Розділ Теоретико-методологічні аспекти мотивації 5 Поняття і сутність мотивації 5 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Зміст вступ 4 Розділ Становлення І розвиток законодавства про вугледобувну... 3 439.03kb.
Економіко-соціальні аспекти реформування та розвитку україни дата... 1 42.61kb.
С. Л.Іванов, студ гр. Ут-05 1 68.77kb.
Методика дослідження мотивації навчання в першокласників 1 45.66kb.
Екзаменаційні питання з учбової дисципліни „маркетинг” маркетинг... 1 39.57kb.
Деякі теоретико-методологічні підходи І методи дослідження політичної... 1 94.53kb.
Урок алгебри у 8 класі. Тема уроку. Квадратні рівняння Мета уроку... 1 66.41kb.
Створення мотивації для збереження ресурсів та енергії; стимулювання... 1 138.66kb.
Теоретико-методологічні засади соціально економічного розвитку села 3 471.04kb.
Теоретико-методологічні основи політології 4 532.5kb.
Розділ 1 теоретичні та методологічні засади бюджетування фермерських... 1 297.83kb.
І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2012/2013... 1 30.7kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Розділ Теоретико-методологічні аспекти мотивації 5 Поняття і сутність мотивації 5 - страница №1/1


www.diplomukr.com.ua ®ВСТУП 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти мотивації 5
1.1. Поняття і сутність мотивації 5
1.2. Змістовні теорії мотивації 8
1.3. Процесні теорії мотивації 16
1.4. Формування мотиваційного механізму управління поведінкою людей 23
Розділ 2. Аналіз діяльності та процесу мотивації на підприємстві 32
2.1. Загальні відомості про підприємство 32
2.2. Аналіз рівня та динаміки продуктивності праці на підприємстві. 48
2.3. Аналіз процесу мотивації на підприємстві 55
Розділ 3. Пропозиції щодо покращення мотивації трудової діяльності 66
3.1. Планування трудової кар’єри 67
3.2. Заохочення робітників наданням вільного часу 71
3.3. Поліпшення умов праці 73
3.4. Розробка систем мотивації співробітників маркетингу 78
ВИСНОВКИ 85
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 87

Готовність і бажання співробітника виконувати свою роботу є одним з найважливіших факторів забезпечення ефективної діяльності організації. Добре відомо, що самим потужним організуючим засобом є зацікавленість до роботи. Тому управління мотивацією персоналу - найважливіше завдання сучасних менеджерів.


Мотивація - це вплив на поведінку людини для досягнення особистих, групових і суспільних цілей.
Питання трудової мотивації знайшли відбиття в численних дослідженнях зарубіжних учених, серед яких можна виділити теорію ієрархії потреб А. Маслоу, теорію існування, зв'язку і росту Альдерфера, теорію придбаних потреб Мак Клелланда, теорію двох факторів Герцберга, теорію очікувань В. Врума, теорія справедливості, теорія мотивації Портера–Лоулера, теорія ефективної мотивації Адаіра.
Сьогодні добре мотивований персонал є одним з найважливіших факторів, що впливають на розвиток компанії. Не дивно, що слабка мотивація персоналу посідає третє місце в переліку причин, що перешкоджають росту бізнесу. Відповідно, високий ступінь вмотивованості підлеглих, нинішні керівники ставлять на перше місце в ряді внутрішніх факторів підвищення конкурентноздатності свого бізнесу.
У наш час існує безліч методів мотивації, а саме, економічні: заробітна плата; премії; грошова винагорода; матеріальна допомога, позички; участь у прибутку та неекономічні: морально-психологічні; організаційні.
Безумовно, мотиваційному механізму оплати праці приділяється більша роль, але постійне підвищення рівня оплати праці не сприяє як підтримці трудової активності на належному рівні, так і росту продуктивності праці. Застосування цього методу може бути корисним для досягнення короткочасних підйомів продуктивності праці. В остаточному підсумку відбувається звикання до цього виду впливу. Вплив на працівників лише грошовими методами не може привести до довговічного зростання продуктивності праці.
Крім зарплат гроші видають у вигляді премій. Преміювання праці є додатковою формою винагороди, виплачуваного з урахуванням індивідуального внеску працівника в кінцеві результати. При цьому працює не сума, а факт її одержання.
В основних розділах менеджменту мотивація трудової діяльності персоналу банку стає все більш актуальною.
В умовах зниження прибутковості і жорстокої конкуренції саме в мотивації співробітників можуть бути знайдені ті резерви, які дозволять банку не тільки пережити важкі часи, але й створити передумови для розвитку й процвітання в майбутньому.
Керівники не завжди чітко представляють, які мотиви стимулюють їхніх підлеглих на ефективну роботу. Дослідження показали, що керівники часто переоцінюють значимість для працівників «базових мотивів», таких як зарплата, безпека, надійність і недооцінюють внутрішні стимули до роботи - самостійність, творчість, бажання досягти високих результатів.
Управління персоналу регулярно проводить дослідження мотивів і ціннісних орієнтацій співробітників підрозділів банку. При цьому окремо аналізуються результати по різних групах персоналу даного підрозділу.

В даній дипломній роботі було проведено основних питань, щодо мотивації трудової діяльності персоналу, основні теорії мотивації і формування мотиваційного механізму управління поведінкою людей. Здійснено аналіз діяльності та процесу мотивації на підприємстві ПП “Нафтопром”. Надано пропозиції щодо покращення мотивації трудової діяльності персоналу на ПП “Нафтопром”.


Мотивація у широкому розумінні – це процес спонукання працівників до діяльності для досягнення цілей організації. Ефективна реалізація функції мотивації потребує усвідомлення того, що спонукає робітника до праці та розуміння того, як направити ці спонукання в русло досягнення цілей організації.
Ефективне управління виробничо-господарською діяльністю підприємств значною мірою залежить від використання вміло налагодженого мотиваційного механізму. Управлінський персонал – головна ланка в системі управління підприємством. Тому необхідно на кожному конкретному підприємстві в першу чергу розробити власну ефективну систему мотивів та стимулів, що забезпечують активізацію діяльності управлінського персоналу відповідно до цілей, які поставлено перед підприємством.
Аналіз функціонування господарчих суб’єктів показує, що мотивація праці та професійного зростання є важливим фактором успішного розвитку. Навіть благополучні підприємства постійно відчувають проблеми, які пов’язані із втратою грамотних та ініціативних фахівців. Це свідчить про недостатню мотивацію їхнього професіоналізму. Якщо для одних підприємств з низьким рівнем спеціалізації праці ця проблема не актуальна, оскільки заміну працівнику, який звільнився, може бути знайдено (або підготовлено іншого працівника) у короткі строки, то для інших втрата кваліфікованих кадрів обертається справжньою катастрофою.
Мотивація праці нерозривно пов’язана з розвитком підприємства і має бути спрямована на повну реалізацію можливостей працівника. Функція мотивування, як найскладніша з усіх інших функцій управління, сприяє реалізації цілей і завдань, що виникають перед підприємством. Складність її в тому, що головна дійова особа – працівник зі своїми потребами, задоволення яких є рушійною силою в процесі його діяльності, свідомої або неусвідомленої поведінки. Тому в механізмі трудової мотивації найяскравіше виявляються особисті потреби, оскільки вони безпосередньо пов'язані із життєдіяльністю індивіда.
Сучасна модель управління підприємством має включати механізм ефективної трудової мотивації, який дозволив би поєднувати стратегічну ціль організації з потребами та інтересами робітників, взаємоузгоджуючи різні форми стимулювання зі складністю й результативністю праці, об’єктивно оцінюючи роботоздатність, знання, досвід, можливості працівників, створюючи умови реалізації й розвитку трудового потенціалу персоналу, систему гнучкої адаптації працівників до ринкової кон’юнктури, наближуючи інтереси підприємства до інтересів працівників і навпаки.
Враховуючи світовий досвід мотивації праці, можна стверджувати, що теоретична основа для створення такого механізму існує, однак його слід удосконалити з урахуванням результатів мотиваційного моніторингу і прилаштувати до своєрідної трудової ментальності українців, економічної ситуації в країні.
Аналіз мотивації на ПП “Нафтопром” показав, що в фінансовому відділі і комерційному відділу, критерії «психологічний комфорт» і «матеріальна задоволеність» оцінюються дуже високо. В інформаційному відділі ці критерії є проблемною областю. Та ж картина спостерігається по критерію «умови праці». Мотиваційні профілі дали можливість визначити і основні напрями такого вдосконалення. Це поліпшення психологічного комфорту, зниження текучості і поліпшення умов праці.

1. Бернард Ч. Функция руководителя. – М., 1999. –134 с.


2. Бізюкова І.В. Кадри управління - підбір та оцінка. М.: Економіка, 1998.– 212с.
3. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией. Пособие для руководителей.- М., 1995. – 316 с.
4. Бурлакова В.В., Абрамова А.И. Совершенствование стилей и методов руководства предприятиями и организациями. – К., 1990. – 240 с.
5. Зайцева О.А., Радугин А.А., Рогачева Н.И. Основы менеджмента. Учебное пособие для вузов.- М.: Центр, 1998.- 264 с.
6. Івановська Л.В., Свистунов В.М. Забезпечення системи управління персоналом на підприємстві. -М.: ГАУ, 1995. – 132с.
7. Катаєва Л.Д., Абрамова Л.Г. Управління персоналом. – Новосибірськ, 1996. – 240с.
8. Коротков Є.М. Концепція менеджменту.- Харків: Просвіта, 1999.-258 с.
9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту –Київ: Либідь, 1999. -680 с.
10. Немцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. –К.: УВПК, 2001.-392 с.
11. Оганесян І.А. Управління персоналом організації- Мінськ: Профіт, 2000. - 257 с.
12. Поручник А.М. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Монографія. – К.:КНЕУ, 2000 – 172с.
13. Пушкарев И.Ф. Кадровый менеджмент- М.:-Юнити, 1998.- 423 с.
14. Саакян А.К., Зайцев Т.Г., Лашманова Н.В., Дягилева Н.В. Управление персоналом в организации. – СПб: Питер, 2001.- 176 с.
15. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д., Шило С.И., Ильинский., Салимжанов И.Х. Управление персоналом. (Под. ред. С.И.Самыгина). Серия «Учебники, учебные пособия»- Ростов н/Д: Феникс,2001. –512 с.
16. Спивак В.А.Основы кадрового менеджмента- М.: Дело, 1995. – 214 с.
17. Старобинский Э.К. Как управлять персоналом.-М: Экономика, 1995. - 327 с.
18. Терещенко В.И. Наука руководить.-К: Наука, 1990.-286 с.
19. Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент.-М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Издательство ЭКМОС, 1995.-256 с.
20. Уткин Э.А. Профессия – менеджер. – М.: Наука, 1992. –243 с.
21. Цыпкин Ю.А. Управление персоналом.-М.: ЮНИТИ, 2001. -346 с.
22. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие.-К.: Товариство «Знания», КОО, 1998. – 512 с.
23. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. -М.: ЮНИТИ, 1996.- 432 с.
24. Щекін Г.В. Теорія та практика управління персоналом.- Київ: Просвіта, 1996. –296с.
25. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник в 2-х т.- Киев: Просвита, 1993.- 368 с.
26. Якокка, Ли. Карьера менеджера. – М.: Прогресс, 1991.- 376 с.
27. Кучеров А.В.. Комерціалізація нових технологій з урахуванням суб’єктів іноваціонного бізнесу. // Науковий журнал “Економіний вісник донбасу” №1(2). 2005. – c.33-42
28. Гаузнер Н., Иванов Н., Михина М. Стратегия развития человеческих ресурсов в условиях перехода к рынку // МЭМО. – 1993.-№9.- с.30-45.
29. Завадский И., Червинская Л. Факторы мотивации персонала в менеджменте// Экономика Украины –1999 - №4.- с.79-84.