Робоча програма навчальної дисципліни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 1 15.89kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 567.55kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 13.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 147.8kb.
Робоча програма навчальної дисципліни історія української літератури... 1 216.37kb.
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжних політичних... 3 627.17kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму... 1 267.08kb.
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 1 167.34kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 270.92kb.
Шипунов Геннадій Володимирович робоча програма 2 327.3kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 319.88kb.
Інформаційна хвилина 1 91.1kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Робоча програма навчальної дисципліни - страница №1/4
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет

імені Івана Франка

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра філософії

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ЛЬВІВ 2012

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФІЛОСОФІІ ФЕМІНІЗМУ
Галузь знань 0203-гуманітарні науки
напряму підготовки 02030101 філософія
спеціальності 7.02030101 - філософія
філософський факультет

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Основні напрями філософії фемінізму. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія” :2012. - 36 с.

Розробники: доцент кафедри філософії, канд. філос. наук Добропас І.О.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії


Протокол № 8 від. “19” грудня 2012 р.
Завідувач кафедрою філософії

Карась А.Ф. _______________


“19 ” грудня 2012 р

Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 02030101 – філософія

Протокол № 143/7 від “27” грудня 2011 р.


“27” грудня 2011 р.


Голова _______________ ( Мельник В.П. )


Ó Ірина Добропас, 2011

Ó Львівський національний

університет ім. І. Франка, 2011


 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФІЛОСОФІЇ ФЕМІНІЗМУ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів, – 3

Галузь знань

0203-гуманітарні наукиНормативна


Модулів – 2

Напрям

02030101 – філософіяРік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність

філософія 7.020301015-йСеместр

Загальна кількість годин -108

2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалісти21год.
Практичні, семінарські
11 год.

Самостійна робота

75 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 2:1


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення курсу “Основні проблеми філософії фемінізму” є осмислення місця та значення жінок в економічних, соціальних та культурних процесах, виявленні логіки суспільного розвитку, яка полягає у необхідності паритетного розвитку обох статей.

Завдання вивчення курсу “Основні проблеми філософії фемінізму” полягає у розгляді та аналізі історії європейської та української феміністичної традиції, яка є невід*ємною частиною демократизації суспільства, у оволодінні основними категоріями та поняттями феміністичної теоріїз метою кращого усвідомлення ролі та місця жінки в суспільних процесах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:знати: основні періоди розвитку феміністичного руху, специфіку положення жінок на сучасному етапі суспільного розвитку, особливості положення жінок в українському суспільстві та перспективи досягнення ними гендерного паритету.

вміти: розрізняти особливості різних підходів, що пропонуються в різних течіях фемінізму, вирізняти те позитивне, що може бути використане в контексті українського суспільства, на основі критичного аналізу першоджерел, висловлювати власну позицію зі тих питань, що розглянуті в межах курсу.


 1. Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

Тема 1.Фемінізм як соціально-політичний рух та як соціально-філософська теорія

Тема 1.Поняття фемінізму

Тема 2.Основні напрямки феміністичного руху2
5

Тема 2.Теоретичні джерела сучасних феміністичних досліджень

Тема 1.Філософські передумови виникнення фемінізму

2
5

Тема 3.Жінка в її історії
2
6

Тема 4.Психоаналіз та фемінізм

Тема 1. Класичний психоаналіз про жінку

Тема 2.Феміністичний психоаналіз2

2

8

Тема 5 . Постмодерна філософія та пост фемінізм
2
5

Тема 6.Онтологія жіночого в контексті феміністичного дискурсу

Тема1.Буття жінки як проблема

2

2

5

Тема 7. Проблема ідентичності в феміністичній теорії

Тема 1.Проблема ідентичності в феміністичні теорії

2

2

6

Тема 8. Феміністична епістемологія

Тема1. Феміністична епістемологія

2

2

6

Тема 9.Політичні виміри феміністичної теорії

Тема 1. Жінка і влада

2

2

6

Тема 10.Фемінізм та націоналізм
2
6

Тема 11.Проблеми мови та літератури в контексті феміністичної теорії


6

Тема 12.Проблеми репродукції та сім*ї в феміністичній теорії
2
5

Тема 13 Феміністична теорія на пострадянському просторі.


6


Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Філософія”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

І

11

Фемінізм як суспільний рух та теорія

2

І

17

Філософські проблеми феміністичної теорії


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

У тому числі

Усього

У тому числі

Л

П

лаб

інд

Ср

л

П

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1.Фемінізм як соціально-політичний рух та як соціально-філософська теорія

7

2


5Тема 2.Теоретичні джерела сучасних феміністичних досліджень

7

2


5Тема 3.Жінка в її історії

8

2


6Тема 4.Психоаналіз та фемінізм

12

2

28Тема 5 . Постмодерна філософія та пост фемінізм

7

2


5Разом – зм. Модуль1

41

10

229Змістовий модуль 2.

Тема 6.Онтологія жіночого в контексті феміністичного дискурсу

9

2

25Тема 7. Проблема ідентичності в феміністичній теорії

10

2

26Тема 8. Феміністична епістемологія

10

2

26Тема 9.Політичні виміри феміністичної теорії

10

2

26Тема 10.Фемінізм та націоналізм

8

2


6Тема 11.Проблеми мови та літератури в контексті феміністичної теорії

6

6Тема 12.Проблеми репродукції та сім*ї в феміністичній теорії

7

2


5Тема 13 Феміністична теорія на пострадянському просторі.

6

6Разом – зм. Модуль 2


67

12

1046Усього годин

108

22

1175

 1. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Поняття фемінізму.

2

2.

Класичний психоаналіз про жінку.

2

3.

Буття жінки як проблема

2

4.

Проблема ідентичності в феміністичній філософії

2

5.

Феміністична епістемологія

2

6.

Жінка та влада

2
Разом

18
 1. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Фемінізм як соціально-політичний рух та як соціально-філософська теорія

5

2

Теоретичні джерела сучасних феміністичних досліджень

5

3.

Жінка в її історії

6

4.

Психоаналіз та фемінізм

8

5.

Постмодерна філософія та пост фемінізм

5

6

Проблема ідентичності в феміністичній теорії

5

7

.Онтологія жіночого в контексті феміністичного дискурсу

6

8

Феміністична епістемологія

6

9

.Політичні виміри феміністичної теорії

6

10

Фемінізм та націоналізм

6

11

Проблеми мови та літератури в контексті феміністичної теорії

5

12

Проблеми репродукції та сім*ї в феміністичній теорії

6

13.

Феміністична теорія на пострадянському просторі.

6
Р азом

75
 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для іспитів)


 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується іспитом, становить: за поточну успішність – 50 балів, на іспиті – 50 балів.

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

 • Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни „Філософія” оцінюється за п’ятибальною шкалою. У кінці семестру виводиться середнє арифметичне усіх одержаних оцінок за відповіді й окремо середнє арифметичне із оцінок на модулях. Ці дві середні арифметичні додаємо. Одержану суму середніх арифметичних множимо на коефіцієнт 5. За семестр студент набирає до 50 балів.

 • Бали за аудиторну роботу не відпрацьовуються у разі пропусків без поважної причини. Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме відповідний поточний контроль – 0 балів.

 • Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

 • виступ з основного питання

 • усна наукова доповідь

 • доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ

 • участь у дискусіях

 • аналіз джерельної і монографічної літератури

 • письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи)

 • реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог)

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою допуску до підсумкової форми контролю – іспиту.
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


 1. Методичне забезпечення

История и теория феминизма. Харьков 1999
Рекомендована література

Базова

Антологія феміністичної філософії К.,2006

Бовуар С. де. Друга стать. К., 1995.Т.1

Брайсон В. Политическая теория феминизма. Введение. - М., 2001

Маланюк-Рибак О. Жінка в історії. Львів 2002 Жеребкина И. Прочти мое желание. М., 2000. Р. 2

Миллет К. Сексуальні політики. К., 2000

Мітчелл Дж. Психоаналіз і фемінізм. Львів 2000

Павличко С. Фемінізм. К., 2002

Про рівність статей. К..2007

Хрестоматия феминистических текстов. СПб., 2000.


Допоміжна

// Гендерний підхід: історія,культура, суспільство. Львів 2003.

Бахофен И. Материнское право. // Классики мирового религиеведения. М.,1996

Введение в гендерные исследования. М.,2000

Всередині й назовні.Лесбійські теорії. Геївські теорії. Львів 2004

Вулф В. Власний простір. К., 1999

Гундорова Т. Femina melancolica. Стать та культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської. - К.,2002

Жеребкина И. Женское политическое бессознательное. СПб., 2002.

Жеребкина И. Субъективность и гендер. Гендерные теории в современной антролологии. СПБ.,2007

Жінка як текст. К., 2002

Зборовська Н. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків. Львів 1999.

Карпенко К. Природа та жінка. Перспективи екофемінізму в Україні. Харків 2005.

Фуко М. Воля к истине по ту сторону власти , знания, сексуальности. М., 1996

Фуко М.Історія сексуальності. Т.1. Харків 2000Підсумковий (семестровий) контроль
Позитивна оцінка поточної успішності (сумарного результату проміжної і модульної оцінки за семестр) за умови відсутності пропущених або невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до підсумкової форми контролю.

З дисципліни „Основні проблеми феміністичної філософії ” передбачена така форма звітності, як залік, який проводиться у І семестрі. Протягом семестру студент може набрати до 100 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного і модульного контролю не менше 24 бали.

Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу з курсу „Основні проблеми феміністичної філософії ” і проводиться у письмово-усній формі. Студенти отримують тестові завдання (25 завдань), за які максимально можна отримати 25 балів.
Протягом семестру студент може отримати:

Модулі (2) -20 балів (10*2)

Рецензії на першоджерела по 3 бала (30)

Есе (творча робота) - 10 балів

Виступи на семінарі

Контрольні роботи(поточні).

Залікові контрольні питання 30балів
Таким чином, сумування письмового і усного опитування дає кількість балів підсумкового контролю.


следующая страница >>


izumzum.ru