: Навчальний посібник / 3. Є. Шершньова, С В. Оборська - К.:КНЕУ,1999. - 384 с

24. Экономическая стратегия фирмы I Под ред. А. П. Градова. - 2-е изд. — СПб.: Специальная литература, 1999. — 588 с.

Додаткова

25. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. / И. Ансофф, Макдоннел Эдвард Дяс. - СПб.: ПитерКом, 1999. -416 с.

26. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. — К: Вища школа, 1995. - 348 с

27. Инновационный менеджмент: Справочное пособие I Под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. - 2-е изд. перераб. и доп. -М.: Центр исследований и статистики науки, 1998. - 544 с.

28. Карлофф Б. Деловая стратегия. - М.: Экономика, 1991. - 184 с.

29. Козлов С. Ю. Создание, реорганизация и ликвидация предприятий. - М.: Современная экономика и право, 1999. - 144 с.

30. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Дело, 1992. - 580 с.

31. Мурашко М. I. Менеджмент персоналу: Навчальний посібник-3-тє вид. - К: Знання, 2008.-436 с.

32. Теория и практика антикризисного управления / Под ред. С. Г. Беляева, В. И. Кошкина. - М.: Закон и право, 1996. - 328 с.Додатки
Збори уповноважених акціонерів
Ревізійна комісія

Правління акціонерів
Генеральний директор
Головний інженер
Заступник генерального директора по плануванню та фінансам
Заступник генерального директора з комерційних питань
Начальник відділу кадрів
Юрист

Головний технологГоловний механік
Начальник фінансового відділуНачальник відділу економіки та планування
Менеджер по збуту в Україні
Відділ тренінгуГосподар-ський відділ
Відділ фінансів та бухгалтеріяВідділ планування та економіки
Менеджер по постачанню
Відділ організації та оплати праціЕлектронно-обчислювальний центр
Менеджер з експортного продажу
Відділ охорони праціМенеджер з маркетингу
Будинок відпочинку

Медичний центрДитячий садокДодаток А Організаційна структура ЗАТ «ПОЕЗ Кернел Груп»


<< предыдущая страница