Робоча програма навчальної практики - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 1 15.89kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 567.55kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 147.8kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 503.92kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 13.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни історія української літератури... 1 216.37kb.
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 1 167.34kb.
Шипунов Геннадій Володимирович робоча програма 2 327.3kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 270.92kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 319.88kb.
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжних політичних... 3 627.17kb.
Інвестиційний портрет міста Трускавець Регуляторне середовище 1 86.49kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Робоча програма навчальної практики - страница №1/1

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії культури
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Вчена рада

філософського факультету

“____”_____________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

галузі знань 0201 – культура


для спеціальності 6. 020.101 – бакалавр культурології (І курс)

філософського факультету


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Робоча програма затверджена

на засіданні кафедри

теорії та історії культури

Протокол № ___ від

“____”_______ 20 __ р.


Завідувач кафедрою

___________ Мельник В.П.


“___”___________ 20___ р.

Львів 20091. ВСТУП

Засвоєння практичних навичок професії культуролога починається з навчальної (ознайомчої) практики студентів. Вона проводиться у другому семестрі І курсу. Практика відбувається без відриву від навчального процесу, тобто після занять переважно у другій половині дня.

Тривалість навчальної (ознайомчої) практики чотири тижні.

Перед початком практики на кафедрі психології проводиться настановна конференція, у якій беруть участь студенти-практиканти та їх керівники від університету. На ній відповідальний за проведення практики від кафедри теорії та історії культури знайомить студентів та керівників з наказом ректора, вимогами щодо проходження практики, обов’язками студентів-практикантів та керівників.

Основними обов'язками студентів-практикантів є:


 1. Розпочати і завершити практику у визначений термін.

 2. Якісно виконувати усю роботу, передбачену програмою практики. Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для неатестації студента-практиканта.

 3. Виконувати розпорядження керівників практики.

 4. Дотримуватися норм поведінки.

 5. Вчасно оформити документацію.

 6. Захистити звіт по практиці на підсумковій конференції.

Основними обов'язками керівника практики від університету є: 1. Ознайомити студентів з метою та завданнями практики.

 2. Ознайомити студентів з правилами ведення документації.

 3. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів, затвердити його та контролювати виконання.

 4. Проводити індивідуальні та групові консультації.

 5. Контролювати хід практики.

 6. Оцінити роботу студентів на практиці.

 7. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

 8. Подати письмовий звіт про керівництво практикою.

Після завершення практики на кафедрі теорії та історії культури проводиться підсумкова конференція (див. „Підведення підсумків практики”).2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою навчальної (ознайомчої) практики є ознайомити студентів зі змістом роботи культуролога, з основними видами культурологічної діяльності; з необхідною для праці документацією, оволодіння методикою екскурсійної роботи, вміння застосовувати методику краєзнавчих досліджень для вивчення культурної історії окремих регіонів, історичних пам’яток.

Завданнями цієї практики є здобути знання щодо специфіки роботи культуролога в різних галузях діяльності; закріплення та поглиблення здобутих теоретичних знань, Студенти-практиканти набувають уміння працювати з культурною спадщиною, володіти первинними навиками екскурсійної роботи. Практиканти виробляють навички виступу перед аудиторією з бесідами на культурологічну тематику.

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Під час проходження практики студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинен вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог.


3.1. Індивідуальні завдання

Під час цієї практики студенти повинні виконати наступні індивідуальні завдання (розподіл часу може бути зміненим залежно від специфіки роботи практиканта): 1. Скласти календарний план роботи.

 2. Скласти графік відвідування місця проходження практики.

 3. Вести щоденник спостережень.

 4. Ознайомитися з особливостями екскурсійної діяльності за місцем проходження практики:

 • Екскурсії в музеї м. Львова;

 • Пішохідні екскурсії по місту;

 • Краєзнавчі екскурсії (в межах області)

 1. Ознайомитися з особливостями діяльності індустрії культурного туризму.

 2. Організувати та провести залікове екскурсійне заняття.

 3. Оформити документи практики.


3.2. Навчальні посібники

Для ефективного проведення навчальної (ознайомчої) практики студенти можуть користуватися наступною навчальною літературою: • Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2007.

 • Крачило М. П., Краєзнавство і туризм. Навч. посібник - К.: “Вища школа” – 1994

 • Федорченко В.К. Історія туризму в Україні. К., Вища школа, 2002.

 • Емельянов Б.В. Основы экскурсоведения. М., Просвещение, 1985.

 • Пасечный П.С. Туризм и экскурсии. М., Турист, 1982.

 • Плахова Л.С. В помощь экскурсоводу. Сборник методических и справочных материалов. М., РМ АТ, 1998.


3.3. Методичні рекомендації

Після настановної конференції студенти проходять теоретично-вступний етап практики – лекції з основ екскурсійної та туристичної справи.

У перший день студенти знайомляться з планом та графіком проходження практики. Упродовж наступних 1 – 2 днів студенти складають календарний план роботи та графік відвідування місць проходження практики. Упродовж всієї практики студенти ведуть щоденник, у якому занотовують результати спостережень, свої враження про роботу культуролога. Щоденник ведеться у довільній формі. Його має право оглянути лише керівник практики від кафедри теорії та історії культури.

4. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Студенти-практиканти повинні виконувати свою роботу згідно індивідуального графіку та плану роботи.

Керівники студентської практики контролюють відвідування студентами баз практики (згідно графіку), дотримання ними плану роботи, наявність необхідної документації, ставлення до своїх обов'язків та дисциплінованість. Керівник від кафедри теорії та історії культури має право контролювати записи, занесені у щоденник практики.

Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, контролюється завідувачем кафедри теорії та історії культури та навчальною частиною університету.5. ВИМОГИ ДО ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ

Загальні вимоги до оформлення звітної документації наступні. Документи оформляються акуратно, від руки (при бажанні студента вони можуть бути надруковані), мають наскрізну нумерацію сторінок. Всі аркуші повинні бути зшиті. Папка зі звітними документами повинна мати титульну сторінку, на якій зазначаються прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група; прізвища керівників від університету, вид практики; термін проходження; назва бази практики. Кожен окремий документ повинен також починатися з титульної сторінки, на якій зазначається прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група, назва документа, час та місце проведення заходу. Звітна документація обов'язково повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними сторінками.

У звіті про роботу студенти детально описують всю виконану під час практики. В звітних документах не повинна бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії, методичних розробок тощо).

Оформлення звітних документів входить в час проходження практики. Їх перевіряють (крім щоденника) керівники практики від університету.Розділи звітної документації та їх орієнтовний обсяг для навчальної (ознайомчої) практики:

 1. Звіт про виконану роботу у довільній формі (1 – 2 стор.).

 2. Графік відвідування місця проходження практики (1 – 2 стор.).

 3. Щоденник (обсяг довільний).

 4. Творче завдання “Львів - культурна столиця України”

 5. Конспект звітного завдання (тематичної екскурсії).

Керівник від кафедри теорії та історії культури про свою роботу звітується на засіданні кафедри. Його звіт містить наступні розділи:


ЗВІТ

_______________________________________________________

щодо керівництва навчальною (ознайомчою) практикою

студентів І курсу кафедри теорії та історії культури

філософського факультету
Відповідно до наказу ректора ЛНУ мною з _____ до _____ 200__ року здійснювалося керівництво навчальною (ознайомчою) практикою студентів у таких закладах (установах) ________________________________________________________.

Всього під моїм керівництвом практику проходило _____ студентів.


Мною проведено ____ індивідуальних консультацій та ____ групових.

Загальна характеристика та оцінка роботи студентів _____________________­­­­­­­­­­­­___

___________________________________________________________________________

Підсумкова оцінка студентів за навчальну (ознайомчу) практику:

„5” ___________________________________________________

„4” ___________________________________________________

„3” ___________________________________________________

неатестовано ___________________________________________

Практика засвідчила, що під час підготовки студентів необхідно звернути увагу на ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Загальні зауваження та пропозиції щодо організації та проведення навчальної (ознайомчої) практики _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Підпис _________________________

Дата ___________________________6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ
Наступного дня після завершення практики студенти-практиканти здають керівникам від університету всі звітні документи для їх попередньої оцінки. Упродовж тижня після завершення практики на кафедрі теорії та історії культури відбувається підсумкова конференція, на якій студенти перед комісією захищають матеріали практики. Комісія призначається завідувачем кафедри теорії та історії культури і складається з провідного спеціаліста даного напрямку (голова комісії), двох керівників від університету. На конференції присутні всі студенти-практиканти.

Для підведення підсумків практики та кінцевої оцінки роботи студентів-практикантів керівники практики інформують комісію про фактичні терміни початку та завершення роботи, склад групи студентів, які пройшли практику, їх дисципліну, а також з інших питань організації та проведення практики. До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію.

Формою звітності за навчальну (ознайомчу) практику є диференційований залік. При кінцевій оцінці результатів практики враховується попередня оцінка керівників практики від університету, результати захисту підсумкових робіт практики. Студенти, які виконали всі індивідуальні завдання, оформили звіт, вчасно його подали, отримують позитивну оцінку.

Результати практики оцінюються за п’ятибальною шкалою (національна шкала оцінювання) та стобальною в системі ЕСТS. 1. балів ─ максимальна оцінка за написання творчого завдання “Львів - культурна столиця України”

 1. балів ─ максимальна оцінка за проведення звітного завдання (тематичної екскурсії).

20 балів – захист результатів практики

10 балів ─ оформлення документів з практики

Студенти, що не виконали програму практики і отримали незадовільну оцінку при складанні заліку, направляються на практику вдруге в період канікул або відраховуються з навчального закладу. Оцінка з практики враховується наряду з іншими оцінками, які характеризують успішність студентів. У випадку, коли практика закінчується після проведення екзаменаційної сесії і призначення стипендії, оцінку з цієї практики слід враховувати разом з оцінками наступного семестру.

Загальна оцінка за практику – 100 балів.Комісія на звітній конференції підтверджує чи не підтверджує отримані студентом бали. Результати складання заліків з практики голова комісії заносить в екзаменаційну відомість і проставляє в заліковій книжці. Голова комісії з захисту практики несе персональну відповідальність за правильне оформлення запису про практику у заліковій книжці, екзаменаційній відомості та вчасну подачу відомості у навчальну частину університету.

Після завершення конференції голова комісії здає заповнену відомість та всі матеріали практики на кафедру психології для зберігання. Підсумки практики розглядаються на засіданні кафедри теорії та історії культури, де керівники подають письмовий звіт про результати практики.