Робоча програма невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Робоча програма невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини - страница №1/6

Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет


«Затверджую»

Перший проректор

Івано-Франківського національного

медичного університету

_______ професор Ерстенюк Г.М.

“_____”_____________ 2011 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини

(назва навчальної дисципліни)

Розділ – Невідкладні стани в інфекційних хворобах
7.12010001 , лікувальна справа

(шифр, назва спеціальності)

Факультет: медичний

Кафедра: інфекційних хвороб з курсом епідеміології

Нормативні дані

Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий модуль

ний контроль (семестр)


Підсумок по дисци-пліни

(семестр)ВсьогоАудиторних

С

П

РС


Лекції

Практич-ні занят­тя

Лабора-торні заняття

Семінар­ські

заняття


Денна

6

11,12

38

-

30

-

-

8

Модуль 1 (1-40 тиждень)

11,12

Вечірня

-
Заочна

-Робочу програму склали: Дикий Б.М., Пришляк О.Я.


Івано-Франківськ - 2011
Робоча навчальна програма для студентів 6 курсу медичного факультету, складена відповідно типової “Програми з внутрішніх хвороб для студентів вищих державних медичних закладів освіти України” (Київ, 2009р.) (згідно наказу МОЗ України № від )
Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ” ” _________ 20 р.
Протокол № ___

Зав. кафедрою інфекційних хвороб,

професор Дикий Б.М.

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ” ” ___ 20 р.


Протокол №________
Голова циклової комісії

д.мед.н., професор Островський М.М.1. робоча навчальна програма

    1. Робочий навчальний план

Структура навчальної дисципліниКількість годин, з них

Рік навчанняВид контролю
всього

годин/


кредитів ECTS

аудиторних

СРС

Лекцій

практичних занять

Кредитів ECTS

1,25


6
Заліковий кредит:

модуль 137год.

1,25 кр.

30

7
поточний, підсумко-вий

модульний контрольВсього годин

37
30

7Тривалість практичних занять 6 год – 0,14 кр.


Примітка : 1 кредит ECTS – 30 годин
Аудиторне навантаження – 55,6%, СРС – 44,4%.


1.2.Тематичні плани

1.2.1.Тематичний план практичних занять з дисципліни «Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини»

Розділ - Невідкладні стани в інфекційних хворобахз/п
Тема


Кіль-

кість

годин1

Диференційна діагностика та лікування гострого діарейного синдрому (cальмонельоз, ешеріхіоз, кампілобактеріоз, єрсиніози, вірусні діареї, холера).

Дегідратаційний шок. Невідкладна допомога.

Диференційна діагностика хронічних дисфункцій кишечника. Протозойні інвазії (лямбліоз, амебіаз, балантидіаз). Гельмінтози.
62

Диференційна діагностика жовтяниць (вірусні гепатити, лептоспіроз, жовтяниці неінфекційного генезу).

Гостра печінкова енцефалопатія. Діагностика, невідкладна допомога.

Диференційна діагностика лімфаденопатії (EBV-інфекція, CMV-інфекція, герпес 1-2 –вірусна інфекція, туляремія, аденовірусна інфекція, лімфаденопатії неінфекційного генезу.
63

Диференційна діагностика інфекційних хвороб з ураженням дихальних шляхів (грип, парагрип, риновірусна, аденовірусна, респіраторно-синцитіальна інфекції, менінгококова інфекція, легіонельоз).

Синдром набряку – набухання головного мозку. Невідкладна допомога. Гостра дихальна недостатність. Невідкладна допомога.

Диференційна діагностика екзантем. Імунопрофілактика керованих інфекцій.64

Диференційна діагностика тонзилярного синдрому (дифтерія, гострий тонзиліт, ангіна Сімановського-Венсана, інфекційний мононуклеоз, аденовірусна інфекція.

Особливо-небезпечні інфекційні хвороби (чума, геморагічні гарячки). Вірусні енцефаліти.

Інфекційно-токсичний шок. Невідкладна допомога.
6

5

Епідеміологія та клінічні прояви ВІЛ-інфекції. Діагностика.

Опортуністичні інфекції. Лікування. Антиретровірусна терапія хворих та профілактика ВІЛ/СНІДу.

Підсумковий модульний конроль.


4

2

Всього

30


Раздел – Неотложные состояния в клинике инфекционных болезнейз/п


Тема

К-сть

часов1

Дифференциальная диагностика и лечение острого диарейного синдрома (сальмонеллез, ешерихиоз, кампилобактериоз, иерсиниозы, вирусные диареи, холера).

Дегидратацийний шок. Неотложная помощь.

Дифференциальная диагностика хронических дисфункций кишечника. Протозойная инвазия (лямблиоз, амебиаз, балантидиаз). Гельминтозы.
62

Дифференциальная диагностика желтух (вирусные гепатиты, лептоспироз, желтухи неинфекционного генеза).

Острая печеночная энцефалопатия. Диагностика, неотложная помощь.

Дифференциальная диагностика лимфаденопатии (EBV-инфекция, CMV-инфекция, герпес 1-2 – вирусна инфекция, туляремия, аденовирусная инфекция, лимфаденопатии неинфекционного генеза.
63

Дифференциальная диагностика инфекционных болезней с поражением дыхательных путей (грипп, парагрипп, риновирусная, аденовирусная, респираторно-синцитиальная инфекции, менингококковая инфекция, легионеллез).

Синдром отека – набухание головного мозга. Неотложная помощь. Острая дыхательная недостаточность. Неотложная помощь.

Дифференциальная диагностика экзантем. Иммунопрофилактика управляемых инфекций.64

Дифференциальная диагностика тонзиллярного синдрома (дифтерия, острый тонзиллит, ангина Симановского-Венсана, инфекционный мононуклеоз, аденовирусная инфекция.

Особенно опасные инфекционные болезни (чума, геморрагические лихорадки). Вирусные энцефалиты.

Инфекционно токсический шок. Неотложная помощь.
6

5

Эпидемиология и клинические проявления ВИЧ-инфекции. Диагностика.

Оппортунистические инфекции. Лечение. Антиретровирусная терапия больных и профилактика ВИЧ/СПИД.


Итоговый модульный контроль.

4

2

Всего

30
следующая страница >>


izumzum.ru