Робота виконана в Харківському національному медичному університеті моз україни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Львівська політехніка 1 330.4kb.
Герерофункціональні олігопероксиди 2 420.35kb.
Розвиток трудових відносин І законодавства про працю в україні 1 296.43kb.
Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський... 2 393.44kb.
Підвищення швидкодії біомедичних приладів та достовірності визначення... 1 346.64kb.
Покращення екологічних показників дизельного автомобіля, оснащеного... 1 316.75kb.
Національний університет «Львівська політехніка» казанцев сергій... 2 540.25kb.
+ 341. 456 Організаційно-правові засади участі органів внутрішніх... 1 351.2kb.
Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства... 1 372.92kb.
Харківський національний університет 1 18.8kb.
Національна юридична академія україни 2 274.29kb.
Бібліотека заснована на спільній власності територіальних громад... 1 105.36kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Робота виконана в Харківському національному медичному університеті моз україни - страница №1/1

Міністерство охорони здоров’я України

Харківський національний медичний університетШУБА Дмитро Григорович

УДК 611.61:612.465:612.66
АНАТОМО-МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
НИРКОВИХ ПІРАМІД ЛЮДИНИ

14.03.01 – нормальна анатомія


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків–2012

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Харківському національному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: член-кореспондент НАМНУ, доктор медичних наук, професор Лісовий Володимир Миколайович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, ректор університету.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Ольховський Василь Олексійович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри судової медицини, медичного правознавства ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса;


доктор медичних наук, професор Ахтемійчук Юрій Танасович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України (м. Чернівці), завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії.

Захист відбудеться 11 квітня 2012 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).
Автореферат розісланий «___» березня 2012 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

канд. мед. наук, доцент О.Ю. Степаненко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Будовою нирок представники медицини цікавилися з давніх часів. З появою мікроскопічної техніки вивчення цього питання різко просунулось вперед. Так, М. Мальпігі (1628–1694), використовуючи мікроскоп, що давав 180-кратне збільшення, вперше описав будову паренхіми нирки і виділив клубочок, який згодом був названий його ім'ям. А.М. Шумлянський у роботі «Про будову нирки» (1788) вивчав канальці і кровоносні судини нирки за допомогою ін'єкції. В результаті він описав капсулу ниркового клубочка, прямі і покручені канальці, визначив шляхи кровотоку в нирці від артерії до вени.

Прогрес природничих наук, в тому числі медицини, починаючи з середини XIX століття викликав підвищений інтерес дослідників до будови нирок (W. Bowman, 1842; В.З. Голубев, 1894, та ін.) У XX столітті зусиллями багатьох вчених (Г.Г. Автандилов, 1975; Ю.П. Костиленко, 1978; С.С. Михайлов, 1976; В.В. Серов, 1972, та ін.) детально описана морфологія нирки, що стало поштовхом у розвитку оперативної нефрології та урології. Але темпи розвитку сучасної хірургічної науки вимагають анатомічного обґрунтування нових методик, що дозволяють максимально раціонально і безпечно для пацієнта виконати оперативне втручання.

Розвиток нових способів діагностики і лікування ниркових хвороб за допомогою сучасних засобів візуалізації (УЗД, КТ, ЯМР) та широке застосування ендохірургічних засобів лікування поставили перед морфологами важливе завдання – глибше вивчити індивідуальні анатомічні особливості нирки. Протягом усього часу розвитку різних напрямків у хірургії одним з головних завдань було максимальне збереження ураженого органа та його функції. Будь-яке хірургічне втручання, а тим більше органозберігальне, потребує досконального знання анатомії оперованого органа (В.М. Лісовий, 2003; А.Ф. Возіанов, 2002; М.П. Бурих, 2000–2007).

Прискорений розвиток нових медичних технологій в урологічній практиці, розробка сучасних органозберігальних методик потребують постійного поглиблення й узагальнення знань про особливості будови паренхіми нирки людини. і зокрема ниркових пірамід (М.П. Бурих, 2004; І.В. Вільхова, 1996; Р.С. Ворощук, 2006).

Проаналізувавши численні роботи вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячені вивченню будови ниркових пірамід, ми дійшли висновку, що відомості про топографію та морфометрію ниркових пірамід висвітлені не в повному обсязі і тому потребують подальшого вивчення (F.T. Graves, 2005; W.H. Hollinshead, C. Rosse, 2000; R. Snell, 1995). Згідно з класичними уявленнями, ниркову паренхіму поділяють на мозкову речовину і кіркову, яка не тільки розташовується на периферії органа, а й проникає в мозкову речовину у вигляді ниркових стовпів – колони Бертіні (Р.С. Ворощук, 2007; Н.А. Мухін, 2007; Ю.П. Костиленко, 2008; Азми Махмуд Алі Хуссейн, 2009). Саме вони поділяють мозкову речовину на окремі ниркові піраміди. Топографічні та морфометричні характеристики ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини в різних вікових періодах і при різних типах розгалуження чашечково-мискового комплексу вивчені недостатньо. Причиною цього в першу чергу є те, що раніше не застосовувалися такі сучасні методи дослідження, як комп'ютерна томографія, УЗД, ядерно-магнітно-резонансна томографія. В даний час дані цих досліджень відіграють надзвичайно важливу роль у плануванні та виконанні органозберігальних операцій на нирці. Отже, тема даного дослідження є актуальною і потребує глибшого вивчення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до комплексного плану наукових досліджень Харківського національного медичного університету МОЗ України і є частиною загальної теми науково-дослідної роботи кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії «Анатомія нирок стосовно малоінвазивних оперативних втручань» (номер державної реєстрації 0109U001746). Здобувачем виконаний фрагмент науково-дослідної роботи, що стосується анатомо-морфо­метричних особливостей ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини зрілого та літнього віку.

Мета дослідження – виявлення анатомо-морфометричних особливостей ниркових пірамід нижнього кінця нирки людей зрілого та літнього віку при різних варіантах будови чашечково-мискового комплексу.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання.

1. Провести аналіз отриманих при виконанні дослідження плоско-паралельних зрізів нижнього кінця нирок людей зрілого та літнього віку.

2. Вивчити варіанти топографії ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини і систематизувати їх.

3. Дослідити морфометричні особливості ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини в різних вікових періодах.

4. Описати варіанти індивідуальної мінливості об’ємів ниркових пірамід нижнього кінця у дво-, три- та чотирисекторних нирках.

5. Проаналізувати можливість використання отриманих даних для розробки методик виконання органозберігальних операцій на нирці.

Об'єкт дослідження – закономірності вікової та індивідуальної анатомічної мінливості органів сечової системи.

Предмет дослідження – ниркові піраміди нижнього кінця нирки людини в різних вікових періодах і при різних варіантах будови чашечково-мискового комплексу.

Методи дослідження: макроскопічне препарування – для виділення ниркової артерії, вени та сечовода; ін'єкція чашечково-мискового комплексу ізольованих препаратів нирки рентгенконтрастними масами – для виявлення взаємозв'язків між нирковими судинами і чашечково-мисковим комплексом; рентгенографія ін'єктованих ізольованих нирок – для визначення типу розгалуження чашечково-мискового комплексу; виготовлення та аналіз серійних плоскопаралельних зрізів нижнього кінця нирки людини – для визначення морфометричних показників ниркових пірамід і чашечково-мискового комплексу; цифрове макрофотографування отриманих зрізів – для фіксації отриманих даних і подальшого їх вивчення; топометрія ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини – для визначення топографії ниркових пірамід; морфометрія ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини – для кількісної оцінки параметрів ниркових пірамід і чашечково-мискового комплексу; статистична обробка – для математичного аналізу та оцінювання отриманих результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше на численній кількості трупного матеріалу ізольовано було досліджено анатомо-морфометричні показники ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини в різних вікових періодах і при різних типах будови чашечково-мискового комплексу, в тому числі й їхню кількість, просторову анатомію та координатну топографію, лінійні й об’ємні параметри.

В ході дослідження були отримані нові дані про межі коливання морфометричних показників ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини зрілого та літнього віку. Вперше проведено порівняльну характеристику їхніх морфометричних ознак з урахуванням типу будови чашечково-мискового комплексу та вікових періодів. Встановлена пряма залежність між індивідуальною мінливістю топографії ниркових пірамід та кількістю і параметрами компонентів чашечково-мискового комплексу нирки людини.

При дослідженні анатомо-морфометричних особливостей та топографії ниркових пірамід вперше, поряд з численним морфологічним матеріалом, використовується клінічна інформація – результати томографічних досліджень КТ і МРТ пацієнтів без патології з боку сечостатевої системи. Даний етап дослідження заплановано як сполучну ланку між морфологією ниркових пірамід та нефроурологією. Розвинуті методологічні підходи до оптимізації та планування мініінвазивних оперативних втручань на нирках з урахуванням індивідуальної топографії ниркових пірамід як малосудинних ділянок нирки та її визначенням шляхом воксельного анатомічного моделювання.

Одержані дані суттєво доповнюють сучасні уявлення про загальні закономірності координатної топографії й індивідуальну анатомічну мінливість ниркових пірамід людини.Практичне значення одержаних результатів. Проведене дослідження доповнює і уточнює відомості літературних джерел про ниркові піраміди, а саме: визначає їхню кількість і описує їхню топографію та морфометричні характеристики в нижньому кінці нирки людини в різних вікових періодах і при різній будові чашечково-мискового комплексу. З метою отримання плоскопаралельних зрізів ізольованої нирки людини та подальшого вивчення морфометрії і топографії пірамід нижнього кінця нирки розроблено пристрій для отримання плоскопаралельних зрізів, який може бути використаний для виготовлення зрізів інших ізольованих органів. Запропоновано речовину для контрастування та отримання зрізів анатомічних структур, що може бути використаною для заповнення елементів чашечково-мискового комплексу і судин нирки самотвердіючою рідиною з подальшим проведенням рентгенографічних досліджень, а також виготовлення зрізів органа. Розроблено спосіб діагностики топографоанатомічного розташування ниркових пірамід щодо чашечково-мискового комплексу і великих судин нирки людини, який дозволяє отримати тривимірні комп'ютерні анатомічні моделі нирки і ниркових пірамід людини, за допомогою яких можна дослідити топографію ниркових пірамід у системі топографічних координат.

Матеріали роботи впроваджені в навчальний процес і наукову роботу кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці), кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава), кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського (м. Сімферополь), кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією Луганського державного медичного університету, кафедри загальної хірургії, ендоскопії та топографічної анатомії Харківської медичної академії післядипломної освіти.Виявлені морфометричні особливості ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини поглиблюють і доповнюють існуючі дані про морфофункціональні особливості інтраренальних сечовивідних шляхів. Результати наукового дослідження можуть бути враховані при індивідуальному плануванні та виконанні оперативних втручань на нирці людини.

Особистий внесок здобувача. Автором дисертації самостійно розроблено план роботи та методологію проведення досліджень, проведено патентно-інформаційний пошук, аналіз літератури, експертний аналіз проблеми, визначено об’єкт, мету і завдання дослідження. Самостійно оброблено первинний матеріал (89 нирок людини), виготовлено та досліджено 2164 плоскопаралельні зрізи нижнього кінця нирки людини. Автором проведено аналіз і статистичне опрацювання отриманих результатів, сформульовано основні положення та висновки роботи, написані розділи дисертації та статті щодо суті дисертації. Обсяг особистого внеску в роботах, опублікованих у співавторстві, наведено окремо в переліку опублікованих праць. Висновки та практичні рекомендації сформульовано разом з науковим керівником.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи були представлені, доповідалися і обговорювалися на міжнародному, національному та галузевому рівнях, а саме: на міжвузівській конференції молодих вчених «Медицина третього тисячоліття» (м. Харків, 15–16 січня 2002 р.); міжвузівській конференції молодих вчених «Медицина третього тисячоліття» (м. Харків, 17–18 січня 2003 р.); міжвузівській конференції молодих вчених «Медицина третього тисячоліття» (м. Харків, 16–17 січня 2004 р.); X науково-практичній конференції в рамках міжнародної виставки «Медицина і здоров'я – 2004» (м. Пермь, 16–19 листопада 2004); Науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченій 200-річчю з дня заснування ХДМУ (м. Харків, 17–18 січня 2005 р.); міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «14th International Student Congress of Medical Sciences» (6–9 червня 2007 р., м. Гронінген, Нідерланди); міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «18th European Students' Conference» (м. Берлін, Німеччина, 1–6 жовтня 2007 р.); всеукраїнській науковій конференції «Актуальні проблеми сучасної морфології» (м. Луганськ, 10–11 квітня 2008 р.); міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «20th International Symposium on Morphological Sciences» (г. Тімісоара, Румунія, 12–16 вересня 2008 р.); міжвузівській конференції молодих вчених та студентів «Медицина третього тисячоліття» (Харків, 2009); міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «II International Scientific Interdisciplinary Congress for medical students and young doctors» (м. Харків, 8–10 квітня 2009 р.); науково-практичній конференції «Філософія і медицина: історія та сучасність» (м. Харків, 2009); 3rd International Scientific Interdisciplinary Congress for medical students and young doctors (м. Харків, 2010); науково-практичній конференції з міжнародною участю Кримського державного медичного університету iм. С.І. Геор-гієвського (м. Сімферополь, 2010).

Публікації. За матеріалами дослідження опубліковано 22 роботи: 5 ста-тей (одноосібні) в наукових фахових виданнях України, 2 статті в збірниках наукових праць і конференцій, 12 тез у матеріалах наукових конференцій, з'їздів і конгресів, у тому числі з міжнародною участю. Здобувачем отримано 3 па-тенти України на винахід.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, аналітичного огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, двох розділів результатів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій та переліку використаних джерел. Дисертацію викладено російською мовою на 135 сторінках друкованого тексту. Робота ілюстрована 47 рисунками, 16 таблицями, які займають 0 повних сторінок. У роботі використано 215 літературних джерел, з них 126 – кирилицею та 89 – латиницею (26 сторінок).
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріал і методи дослідження. Морфологічним матеріалом для дослідження особливостей індивідуальної мінливості ниркових пірамід нижнього кінця нирки були 89 ізольованих нирок від трупів людей зрілого та літнього віків обох статей (52 – чоловічі, 37 – жіночі), 45 з яких були правими, а 44 – лівими. Люди загинули від нещасних випадків або хвороб, не пов’язаних із патологією сечової системи. Робота з трупним матеріалом виконана в умовах секційної морфометрії на базі Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи впродовж 2004–2008 рр. відповідно до вимог «Інструкції про проведення судово-медичної експертизи» (наказ МОЗ України № 6 від 17.01.95). Комісією з етичних питань та біоетики (протокол № 7 від 5 жовтня 2011 року) встановлено, що проведені наукові дослідження відповідають морально-етичним принципам Гельсінської декларації, прийнятої Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації (1964–2000), Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (1997), відповідним положенням ВООЗ, Міжнародної ради медичних наукових товариств, Міжнародного кодексу медичної етики (1983) та законів України.

Розподіл анатомічного матеріалу (табл. 1) проводили відповідно до класифікації вікових періодів, прийнятої на 7-й всесоюзній конференції з проблем вікової морфології, фізіології та біохімії АПН СРСР (Москва, 1965), з урахуванням вікової періодизації життя людини (Семенова Л.К., 1986).


Таблиця 1

Розподіл анатомічного матеріалу за віковими періодами

Віковий період

Стать

Кількість нирок

всього

права

ліва

Зрілий вік – від 22 до 30 років

Чоловіча

8

4

4

Зрілий вік – від 21 до 30 років

Жіноча

6

3

3

Зрілий вік – від 31 до 40 років

Чоловіча

8

3

5

Жіноча

5

3

2

Зрілий вік – від 41 до 50 років

Чоловіча

11

4

7

Жіноча

7

7

0

Зрілий вік – від 51 до 60 років

Чоловіча

15

7

8

Зрілий вік – від 51 до 55 років

Жіноча

10

5

5

Літній вік – від 61 до 74 років

Чоловіча

10

6

4

Літній вік – від 56 до 74 років

Жіноча

9

3

6

Всього
89

45

44

Для досягнення поставленої мети були використані такі методи: макроскопічне препарування нирки, ін'єкція рентгенконтрастними масами її чашечково-мискового комплексу, рентгенографія ін'єктованих ізольованих нирок, виконання плоскопаралельних зрізів нижнього кінця нирки людини, макрофотографування отриманих зрізів, морфометрія ниркових пірамід нижнього кінця нирки. При вивченні пірамід нижнього кінця нирки людини нами було зроблено та обраховано 2164 плоскопаралельні зрізи, з яких 1292 чоловічі нирки та 872 – жіночі (табл. 2).Для оцінювання координатної топографії ниркових пірамід людини в горизонтальній площині оптимальним є її дослідження в системі меридіанних площин під різними кутами. На підставі проведеного морфологічного дослідження встановлено, що оптимальним є проведення 12 меридіанних площин нирки з інтервалом 30°. Для наочності і простоти ідентифікації паралелі і меридіани позначені не цифрами, а першими латинськими літерами з індексами, які означають номер лінії (рис. 1).
Таблиця 2

Розподіл одержаних плоскопаралельних зрізів за віковими періодами

Віковий період

Стать

Кількість зрізів

Всього

Зрілий вік – від 22 до 30 років

Чоловіча

189

320

Зрілий вік – від 21 до 30 років

Жіноча

131

Зрілий вік – від 31 до 40 років

Чоловіча

251

398

Жіноча

147

Зрілий вік – від 41 до 50 років

Чоловіча

258

417

Жіноча

159

Зрілий вік – від 51 до 60 років

Чоловіча

363

579

Зрілий вік – від 51 до 55 років

Жіноча

216

Літній вік – від 61 до 74 років

Чоловіча

231

450

Літній вік – від 56 до 74 років

Жіноча

219

Всього

Чоловіча

1292

2164

Жіноча

872


Рис. 1. Топографоанатомічні меридіани на горизонтальному зрізі нирки (пояснення в тексті)


Горизонтальні площини, що проходять через певні точки перпендикулярно осі нирки людини, названі топографічними анатомічними паралелями нирки людини. Для цих паралелей нами використані зовнішні орієнтири поверхні нирки. Паралель, проведена на рівні середини ниркових воріт (P6), може бути прийнята за екватор нирки. По верхньому краю нижнього кінця нирки проведена верхня паралель (Р8), по нижньому краю нижнього кінця нирки проведена нижня паралель (Р12), рис. 2.


Рис. 2. Топографоанатомічні паралелі на фронтальному зрізі нирки (пояснення в тексті)
Для дослідження ниркових пірамід нирки людини на підставі морфологічного вивчення ниркових пірамід нирок людини зрілого та літнього віку встановлено оптимальним проведення в кожному відділі органа по три додаткові паралелі. В нижньому відділі нирки проводиться додаткова паралель посередині між нижньою і дистальною паралелями (Р10), інші дві – посередині між проведеною паралеллю і дистальною паралеллю (Р11) і нижньою паралеллю (Р9). За допомогою використаних паралелей та меридіанів стала можливою реконструкція моделі чашечково-мискового комплексу та ниркових пірамід (рис. 3).

Закономірності на виборці виявляли завдяки вирішенню таких питань: опис об'єктів дослідження, порівняння досліджуваних груп, дослідження взаємозв'язків ознак. При вирішенні цих питань ми застосовували такі підходи: статистична оцінка параметрів розподілу; перевірка статистичних гіпотез; статистичне моделювання. При аналізі результатів дослідження використовували ліцензовані програмні продукти («STATISTICA 6», «EXCEL»).Результати дослідження та їх аналіз. У результаті дослідження в нижньому кінці нирки людини зрілого та літнього віку виявлено від 3 до 7 ниркових пірамід, розташованих одинарно або групами і розподілених частіше нерівномірно, тому що в деяких випадках спостерігається більша кількість ниркових пірамід як з передньої, так і з задньої поверхні нижнього кінця нирки. Часто верхівки пірамід на виконаних нами зрізах розташовуються безпосередньо одна біля одної. Це дозволяє припустити, що вони впадають в одну ниркову чашечку, попередньо сполучаючись між собою.

Всі піраміди нижнього кінця нирки в залежності від їхньої топографії ми запропонували позначити так: PRi – нижня ниркова піраміда, звернена до нижнього кінця нирки; PRipl – нижня задньолатеральна ниркова піраміда, звернена до задньої поверхні нижнього кінця нирки і назовні (до бічного краю); PRips – нижня задньосередня ниркова піраміда, що розташовується на задній поверхні нижнього кінця нирки і звернена своєю основою до неї; PRipm – нижня задньо-медіальна ниркова піраміда, яка, розташовуючись на задній поверхні нижнього кінця нирки, звернена до середини (до присерединного краю) нирки; PRial – нижня передньолатеральна ниркова піраміда, яка міститься на передній поверхні нирки і основою звернена назовні (до бічного краю); PRias – нижня передньосередня ниркова піраміда, яка також розміщена на передній поверхні нирки і звернена до неї своєю основою; PRiam – нижня передньомедіальна ниркова піраміда, що розташовується в передній частині нижнього кінця нирки і спрямована своєю основою до її присерединного краю.

Рис. 3. Реконструкція воксельної анатомічної моделі чашечково-мискового комплексу та ниркових пірамід: 1 – ниркова миска; 2 – ниркові чашечки; 3 – ниркові піраміди


Отримані в даному дослідженні морфометричні параметри, що характеризують ниркові піраміди нижнього кінця нирки людини зрілого та літнього віку, наведені в табл. 3.

В усіх вивчених нирках частіше за все спостерігається нижня передньосередня піраміда (PRias), рідше – нижня задньосередня (PRips). При цьому дана піраміда, так само як і нижня задньосередня (PRips), не виявлена нами у другому віковому періоді.

Для кожної групи ниркових пірамід у кожному віковому періоді (зрілого та літнього віку) ми отримали морфометричні дані, зокрема: діаметр основи піраміди, її висоту та об'єм.

Нами встановлено, що найбільший середній діаметр основи ниркових пірамід, розташованих у нижньому кінці нирки, виявляється у віковому періоді від 31 до 40 років (16,86 мм), найменший – у віковому періоді від 60 до 74 років (11,37 мм), при цьому середній діаметр пірамід у всіх вікових періодах становить 13,17 мм.Максимальна середня висота ниркових пірамід зазначена нами у віковому періоді від 31 до 40 років і становить 16,01 мм. Мінімальна середня висота ниркових пірамід спостерігається в віковому періоді від 21 до 30 років і становить 11,45 мм. Середня висота ниркових пірамід у всіх вікових періодах становить 12,84 мм.

Таблиця 3

Загальна кількість та середні морфометричні показники
ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини
зрілого та літнього віку

ПірамідаДіаметр основи (dPR), мм

Висота (hPR), мм

Об'єм (vPR), мм³

серед

мін

макс

серед

мін

макс

серед

мін

макс

PRi

78

14,44

3,2

26,6

13,39

4,0

25,0

1423,81

17,0

5305,5

PRipl

74

15,74

6,0

36,5

15,08

6,0

37,0

1848,06

55,7

9685,0

PRips

21

9,04

3,4

18,3

9,50

4,0

18,5

495,30

27,0

2590,0

PRipm

72

10,82

4,0

24,6

10,74

5,0

24,0

790,67

39,6

3166,4

PRial

74

14,13

4,6

33,4

14,02

4,6

33,4

1570,22

39,4

5501,1

PR ias

22

10,60

4,6

21,2

10,99

5,0

21,2

685,85

106,2

2356,7

PRiam

82

12,59

3,6

29,7

12,47

3,0

29,7

1166,50

44,4

5775,0

Всього

423

13,17

3,2

36,5

12,84

3,0

37,0

1281,52

17,0

9685,0

При порівнянні середніх показників об'ємів ниркових пірамід у різних вікових періодах (зрілого та літнього віку) ми визначили, що максимальний середній об'єм ниркових пірамід визначається у віковому періоді від 31до 40 років (1951,4 мм3), а мінімальний – у віковому періоді від 60 до 74 років (1023,82 мм3), в той час як середній об'єм пірамід у всіх вікових періодах становить 1281,52 мм3.

Вивчивши об'єми ниркових пірамід у залежності від діаметра основи і висоти пірамід у всіх періодах (зрілого та літнього віку), ми дійшли висновку, що найбільшими за об'ємом пірамідами нижнього кінця нирки в віковому періоді від 21 до 30 років є латеральні ниркові піраміди як на передній, так і на задній поверхні органа, при цьому об'єм задньолатеральної ниркової піраміди (PRipl) трохи перевищує об'єм передньолатеральної (PRial) – 1716,89 і 1586,98 мм відповідно. Найменшою за об'ємом нирковою пірамідою є нижня задньосередня (PRips). У віковому періоді від 31 до 40 років нижня задньолатеральна ниркова піраміда (PRipl) має найбільші висоту, діаметр основи і відповідно об'єм. У цьому віковому періоді визначаються так звані піраміди, «що зливаються». При цьому середні ниркові піраміди як на передній, так і на задній поверхнях нижнього кінця нирки найчастіше приєднуються до латеральних ниркових пірамід.

У віковому періоді від 41 до 50 років середні об'єми ниркових пірамід, розташованих на задній поверхні нижнього кінця нирки, набагато менші від середніх об'ємів ниркових пірамід передньої поверхні нижнього кінця органа. Нижня задньосередня ниркова піраміда (PRips), що міститься в паренхімі задньої поверхні нижнього кінця нирки, має найменші морфометричні характеристик, а така ж піраміда, але розташована на передній поверхні (PRiаs), має максимальні діаметр основи, висоту і, відповідно, об'єм. У віковому періоді від 51 до 60 років відмічається зменшення об'єму всіх ниркових пірамід як на передній, так і на задній поверхні нирки. Найчастіше в цьому віковому періоді спостерігається нижня ниркова піраміда (PRi), а найнепостійнішою є нижня передньомедіальна ниркова піраміда (PRiam), тому що їй належать абсолютні максимум і мінімум об'єму. У віковому періоді від 51 до 60 років об'єми ниркових пірамід приблизно однакові на передній і задній поверхнях нижнього кінця нирки, але при цьому їхній сумарний об'єм найменший у порівнянні з таким у інших вікових періодах. Основні показаники об'ємів ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини в усіх досліджених вікових періодах надано у рис. 4.Рис. 4. Показники об'ємів ниркових пірамід (vPR) нижнього кінця нирки людини зрілого та літнього віку
Досліджуваний нами матеріал був розподілений залежно від типу будови чашечково-мискового комплексу (табл. 4).

Таблиця 4

Розподіл нирок залежно від будови чашечково-мискового комплексу

Тип будови чашечково-мискового комплексу

Чоловічі нирки

Жіночі нирки

Всього нирок

Двосекторна нирка

22

23

45

Трисекторна нирка

26

10

36

Чотирисекторна нирка

4

4

8

Всього нирок

52

37

89

Ми отримали 45 нирок (1064 зрізи), що складаються з двох екскреторних секторів, 36 нирок (898 зрізів), що включають три екскреторні сектори, і 8 нирок (202 зріза), в яких чашечково-мисковий комплекс представлений чотирма екскреторними секторами (табл. 5).Таблиця 5

Розподіл досліджуваних зрізів нирок залежно від типу будови
чашечково-мискового комплексу


Тип будови чашечково-мискового комплексу

Кількість зрізів

чоловічі нирки

жіночі нирки

всього

Двосекторна нирка

542

522

1064

Трисекторна нирка

646

252

898

Чотирисекторна нирка

104

98

202

Всього зрізів

1292

872

2164

Досліджувані нами на зрізах нижніх кінців нирок піраміди розподіляються в органах з різною кількістю екскреторних секторів досить рівномірно. Так, середня кількість пірамід у нижніх кінцях дво-, три- і чотирисекторних нирок становить 4,88; 4,62 і 4,71 відповідно. При цьому в нижньому кінці нирки, що складається з двох екскреторних секторів, мінімальна кількість ниркових пірамід становить 3, а максимальна – 7. У нирці, що складається з трьох екскреторних секторів, у нижньому кінці нирки налічується мінімум 3, а максимум 6 ниркових пірамід. А в нирках, екскреторне дерево яких становлять чотири екскреторні сектори, в нижньому кінці налічується мінімум 4, максимум 5 ниркових пірамід.

У розподілі ниркових пірамід у нижньому кінці нирки спостерігається певна закономірність при всіх типах розгалуження чашечково-мискового комплексу. Так, найчастіше відмічається нижня передньомедіальна ниркова піраміда (PRiаm). У дво- і трисекторних нирках вона виявляється максимальну кількість разів. У чотирисекторній нирці ця піраміда є у нижньому кінці органа нарівні з нижньою (PRi) і нижньою задньолатеральною (PRipl) нирковими пірамідами.

Найрідше ми спостерігали в двосекторній нирці нижню задньосередню ниркову піраміду (PRips), в трисекторних нирках – нижню передньосередню ниркову піраміду (PRias), а в чотирисекторних нирках середні піраміди однаково рідко відмічається як на передній, так і на задній поверхнях нижнього кінця нирки людини.

Ми вивчили морфометричні особливості ниркових пірамід нижнього кінця нирок людини, що складаються з двох, трьох і чотирьох екскреторних секторів, що дозволило нам зробити такий висновок: у нирках з будь-яким варіантом розгалуження екскреторного дерева сумарний об'єм пірамід передньої поверхні більший, ніж сумарний об'єм пірамід задньої поверхні нижнього кінця нирки.

Співвідношення об'ємів ниркових пірамід нижніх кінців дво-, три- та чотирисекторних нирок людини надано на рис. 5.


Рис. 5. Співвідношення об'ємів ниркових пірамід нижніх кінців нирок людини, що включають два, три і чотири екскреторних сектори


На підставі встановлених об'ємів ниркових пірамід у різних вікових групах і при різних типах будови чашечково-мискового комплексу нирок людини, отриманих за допомогою, наприклад, пієлограми, а також знаючи особливості розташування ниркових пірамід, можна правильно розрахувати функціональний об'єм решти паренхіми вирізуваного органа. Отже, отримані морфологічні дані про особливості морфометрії, об'ємів та топографії ниркових пірамід нижнього кінця нирок людей різних вікових періодів (зрілого та літнього віку) у дво-, три- та чотирисекторних нирках можуть бути морфологічною основою при виконанні органозберігальних оперативних втручань на нирці.
ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукового завдання, яке полягає у виявленні топографічних особливостей та індивідуальної анатомічної мінливості ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини зрілого та літнього віку при різних варіантах будови чашечково-мискового комплексу.

1. Ниркові піраміди та їхні групи у нижньому кінці нирки людини ми позначили за їх топографією: PRi – нижня ниркова піраміда, звернена до нижнього кінця нирки; PRipl – нижня задньолатеральна ниркова піраміда, звернена до задньої поверхні нижнього кінця нирки і вбік; PRips – нижня задньосередня ниркова піраміда, розташована на задній поверхні нижнього кінця нирки і звернена своєю основою до неї; PRipm – нижня задньомедіальна ниркова піраміда, розташована на задній поверхні нижнього кінця нирки і звернена медіально; PRial – нижня передньолатеральна ниркова піраміда, розташована на передній поверхні нирки і звернена основою латерально; PRias – нижня передньосередня ниркова піраміда, розташована на передній поверхні нирки і звернена до неї своєю основою; PRiam – нижня передньомедіальна ниркова піраміда, розташована в передній частині нижнього кінця нирки і спрямована своєю основою до її присерединного краю.

2. Найбільшими за об’ємом нирковими пірамідами нижнього кінця нирки людини зрілого та літнього віку є такі:  • У віковому періоді від 21 до 30 років найбільший об’єм мають латеральні піраміди як на передній, так і на задній поверхні нирки. При цьому об’єм задньолатеральної ниркової піраміди (PRipl) ненабагато більший за об’єм передньолатеральної (PRial) – 1716,89 та 1586,98 мм3 відповідно. Найменшою за об’ємом нирковою пірамідою є нижня задньосередня (PRips) – 700,08 мм3.

  • У віковому періоді від 31 до 40 років нижня задньолатеральна ниркова піраміда (PRipl) має найбільші висоту (19,28 мм), діаметр основи (21,34 мм) та, відповідно, об’єм (3144,60 мм3). У цьому віковому періоді найчастіше відмічаються так звані піраміди, «що зливаються», при цьому середні ниркові піраміди на передній і задній поверхнях нижнього кінця нирки найчастіше приєднуються до латеральних ниркових пірамід.

  • У віковому періоді від 41 до 50 років нижня передньосередня ниркова піраміда (PRiаs) має максимальні діаметр основи, висоту та об’єм (2001,35 мм3). Середні об’єми ниркових пірамід, що розташовані на задній поверхні нижнього кінця нирки, набагато менші від середніх об’ємів ниркових пірамід передньої поверхні нижнього кінця органа. Нижня задньосередня ниркова піраміда (PRips) найменша за об’ємом (374,40 мм3) та іншими морфометричними показниками.

  • У віковому періоді від 51 до 60 років абсолютні значення максимуму і мінімуму об’єму (5775,0 та 44,40 мм3 відповідно) належать нижній передньомедіальній нирковій піраміді (PRiam). У цей період відбувається зменшення об’ємів усіх пірамід як на передній, так і на задній поверхні нирки.

  • Об’єми ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини у віковому періоді від 61 до 74 років приблизно однакові на передній та задній поверхнях (2581 та 2606 мм3 відповідно), але при цьому середній показник їх загального об’єму найменший у порівнянні з іншими віковими періодами (1023,82 мм3).

3. Анатомія ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини зрілого та літнього вікових періодів залежить від кількості екскреторних секторів у ній. Залежно від будови чашечково-мискового комплексу виділено дво- (51 % випадків), три- (40 % випадків) і чотирисекторні (9 % випадків) нирки.

4. У нирках з будь-яким варіантом розгалуження екскреторного дерева сумарний об’єм усіх ниркових пірамід передньої поверхні нижнього кінця нирки людини більший за сумарний об’єм усіх ниркових пірамід задньої поверхні нижнього кінця органа. У дво- і чотирисекторних нирках найбільший об’єм спостерігається у нижніх передньолатеральних ниркових пірамідах (PRial) – 1777,58 і 1514,38 мм3. У трисекторних нирках найбільший об’єм належить нижній задньолатеральній нирковій піраміді (PRipl) – 2177,56 мм3. У три- і чотирисекторних нирках нижня піраміда (PRi) має один з найбільших об’ємів (1710,32 і 1266,61 мм3).

5. Отримані дані щодо топографії та морфометричних особливостей, показників об’ємів ниркових пірамід нижнього кінця нирки людей зрілого та літнього вікових періодів та при різних варіантах будови чашково-мискового комплексу нирки дозволяють передбачати функціональну придатність нирки після резекції її нижнього кінця або його частини і, таким чином, обґрунтовувати і планувати органозберігальні та мініінвазивні оперативні втручання на нирці.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Отримані результати дослідження анатомо-морфометричних особливостей ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини зрілого та літнього віку є підґрунтям для діагностики патології нирки і подальшого виконання органозберігальних операцій на нирці.

2. Отримані дані щодо вікових змін анатомо-морфометричних характеристик ниркових пірамід можуть бути застосовані для диференційної діагностики патології нижнього кінця нирки в нефрологічній практиці.

3. Перспективним напрямком є пошук можливостей для прогнозування функціональної здатності нирки після резекції її нижнього кінця або його частини.
СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Шуба Д. Г. Морфометрическая характеристика почечных пирамид нижнего конца почки человека в возрастной группе от 31 до 40 лет / Д. Г. Шуба // Вісник проблем біології і медицини. Український науково-практичний журнал. – 2011. – № 2, т. 2. – С. 318320.

2. Шуба Д. Г. Морфометрические характеристики почечных пирамид нижнего конца почки человека, состоящей из двух экскреторных секторов / Д. Г. Шуба // Вісник проблем біології і медицини. Український науково-практичний журнал. – 2011. – № 2. т. 3. – С. 200–203.3. Шуба Д. Г. Морфометрическая характеристика почечных пирамид нижнего конца почки человека в возрастной группе от 41 до 50 лет / Д. Г. Шуба // Харківська хірургічна школа. Медичний науково-практичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 3841.

4. Шуба Д. Г. Особенности объемов почечных пирамид нижнего конца почки человека в различных возрастных группах и при различных типах строения чашечно-лоханочного комплекса почки / Д. Г. Шуба // Український морфологічний альманах. Науково-практичний журнал. – 2011. – № 3, т. 9. – С. 101103.

5. Шуба Д. Г. Морфометрические характеристики почечных пирамид нижнего конца почки человека, состоящей из трех экскреторных секторов / Д. Г. Шуба // Харківська хірургічна школа. Медичний науково-практичний журнал. – 2011. – № 5. – С. 56–59.

6. Пат. № 43092 А Україна. Пристрій для отримання плоско-паралельних зрізів / Бурих М. П., Падалиця М. А., Євтушенко І. Я., Коровкін М. В., Вдовиченко Д. П., Шуба Д. Г. ; заявник і патентовласник Харків. держ. мед. ун-т. – опубл. 15.11.01, Бюл. № 10. (Здобувачем отримано результати досліджень, проведено їх аналіз та узагальнення, інтерпретація отриманих даних проведена спільно з науковим керівником).

7. Пат. № 70001А Україна, AGK49/04. Речовина для контрастування та отримання зрізів анатомічних структур / Бурих М. П., Євтушенко І. Я., Кондрусик Н. Ю., Падалиця М. А., Вдовиченко Д. П., Вдовиченко В. Ю., Шуба Д. Г., Воро­щук Р. С., Ткаченко О. М. ; заявник і патентовласник Харків. держ. мед. ун-т. – опубл. 15.09.04, Бюл. № 9. (Здобувачем отримано результати досліджень – серії плоскопаралельних макротомних зрізів ін'єктованих ізольованих нирок людини, проведено їх аналіз та узагальнення, інтерпретація отриманих даних проведена спільно з науковим керівником).

8. Пат. № 54361 Україна. Спосіб діагностики топографоанатомічного розташування ниркових пірамід відносно чашково-мискового комплексу та великих судин нирки людини / Вдовіченко В. Ю., Ворощук Р. С., Терещенко А. О., Шуба Д. Г., Кондрусик Н. Ю., Ткаченко О. М. та ін. – опубл. 10.11.10, Бюл. № 21. (Здобувачем отримано результати досліджень, проведено їх аналіз та узагальнення, інтерпретація отриманих даних проведена спільно з науковим керівником).

9. Шуба Д. Г. Топография почечных пирамид нижнего экскреторного сектора почек человека / Д. Г. Шуба, В. Ю. Вдовиченко, Р. С. Ворощук // Медицина третього тисячоліття : зб. наук. праць. – Харків, 2002. – С. 47. (Здобувачем особисто проведено огляд літератури, розроблена методика дослідження, зібраний матеріал, сформульовані висновки).

10. Шуба Д. Г. Топография почечных конусов (пирамид) / Д. Г. Шуба, В. Ю. Вдовиченко, Р. С. Ворощук / Медицина третього тисячоліття : зб. наук. праць. – Харків, 2003. – С. 47–48. (Здобувачем особисто проведено огляд літератури, розроблена методика дослідження, зібраний матеріал, сформульовані висновки).

11. Инъекционная масса для внутрипочечного контрастирования и изготовления топографических срезов / Д. Г. Шуба, В. Ю. Вдовиченко, Н. Ю. Кондрусик, Д. П. Вдовиченко // Медицина третього тисячоліття : зб. наук. праць. – Харків, 2004. – С. 9–10. (Здобувачем особисто розроблено та опрацьовано методику дослідження, зібрано матеріал, сформульовані висновки).

12. Шуба Д. Г. Топография почечных пирамид почки людей зрелого и пожилого возраста / Д. Г. Шуба, В. Ю. Вдовиченко, Р. С. Ворощук // Актуальные вопросы хирургии и клинической анатомии : сб. науч. трудов X научно-практической конференции «Медицина и здоровье–2004». – Пермь, 2004. – С. 283–284. (Здобувачем отримано результати експериментів, проведено їх аналіз та узагальнення, інтерпретацію отриманих даних).

13. Инъекционная масса для наливки внутрипочечных структур и изготовления топографических срезов / Д. Г. Шуба, В. Ю. Вдовиченко, Н. Ю. Кондрусик, Д. П. Вдовиченко // Від фундаментальних досліджень – до прогресу в медицині : зб. наук. праць. – Харків, 2005. – С. 10–11. (Здобувачем особисто розроблено та опрацьовано методику дослідження, зібрано матеріал, сформульовані висновки).

14. Shuba D. G. Voxelized anatomical models of the human kidney for surgery planning and anatomical study / D. G. Shuba, V. Y. Vdovichenko, R. S. Voroshchuk // ISCOMS 2007 (м. Гронінген, 6–9 червня 2007) : зб. тез міжнар. наук. конф. студ. і мол. вчених. – Гронінген, 2007. – С. 296. (Здобувачем особисто проведено огляд літератури, розроблено комплексну методику дослідження ниркових пірамід, зібрано матеріал, проведено морфометричні дослідження та статистичну обробку матеріалу, аналіз і узагальнення отриманих результатів, сформульовані висновки).

15. Shuba D. G. Renal medulla anatomy based on virtual anatomical models of the human kidneys applying to the mini-invasive surgery planning. / D. G. Shuba, V. Y. Vdovichenko, R. S. Voroshchuk // Europ. J. of Medical Research. – 2007. – P. 3. (Здобувачем особисто проведено огляд літератури, розроблена комплексна методика дослідження ниркових пірамід, зібрано матеріал, проведено морфометричні дослідження та статистичну обробку матеріалу, аналіз і узагальнення отриманих результатів, сформульовані висновки).

16. Shuba D. G. Voxelezed anatomical modeling of the human kidney for mini-invasive kidney surgery planning / D. G. Shuba, V. Y. Vdovichenko, R. S. Voroshchuk // XX International Symposium on Morphological Sciences) : зб. тез міжнар. наук. конф. студ. і мол. вчених (м. Тімісоара, 12–16 вересеня 2008 р.), – Румунія, 2008. – С. 266. (Здобувачем особисто проведено огляд літератури, розроблена комплексна методика дослідження ниркових пірамід, зібрано матеріал, проведено морфометричні дослідження та статистичну обробку матеріалу, аналіз і узагальнення отриманих результатів, сформульовані висновки).

17. Особенности морфометрических параметров чашечно-лоханочного комплекса почек человека зрелого возраста в зависимости от пола / Д. Г. Шуба, Н. Ю. Кондрусик, А. А. Терещенко, В. Ю. Вдовиченко // Український морфологічний альманах. – 2008. – Т. 6. – С. 190–191. (Здобувачем отримано результати експериментів, проведено їх аналіз та узагальнення, інтерпретацію отриманих даних).

18. Individual anatomy and topography of renal pyramids of the upper end of the human kidney at a mature and elderly age / D. Shuba, V. Vdovichenko, M. Padalitsa, I. Evtushenko // 2nd International Scientific Interdisciplinary Congress for medical students and young doctors : зб. тез міжнар. наук. конф. студ. і мол. вчених ХНМУ. – Харків, 2009. – С. 47–48. (Здобувачем проведено аналіз та узагальнення результатів дослідження, інтерпретацію отриманих даних).

19. Shuba D. G. Individual anatomy and topography of the human renal pyramids (voxelized anatomical modeling) / D. G. Shuba, V. Y. Vdovichenko, R. S. Voroshchuk // 2nd International Scientific Interdisciplinary Congress for medical students and young doctors : зб. тез міжнар. наук. конф. студ. і мол. вчених ХНМУ. – Харків, 2009. – С. 101–102. (Здобувачем особисто проведено огляд літератури, розроблено комплексну методику дослідження ниркових пірамід, зібрано матеріал, проведено морфометричні дослідження та статистичну обробку матеріалу, аналіз і узагальнення отриманих результатів, сформульовані висновки).

20. Шуба Д. Г. Клиническая анатомия почечных пирамид нижнего полюса почки человека / Д. Г. Шуба // Філософія і медицина: історія та сучасність : матеріали науково-практичної конференції. – Харків, 2009. – С. 109.

21. Shuba D. G. Voxelezed anatomical models of the human kidney for surgery planning and anatomical study / D. G. Shuba, V. Y. Vdovichenko, R. S. Voroshchuk // 3nd International Scientific Interdisciplinary Congress for medical students and young doctors : зб. тез міжнар. наук. конф. студ. і мол. вчених ХНМУ. – Харків, 2010. – С. 118–119. (Здобувачем особисто розроблено комплексну методику дослідження ниркових пірамід, зібрано матеріал, проведено морфометричні дослідження, аналіз і узагальнення отриманих результатів, сформульовані висновки).

22. Определение количества почечных чашек и объемов экскреторных секторов в трехсекторной почке человека при различных вариантах ее кровоснабжения / Д. Г. Шуба, Н. Ю. Кондрусик, Г. В. Горяинова, О. Н. Ткаченко // Труды Крымского государственного медицинского университета им. С. И. Георги­евского. Сб. науч. трудов. – 2010. – Т.146. – С. 138–139. (Здобувачем особисто розроблено та опрацьовано методику дослідження, зібрано матеріал, сформульовані висновки).
АНОТАЦІЯ

Шуба Д.Г. Анатомо-морфометричні особливості ниркових пірамід людини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – Харківський національний медичний університет МОЗ України. – Харків, 2012.

Дисертація присвячена вивченню анатомо-морфометричних особливостей ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини зрілого та літнього вікових періодів. З урахуванням міжнародної вікової періодизації та застосування класичних та сучасних методів кількісної та описової анатомії, досліджено 89 ізольованих нирок людей зрілого та літнього вікових періодів з метою відображення узагальнених вікових та анатомічних особливостей ниркових пірамід. Ниркові піраміди досліджували на горизонтальних плоскопаралельних зрізах ізольованих нирок людей. За допомогою запропонованої робочої класифікації ниркових пірамід нижнього кінця нирки людини за їх розташуванням у паренхімі відносно серединної осі нирки. Досліджено кількість ниркових пірамід у нижньому кінці нирки, встановлено межі значень діаметрів їх основ, висот та об'ємів та їхні середні показники. Проаналізовано морфометричні особливості ниркових пірамід нижнього кінця нирки, зокрема їх об'ємів, у залежності від вікової періодизації та типу будови чашечково-мискового комплексу нирки.

Ключові слова: анатомія нирки, ниркові піраміди, чашечково-мисковий комплекс, екскреторний сектор.
АННОТАЦИЯ

Шуба Д.Г. Анатомо-морфометрические особенности почечных пирамид человека. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. – Харьковский национальный медицинский университет МЗ Украины. – Харьков, 2012.

Диссертация посвящена изучению анатомо-морфометрических особенностей почечных пирамид нижнего конца почек человека зрелого и пожилого возрастных периодов. С учетом международной возрастной периодизации, применяя классические и современные методы количественной и описательной анатомии, исследовано 89 изолированных почек человека в целях обобщения возрастных и анатомических особенностей почечных пирамид. Почечные пирамиды исследовали на горизонтальных плоскопараллельных срезах изолированных почек. С помощью предложенной рабочей классификации почечных пирамид по их расположению в паренхиме относительно срединной оси почки исследовано количество почечных пирамид в нижнем конце почки, установлены пределы значений диаметров их оснований, высот и объемов и их средние показатели.

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы: макроскопическая препаровка почки, инъекция рентгенконтрастными массами ее чашечно-лоханочного комплекса, рентгенография инъецированных изолированных почек, выполнение плоскопараллельных срезов нижнего конца почки, макрофотографирование полученных срезов, морфометрия почечных пирамид нижнего конца почки. Выявление закономерностей на выборке проводилось так – описание объектов исследования, сравнения исследуемых групп, исследования взаимосвязей признаков. При решении этих вопросов мы применили следующие подходы: статистическая оценка параметров распределения, проверка статистических гипотез; статистическое моделирование.

В ходе исследования были установлены формы, характер расположения и топография почечных пирамид человека зрелого и пожилого возрастных периодов и их особенности в нижнем конце почек. Выявлена динамика и особенности структурных изменений в почечных пирамидах в зрелом и пожилом возрастных периодах жизни человека. Установлены корреляционные связи между топографией почечных пирамид и формой чашечно-лоханочного комплекса. Разработана рабочая классификация почечных пирамид нижнего конца почек человека зрелого и пожилого возрастных периодов. Установлены максимальные и минимальные значения почечных пирамид, расположенных в нижнем конце почек.

В работе показано, что полученные данные о топографии и морфометрических особенностях показателей объемов почечных пирамид нижнего конца почки человека зрелого и пожилого возрастных периодов и при различных вариантах строения чашечно-лоханочного комплекса почки позволяют предсказывать функциональную способность почки после резекции ее нижнего конца или его части и таким образом, обосновывать и планировать органосохраняющие и миниинвазивные оперативные вмешательства на почке.Ключевые слова: анатомия почки, почечные пирамиды, чашечно-лоханочный комплекс, экскреторный сектор.
ANNOTATION

Shuba D.G. Anatomic and morphometric features of human renal pyramids. – Manuscript.

Thesis for the degree of candidate of medical sciences in speciality 14.03.01 – Normal Anatomy. – Kharkiv National Medical University, Ministry of Health of Ukraine. – Kharkiv, 2012.The thesis is devoted to the study of anatomical and morphometric characteristics of the renal pyramids in the lower end of the mature human kidneys and the elderly. Given the international periodization of ages, the use of classical and modern methods of quantitative and descriptive anatomy, studied 89 isolated human kidney to summarize the age and anatomical features of the renal pyramids. Kidney pyramids were investigated in the horizontal plane-parallel slices isolated kidneys. With the help of a working classification of renal pyramids by their location in the parenchyma of the kidney with respect to the median axis of the renal pyramids studied at the lower end of the kidney, established limits of the diameters of their bases, heights and volumes, and their average. Analyzed morphometric features of the renal pyramids the lower end of the kidneys, in particular, their volumes, depending on the age and type of periodization structure pyelocaliceal complex in the kidney.

Key words: renal anatomy, renal pyramids, pyelocaliceal complex, excretory sector.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

dPRдіаметр основи ниркової піраміди

hPRвисота ниркової піраміди

vPRоб'єм ниркової піраміди

КТкомп'ютерна томографія

ДІдовірчий інтервал (інтервал значень ознаки)

МРТмагнітно-резонансна томографія

УЗДультразвукове дослідження

ЯМРядерно-магнітний резонанс

ЧМКчашечково-мисковий комплекс

PRiнижня ниркова піраміда

PRiplнижня задньолатеральна ниркова піраміда

PRipsнижня задньосередня ниркова піраміда

PRipmнижня задньомедіальна ниркова піраміда

PRialнижня передньолатеральна ниркова піраміда

PRiasнижня передньосередня ниркова піраміда

PRiamнижня передньомедіальна ниркова піраміда

Підписано до друку 19.03.2012 р.

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Друк ризографічний.

Умовн. друк. арк. 0,9. Наклад 100 прим. Зам. № б/н.Надруковано СПД ФО Степанов В. В., м. Харків, вул. Ак. Павлова, 311.
izumzum.ru